Společný návrh usnesení - RC-B6-0523/2008Společný návrh usnesení
RC-B6-0523/2008

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

6. 10. 2008

který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládají
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami: o správě arktické oblasti

Postup : 2008/2633(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0523/2008
Předložené texty :
RC-B6-0523/2008
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o správě arktické oblasti

Evropský parlament,

–  s ohledem na Mezinárodní polární rok (od března 2007 do března 2009),

–  s ohledem na 8. konferenci poslanců parlamentů z arktické oblasti, která se konala ve městě Fairbanks na Aljašce ve dnech 12.–14. srpna 2008,

–  s ohledem na sdělení o politice pro Arktidu, které má Komise předložit letos na podzim,

–  s ohledem na dřívější usnesení Evropského parlamentu o Severní dimenzi ( 2003, 2005 a 2006),

–  s ohledem na závěry zprávy o posouzení dopadu změny klimatu na Arktidu,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii“ („Modrá kniha“), které bylo zveřejněno dne 10. října 2007,

B.  s ohledem na politický dokument vysokého představitele a Evropské komise ze dne 14. března 2008 „Změna klimatu a mezinárodní bezpečnost“ určený Evropské radě,

C.  vzhledem k tomu, že roste geopolitický a strategický význam arktické oblasti, jak symbolizuje umístění ruské vlajky na mořském dně pod Severním pólem v srpnu roku 2007,

D.  s ohledem na Úmluvu OSN o námořním právu (UNCLOS), která dosud nebyla ratifikována Senátem USA,

E.  vzhledem k tomu, že nedávné konference poslanců z arktické oblasti se zúčastnili volení zástupci z Evropského parlamentu, Kanady, Dánska, Grónska, Islandu, Finska, Norska, Švédska, Ruska a ze Spojených států, kteří zde diskutovali o otázkách námořní bezpečnosti, zdravotní péče, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje,

F.  vzhledem k tomu, že pro arktickou oblast dosud neexistují mnohostranné normy a předpisy, neboť se nikdy nepředpokládalo, že by se stala splavnou vodní cestou či oblastí s obchodním potenciálem,

G.  vzhledem k tomu, že se v posledních letech exponenciálně zvýšila námořní doprava v arktických vodách, a to v důsledku zvýšeného zájmu o těžbu v tamějším moři, v důsledku stále častější plavby výletních lodí a rovněž i s ohledem na možnosti, které nabízí tzv. Severozápadní cesta,

H.  vzhledem k tomu, že v arktické oblasti se může nacházet přibližně 20 % dosud neobjevených světových zásob ropy a zemního plynu,

I.  s ohledem na Ilulissatskou deklaraci, kterou přijaly země „A5“ hraničící s arktickou oblastí (Dánsko, Kanada, Norsko, Ruská federace a USA) v květnu roku 2008,

J.  s ohledem na závěry předsedy přijaté na konferenci „Arktida náš společný zájem“ kterou uspořádala Rada ministrů severských států v Ilulissatu (Grónsko) ve dnech 9.–10. září 2008

K.  vzhledem k tomu, že tématem této konference byla také změna klimatu v arktické oblasti, její vliv na domorodé obyvatelstvo a možnosti, jak se jí přizpůsobit,

L.  vzhledem k tomu, že míra globálního oteplování je v arktické oblasti mnohem vyšší než v ostatních částech světa – za posledních 100 let zvýšení o 2 °C oproti průměrné hodnotě 0,6 °C ve zbytku světa,

M.  vzhledem k tomu, že změny klimatických podmínek v Arktidě dosáhly takových rozměrů, že Inuité již nemohou lovit tradičním způsobem, neboť led je příliš tenký na to, aby udržel jejich saně, zatímco divokým zvířatům, jako jsou lední medvědi, mroži a lišky, hrozí ztráta velké části přirozeného prostředí,

N.  vzhledem k tomu, že mezi členské státy EU patří i tři arktické země a mezi úzce spolupracující sousedy, kteří se účastní vnitřního trhu na základě dohody o EHP, další dvě arktické země, což znamená, že EU a státy k ní přidružené tvoří více než polovinu členů Arktické rady,

1.  je hluboce znepokojen dopady změny klimatu na udržitelnost způsobu života domorodých obyvatel v arktické oblasti, a to jak z hlediska obecného životního prostředí (tání ledové pokrývky a permafrostu, rostoucí hladina moře, záplavy), tak z hlediska přirozeného prostředí zvířat (úbytek ledu způsobuje problémy ledním medvědům s obstaráváním potravy), a zdůrazňuje, že jakákoli mezinárodní rozhodnutí o těchto otázkách musí být přijata za plnoprávné účasti a při zohlednění všech obyvatel arktické oblasti a arktických zemí;

2.  připomíná, že ve 20. století se zvýšila teplota vzduchu na Arktidě přibližně o 5°C C a že tento růst je desetkrát rychlejší než zaznamenaný růst globální průměrné teploty na zemském povrchu; zdůrazňuje, že během příštích 100 let by se teplota na Arktidě měla zvýšit o další 4 až 7° C; domnívá se, že doba na hledání příčin již uplynula a že je nyní třeba reagovat;

    

3.  zdůrazňuje, že živočišné druhy a obyvatelé žijící na Arktidě se velmi specifickým způsobem přizpůsobili nepříznivým podmínkám, které na pólu panují, a že jsou tudíž velmi zranitelní s ohledem na dramatické změny těchto podmínek; je velmi znepokojen tím, že mroži, lední medvědi, tuleni a ostatní mořští savci, kterým mořské ledovce umožňují odpočinek, obstarávání potravy, lovení a rozmnožování, jsou velmi ohroženi změnou klimatu;

4.   vítá závěrečné prohlášení přijaté na konferenci poslanců parlamentů arktických států ve městě Fairbanks dne 14. srpna 2008;

5.   vítá skutečnost, že do politiky Evropské unie pro „Severní dimenzi“ jsou zahrnuty i nejsevernější oblasti, je však přesvědčen, že je zapotřebí dále zvýšit povědomí o významu Arktidy z celosvětového hlediska vytvořením samostatné politiky EU pro Arktidu;

6.  zdůrazňuje v této souvislosti význam Arktidy pro celosvětové klima a věří, že stávající podpora výzkumné činnosti v této oblasti bude pokračovat i po skončení Mezinárodního polárního roku;

7.   s velkým zájmem očekává připravované sdělení Komise o politice pro Arktidu a věří, že se toto sdělení stane základem smysluplné politiky EU pro arktickou oblast; vyzývá Komisi, aby se ve svém sdělení zabývala alespoň těmito otázkami:

  • a)stav změny klimatu v arktické oblasti a adaptace na ni,
  • b)politické alternativy, které respektují domorodé obyvatelstvo a způsob jejich obživy,
  • c)potřeba spolupracovat s našimi arktickými sousedy na přeshraničních otázkách, zejména v oblasti námořní bezpečnost,
    • d)možnosti vytvoření budoucí přeshraniční politické nebo právnické struktury, která by mohla    zajistit ochranu životního prostředí a udržitelný organizovaný rozvoj arktické oblasti nebo řešit politické neshody, pokud jde o zdroje a splavné vodní cesty v nejsevernější oblasti;

8.   vyzývá Evropskou komisi, aby zařadila energetickou a bezpečnostní politiku v arktické oblasti do svého programu a aby navrhla zvláště ve svém připravovaném sdělení o Arktidě nezbytná společná témata a pracovní postupy Evropské unie a států arktické oblasti, zejména pokud jde o změnu klimatu, trvalý rozvoj, spolehlivost dodávek energienámořní bezpečnost;

9.   upozorňuje na skutečnost, že arktická oblast si vzhledem ke svému vlivu na světové klima a jedinečnému přírodnímu prostředí zasluhuje zvláštní pozornost při formulování stanoviska, které bude EU zastávat na konferenci stran rámcové úmluvy o změně klimatu (COP 15), jež se koná v roce 2009 v Kodani;

10.  zastává názor, že ochrana námořní dopravy v arktické oblasti (turistické plavby i doprava spojená s vrtnými plošinami na volném moři) se jak z hlediska ochrany lidského života, tak z hlediska ochrany životního prostředí ani zdaleka nepřibližuje obvyklým minimálním mezinárodním bezpečnostním pravidlům, která platí v ostatních mezinárodních vodách, a naléhavě vyzývá Komisi, aby co nejdříve zajistila, že budou odpovídajícím způsobem změněny předpisy Mezinárodní námořní organizace (IMO);

11.  zdůrazňuje vnější aspekty energetické politiky a úlohu Arktidy ve vytváření energetické politiky pro Evropu (EPE), jak navrhla Evropská rada v březnu roku 2007;

12.  podporuje Arktickou radu v úsilí zachovat Arktidu regionem s nízkou mírou napětí, jenž je otevřen mezinárodní spolupráci na poli výzkumu, aby bylo možné plně rozvinout její potenciál v oblasti dodávek energií v budoucnosti, a to udržitelným způsobem a způsobem šetrným k životnímu prostředí;

13.  naléhavě žádá Komisi, aby v otázkách arktické oblasti jednala proaktivně, v první fázi alespoň tím, že přijme status pozorovatele v Arktické radě a zváží, zda by Komise neměla vytvořit specializované oddělení pro arktickou oblast;

14.  navrhuje Komisi, aby zahájila jednání na mezinárodní úrovni, které by se zaměřilo na vypracování a přípravu Mezinárodní smlouvy na ochrany Arktidy inspirované Madridskou smlouvou pro Antarktidu z roku 1993, tato smlouva by však měla respektovat by základní rozdíly představované obydlenou přírodou Arktidy a z nich vyplývající práva a potřeby obyvatel a zemí arktické oblasti, domnívá se však, že by tato smlouva měla jako minimální výchozí bod pokrývat alespoň neobydlené a nikomu nenáležící oblasti uprostřed Severního ledového oceánu;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, Norska, Islandu, Ruska, Kanady, Spojených států a účastníkům regionální spolupráce.