Διαδικασία : 2008/2621(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0377/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0377/2008

Συζήτηση :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0406

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 132kWORD 110k
2.9.2008
PE410.779
PE410.787
PE410.790
PE410.795
PE410.797
 
B6‑0377/2008}
B6‑0385/2008}
B6‑0388/2008}
B6‑0393/2008}
B6‑0395/2008} RC1
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
   Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock, Neena Gill, Anne Van Lancker, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   Beniamino Donnici, Toomas Savi, Renate Weber, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   Feleknas Uca, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   Verts/ALE (B6‑0377/2008)
   PPE-DE (B6‑0385/2008)
   ALDE (B6‑0388/2008)
   GUE/NGL (B6‑0393/2008)
   PSE (B6‑0395/2008)
σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου - επισκόπηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μητρική θνησιμότητα ενόψει της συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου - επισκόπηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας που εγκρίθηκαν κατά τη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία τον Σεπτέμβριο του 2000,

–  έχοντας υπόψη την "Ατζέντα δράσης" του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου και τα ορόσημα που θέτει για το 2010,

–  έχοντας υπόψη την εκδήλωση υψηλού επιπέδου σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τους "Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 2000-2004" (SEC(2004)1379),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2004, στα οποία επιβεβαιώνεται η πλήρης δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και τη συνέπεια στην πολιτική,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Ισότητα των Φύλων και Χειραφέτηση των Γυναικών στην Συνεργασία για την Ανάπτυξη (SEC(2007) 332),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1959, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παρέχεται εδική περίθαλψη και προστασία τόσο στο παιδί όσο και στη μητέρα του, συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς περίθαλψης πριν από και μετά τον τοκετό, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα κράτη εξασφαλίζουν την κατάλληλη περίθαλψη των μητέρων πριν και μετά από τον τοκετό,

–  έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την Ισότητα των Φύλων και τη Χειραφέτηση των Γυναικών στην Αναπτυξιακή Συνεργασία (2007/2182(INI)),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας - το ήμισυ της διαδρομής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική, και εκείνο της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν, τα οποία εγκρίθηκαν κατά τις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 και Πεκίνο +10, σχετικά με περαιτέρω ενέργειες και δράση για την υλοποίηση της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου , που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000 και στις 11 Μαρτίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η ευρωπαϊκή συναίνεση" (Η ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη) που υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2005, καθώς και την ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια του Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ταμείου του ΟΗΕ για τη Δημογραφία σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού το 2005 και το 2006 με τίτλο "Η υπόσχεση της ισότητας: ισοτιμία των φύλων, αναπαραγωγική υγεία και οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας" και "Πέρασμα στην ελπίδα: γυναίκες και διεθνή μετανάστευση", αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ("Μέσον Αναπτυξιακής Συνεργασίας" (ΜΑΣ),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, γνωστό ως "Πρωτόκολλο του Μαπούτο", που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Οκτωβρίου 2005, και το σχέδιο δράσης του Μαπούτο σχετικά με τη λειτουργικότητα του πλαισίου ηπειρωτικής πολιτικής για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα 2007-2010, που εγκρίθηκε στην ειδική σύνοδο της Αφρικανικής Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2006,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη (ICPD) που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, τον Σεπτέμβριο του 1994, το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε στο Κάιρο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν και τα οποία εγκρίθηκαν το 1999, κατά την ειδική σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών Κάιρο +5 σχετικά με περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσης των Βρυξελλών και τις συστάσεις για την υγεία με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Υγείας της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2007,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα που τέθηκε σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 1976, ιδίως το άρθρο 12 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την Γενική Παρατήρηση αριθ. 14, 'το δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας', Εγγρ. E/C 12/2000/4 (2000) του ΟΗΕ, Επιτροπή για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών της 3ης Σεπτεμβρίου 1981,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική υγεία αποτελεί τον τομέα στον οποίο έχει επιτευχθεί η μικρότερη πρόοδος σε σύγκριση με όλους τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και, ότι, για το λόγο αυτό, ο 5ος ΑΣΧ συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων που παρουσιάζουν τις λιγότερες πιθανότητες επίτευξης έως το 2015, ιδίως στην Υποσαχάριο Αφρική και την Νότιο Ασία,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από μισό εκατομμύριο γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό, 99% δε από τους θανάτους αυτούς σημειώνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες· ότι σε 20 χρόνια το ποσοστό στην Υποσαχάριο Αφρική μετά βίας τροποποιήθηκε, με ετήσιο ποσοστό μείωσης στην περιοχή μόλις 0,1%, και ότι μία στις δεκαέξι γυναίκες εκεί διατρέχει το κίνδυνο να πεθάνει κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό· ότι η μητρική θνησιμότητα είναι ο πιο συνταρακτικός δείκτης ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από την γεωγραφική ανισότητα, η εμπειρία και η έρευνα στον τομέα της μητρικής θνησιμότητας αποκαλύπτει σημαντικές αποκλίσεις στα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας σε σχέση με την ευημερία, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, την αστική ή αγροτική τοποθεσία, το επίπεδο στοιχειώδους παιδείας, ακόμη και τις γλωσσικές ή θρησκευτικές διαιρέσεις εντός των χωρών, περιλαμβανομένων των βιομηχανικών χωρών, απόκλιση που καταδεικνύει τις μεγαλύτερες διαφορές όλων των δημοσίων στατιστικών στον τομέα της υγείας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύνοδος Κορυφής G8 συμφώνησε επί δέσμης δράσεων για την υγεία που θα συμβάλει στην εκπαίδευση και πρόσληψη 1,5 εκατομμυρίου εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα στην Αφρική και θα εξασφαλίσει ότι το 80% των μητέρων θα συνοδεύονται κατά τον τοκετό από εκπαιδευμένο στον τομέα της υγείας εργαζόμενο· ότι αυτό περιλαμβάνει δέσμευση για αύξηση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε 2,3 εργαζόμενους ανά 1.000 άτομα σε 36 αφρικανικές χώρες που αντιμετωπίζουν κρίσιμης σημασίας ελλείψεις· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι δεν έγινε λόγος για την διάθεση των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ τα οποία, κατά την άποψη ενεργών στελεχών της κοινωνίας των πολιτών, θα ήταν απαραίτητα για να σωθεί η ζωή 6 εκατομμυρίων γυναικών και παιδιών κάθε χρόνο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα και νοσηρότητα αποτελεί επείγουσα κατάσταση στον τομέα της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο: κάθε χρόνο εκτιμάται ότι περίπου 536.000 γυναίκες πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του τοκετού και πέραν τούτου μία στις είκοσι γυναίκες αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες κυμαίνονται από χρόνιες μολύνσεις έως βλάβες που οδηγούν σε αναπηρία, όπως το μαιευτικό συρίγγιο ή οι δια βίου αναπηρίες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει κανένα μυστήριο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους πεθαίνουν οι γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό: τα αίτια της μητρικής θνησιμότητας είναι σαφή και γνωστά όπως άλλωστε και τα μέσα για την αποφυγή τους,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα θα μπορούσε να προληφθεί με αύξηση της πρόσβασης σε μεθόδους οικογενειακού προγραμματισμού και της έγκρισης τέτοιων μεθόδων, με πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών ασφαλούς και ποιοτικής μέριμνας για τις μητέρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, στον τοκετό, με επείγουσα μαιευτική περίθαλψη και περίθαλψη μετά τον τοκετό καθώς και με βελτίωση της υγείας και της διατροφής των γυναικών και της θέσης τους στην κοινωνία,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η προληπτική προσέγγιση περιλαμβάνει εκπαίδευση των γυναικών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας ώστε να αναγνωρίζουν τις επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό και να αναζητούν την κατάλληλη περίθαλψη, ένα δίκτυο κατάλληλων υγειονομικών εγκαταστάσεων στις οποίες η πρόσβαση να είναι δυνατή εντός λογικού χρονικού διαστήματος δεδομένης της διαθέσιμης υποδομής και των μεταφορών, και τέλος την παροχή της δέουσας περίθαλψης στις εγκαταστάσεις αυτές από εκπαιδευμένο προσωπικό, με αποτελεσματική διαχείριση και διαθέσιμα συστήματα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και παροχής ιατρικού υλικού, και στις αγροτικές περιοχές,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψιμοι θάνατοι μητέρων αποτελούν παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή γυναικών και εφήβων όπως ορίζεται σε πολυάριθμες διεθνείς δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένης της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών και ότι τα αίτια μητρικής θνησιμότητας ή νοσηρότητας μπορούν επίσης να συνεπάγονται παραβιάσεις και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων του δικαιώματος στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας και του δικαιώματος πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης χωρίς διακρίσεις,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική αυτοδιάθεση συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στον γάμο, στη δημιουργία οικογένειας και στην εθελοντική δημιουργία σεξουαλικών σχέσεων και το δικαίωμα στη ζωή χωρίς σεξουαλική βία και καταναγκασμό,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων να παρέχουν είτε οι ίδιες είτε μέσω άλλων, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ως δικαίωμα και ότι ακόμη και για κυβερνήσεις με περιορισμένους πόρους υπάρχουν μέτρα που μπορούν να λάβουν αμέσως τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στη μητρική υγεία,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικώς τα βαθύτερα αίτια της μητρικής θνησιμότητας και των βλαβών που συνδέονται με τον τοκετό είναι λιγότερο πιθανό να είναι πρακτικά ή διαρθρωτικά αλλά μάλλον συμπτωματικά της χαμηλής αξίας και της χαμηλής θέσης που δίδεται στις γυναίκες οι οποίες κατά κανόνα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην κοινωνία, και αναγνωρίζοντας ότι σε χώρες με παρόμοια επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης όσο πιο υψηλή είναι η θέση των γυναικών τόσο πιο χαμηλό είναι το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού εξαιτίας αρκετών μορφών διακρίσεων περιλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στα νοικοκυριά, των παραδοσιακών πρακτικών που είναι επιβλαβείς στις γυναίκες, της βίας κατά των γυναικών, της έλλειψης εξουσίας επί των δικαιωμάτων τους στην αναπαραγωγή, της απόρριψης των θηλέων βρεφών και των στερεοτύπων για τις γυναίκες που θεωρούνται κατά κύριο λόγο μητέρες και παρέχουσες φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συμπεριέλαβε 'την καθολική πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία μέχρι το 2015' ως επιμέρους στόχο στον κατάλογο των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας υπό το αναπτυξιακό στόχο αριθ. 5 - μητρική θνησιμότητα,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD), η διεθνής κοινότητα ανέλαβε τη δέσμευση να ελευθερώσει νέους πόρους, αναγνωρίζοντας την "αναπαραγωγική υγεία" (συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού και των υπηρεσιών μητρικής υγείας) ως κεντρική προτεραιότητα των διεθνών αναπτυξιακών προσπαθειών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική χρηματοδότηση από δωρητές για τον οικογενειακό προγραμματισμό, αντί να αυξηθεί, είναι τώρα πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με το 1994, έχει δε μειωθεί από 723 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 1995 σε 442 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2004 σε απόλυτους όρους,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανέλαβε συστηματικές και συνεπείς δεσμεύσεις για υλοποίηση του αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας αριθ. 5, πιο πρόσφατα μάλιστα στην "Ατζέντα δράσης" τον Ιούνιο 2008,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υπηρεσίες μητρικής υγείας εξακολουθούν να μην κατέχουν εξέχουσα θέση μεταξύ των θεμάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, δεδομένου ότι επισκιάζονται από την προσοχή που δίδεται στην καταπολέμηση ορισμένων νόσων, πράγμα που οδήγησε στην περιθωριοποίηση του ζητήματος της μητρικής θνησιμότητας, ενώ τα υψηλά ποσοστά HIV συνέβαλαν στην αποτελμάτωση ή υπονόμευσαν την πρόοδο προς τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας,

1.  εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για το γεγονός ότι η μητρική θνησιμότητα (αναπτυξιακός στόχος της χιλιετίας αριθ. 5) είναι ο μόνος στόχος στον οποίο όχι μόνον δεν σημειώθηκε καμιά πρόοδος από το 2000, ιδιαίτερα στην Υποσαχάριο Αφρική και στη Νότια Ασία αλλά και εδώ και είκοσι χρόνια οι αριθμοί παραμένουν οι ίδιοι με τους σημερινούς·

2.  επισημαίνει ότι, παράλληλα με την εκπαίδευση, η χειραφέτηση των γυναικών συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση του αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας αριθ. 5 για την υγεία της μητέρας·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ενόψει της συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, να θέσουν ως προτεραιότητα την δράση για την εκπλήρωση του αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας αριθ. 5 για τη βελτίωση της υγείας της μητέρας·

4.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μειώσουν την απόκλιση που χαρακτηρίζει τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας μεταξύ βιομηχανικών και αναπτυσσομένων χωρών, ενισχύοντας τις επενδύσεις και τις προσπάθειες για βελτίωση των ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της υγείας και αναλαμβάνοντας αυξημένες δεσμεύσεις για ενίσχυση των συστημάτων υγείας και των βασικών υποδομών στο τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων για την παρακολούθηση, την εποπτεία, τις βασικές πτυχές της δημόσιας υγείας, την κοινοτική δράση και άλλες αναγκαίες λειτουργίες υποστήριξης·

5.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάλειψη της προβλέψιμης θνησιμότητας και νοσηρότητας των μητέρων με την ανάπτυξη, εφαρμογή, και τακτική αξιολόγηση "των οδικών χαρτών" και προγραμμάτων δράσης για τη μείωση του προβλήματος της μητρικής θνησιμότητας και νοσηρότητας σε παγκόσμια κλίμακα, υιοθετώντας, συστηματικά και σταθερά μία προσέγγιση με γνώμονα την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία θα στηρίζεται επαρκώς και θα διευκολύνεται από ισχυρούς θεσμικούς μηχανισμούς και χρηματοδότηση·

6.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν τις υπηρεσίες μητρικής υγείας που παρέχονται στο πλαίσιο της πρωτογενούς υγειονομικής περίθαλψης και βασίζονται στην αντίληψη της ενημερωμένης επιλογής, της εκπαίδευσης για την προστασία της μητρότητας, της συγκεκριμένης και αποτελεσματικής προγεννητικής περίθαλψης, σε προγράμματα διατροφής της μητέρας, σε κατάλληλη βοήθεια κατά τον τοκετό ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική προσφυγή στην καισαρική τομή και να παρέχεται επείγουσα μαιευτική περίθαλψη, υπηρεσίες παραπομπής σε περίπτωση επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την άμβλωση, καθώς και στην μεταγεννητική περίθαλψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό·

7.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν την πρόσβαση όλων των γυναικών στην πλήρη ενημέρωση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τις αντίστοιχες υπηρεσίες·

8.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκρίνουν και αναπτύξουν ήδη καθιερωμένους δείκτες και κριτήρια για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας (συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτήσεων ΕΑΒ) και να θεσπίσουν ελεγκτικούς μηχανισμούς και καταλογισμού της ευθύνης που θα οδηγήσουν στη διαρκή βελτίωση των υφισταμένων πολιτικών και προγραμμάτων·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγγυηθούν τη διάθεση, την προσβασιμότητα και την καλή ποιότητα υπηρεσιών αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, και να διαθέσουν τους υψηλότερους δυνατούς πόρους σε πολιτικές και προγράμματα που έχουν σχέση με την μητρική θνησιμότητα·

10.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν τη συλλογή αξιόπιστων και επίκαιρων δεδομένων για τη καθοδήγηση της δράσης αντιμετώπισης της θνησιμότητας και νοσηρότητας των μητέρων·

11.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταστήσουν δυνατή την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δυναμικού καθώς και την υποδομή για επαρκή αριθμό μαιών και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των εγκύων γυναικών και εφήβων στις μαίες αυτές και να εξασφαλίσουν ότι οι χάρτες πορείας και τα εθνικά σχέδια δράσης αντικατοπτρίζουν αυτόν τον στόχο·

12.  ζητεί την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων υγείας για την ανίχνευση του ιού ΗΙV πριν και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, την αντιρετροϊκή αγωγή για εγκύους που έχουν προσβληθεί από τον ιό ΗΙV και μέτρα πρόληψης του ΗΙV, όπως είναι ενημερωτικές εκστρατείες και εκπαιδευτικά προγράμματα·

13.  παροτρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να ευρίσκεται μεταξύ των πρώτων που καταβάλλουν προσπάθειες προς στήριξη των δικαιωμάτων όσον αφορά την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ζωή διατηρώντας τα επίπεδα παροχής πόρων για την υλοποίηση της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και το Πρόγραμμα Δράσης για την Ανάπτυξη, εκφράζει δε τη λύπη του διότι ενώ η Υποσαχάριος Αφρική έχει τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας έχει επίσης και το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης αντισυλληπτικών παγκοσμίως (19%), με το 30% όλων των θανάτων μητέρων στην περιοχή να οφείλονται σε αμβλώσεις που πραγματοποιούνται υπό μη ασφαλείς συνθήκες·

14.  πιστεύει ότι για να επιτευχθούν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας όσον αφορά την καθολική πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία μέχρι το 2015 το επίπεδο χρηματοδότησης από την ΕΕ πρέπει να αυξηθεί, άλλως θα συνεχισθούν οι απώλειες ζωών γυναικών οι οποίες πεθαίνουν λόγω εγκυμοσύνης και αιτίων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη·

15.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν προγράμματα και πολιτικές για να αντιμετωπίσουν τους θεμελιώδεις καθοριστικούς παράγοντες της υγείας που είναι απαραίτητοι για την πρόληψη της μητρικής θνησιμότητας, όπως η συμμετοχή σε διεργασίες λήψης αποφάσεων για θέματα υγείας, η ενημέρωση για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, η στοιχειώδης παιδεία, η διατροφή, η κατάργηση των διακρίσεων και οι κοινωνικές προδιαγραφές που διέπουν την ισότητα των φύλων·

16.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μετά τις προόδους στη μείωση της μητρικής θνησιμότητας, να συμμετάσχουν ενεργώς σε παγκόσμια φόρα, όπως είναι η 'Αντίστροφη μέτρηση έως το 2015', να μοιρασθούν τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με προγράμματα και πολιτικές επί του θέματος και να προάγουν μία συνεχή δυναμική προς επίτευξη βελτιώσεων·

17.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην αθετούν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για χρηματοδότηση με σκοπό την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας περιλαμβανομένου του στόχου αριθ. 5, και καλεί την Προεδρία του Συμβουλίου να αναλάβει την πρωτοβουλία και να αποτελέσει παράδειγμα εξασφαλίζοντας τη διάθεση επαρκούς προβλέψιμης χρηματοδότησης και την κλιμάκωση των προσπαθειών για να σωθούν ζωές·

18.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ να επιτύχουν το ποσοστό του 0,7% ΕΑΒ/ΑΕΕ έως το 2015, και καλεί τα κράτη μέλη που δεν συμβαδίζουν επί του παρόντος να εντείνουν τις προσπάθειές τους·

19.  καλεί τις χώρες που δεν έχουν ακόμη επιβάλει απαγόρευση στις επιζήμιες πρακτικές και παραδόσεις, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, να λάβουν μέτρα και να υποστηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες προς το σκοπό αυτό·

20.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας επικεντρώνονται πρωτίστως στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τη Διακοινοβουλευτική Ένωση και την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου