Společný návrh usnesení - RC-B6-0538/2008Společný návrh usnesení
RC-B6-0538/2008

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

  20. 10. 2008

  který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládají
  a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami: o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem a o lidských právech

  Postup : 2008/2643(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B6-0538/2008
  Předložené texty :
  RC-B6-0538/2008
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem a o lidských právech

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na svá předchozí usnesení o Vietnamu,

  –  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou z roku 1995,

  –  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Vietnam ratifikoval v roce 1982,

  –  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že ve dnech 20. a 21. října 2008 v Hanoji probíhá druhé kolo jednání mezi Evropskou unií a Vietnamem,

  B.  vzhledem k tomu, že v podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva proběhlo dne 25. srpna 2008 slyšení o Vietnamu, Laosu a Kambodži,

  C.  vzhledem k tomu, že příští schůze věnovaná dialogu o lidských právech mezi trojkou EU a Vietnamem je naplánovaná na prosinec 2008,

  D.  vzhledem k tomu, že článek 1 Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou uvádí, že: „úcta k lidským právům a demokratickým zásadám je základním předpokladem pro spolupráci mezi stranami, z nějž tato dohoda vychází, a představuje základní prvek této dohody“,

  E.  vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování je výrazně omezena: v září roku 2008 vietnamská vláda provedla nejtvrdší zásah za několik posledních desetiletí proti pokojné demonstraci katolíků, kteří se v Hanoji shromáždili na modlitebních vigiliích, aby žádali navrácení církevního majetku zkonfiskovaného vietnamskou vládou,

  F.  vzhledem k tomu, že svoboda tisku je výrazně omezena: v roce 2008 bylo několik vietnamských novinářů zatčeno nebo sankcionováno za zveřejnění informací o korupci státních úředníků a dne 19. září 2008 policie zatkla a fyzicky napadla Bena Stockinga, vedoucího hanojské pobočky agentury Associated Press, když připravoval reportáž o pokojném shromáždění vietnamských katolíků v Hanoji,

  G.  vzhledem k tomu, že etnické menšiny v severní a střední části vietnamské náhorní plošiny jsou stále vystavovány diskriminaci, je jim zabavována půda a jsou porušovány jejich kulturní svobody a svoboda náboženského vyznání; vzhledem k tomu, že nezávislé nevládní organizace ani zahraniční novináři nemají volný přístup do střední části náhorní plošiny, aby mohli zhodnotit skutečnou situaci jejích obyvatel, zejména těch, kteří byli násilně vráceni z území Kambodže; vzhledem k tomu, že více než 300 obyvatel náhorní plošiny bylo od roku 2001 odsouzeno k odnětí svobody za pokojné politické a náboženské aktivity,

  H.  vzhledem k tomu, že i přes opakované výzvy mezinárodního společenství byl 79letý vůdce Sjednocené buddhistické církve Vietnamu Thich Quang Do, nositel ceny Thorolfa Rafta pro obránce lidských práv za rok 2006, od roku 1982 několikrát uvězněn a že stále zůstává v domácím vězení,

  I.  vzhledem k tomu, že vietnamská vláda doposud neuznala Sjednocenou buddhistickou církev Vietnamu, která byla svého času nejpočetnější buddhistickou organizací v jižním  a středním Vietnamu,

  J.  vzhledem k tomu, že Vietnam zavedl právní předpisy omezující svobodný přístup k internetu a cenzuruje a kontroluje obsah jeho stránek, a vzhledem k tomu, že byl zatčen velký počet „kyberdisidentů“ za to, že používali internet k šíření svých postojů v oblasti lidských práv a demokracie nebo se účastnili demokratických diskuzí po síti; vzhledem k tomu, že dne 10. září 2008 byl odsouzen k odnětí svobody spisovatel a demokratický aktivista Nguyen Hoang Hai známý pod pseudonymem Dieu Cay, který publikoval svá díla na internetu,

  K.  vzhledem k tomu, že příslušníci khmérské etnické menšiny (Khmér Krom) v jižním Vietnamu jsou vystavováni náboženskému pronásledování a je jim konfiskována půda; vzhledem k tomu, že vládní orgány zbavily hodnosti přibližně 20 buddhistických mnichů z menšiny Khmér Krom za jejich účast na pokojném protestu v únoru 2007, kdy požadovali větší náboženskou svobodu, a pět z nich odsoudily k vězení; vzhledem k tomu, že vietnamské orgány nařídily Timu Sakhornovi, mnichovi z menšiny Khmér Krom, po jeho propuštění v květnu 2008 domácí vězení; vzhledem k tomu, že orgány použily nepřiměřené násilí proti zemědělcům z menšiny Khmér Krom, když požadovali vyřešení pozemkového konfliktu,

  1.  zdůrazňuje, že dialog o lidských právech mezi Evropskou unií a Vietnamem musí vést v této zemi k hmatatelnému pokroku; žádá Radu a Komisi, aby přehodnotily politiku spolupráce s Vietnamem a zohlednily přitom článek 1 dohody o spolupráci z roku 1995, který stanoví, že spolupráce je založena na dodržování demokratických zásad a základních práv;

  2.  vyzývá Komisi, aby vytvořila jasná kritéria pro hodnocení stávajících rozvojových projektů ve Vietnamu, a zajistila tak dodržování lidských práv a soulad s „doložkou o demokracii“;

  3.  vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci probíhajících jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci, která bude obsahovat jednoznačnou doložku o lidských právech a demokracii doplněnou o prováděcí mechanismus, důrazně vyzvaly představitele Vietnamu, aby před finalizací smluv ukončili systematické porušování demokracie a lidských práv, a aby vietnamskou vládu požádaly, aby zejména:

  • jako člen Rady bezpečnosti OSN aktivně spolupracovala se systémy OSN pro ochranu lidských práv tím, že pozve zvláštního zpravodaje pro otázky náboženské nesnášenlivosti, který naposledy navštívil Vietnam v roce 1998, a pracovní skupinu vyšetřující svévolná zatýkání, která naposledy navštívila Vietnam v roce 1994, a aby úředníkům a zvláštním zpravodajům OSN poskytla neomezený přístup do všech regionů, včetně střední a jižní části náhorní plošiny, kde by jim mělo být umožněno vést důvěrné rozhovory s politickými a náboženskými vězni a zadrženými osobami i s žadateli o azyl vrácenými z Kambodže do Vietnamu, kteří pocházejí z vietnamské náhorní plošiny;
  • neprodleně propustila všechny osoby vězněné nebo zadržované za nenásilný projev jejich politického nebo náboženského přesvědčení, včetně více než 300 křesťanů obývajících náhorní plošinu, buddhistických mnichů menšiny Khmér Krom, demokratických aktivistů, předkladatelů petice požadujících navrácení pozemků, kyberdisidentů, odborových předáků, katolických farníků a stoupenců buddhistické víry hoa hao a víry cao dai;
  • neprodleně propustila z domácího vězení hlavního vůdce Sjednocené buddhistické církve Vietnamu Thicha Quanga Doa a mnicha z menšiny Khmér Krom Tima Sakhorna, který byl propuštěn z vietnamského vězení v květnu 2008, avšak nadále zůstává v domácím vězení;
  • umožnila nezávislým náboženským organizacím, aby svobodně rozvíjely svou náboženskou činnost bez vměšování vlády, a dovolila jim nezávisle se zaregistrovat u vlády, budou-li mít o to zájem; vrátila církvi konfiskované nemovitosti a pagody a obnovila právní status Sjednocené buddhistické církve Vietnamu;
  • zrušila ustanovení ve vietnamských právních předpisech, která kriminalizují disidenty a některé náboženské činnosti na základě nejasně definovaných zločinů „ohrožujících národní bezpečnost“, a zajistila tak, aby tyto předpisy nemohly být použity proti těm, kteří uplatňují svá základní práva svobody projevu, shromažďování, sdružování a náboženského vyznání;
  • ukončila cenzuru a kontrolu nad domácími sdělovacími prostředky, včetně internetu a elektronických komunikačních zařízení, a aby povolila vydávání nezávislých soukromých novin a časopisů;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států ASEAN, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Vietnamu.