Procedure : 2008/2643(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B6-0538/2008

Ingediende teksten :

RC-B6-0538/2008

Debatten :

PV 21/10/2008 - 13
CRE 21/10/2008 - 13

Stemmingen :

PV 22/10/2008 - 6.3
CRE 22/10/2008 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0514

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PDF 105kWORD 59k
20.10.2008
PE413.344
PE413.347
PE413.352
 
B6‑0538/2008}
B6‑0539/2008}
B6‑0542/2008} RC1
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement door
   Pasqualina Napoletano, Richard Howitt en Barbara Weiler, namens de PSE-Fractie
   Marco Cappato en Marco Pannella, namens de ALDE-Fractie
   Ewa Tomaszewska en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
   ALDE (B6‑0538/2008)
   PSE (B6‑0539/2008)
   UEN (B6‑0542/2008)
over de nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, en mensenrechten

Resolutie van het Europees Parlement over de nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, en mensenrechten 

Het Europees Parlement,

   -onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Vietnam,
   -gezien de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam van 1995,
   -gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat door Vietnam in 1982 werd geratificeerd,
   -gelet op artikel 108, lid 5, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat op 20 en 21 oktober 2008 in Hanoi de tweede gespreksronde tussen de Europese Unie en Vietnam zal plaatsvinden,

B.  overwegende dat de Subcommissie mensenrechten van het EP op 25 augustus 2008 een hoorzitting over Vietnam, Laos en Cambodja heeft gehouden,

C.  overwegende dat de volgende bijeenkomst van de EU-trojka voor de dialoog over de mensenrechten in Vietnam voor december 2008 staat gepland,

D.  overwegende dat artikel 1 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam het volgende bepaalt: "respect voor mensenrechten en democratische beginselen is de basis voor de samenwerking tussen de partijen en de sluiting van deze overeenkomst, en vormt een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst",

E.  overwegende dat de vrijheid van vergadering ernstig wordt beknot en dat de Vietnamese regering in september 2008 de hardste charges sinds decennia uitvoerde op vreedzame katholieke demonstranten die in Hanoi aan gebedswaken deelnamen om te vragen om de teruggave van kerkeigendommen die door de Vietnamese regering zijn geconfisqueerd,

F.  overwegende dat de persvrijheid ernstig wordt beknot en dat in 2008 meerdere Vietnamese journalisten zijn gearresteerd of bestraft voor reportages over officiële corruptie; verder overwegende dat Ben Stocking, het hoofd van het bureau van Associated Press in Hanoi, op 19 september 2008 door de politie werd gearresteerd en mishandeld wegens een reportage over een vreedzame demonstratie van Vietnamese katholieken in Hanoi,

G.  overwegende dat de etnische minderheden in de noordelijke en centrale hooglanden nog altijd worden geconfronteerd met discriminatie, inbeslagnames van hun land en schendingen van hun godsdienstige en culturele vrijheden; overwegende dat noch onafhankelijke ngo’s, noch buitenlandse journalisten onbelemmerde toegang tot de centrale hooglanden hebben om vast te stellen wat de daadwerkelijke situatie is van de Montagnards, in het bijzonder die welke onder dwang vanuit Cambodja zijn gerepatrieerd; overwegende dat sinds 2001 meer dan 300 Montagnards tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld wegens vreedzame politieke of religieuze activiteiten,

H.  overwegende dat de 79 jaar oude Thich Quang Do, leider van de Eengemaakte Boeddhistische Kerk van Vietnam en in 2006 winnaar van de Rafto-prijs voor mensenrechtenactivisten, ondanks voortdurende oproepen van de internationale gemeenschap sinds 1982 een groot aantal keren gevangen is genomen en tot op de dag van vandaag onder huisarrest staat,

I.  overwegende dat de regering van Vietnam de Eengemaakte Boeddhistische Kerk van Vietnam , één van de grootste boeddhistische organisaties in Zuid- en Midden-Vietnam, nog altijd niet heeft erkend,

J.  overwegende dat Vietnam wetgeving heeft vastgesteld op grond waarvan, middels filters en controle op inhoud, de toegang tot het internet wordt beperkt, en grote aantallen zogenaamde cyberdissidenten heeft gearresteerd omdat ze het internet hebben gebruikt om hun kijk op mensenrechten en democratie te verspreiden of omdat ze aan on-linediscussies over democratie hebben deelgenomen; overwegende dat internetauteur en voorvechter van democratie Nguyen Hoang Hai, bekend onder zijn schrijversnaam Dieu Cay, op 10 september 2008 tot een gevangenisstraf is veroordeeld,

K.  overwegende dat leden van de etnische minderheid Khmer (Khmer Krom) in Zuid-Vietnam met religieuze vervolging en inbeslagname van land zijn geconfronteerd; verder overwegende dat de autoriteiten ongeveer 20 boeddhistische monniken uit hun ambt hebben gezet vanwege hun deelname in februari 2007 aan een vreedzame demonstratie die tot grotere godsdienstvrijheid opriep, en vijf van hen tot een gevangenisstraf hebben veroordeeld, overwegende dat de Vietnamese autoriteiten de Khmer Krom-monnik Tim Sakhorn na zijn vrijlating uit de gevangenis in mei 2008 onder huisarrest hebben geplaatst, overwegende dat de autoriteiten buitensporig geweld hebben gebruikt tegen Khmer Krom-boeren die aandrongen op beslechting van landgeschillen,

 

   1.benadrukt dat de mensenrechtendialoog tussen de Europese Unie en Vietnam tot tastbare verbeteringen in Vietnam moet leiden; verzoekt de Raad en de Commissie het beleid gericht op samenwerking met Vietnam opnieuw onder de loep te leggen, met inachtneming van artikel 1 van de samenwerkingsovereenkomst uit 1995, waarin staat dat de samenwerking stoelt op respect voor democratische beginselen en fundamentele rechten;
   2.vraagt de Commissie benchmarks vast te stellen voor het evalueren van de bestaande ontwikkelingsprojecten in Vietnam, teneinde te beoordelen of zij in overeenstemming zijn met de mensenrechten- en democratieclausule;
   3.verzoekt de Commissie en de Raad Vietnam - in het kader van de lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, waarin een duidelijke mensenrechten- en democratieclausule is opgenomen, vergezeld van een mechanisme voor de implementatie van deze clausule- duidelijk te maken dat er een eind moet komen aan de stelselmatige schendingen van democratie en mensenrechten voordat de overeenkomst kan worden afgerond, en de Vietnamese regering in het bijzonder te vragen:

   als lid van de VN-Veiligheidsraad actief samen te werken met de mensenrechtenmechanismen van de VN, door de speciale rapporteur over religieuze onverdraagzaamheid, die Vietnam in 1998 voor het laatst heeft bezocht, en de werkgroep inzake willekeurige etentie, die Vietnam in 1994 voor het laatst heeft bezocht, voor een bezoek aan Vietnam uit te nodigen en door medewerkers en speciale afgezanten van de VN onbelemmerde toegang te geven tot alle regio's, met inbegrip van de centrale en noordelijke hooglanden, teneinde aldaar vertrouwelijke interviews te houden met politieke en religieuze gevangenen, alsook met Montagnards-asielzoekers die vanuit Cambodja naar Vietnam zijn teruggekeerd;
   onmiddellijk al diegenen vrij te laten die gevangen zijn gezet of vast worden gehouden in verband met het op vreedzame wijze tot uiting brengen van hun politieke of religieuze overtuigingen, waaronder meer dan 300 Montagnards-christenen, alsmede Khmer Krom boeddhistische monniken, democratie-activisten, landrechtactivisten, cyberdissidenten, vakbondsleiders, katholieken, en aanhangers van het Hoa Hao-boeddhisme en het Cao Dai-geloof;
   onmiddellijk het huisarrest op te heffen van Thich Quang Do, hoogste patriarch van de Eengemaakte Boeddhistische Kerk van Vietnam, en van Khmer Krom-monnik Tim Sakhorn, die in mei 2008 uit de gevangenis in Vietnam werd ontslagen, maar sindsdien onder huisarrest is gebleven;
   onafhankelijke religieuze organisaties toe te staan vrijelijk en zonder ingrijpen door de regering religieuze activiteiten te ontplooien, en zich, indien zij dat wensen, bij de regering te registreren, om de door de Vietnamese regering geconfisceerde kerkelijke eigendommen en pagodas terug te geven; en de wettige status van de Eengemaakte Boeddhistische Kerk van Vietnam te herstellen;
   bepalingen uit de Vietnamese wet te schrappen waarbij afwijkende meningen en sommige religieuze activiteiten strafbaar worden gesteld op grond van de vage omschrijving " delicten tegen de nationale veiligheid", om te waarborgen dat deze wetgeving niet kan worden toegepast tegen degenen die gebruik hebben gemaakt van hun fundamentele rechten van vrijheid van meningsuiting, van vergadering, vereniging en vrijheid van godsdienst;
   een eind te maken aan de censuur en controle door de Vietnamese regering op de binnenlandse media, met inbegrip van het internet en elektronische communicatie, en om de publicatie van onafhankelijke, particuliere kranten en tijdschriften toe te staan;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de leden van ASEAN, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, en de regering en het parlement van Vietnam.

Juridische mededeling - Privacybeleid