Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0387/2008Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0387/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

3.9.2008

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om drabene på albinoer i Tanzania

Procedure : 2008/2625(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0387/2008
Indgivne tekster :
RC-B6-0387/2008
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om drabene på albinoer i Tanzania

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om alvorlige krænkelser af menneskerettighederne,

–  der henviser til De Forenede Nationers Generalforsamlings verdenserklæring om menneskerettigheder af 10. december 1948,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions charter om menneskerettigheder og befolkningers rettigheder af 27. juni 1981,

–  der henviser til De Forenede Nationers konvention om børns rettigheder, der er bindende og ufravigelig,

–  der henviser til FN's erklæring om mindretals rettigheder af 18. december 1992,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at mindst 25 albinoer, herunder børn, ifølge ngo'er og rapporter i medierne, der er bekræftet af Tanzanias regering, siden marts 2008 er blevet dræbt og lemlæstet i området omkring Victoriasøen, navnlig i Mwanza, Shinyanga og Mara, hvor der er en høj koncentration af albinoer,

B.  der henviser til, at de tre anførte regioner ud over mordene på albinoer også er kendt for drab på personer, der menes at være hekse eller troldmænd, og til at blot rygter ofte er tilstrækkelige til at få en vred mængde til at dræbe en person, der mistænkes for trolddom,

C.  der henviser til, at drabene på albinoer ifølge de tanzaniske myndigheder foretages af organiserede bander, der hyres af heksedoktorer,

D.  der henviser til, at medierne i Dar es Salaam har berettet om arrestationen af 173 personer i forbindelse med drabene på albinoer i landet, og at der blandt disse var et betragteligt antal heksedoktorer og disses kunder,

E.  der henviser til, at heksedoktorerne ifølge det nationale politi sælger legemsdele og blod fra albinoer til minearbejdere og fiskere, der tror at disse legemsdele kan bringe dem lykke, sundhed og rigdom,

F.  der henviser til, at disse drab har skabt stor frygt og ængstelse blandt albinoerne, der nu føler sig meget usikre og endog er bange for at opholde sig, gå eller rejse alene, idet de ønsker at undgå potentielle risici,

G.  der henviser til, at 36 % af Tanzanias befolkning lever under den nationale fattigdomsgrænse og at adgangen til sundhedspleje er meget begrænset, hvilket medfører, at befolkningen som almindelig praksis tager sin tilflugt til heksedoktorer eller traditionelle naturlæger,

H.  der henviser til, at albinoerne er et mindretal, at diskriminering af albinoer er et alvorligt problem i hele området syd for Sahara og at en ud af 20.000 på verdensplan er albino,

I.  der henviser til, at næsten halvdelen af forældrene ifølge en undersøgelse foretaget af De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) følte sig ydmyget ved barnets fødsel; der henviser til, at albinokvinder diskrimineres af andre kvinder, og at kvinder, der føder albinobørn, ofte mobbes eller afvises og diskrimineres på arbejde; der henviser til, at omkring to tredjedele af forældrene citeres for, at særlig sundhedspleje og behandling af albinobørn er dyr, og halvdelen for, at deres børn havde alvorlige problemer med synet; der henviser til, at 83 % imidlertid oplyste, at deres børn klarede sig lige så godt i skolen som andre børn;

1.  fordømmer på det kraftigste drabene på albinoer i Afrika og spekulationssalget af deres legemsdele;

2.  glæder sig over, at Tanzanias præsident, Jakaa Kikwete, har fordømt drabene på albinoer og har lovet intensiverede bestræbelser på at sætte en stopper for disse forbrydelser; understreger, at ordene må følges op af handling;

3.  lykønsker præsident, Jakaa Kikwete, med hans udnævnelse af Al-Shymaa Kway-Geer til det første albinomedlem af parlamentet, hvilket skyldes hendes beslutsomhed til at bekæmpe den diskriminering, hun selv og andre albinoer er udsat for;

4.  støtter og glæder sig over de foranstaltninger, den tanzaniske regering har truffet indtil nu, som f.eks. at foretage en tælling af albinoerne og at oprette en polititjeneste for ledsagelse af albinobørn; støtter de tanzaniske parlamentsmedlemmers krav om, at regeringen træffer yderligere foranstaltninger til at løse problemet ved roden og sætte en stopper for al diskriminering af albinoerne;

5.  opfordrer de tanzaniske myndigheder, de lokale regeringsmyndigheder og det civile samfund som helhed til at samarbejde om at beskytte alle albinoer; opfordrer den tanzaniske regering til straks at handle med sigte på at fremme den sociale bevidsthed og give information om albinisme; mener, at disse foranstaltninger navnlig bør gennemføres i landområderne, hvor befolkningen generelt er lavere uddannet og mere overtroisk;

6.  glæder sig over anholdelsen sidste måned af 173 mistænkte i forbindelse med drabene på albinoer i landet; opfordrer kraftigt myndighederne til at fortsætte hurtigt og bringe de ansvarlige for en domstol;

7.  konstaterer med beklagelse, at journalisten Vicky Ntetema, der forskede i dette spørgsmål, er gået under jorden efter at have modtaget dødstrusler for at fremlægge oplysninger om heksedoktorer og om politiets indblanding i drabene; opfordrer de tanzaniske myndigheder til at indlede en dybtgående og uafhængig undersøgelse af denne anklage;

8.  udtrykker sin anerkendelse og støtte til albinoernes organisation i Tanzania, der yder hjælp til albinoerne; opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte denne organisation og dens opfordring til videnskabsmænd, religiøse ledere og menneskerettighedsaktivister til at gøre offentligheden bevidst om, at drab på albinoer er socialt og moralsk uacceptabelt;

9.  opfordrer Kommissionen til at støtte UNDP's aktiviteter med sigte på at hjælpe og beskytte albinoerne i Afrika;

10.  mener, at den bedste måde til at beskytte de tanzaniske albinoers rettigheder på er at garantere dem lige adgang til uddannelse af god kvalitet og til sundhedspleje som led i integrationspolitikker og at sikre dem en passende social og juridisk beskyttelse;

11.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte den tanzaniske regering, ngo'er og det civile samfund i bestræbelserne på at udforme politikker med sigte på at sikre albinoers behov og rettigheder, baseret på ikke-diskriminering, social integration og lige adgang til arbejde;

12.  ønsker bedre uddannelse af sundhedspersonale og kurser for lærere og forældre for at tilskynde dem til at sikre, at albinobørn beskyttes mod solen, da mange dør af hudkræft, inden de bliver 30;

13.  kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne gør deres yderste for at sikre, at midler til helbredspleje når frem til de fattigste i Tanzania; understreger nødvendigheden af adgangen til sundhedspleje i landbrugsområder og afsidesliggende områder;

14.  opfordrer Kommissionen og Rådet til nøje at holde øje med menneskerettighedssituationen for albinoerne i Tanzania;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Den Afrikanske Union, Tanzanias regering og parlament, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og AVS-Rådet.