Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0389/2008Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0389/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

3.9.2008

ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o popravách v Iráne

Postup : 2008/2624(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0389/2008
Predkladané texty :
RC-B6-0389/2008
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o popravách v Iráne

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä tie, ktoré sa týkajú ľudských práv, a predovšetkým uznesenie o poprave mladistvých páchateľov v Iráne prijaté 19. júna 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie v súvislosti s popravou Mohammada Hassanzadeha, vydané z 13. júna 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie týkajúce sa využívania trestu smrti v Iráne, vydané 18. júla 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva v mene Európskej únie o poprave 29 ľudí vo väznici Evin v Iráne, vydané 29. júla 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady o poprave obesením Rézu Hezdžázího, vydané 25. augusta,

–  so zreteľom na stanovisko predsedníctva Rady Európskej únie o blížiacej sa poprave Benhúda Šodžaího a Bahmana Solejmaniana v dňoch 19. a 28. augusta 2008,

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, a najmä na uznesenie 62/168 z 18. decembra 2007 o stave dodržiavania ľudských práv v Iránskej islamskej republike a na rezolúciu 62/149 z 18. decembra 2007 o moratóriu na trest smrti,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), na Medzinárodný dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie a na Dohovor o právach dieťaťa, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa informácií medzinárodných organizácií pre ľudské práva[1] prípady popráv vykonaných v Iráne v tomto roku zatiaľ dosiahli počet aspoň 191, kým v roku 2007 sa v Iráne vykonalo viac popráv – 317 – než v ktorejkoľvek inej krajine na svete okrem Číny, hoci počet jeho obyvateľov je 18 ráz nižší ako počet obyvateľov Číny,

B.  keďže 27. júla 2008 sa v teheránskej väznici Evin vykonalo súčasne 29 popráv,

C.  keďže 10. júna 2008 bol popravený 16-ročný iránsky Kurd Mohammad Hassanzadeh za zločin, ktorý spáchal vo veku 14 rokov; keďže 22. júla boli popravení mladiství páchatelia Hassan Mozafárí a Rahman Šahídí a 19. augusta 2008 bol obesený 19-ročný Réza Hezdžází za údajnú vraždu, ktorú mal spáchať, keď mal 15 rokov; keďže 26. augusta 2009 bol popravený 19-ročný Behnam Zárí za trestný čin spáchaný vo veku 15 rokov, čím sa len v roku 2008 stal šiestym mladistvým páchateľom, ktorého popravili v Iráne,

D.  keďže Zárího ani Hezdžázího rodina, ani právnici nedostali informácie o čase a mieste pripravovaných popráv, čo je v rozpore s iránskymi právnymi predpismi,

E.  keďže mladiství páchatelia Amir Marollahí, Behnúd Šodžaí, Mohammed Fadaej a Bahman Solejmanian čakajú na popravu,

F.  keďže medzinárodné právo zakazuje popravy mladistvých páchateľov, ako sa uvádza v článku 6 ods. 5 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a v Dohovore o právach dieťaťa; keďže v súčasnosti čaká na popravu aspoň 130 detí a mladistvých páchateľov, a to napriek právnym záväzkom Iránu,

G.  keďže aktivisti za práva menšín sú čoraz častejšie vystavení hrozbe trestu smrti, ako to bolo v prípade etnického Balúča a výkonného riaditeľa mládežníckeho združenia Hlas spravodlivosti Jaghúba Mehrneháda, ktorý bol popravený 4. augusta 2008 po tom, ako verejne žiadal miestnych úradníkov, aby sa zodpovedali za zlú prácu,

H.  keďže ďalší aktivista za práva menšín kurdský učiteľ Farzad Kamangar bol odsúdený na smrť na základe obvinenia bez dôkazov, že zdvihol zbrane proti štátu,

I.  keďže priznania sa často získavajú mučením, bez prítomnosti advokátov a súdne rozsudky majú nedostatky z hľadiska minimálnych noriem spravodlivého procesu,

   keďže iránsky súd 5. augusta 2008 oznámil, že zrušil kameňovanie ako spôsob popravy, v dôsledku čoho 10 nemenovaných žien odsúdených na smrť ukameňovaním nebude kameňovaných,

K.  keďže existujú dôvody na obavy, že členovia a bývalí členovia iránskej opozície, ktorí sa preskupili a sú pod ochranou v severoirackom tábore Ašráf spravovanom medzinárodnými jednotkami pod vedením USA na základe článku 27 IV Ženevského dohovoru, môžu byť vypovedaní alebo násilne vrátení do Iránu, kde im hrozí prenasledovanie, ba dokonca aj trest smrti,

1.  je úprimne zarmútený z nedávnej popravy niekoľkých mladistvých páchateľov v Iráne, čím sa Irán stáva jedinou krajinou na svete, kde sa tento potupný a neľudský trest aj v roku 2008 stále praktizuje;

2.  upriamuje pozornosť na osud Soghry Nadžafpúrovej, ktorá strávila takmer celých 19 rokov svojho života v cele smrti za vraždu, ktorá sa stala, keď mala 13 rokov;

3.  vyzýva iránskeho najvyššieho sudcu ajatolláha Mahmúda Hašemího Šarúdího, aby systematicky menil všetky tresty smrti pre mladistvých páchateľov, a konkrétne žiada iránske orgány, aby zastavili popravu Amira Marollahího, Behnúda Šodžaího, Mohammeda Fadaeja a Bahmana Solejmaniana;

4.  rozhodne odsudzuje rastúci počet popráv a naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zaviedli moratórium na rozsudok smrti s cieľom zrušiť trest smrti v súlade s rezolúciou prijatou Valným zhromaždením Organizácie spojených národov dňa 18. decembra 2007;

5.  znovu pripomína svoju výzvu poslancom Madžlísu, aby urýchlene zmenili legislatívu s cieľom zabezpečiť, že nikto nebude popravený za trestný čin spáchaný vo veku mladšom ako 18 rokov, a zvýšiť vekovú hranicu právnej zodpovednosti podľa medzinárodných noriem;

6.  podporuje legislatívne úsilie Iránu o zavedenie oddeleného legislatívneho a súdneho systému pre mladistvých páchateľov a vyzýva poslancov Madžlísu, aby prijali opatrenia zamerané na vzdelávanie a znovuzačleňovanie mladistvých páchateľov do spoločnosti; vyzýva Európsku komisiu, aby podporovala iránske orgány pri každej požiadavke na medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti;

7.  rozhodne odsudzuje prenasledovanie a väznenie iránskych občanov, ktorí sa angažujú v ochrane ľudských práv a ktorí organizujú kampaň proti trestu smrti, pričom sú často obviňovaní z takzvaných aktivít ohrozujúcich národnú bezpečnosť; predovšetkým požaduje bezpodmienečné prepustenie Emadeddína Baghího, Mohammada Sádegha Kabovanda a zrušenie rozsudku smrti Farzada Kamangara, ako aj obnovenie vyšetrovania jeho prípadu;

8.  víta nedávne oznámenie o zrušení kameňovania ako spôsobu popravy, vyslovuje však znepokojenie nad tým, že v reformnom návrhu trestného zákonníka, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje v parlamente, by sa kameňovanie za niektoré formy cudzoložstva mohlo zachovať, a vyzýva poslancov Madžlísu, aby sa usilovali o úplné zrušenie kameňovania;

9.  vyzýva iracké úrady a orgány USA, aby do Iránu násilne nevracali nijakých iránskych utečencov a žiadateľov o azyl, ktorým by hrozilo prenasledovanie, a aby spolupracovali predovšetkým s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a ďalšími pri hľadaní dlhodobého riešenia situácie ľudí, ktorí sú v súčasnosti v tábore Ašráf;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky, Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre SZBP, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov, Rade OSN pre ľudské práva, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a vládam Spojených štátov amerických a Iraku.