Společný návrh usnesení - RC-B6-0571/2008Společný návrh usnesení
RC-B6-0571/2008

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

  22.10.2008

  který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
  a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami: o připomenutí památky úmyslně vyvolaného Velkého hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933

  Postup : 2008/2642(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B6-0571/2008
  Předložené texty :
  RC-B6-0571/2008
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o připomenutí památky úmyslně vyvolaného Velkého hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

  –  s ohledem na Evropskou úmluvu na ochranu lidských práv a základních svobod,

  –  s ohledem na Úmluvu OSN o prevenci a potrestání zločinu genocidy,

  –  s ohledem na společné prohlášení, které bylo na 58. plenárním zasedání Valného shromáždění OSN vydáno u příležitosti 70. výročí Velkého hladomoru na Ukrajině a které podpořilo 63 států, včetně všech (tehdejších) 25 členských států EU,

  –  s ohledem na ukrajinský zákon o „Velkém hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933“ přijatý dne 28. listopadu 2006,

  –  s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2007, kterým připomněl začátek vzpomínkových akcí k 75. výročí Velkého hladomoru na Ukrajině,

  –  s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení desáté schůze výboru pro parlamentní spolupráci EU a Ukrajiny ze dne 27. února 2008,

  –  s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv a základních svobod je hlavní zásadou, kterou se řídí EU,

  B.   vzhledem k tomu, že Úmluva OSN o prevenci a potrestání zločinů genocidy považuje za trestný čin kterýkoli z následujících činů, páchaných s úmyslem částečně nebo úplně zničit národnostní, etnickou, rasovou či náboženskou skupinu: usmrcování příslušníků určité skupiny; působení těžké fyzické či duševní újmy příslušníkům určité skupiny; záměrné vytváření podmínek, které mají vést k fyzickému zničení určité skupiny či její části; opatření směřující k zabránění rození dětí v určité skupině a nucené přemisťování dětí z určité skupiny do jiné skupiny,

  C.  vzhledem k tomu, že Velký hladomor z let 1932–1933, za který zaplatily životem miliony Ukrajinců, byl cynicky a krutě naplánován Stalinovým režimem s cílem prosadit sovětskou politiku kolektivizace zemědělství proti vůli venkovského obyvatelstva Ukrajiny,

  D.  vzhledem k tomu, že připomínka zločinů proti lidskosti, ke kterým došlo v dějinách Evropy, by měla pomoci vyvarovat se podobných zločinů v budoucnu,

  E.  vzhledem k tomu, že se evropská integrace zakládá na ochotě vypořádat se s tragickými dějinami 20. století a že vyrovnání se s nepříjemnou historií nemá šířit pocit kolektivní viny, nýbrž tvoří pevný základ pro budování společné evropské budoucnosti založené na společných hodnotách a na jednotné a vzájemně provázané budoucnosti,

  1.  činí následující prohlášení věnované ukrajinskému lidu a zejména zbývajícím pamětníkům Velkého hladomoru a rodinám a příbuzným jeho obětí:

  • a)považuje Velký hladomor (záměrně vyvolaný hladomor v letech 1932–1933 na Ukrajině) za zavrženíhodný zločin proti ukrajinskému národu a proti lidskosti;
  • b)důrazně odsuzuje tyto činy zaměřené proti ukrajinským rolníkům, které jsou charakterizovány masovým vyhlazováním a porušováním lidských práv a svobod;
  • c)vyjadřuje svou solidaritu s ukrajinským lidem, který zažil tuto tragédii, a ctí památku těch, kteří zemřeli v důsledku úmyslně vyvolaného hladomoru v letech 1932–1933;
  • d)vyzývá země, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu, aby otevřely své archivy obsahující dokumenty o Velkém hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933 a umožnily jejich podrobné prozkoumání, aby bylo možné odhalit a důkladně prošetřit všechny jeho příčiny a důsledky;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládě a parlamentu Ukrajiny, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi OBSE a generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.