Procedure : 2008/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0571/2008

Indgivne tekster :

RC-B6-0571/2008

Forhandlinger :

PV 22/10/2008 - 14
CRE 22/10/2008 - 14

Afstemninger :

PV 23/10/2008 - 8.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0523

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 104kWORD 55k
22.10.2008
PE413.383
PE413.384
PE413.385
PE413.386
 
B6‑0571/2008}
B6‑0572/2008}
B6‑0573/2008}
B6‑0574/2008} RC1
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4
   Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Urszula Gacek og Zita Pleštinská for PPE-DE-Gruppen
   Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma og Adrian Severin for PSE-Gruppen
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi og Šarūnas Birutis for ALDE-Gruppen
   Rebecca Harms og Milan Horáček for Verts/ALE-Gruppen
   Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   Verts/ALE (B6‑0571/2008)
   ALDE (B6‑0572/2008)
   UEN (B6‑0573/2008)
   PPE-DE (B6‑0574/2008)
til minde om Holodomor, den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932-1933)

Europa-Parlamentets beslutning til minde om Holodomor, den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932-1933) 

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union,

-  der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

-  der henviser til FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab,

-  der henviser til FN’s Generalforsamlings 58. samlings fælleserklæring om 70-året for Holodomor i Ukraine, som støttedes af 63 stater, herunder alle (daværende) 25 EU-medlemsstater,

-  der henviser til den ukrainske lov om Holodomor i Ukraine i 1932-1933, som vedtoges den 28. november 2006,

-  der henviser til erklæring af 21. november 2007 fra Europa-Parlamentets formand for at markere påbegyndelsen af mindehøjtidelighederne i anledning af 75-året for Holodomor-hungersnøden i Ukraine,

-  der henviser til sluterklæringen og henstillingerne fra det tiende møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine, vedtaget den 27. februar 2007,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.  der henviser til, at respekten for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder er et af EU’s grundlæggende principper,

B.  der henviser til, at FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab gør følgende række handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvist at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe, til kriminelle handlinger: at dræbe medlemmer af gruppen; at tilføje medlemmer af gruppen betydelig legemlig eller åndelig skade; med forsæt at påføre gruppen levevilkår, beregnede på at bevirke gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse; at gennemføre forholdsregler, der tilsigter at hindre fødsler indenfor gruppen, og med magt at overføre en gruppes børn til en anden gruppe,

C.  der henviser til, at Holodomor-hungersnøden i 1932-1933, som kostede millioner af ukrainere livet, på kynisk og grusom vis planlagdes af Stalins regime for at gennemtvinge Sovjetunionens politik med kollektivisering af landbruget mod den ukrainske landbobefolknings vilje,

D.  der henviser til, at hensigten med foranstaltninger med henblik på at mindes forbrydelser mod menneskeheden i Europas historie er at bidrage til at forhindre, at der begås lignende forbrydelser i fremtiden,

E.  understreger, at europæisk integration har været baseret på viljen til at forsone sig med det 20. århundredes tragiske historie, og at denne vilje til at forsone sig med en vanskelig historisk fortid ikke er noget udtryk for en følelse af kollektiv skyld, men udgør et solidt grundlag for skabelsen af en fælles europæisk fremtid baseret på fælles værdier og indbyrdes afhængighed,

1.  fremsætter følgende erklæring over for det ukrainske folk, navnlig de overlevende efter Holodomor og ofrenes familier og slægtninge:

   a)anerkender Holodomor (den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine i 1932-1933) som en forfærdelig forbrydelse mod det ukrainske folk og mod menneskeheden
   b)fordømmer på det kraftigste disse handlinger, som var vendt mod den ukrainske bondestand og kendetegnet ved masseudslettelse og krænkelser af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
   c)giver udtryk for sin medfølelse med det ukrainske folk, som var offer for denne tragedie, og for sin agtelse for de personer, der mistede livet som følge af den kunstigt fremkaldte hungersnød i 1932-1933
   d)opfordrer de lande, der opstod, efter at Sovjetunionen gik i opløsning, til at åbne deres arkiver om Holodomor i Ukraine i 1932-1933, således at der kan indledes omfattende efterforskning med henblik på tilbundsgående undersøgelse og blotlæggelse af alle årsager og konsekvenser,
   2.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Ukraines regering og parlament, FN’s generalsekretær, OSCE’s generalsekretær og Europarådets generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik