Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0543/2008Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0543/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

21.10.2008

zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r.

Procedura : 2008/2523(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0543/2008
Teksty złożone :
RC-B6-0543/2008
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r.

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady dotyczące ram nadzorczych i ustaleń dotyczących stabilności finansowej UE, przyjęte w dniu 14 maja 2008 r., oraz konkluzje Rady w kwestiach pokrewnych, z posiedzeń z dnia 3 czerwca 2008 r., 4 grudnia 2007 r. i 9 października 2007 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze fakt, że UE znajduje się w krytycznej sytuacji w związku z kryzysem finansowym, a także wyzwaniem, jakim są zmiany klimatu oraz koniecznością opracowania jasnego rozwiązania instytucjonalnego,

B.  mając na uwadze, że obecny kryzys finansowy, wywołany kredytami hipotecznymi o podwyższonym ryzyku udzielanymi w USA, ma swoje źródła m.in. w nazbyt ekspansywnej polityce pieniężnej prowadzonej przez amerykańską Rezerwę Federalną, w braku przejrzystości na rynkach finansowych, nadmiernym zadłużeniu instytucji finansowych w stosunku do ich aktywów, wadliwym nadzorze rynków finansowych, złej jakości stosowanych wskaźników i nieprawidłowych założeniach dotyczących rozwoju cen nieruchomości rozprzestrzenił się na cały świat w wyniku coraz bardziej zintegrowanego charakteru rynków,

C.  mając na uwadze, że innowacyjność na rynku finansowym może być użyteczna, jednak tego rodzaju produkty finansowe wymagają regulacji i przejrzystości dla zapewnienia właściwej równowagi między wydajnością a stabilnością, oraz że rynki finansowe powinny służyć realnej gospodarce,

D.  mając na uwadze, że istniejące narzędzia nie zdołały ograniczyć wpływu kryzysu finansowego w sposób zmniejszający koszty zbiorowe i niebezpieczeństwa oraz że należy zapewnić spójny unijny nadzór nad coraz bardziej zintegrowanymi, europejskimi rynkami finansowymi; mając na uwadze, że stabilność finansowa oraz zarządzanie kryzysowe wymagają jednak zaangażowania nie tylko organów nadzoru, lecz również innego rodzaju podmiotów;

E.  mając na uwadze, że w konkluzjach Rady Europejskiej w sprawie kryzysu finansowego pominięto odniesienie do Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy wykonującego decyzje tego gremium,

F.  mając na uwadze, że procedurę zatwierdzania traktatu z Lizbony zakończyły 24 państwa członkowskie, mając na uwadze, że reformy instytucjonalne przewidziane przez traktat lizboński są pilnie potrzebne dla zapewnienia sprawnego i wyważonego funkcjonowania Unii Europejskiej przy zachowaniu pełnej kontroli demokratycznej,

G.  mając na uwadze, że wobec istotnych wydarzeń politycznych zaplanowanych na 2009 r., zwłaszcza wyborów do PE i mianowania nowego składu Komisji Europejskiej, wymagana jest jasność co do przepisów instytucjonalnych, które będą obowiązywać,

H.  mając na uwadze, że UE odgrywa istotną rolę na scenie międzynarodowej w dziedzinie walki ze zmianami klimatu poprzez zarówno przewodnictwo w negocjacjach międzynarodowych, jak i poprzez znaczne ograniczenia, do jakich zobowiązaliśmy się w 27 państwach członkowskich; mając na uwadze w tym kontekście, że Rada Europejska w marcu 2007 r. zobowiązała się do osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% do 2020 r., który to cel zostanie zwiększony do 30% w przypadku osiągnięcia kompleksowego porozumienia międzynarodowego,

I.  mając na uwadze, że walka ze zmianami klimatu stanowi najważniejszą kwestię i cel wyznaczony przez Unię Europejską i należy ją prowadzić na szczeblu międzynarodowym w sposób kompleksowy,

J.  mając na uwadze, że do realizacji celów strategii lizbońskiej i goeteborskiej oraz pakietu energetyczno-klimatycznego konieczne są inwestycje długoterminowe oraz że należy w tej sprawie nadal zwiększać rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Makroekonomiczny wpływ globalnego kryzysu finansowego na gospodarkę realną

1.  podkreśla wyraźnie znaczenie faktu, że europejskie polityki makroekonomiczne muszą zapewniać szybkie i dobrze skoordynowane reakcje w celu przywrócenia globalnego wzrostu gospodarczego; zauważa jednak, że nie należy kwestionować zasad paktu na rzecz stabilności i wzrostu oraz że państwa członkowskie powinny dążyć do konsolidacji fiskalnej;

2.  jest poważnie zaniepokojony sytuacją na rynkach finansowych i wzywa do dalszej intensyfikacji skoordynowanych działań mających na celu przywrócenie zaufania do rynków;

3.  z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady Europejskiej, które zatwierdziły środki podjęte przez Eurogrupę 12 października br., jako pierwszy istotny i skoordynowany krok w stronę przywrócenia zaufania do rynków, ożywienia pożyczek międzybankowych i wsparcia funduszy własnych banków, tak aby mogły nadal udzielać pożyczek przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym; zgadza się, że działania te były konieczne, by powstrzymać obecny kryzys finansowy;

4.  uważa za sprawę zasadniczą, by państwa członkowskie wykazały zdolność poważnego zaangażowania i skutecznego zarządzania kryzysem w celu przywrócenia stabilnych warunków rynkowych, ponieważ jest to niezbędne do odzyskania zaufania; uważa, że pierwsze w historii posiedzenie szefów państw i rządów strefy euro, podejmujące decyzje w tym właśnie charakterze, powinno być początkiem dłuższego procesu;

5.  zauważa, że konsekwencje obecnego kryzysu wykraczają poza rynki finansowe, w szczególności w odniesieniu do rentowności przedsiębiorstw, zatrudnienia, finansów osobistych i MŚP, oraz że konsekwencje te byłyby nie do przewidzenia, gdyby organy krajowe, EBC i inne banki centralne nie wprowadziły mechanizmów mających na celu przywrócenie zaufania do systemu finansowego;

6.  podkreśla potrzebę działania w obszarze stabilności finansowej i ryzyka systemowego; nalega, by Komisja i Rada ożywiły agendę lizbońską i do końca tego roku dostosowały krajowe programy reform w państwach członkowskich do obecnej sytuacji zakłóceń gospodarczych, aby chronić miejsca pracy i dochody obywateli UE;

7.  jest przekonany, że potrzebne jest trwałe otoczenie makroekonomiczne nastawione na wzrost; przypomina o podstawowym znaczeniu stałego dostępu do kredytów dla obywateli i małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycji w infrastrukturę w celu uniknięcia radykalnego spadku wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; podkreśla rolę, jaką w tym zakresie może potencjalnie odegrać EBI;

Strategia wyjścia z kryzysu finansowego

8.  jest zdecydowany wspierać środki na rzecz przywrócenia płynności na rynkach, co umożliwi ponowny dostęp do kredytów dla przedsiębiorstw i osób fizycznych; zdaje sobie sprawę z potrzeby uspokojenia podatników, że wszelkie przyjęte środki będą odpowiedzią na ich obawy oraz zauważa, że przywrócenie stabilności finansowej ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego; zwraca się do państw członkowskich o dokonanie przeglądu funkcjonowania obecnego systemu finansowego, jeżeli rzeczywiście pragną odbudować zaufanie do rynków finansowych i rozwiązać kryzys finansowy w skali światowej;

9.  z dużym zadowoleniem przyjmuje szybką i kompleksową reakcję Komisji w kwestii stosowania zasad dotyczących pomocy państwa do środków przyjętych w stosunku do instytucji finansowych; w kontekście ścisłego monitorowania środków nadzwyczajnych wzywa Komisję do utworzenia zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego wejdą eksperci z DG COMP, inspektorzy z trzech komitetów trzeciego poziomu oraz przedstawiciele Europejskiego Systemu Banków Centralnych, w celu połączenia wiedzy i fachowych umiejętności oraz zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich zrównoważonych, bezstronnych i dobrych jakościowo ocen sytuacji;

10.  docenia decyzję Komisji dotyczącą utworzenia grupy wysokiego szczebla w celu opracowania stabilnej i trwałej struktury nadzoru, która sprzyja lepszej międzysektorowej i transgranicznej integracji i koordynacji; kładzie akcent na znaczenie przyznania jej w krótkim czasie jasno określonego mandatu oraz przedkładania przez nią sprawozdań Radzie, Komisji i PE;

11.  popiera utworzenie „jednostki ds. kryzysu finansowego” oraz zwraca się do Rady o uzgodnienie w krótszym terminie sposobu jej funkcjonowania oraz współpracy z ustanowioną grupą wysokiego szczebla; zdecydowanie krytykuje fakt, że w skład tej komórki ds. kryzysu nie wchodzą przedstawiciele Parlamentu; popiera utworzenie systemu wczesnego ostrzegania o szerszych uprawnieniach, prowadzonego przez Komisję oraz EBC i upoważnionego do koordynacji i egzekwowania przepisów, w którym powinny uczestniczyć komitety trzeciego poziomu;

12.  popiera decyzję Rady o wzmocnieniu roli EBI jako pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy;

13.  wyraża zaniepokojenie niebezpieczeństwem występującym na rynkach finansowych, wywołanym rozmiarami pakietów pomocy państwowej i uważa za ważne, że w interesie podatników i budżetów państw członkowskich leży, by wydatkowaniu środków publicznych na ratowanie instytucji finansowej towarzyszył zawsze nadzór publiczny, poprawa zarządzania, ograniczenie wynagrodzeń, ścisła odpowiedzialność wobec organów publicznych i strategie inwestycyjne na rzecz gospodarki realnej;

Poprawa uregulowania

14.  wzywa Radę do współpracy z Parlamentem i wzywa Komisję do skorzystania z uprawnień do występowania z inicjatywą proponowania środków na rzecz wzmocnienia ram UE w zakresie regulacji i nadzoru oraz zarządzania kryzysowego na szczeblu regulacyjnym UE;

15.  podkreśla konieczność dokładnej analizy przyczyn obecnego kryzysu finansowego, w szczególności stosowności nadzoru i zgodności z obowiązującymi przepisami; ponawia apel o przyjęcie środków legislacyjnych, dotyczących w szczególności: uregulowania banków i nadzoru nad nimi, roli agencji ratingowych, sekurytyzacji i nadzoru nad sekurytyzacją, funduszy hedgingowych i innych rodzajów nowej instytucji, roli dźwigni finansowej, wymogów przejrzystości, zasad likwidacji, rozliczania rynków pozagiełdowych (OTC) oraz mechanizmów zapobiegania kryzysom; z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zwiększenia minimalnej ochrony wkładów bankowych i ponownie podkreśla swoje zaangażowanie w szybką analizę tego wniosku;

16.  ponownie podkreśla konieczność wzmocnienia procesu Lamfalussy’ego zgodnie z wymogiem postawionym w niedawnym sprawozdaniu Parlamentu dotyczącym przyszłej struktury nadzoru (A6-0359/2008), w tym nadzoru największych transgranicznych grup finansowych przez kolegia, oraz zapewnienie jasnego statusu prawnego i większych uprawnień komitetom poziomu trzeciego jako środka służącego poprawie nadzoru w UE i ułatwieniu dialogu międzynarodowego oraz koordynacji polityki w tej dziedzinie;

17.  zwraca uwagę, że kryzys wykraczający poza jurysdykcje krajowe nie może być rozwiązywany jedynie indywidualnie przez organy krajowe oraz że w sytuacji kryzysowej kluczowe znaczenie ma transgraniczna współpraca i wzajemne zaufanie między organami nadzoru; wzywa Komisję oraz właściwe organy krajowe do wspólnego opracowania odpowiednich wniosków dotyczących skutecznego zarządzania kryzysowego, które zostaną następnie rozpatrzone przez Parlament; zwraca uwagę na znaczenie silnej koordynacji na szczeblu UE w trakcie posiedzenia na szczeblu G8 i jest głęboko przekonany o potrzebie ogólnoświatowych rozwiązań problemu kryzysu, które wspierałyby ustanowienie nowego porządku finansowego, obejmującego reformę instytucji z Bretton Woods;

18.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę na rzecz niezwłocznego promowania konferencji międzynarodowej jako forum do dyskusji nad działaniami w dziedzinie regulacji i nadzoru, które należy podjąć w reakcji na obecny kryzys; wyraża przekonanie, że UE musi odegrać wiodącą rolę w dyskusjach na temat przyszłości międzynarodowej struktury finansowej; zwraca się do Rady Europejskiej i Komisji o włączenie w ten proces Parlamentu Europejskiego;

19.  wzywa Komisję do przedstawienia bez dalszej zwłoki wniosku dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania oszczędności;

Traktat lizboński

20.  ponownie wyraża szacunek dla wyniku irlandzkiego referendum i dla wyników procedur ratyfikacyjnych w pozostałych państwach członkowskich oraz uważa, że można rozwiać obawy wyrażone przez Irlandczyków, aby przed wyborami europejskimi znaleźć rozwiązanie, które byłoby do przyjęcia dla wszystkich; jest gotowy udzielić rządowi i parlamentowi irlandzkiemu wszelkiej pomocy, jakiej mogą potrzebować w celu przedłożenia zestawu propozycji, które doprowadzą do szerszego, bardziej świadomego konsensusu w społeczeństwie irlandzkim co do przyszłości Irlandii w zreformowanej i umocnionej Unii Europejskiej, które będą do zaakceptowania przez partnerów Irlandii z UE;

21.  wzywa Radę Europejską do określenia na nadchodzącym szczycie metody i harmonogramu pozwalających na osiągnięcie tego celu;

Energia i zmiany klimatu

22.  uważa, że cele UE w zakresie zmian klimatu na okres po 2012 r. nie powinny być kwestionowane na skutek obecnego międzynarodowego kryzysu finansowego; zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Radą i Komisją w celu jak najszybszego znalezienia skutecznego i możliwego do zrealizowania porozumienia w sprawie zmian klimatycznych i pakietu energetycznego; zaznacza jednak, że kluczowe znaczenie dla przemysłu UE i jego pracowników oraz dla konsumentów ma szczegółowa ocena środków na rzecz realizacji tych celów pod kątem ich wpływu na sektorową i ogólną konkurencyjność przedsiębiorstw UE; przypomina Radzie, że w tym przypadku stosuje się procedurę współdecyzji, w której wymagana jest kwalifikowana większość głosów;

23.  wzywa Radę do utrzymania proponowanego ambitnego celu obowiązkowego osiągnięcia 20% udziału zrównoważonej energii odnawialnej w ogólnym końcowym zużyciu energii we Wspólnocie oraz obowiązkowego 10% udziału energii z trwałych źródeł odnawialnych w sektorze transportu każdego państwa członkowskiego do 2020 r.;

24.  odnotowuje poparcie wyrażone również przez Radę Europejską na rzecz przejścia do celu zmniejszenia emisji o 30% w przypadku osiągnięcia porozumienia międzynarodowego pod warunkiem, że kraje rozwinięte zaangażują się w dążenie do porównywalnego zmniejszenia emisji, a kraje rozwijające się, które uczyniły postępy gospodarcze, wniosą odpowiedni wkład do tych wysiłków, adekwatnie do ich odpowiedzialności i odpowiednich zdolności;

25.  przypomina, że dla przemysłu UE jest niezwykle ważne, aby w przypadku sektorów najbardziej narażonych na „delokalizację” (czyli proces przenoszenia aktywności gospodarczej za granicę) i utratę konkurencyjności wprowadzić niezbędne środki na rzecz elastyczności;

26.  zwraca uwagę na fakt, że potencjał wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla w zakresie przyczynienia się do obniżenia emisji CO2 w sektorze energetycznym i emisji wytwarzanych przez obiekty przemysłowe został uznany, między innymi, przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu; wzywa w związku z tym Radę do zagwarantowania udostępnienia odpowiednich środków finansowych, tak aby 12 projektów pokazowych, o które zaapelowała, mogło zacząć funkcjonować od 2015 r.;

27.  przypomina o konieczności dołączenia do wniosków legislacyjnych składających się na całościowy pakiet dotyczący zmian klimatycznych i energii wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych;

Bezpieczeństwo energetyczne

28.  wzywa do silnego zaangażowania politycznego na rzecz przejścia w kierunku niskoemisyjnej gospodarki UE, wraz ze wzrostem wykorzystania źródeł lokalnych, rozproszonym wytwarzaniem energii i środkami oszczędności energii w celu promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz innych niskoemisyjnych źródeł energii, a także do dążenia do zróżnicowania dostaw energii oraz zmniejszenia zależności od przywożonych paliw kopalnych, ponieważ przejście to jest najbardziej logiczną reakcją na wyższe ceny ropy naftowej; popiera priorytetowe znaczenie poparcia tych strategicznych środków poprzez silne zobowiązania finansowe w dziedzinie badań i rozwoju;

29.  wzywa Radę i Komisję do konsekwentnego wypełniania zaleceń PE służących wspólnej europejskiej zewnętrznej polityce energetycznej, w szczególności poprzez promowanie jednomyślności UE w negocjacjach z dostawcami energii oraz krajami przesyłu oraz ochronę globalnych interesów UE, rozwój skutecznej dyplomacji energetycznej, przyjęcie skuteczniejszych mechanizmów reagowania na sytuacje kryzysowe oraz zagwarantowanie zróżnicowania dostawców energii; przypomina o potrzebie przyjęcia w tym celu strategii, której towarzyszyć będą instrumenty konieczne do jej realizacji apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na budowę brakujących połączeń międzysieciowych, zwłaszcza we wschodniej części Europy;

30.  z zadowoleniem przyjmuje apel Rady o wzmocnienie i uzupełnienie kluczowych elementów infrastruktury; wzywa Komisję, by wdrożyła transeuropejskie sieci energetyczne i ustanowiła plan priorytetowych połączeń wzajemnych, nie zaniedbując odbioru skroplonego gazu ziemnego, infrastruktury regazyfikacyjnej i obiektów magazynowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że szczególną uwagę zwrócono na odosobnione regiony UE; podkreśla znaczenie dalszego rozwoju europejskich połączeń wzajemnych i infrastruktury sieciowej dla zwiększenia udziału rynkowego energii pochodzącej z przybrzeżnych elektrowni wiatrowych; zwraca uwagę, że wzajemne połączenia transgraniczne wymagać będą specjalnych środków, np. preferencyjnego finansowania lub zwolnień podatkowych; zauważa, że uzupełnienie brakujących połączeń w sieciach transeuropejskich poprawi bezpieczeństwo dostaw i przyczyni się do zakończenia tworzenia rynku wewnętrznego;

31.  podkreśla konieczność zacieśnienia współpracy z krajami sąsiadującymi w regionie Morza Czarnego w ramach porozumienia instytucjonalnego i wielostronnego obejmującego kwestie dotyczące bezpieczeństwa dostaw i tranzytu energii oraz przejrzystości funkcjonowania rynku;

32.  zaznacza, że bezpieczeństwo dostaw energii jest priorytetem Unii Europejskiej; zaznacza w tym kontekście, że opracowywanie w UE wspólnych projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii musi odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu dostaw energii przy równoczesnym zachowaniu zgodności z celami strategii lizbońskiej i göteborskiej;

33.  podkreśla, że efektywność energetyczna jest nie tylko najbardziej rentownym sposobem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale również ma ona bezpośredni pozytywny wpływ na gospodarkę, poprzez niższe rachunki za paliwo i większą siłę nabywczą konsumentów pożytkowaną na towary i usługi; wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia wdrożenia istniejącego prawodawstwa i polityki w zakresie wydajności energetycznej;

34.  uważa, że w pełni operacyjny rynek wewnętrzny ma kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw; odnotowuje fakt, że tworzenie rynku energii w UE wciąż nie zostało zakończone i że niezbędne jest jego pełne wdrożenie; z zadowoleniem przyjmuje wezwanie do sfinalizowania pakietu legislacyjnego dotyczącego rynku wewnętrznego energii przed końcem kadencji Parlamentu; wzywa Radę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem w sprawie pakietu dotyczącego rynku wewnętrznego energii w oparciu o porozumienie polityczne osiągnięte w dniu 10 października na posiedzeniu Rady ds. Energii;

Europejski pakt w sprawie imigracji i azylu

35.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę francuskiej prezydencji dotyczącą Europejskiego paktu w sprawie imigracji i azylu promującego spójne i zrównoważone podejście do migracji za pośrednictwem dwóch celów: zagwarantowania legalnych kanałów migracji przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu nielegalnej migracji; w tym kontekście uważa, że wspólna polityka imigracyjna powinna opierać się na założeniu, że migranci to pojedynczy członkowie społeczeństwa i potencjalni obywatele; ponadto uważa, że państwa członkowskie powinny próbować ustanowić jasne i skuteczne narzędzia polityczne integracji społecznej; uznaje zatem, że paktowi temu powinny towarzyszyć konkretne wnioski legislacyjne;

36.  zgadza się z Radą, że pakt w sprawie imigracji powinien dostarczyć ram dla działania w trakcie przyszłych prezydencji;

Działania podejmowane w następstwie posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 1 września 2008 r.

37.  jest zdania, że konfliktów na Kaukazie nie można rozwiązać za pomocą wojska, i zdecydowanie potępia wszystkich, którzy uciekli się do użycia siły i przemocy, aby zmienić sytuację w separatystycznych regionach Gruzji — Osetii Południowej i Abchazji;

38.  przypomina o nieproporcjonalnych działaniach wojskowych przeprowadzonych przez Rosję w Gruzji na początku sierpnia i jej agresji w głąb kraju, jak również o jej jednostronnej decyzji uznania niezależności Abchazji i Południowej Osetii;

39.  wzywa Rosję do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Gruzji, a także nienaruszalności uznanych przez państwa członkowskie UE granic tego państwa;

40.  podkreśla, że UE musi dokonać przeglądu swojej polityki wobec Rosji, jeśli ta ostatnia nie wywiąże się ze swoich zobowiązań podjętych w ramach porozumień z 12 sierpnia i 8 września;

41.  z zadowoleniem przyjmuje stanowisko Rady w sprawie sytuacji w Gruzji; przypomina o zobowiązaniach zawartych w porozumieniach z dnia 12 sierpnia i 8 września; podkreśla, że zasadniczym dodatkowym krokiem jest wycofanie oddziałów rosyjskich z obszarów sąsiadujących z Południową Osetią i Abchazją; wzywa do umożliwienia uchodźcom bezpiecznego i szybkiego powrotu, któremu towarzyszyć powinno rozmieszczenie obserwatorów UE w terenie; ubolewa, że rozmowy rosyjsko-gruzińskie w Genewie w dniu 15 października 2008 r. zakończyły się niepowodzeniem;

42.  wyraża ubolewanie z powodu niewpuszczenia Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (UEMM) do dwóch regionów separatystycznych, w których Rosja planuje rozmieścić regularne oddziały wojska w sile 7 600 żołnierzy, zastępując nimi niewielki kontyngent rosyjskich sił pokojowych rozmieszczonych na obu terytoriach po zawarciu porozumień o zawieszeniu broni z lat 1992-1994;

43.  oczekuje na konkluzje międzynarodowej konferencji darczyńców na rzecz Gruzji w dniu 22 października 2008 r.; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do udzielenia Gruzji silnego wsparcia politycznego, finansowego i praktycznego; wzywa Komisję do dostarczenia i szybkiego zastosowania środków zmierzających do rehabilitacji i odbudowy obszarów objętych konfliktem oraz zwiększenia pomocy humanitarnej z myślą o ponownym osiedleniu osób dotkniętych wojną i zapewnieniu im przed zimą schronienia;

44.  zwraca uwagę na konieczność rozwiązania wszelkich kwestii nierozwiązanych na międzynarodowej konferencji w Genewie, w szczególności jeśli chodzi o sytuację i przyszłość Południowej Osetii i Abchazji, jak również utrzymującą się obecność wojskową Rosji w Achalgori i Perevi w Południowej Osetii oraz w wąwozie Kodori w Abchazji; zwraca uwagę, że do czasu rozwiązania tych kwestii niemożliwa jest pełna normalizacja stosunków UE z Rosją;

45.  przypomina władzom Rosji o znaczeniu zagwarantowania, by osoby i organizacje pozarządowe zaangażowane w obronę praw człowieka i praw obywatelskich mogły działać zgodnie ze zobowiązaniami Rosji wobec Rady Europy oraz by nie były one prześladowane;

46.  wzywa Radę i Komisję do rozważenia selektywnego stosowania wobec Białorusi europejskiego instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa oraz europejskiego instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka poprzez bardziej zdecydowane rozszerzenie wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego; akcentuje konieczność pełnego włączenia białoruskiej opozycji demokratycznej w dialog między UE a Białorusią;

47.  wzywa Radę i Komisję do nawiązania prawdziwego dialogu z władzami Białorusi, opartego na zasadzie warunkowości i stopniowania, wyposażonego we wzorcowe wskaźniki, harmonogramy, klauzule weryfikacji i odpowiednie środki finansowe;

48.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie udzielone przez Radę Europejską „partnerstwu wschodniemu”, które obecnie opracowywane jest przez Komisję w celu wzmocnienia stosunków pomiędzy Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami; podkreśla, że partnerstwo to musi mieć konkretną i wyraźną treść, zwłaszcza w zakresie swobodnego przepływu i wolnego handlu, ale również musi być wyposażone w wystarczające środki finansowe w ramach budżetu UE;

49.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.