Предложение за обща резолюция - RC-B6-0523/2008Предложение за обща резолюция
RC-B6-0523/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

6.10.2008

внесено съгласно
член 108, параграф 5 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: относно управлението на Арктика

Процедура : 2008/2633(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0523/2008
Внесени текстове :
RC-B6-0523/2008
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно управлението на Арктика

Европейският парламент,

–  като взе предвид Международната полярна година (от март 2007 г. до март 2009 г.),

–  като взе предвид осмата конференция на парламентаристите от арктическия регион, проведена във Феърбанкс, Аляска, от 12 до 14 август 2008 г.,

–  като взе предвид очакваното тази есен съобщение на Комисията относно арктическата политика,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Северното измерение (2003 г., 2005 г. и 2006 г.),

–  като взе предвид заключенията в Доклада за оценка на въздействието върху климата в Арктика,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Интегрирана морска политика за Европейския съюз" ("Синята книга"), публикувано на 10 октомври 2007 г.,

Б.  като взе предвид политическия документ от 14 март 2008 г. на върховния представител и Европейската комисия до Европейския съвет, озаглавен "Изменение на климата и международна сигурност",

В.  като има предвид, че геополитическото и стратегическо значение на арктическия регион нараства, както символично беше показано със забождането на руското знаме на морското дъно под северния полюс през август 2007 г.,

Г.  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (КООНМП), която все още не е ратифицирана от сената на САЩ,

Д.  като има предвид последната конференция на парламентаристите от арктическия регион, която събра на едно място представители от Европейския парламент, Канада, Дания, Гренландия, Исландия, Финландия, Норвегия, Швеция, Русия и Съединените щати, които обсъдиха въпросите за морската безопасност, здравеопазването, защитата на околната среда и устойчивото развитие,

Е.  като има предвид, че районът на Арктика понастоящем все още не се управлява от никакви многостранни норми и разпоредби, защото никога не се е очаквало да стане плавателен воден път, нито пък район, използван за търговски цели,

Ж.  като има предвид, че морският трафик в арктическите води показателно е нараснал през последните години, вследствие на повишения интерес в крайбрежното сондиране и все по-честото преминаване на туристически кораби, както и перспективите, които се откриват от Северозападния пролив,

З.  като има предвид, че арктическият регион може да съдържа близо 20% от световните неоткрити запаси на нефт и газ,

И.  като взе предвид Декларацията от Илулисат, която беше приета от страните „A5” (Дания, Канада, Норвегия, Руската федерация и САЩ) през май 2008 г.,

Й.  като взе предвид заключенията на председателя на конференцията относно "Арктика: наша обща грижа”, организирана от Северния съвет на министрите в Илулисат (Гренландия) на 9 и 10 септември 2008 г., в която Комисията взе пълноправно участие,

К.  като има предвид, че конференцията също така насочи своето внимание върху изменението на климата в региона, неговото въздействие върху коренните населения и възможното адаптиране към него;

Л.  като има предвид, че степента на глобално затопляне в арктическия регион е много по-голяма отколкото в останалия свят, с покачване на температурите от 2° през последните 100 години, сравнено със средно покачване от 0.6° за останалия свят,

М.  като има предвид, че промените в климатичните условия в Арктика вече са такива, че инуитите, например, вече не могат да ловуват по техния традиционен начин, тъй като ледът е твърде тънък, за да издържи техните шейни, а животни като полярните мечки, моржовете и лисиците са застрашени от това да видят как голяма част от техните местообитания изчезват,

Н.  като има предвид, че в рамките на ЕС има три арктически нации и сред нейните близки съседи, участващи във вътрешния пазар посредством споразумението за ЕИП, има още две арктически нации, което означава, че ЕС и неговите асоциирани държави съставляват повече от половината от членовете на Арктическия съвет,

1.  изразява дълбока загриженост от отражението на изменението на климата върху устойчивостта на живота на коренното население в района, както по отношение на общата среда (топене на ледената покривка и на дълбоко замръзналата земя, покачване на морското равнище, наводнения), така и по отношение на естествените местообитания (отстъпващата ледена покривка създава проблеми за хранителните навици на полярните мечки), и подчертава, че всички международни решения, свързани с тези въпроси, трябва да се вземат с пълноправното участие на всички народи и нации от района на Арктика, като същевременно са съобразени с тях;

2.  припомня, че през 20-и век температурата на въздуха в Арктика нарасна с около 5° C и че това увеличение е десет пъти по-бързо от наблюдаваната средна температура на повърхността в света; подчертава, че за следващите 100 години се прогнозира допълнително затопляне с около 4-7° C в Арктика; счита, следователно, че времето за диагнози е приключило и сега е време за действие;

       

3.  подчертава, че арктическите видове и общества са развили много специфичен начин на приспособяване към суровите условия, които съществуват на полюсите, което по този начин ги е направило изключително уязвими към драматични промени в тези условия; изразява силна загриженост за моржовете, полярните мечки, тюлените и други морски бозайници, които разчитат на морския лед за почивка, хранене, лов и размножаване и които са особено застрашени от изменението на климата;

4.   приветства заключителното изявление, прието от конференцията на парламентаристите от арктическия регион във Феърбанкс на 14 август 2008 г.;

5.   приветства факта, че Далечният север е част от политиката на Европейския съюз „Северно измерение”, но е убеден, че информираността за значението на Арктика в световен контекст трябва да бъде допълнително повишена чрез провеждане на самостоятелна политика на ЕС в Арктика;

6.  подчертава значението на Арктика за глобалния климат в това отношение и се надява, че настоящата подкрепа за изследователски дейности в региона ще продължи и след приключването на Международната полярна година;

7.   очаква с голям интерес предстоящото съобщение на Комисията относно политиката в района на Арктика и изразява надежда, че то ще положи основата на една сериозна политика за Арктика в ЕС; призовава Комисията да разгледа най-малко следните въпроси в своето съобщение:

  • a)положението с изменението на климата в района и приспособяването към него;
  • б)възможни варианти на политиката, които вземат под внимание коренното население и неговия поминък;
  • в)необходимостта от сътрудничество с нашите съседи от района на Арктика по трансгранични проблеми и в частност - морската безопасност;
  • г)възможностите за бъдеща трансгранична политическа или правна структура, която би могла да осигурява опазването на околната среда и устойчивото системно развитие на района или да осъществява посредничество при политически различия по отношение на ресурси и плавателни водни пътища в Далечния север;

8.   призовава Европейската комисия да включи в своя дневен ред политиката в областта на енергетиката и сигурността в района на Арктика и да предложи по-специално в бъдещото си съобщение във връзка с района подходящи теми и методи на съвместна работа за Европейския съюз и арктическите страни, особено в областите, свързани с изменението на климата, устойчивото развитие, сигурността на енергийните доставки и морската безопасност;

9.   обръща внимание на факта, че арктическият регион, поради своето въздействие върху световния климат и своята уникална околна среда, заслужава специално внимание при определяне на позицията на ЕС за предстоящата през 2009 г. в Копенхаген COP 15 Рамкова конвенция относно изменението на климата;

10.   счита, че морското движение в района (за туристически цели и свързано със сондажи в крайбрежната зона) не е предмет на нищо, което да наподобява минималните международни правила за безопасност, които преобладават в други международни води - както от гледна точка на защита на човешкия живот, така и по отношение на околната среда, и настоятелно призовава Комисията да следи за извършването на подходящи изменения на разпоредбите на ММО (Международната морска организация) във възможно най-кратък срок;

11.   подчертава външните аспекти на енергийната политика и ролята на Арктика във формулиране на енергийната политика за Европа, както беше предложено от Европейския съвет през март 2007 г.;

12.  подкрепя Арктическия съвет при опазване на арктическия регион като регион на слабо напрежение, отворен за международно сътрудничество в изследванията, така че да се позволи потенциалът му като бъдещ енергиен доставчик да бъде изцяло развит в рамка за устойчива околна среда;

13.  настоятелно призовава Комисията да вземе активна роля в Арктика като поне, като първа стъпка, придобие "статус на наблюдател" в Арктическия съвет, и счита, че Комисията следва да създаде специално арктическо бюро;

14.  счита, че Комисията следва да бъде подготвена за откриването на международни преговори с цел приемане на международен договор за опазването на Арктика, по подобие на съществуващия договор от Мадрид от 1993 г. по отношение на Антарктика, но като вземе предвид основната разлика, свързана с факта, че Арктикът е населен, както и съответните права и потребности на народите и нациите от района на Арктика; въпреки това счита, че като начало такъв договор би могъл поне да обхване ненаселената зона, която не е обект на претенции, в центъра на Арктическия океан;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, Норвегия, Исландия, Русия, Канада и Съединените щати, както и на регионалните партньори за сътрудничество.