Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0428/2008Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0428/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

22.9.2008

jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om tackling af energipriserne

Procedure : 2008/2628(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0428/2008

Europa-Parlamentets beslutning om tackling af energipriserne

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine beslutninger om olieafhængighed af 29. september 2005 (P6_TA(2005)361) og om krisen i fiskerisektoren som følge af de stigende brændstofpriser af 19. juni 2008 (P6_TA(2008)308),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om tackling af de højere oliepriser (KOM(2008) 0384),

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008,

–  der henviser til aftalen fra det uformelle møde i ØKOFIN-Rådet den 12.-13. september 2008,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at oliepriserne i sommeren 2008 er nået op på det højeste niveau nogen sinde i faste priser, at priserne på andre energiprodukter også er steget, og at forbrugerbrændstofpriserne har fulgt tendensen for prisen på råolie; der endvidere henviser til, at den svage dollar har bidraget til at presse oliepriserne i vejret,

B.  der henviser til, at oliepriserne skønnes at kunne forblive på et højt niveau på mellemlang til lang sigt, og at dette vil få negativ indvirkning på inflationen og væksten i EU's økonomi,

C.  der henviser til, at de højere energipriser undergraver borgernes købekraft i EU, og at husstandene med de laveste indkomster og de energiintensive industrisektorer vil mærke de negative følger heraf mest,

D.  der henviser til, at stigningen i energipriserne påvirkes af en kombination af en række komplekse faktorer: en strukturel ændring i olieudbud og -efterspørgsel, færre og mindre nye oliefelter, begrænset ekspansion inden for olieproduktionen; geopolitiske faktorer; færre investeringer i teknologiske fremskridt; højere investeringsudgifter og mangel på kvalificeret arbejdskraft i de vigtigste producentlande; der henviser til, at nogle olieproducerende land har en tendens til at bruge deres naturressourcer til politiske formål,

E.  der henviser til, at den øgede gennemsigtighed, troværdighed og hyppigere offentliggørelse af oplysninger om kommercielle olielagre er vigtig, hvis oliemarkederne skal fungere effektivt,

F.  der henviser til, at den nuværende uro på finansmarkederne har tvunget investorerne til at søge alternative investeringer og har bidraget til ustabile priser på kort sigt,

G.  der henviser til, at EU’s økonomi forsat er stærkt afhængig af importeret olie, og at potentielle nye oliefelter for det meste er ”ukonventionelle forekomster”, hvilket øger investeringsomkostningerne ved udvikling heraf,

H.  der mener, at en fælles europæisk udenrigspolitik på energiområdet, der tager udgangspunkt i solidaritet, diversificering af forsyningskilderne og fremme af bæredygtighed, vil skabe synergier, der kan styrke EU som sådan og forbedre Unionens udenrigspolitiske handlekraft og troværdighed som global aktør,

1.  understreger, at medmindre der gennemføres en samordnet ændring i energipolitikken og forbruget, vil energiforbruget fortsætte med at stige i de kommende årtier; er bekymret over stigningen i energipriserne, især på grund af deres negative følger for den europæiske økonomi og konkurrenceevne, hvilket også gør det vanskeligt at nå målene i Lissabonstrategien;

2.  understreger, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger, der vil gøre det muligt for den europæiske økonomi at bevare sin konkurrenceevne og tilpasse sig energiprisernes nye udvikling;

3.  opfordrer til, at der gøres en konsekvent politisk indsats for at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at nedbringe efterspørgslen efter energi, fremme vedvarende energikilder og energieffektiviteten og tilstræbe en diversificeret energiforsyning samt for at mindske afhængigheden af importerede fossile brændstoffer; anser denne ændring for at være det mest hensigtsmæssige svar på de stigende energipriser, for at forbedre stabiliteten på energimarkederne, sikre forbrugerne langsigtede fordele og nå målene i FN's rammekonventionen om klimaændringer og den tilhørende Kyoto-protokol; tilslutter sig, at det er nødvendigt at følge disse strategiske foranstaltninger op ved at afsætte betydelige finansielle midler til forskning og udvikling;

4.  mener, at der bør træffes målrettede foranstaltninger på kort sigt, for at medlemsstaterne kan afbøde de negative følger for de fattigste husholdninger; mener imidlertid, at foranstaltninger, der skaber større inflation, bør undgås, da de kan være til skade for de offentlige finansers bæredygtighed og kan blive neutraliseret af de højere oliepriser;

5.  gentager sin holdning fra førstebehandlingen om ændringsdirektiverne 2003/54/EF (betænkning af Morgan) og 2003/55/EF (betænkning af La Russa); mener, at Kommissionen bør udarbejde en meddelelse om tackling af energifattigdom i Den Europæiske Union; opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge nationale definitioner af energifattigdom og udarbejde handlingsplaner til udryddelse af denne; opfordrer Kommissionen til at overvåge og koordinere dataene fra medlemsstaterne samt sikre overholdelse af de universelle og de offentlige serviceforpligtelser;

6.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at det foreslåede energicharter klart og tydeligt fastlægger forbrugernes rettigheder; opfordrer de nationale tilsynsmyndigheder til at anvende deres beføjelser til at hjælpe forbrugerne

7.  konstaterer prisfaldet på råolie til 100 USD for en tønde i løbet af de seneste uger, der har brudt tendensen med de permanent stigende oliepriser; er dog bekymret over, at forbrugerne fortsat betaler højere priser, som ikke altid fuldt ud afspejler nedadgående prissvingninger; opfordrer Kommissionen til at overvåge prisudviklingen, navnlig for så vidt angår spørgsmålet om, hvordan prisstigninger og -fald påvirker forbrugerne;

8.  opfordrer Kommissionen til at sikre overholdelse af de gældende EU-konkurrenceregler, med særlig fokus på at undersøge og bekæmpe konkurrencebegrænsende praksis i olie-, gas- og elektricitetssektoren og i forbindelse med raffinering af olie og distribution til forbrugsstedet;

9.  opfordrer Kommissionen til at analysere sammenhængen mellem olie- og gaspriserne i de langsigtede gasaftaler og at stille forslag til hensigtsmæssige politiske foranstaltninger;

10.  tilskynder til, at der træffes foranstaltninger for at lette tilpasningsprocessen i energiintensive erhverv og tjenesteydelser for at opnå en bedre energieffektivitet; opfordrer imidlertid Kommissionen til at overvåge virkningen af disse foranstaltninger og til at træffe passende foranstaltninger i tilfælde af konkurrenceforvridning;

11.  understreger endvidere, at vedvarende energikilder kombineret med energibevarelsesforanstaltninger, herunder incitamenter til at forbedre energieffektiviteten i husholdningerne, begrænser Europas afhængighed af energiimport og derved også den politiske og økonomiske risiko, der er forbundet med denne import;

12.  opfordrer Kommissionen til at sikre at energibesparelser, energieffektivitet og vedvarende energi prioriteres, når den fremtidige energipolitik i EU skal udformes, navnlig som led i den kommende strategiske energiredegørelse;

13.  mener, at EIB bør spille en mere fremtrædende rolle ved finansieringen af energieffektivitet, vedvarende energikilder og projekter inden for forskning og udvikling, hvor der især skal lægges vægt på små og mellemstore virksomheder;

14.  gør opmærksom på de stigende skatteindtægter fra energi i nogle medlemsstater som følge af de seneste olieprisstigninger; understreger betydningen af en hensigtsmæssig skatte- og afgiftspolitik for at begrænse den økonomiske afhængighed af fossile brændstoffer, tackle spørgsmålet om klimaændringerne og skabe incitamenter til at øge investeringerne i energieffektivitet, vedvarende energi og miljøvenlige produkter;

15.  opfordrer Kommissionen til at forelægge sit forslag til direktiv om energibeskatning efter en omhyggelig undersøgelse af de følger, som beskatningsforanstaltninger kan få for inflationen, nye investeringer og overgangen til en CO2-fattig økonomi i EU;

16.  understreger betydningen af øget gennemsigtighed i forbindelse med oplysninger om oliemarkeder og kommercielle olielagre og disses troværdighed; mener, at det er vigtigt at forbedre forståelsen for prisudviklingen i forbindelse med olieprodukter; opfordrer til en rettidig revision af fællesskabslovgivningen om nødlagre af olie;

17.  betoner, at EU bør tale med én stemme på det energipolitiske område; understreger på ny vigtigheden af en fælles EU-politik på energiområdet og opbakningen til den europæiske naboskabspolitisk; mener i denne forbindelse, at EU bør indtage en førende position i energidialogen med de vigtigste olie- og gasleverandører; hilser tanken om et topmøde på højt plan mellem olieforbrugende og -producerende lande velkommen, hvis sigte er mere stabile priser, en forudsigelig forsyning og afregning for oliekøb i euro;

18.  tilskynder EU’s virksomheder til at være mere proaktive, især ved at foretage yderligere investeringer og indtage en førende position inden for den nye teknologiske knowhow og de tekniske færdigheder, for at de kan bevare deres nøgleposition som partnere for de vigtigste olieproducerende lande; konstaterer, at der især er behov for at udvikle efterforsknings- og raffineringskapaciteten for at kunne holde trit med den stigende efterspørgsel;

19.  bemærker, at virksomhedernes sociale ansvar i de store energiselskaber bør styrkes for at kanalisere flere private investeringer over i energisektoren ind i energienergibesparelsesprogrammer og alternative energiteknologier og dertil knyttet forskning og udvikling;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at samordne deres indsats for at tackle de stigende energipriser; opfordrer Kommissionen til at forelægge en analyse baseret på medlemsstaternes "bedste praksis"-foranstaltninger som reaktion på de udfordringer, som de høje energipriser udgør;

21.  opfordrer Rådet til så hurtigt som muligt at nå til enighed om de næste afgørende skridt hen imod et fuldt liberaliseret indre energimarked, idet det vil bidrage til at mindske EU's uafhængighed af energipriserne og forbedre forsyningssikkerheden; bekræfter i denne forbindelse sin utvetydige støtte til færdiggørelsen af EU's indre energimarked;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.