Διαδικασία : 2008/2642(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0571/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0571/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 14
CRE 22/10/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0523

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 111kWORD 62k
22.10.2008
PE413.383
PE413.384
PE413.385
PE413.386
 
B6‑0571/2008}
B6‑0572/2008}
B6‑0573/2008}
B6‑0574/2008} RC1
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού, των βουλευτών
   Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Urszula Gacek και Zita Pleštinská εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
   Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma και Adrian Severin εξ ονόματος της Ομάδας PSE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi και Šarūnas Birutis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
   Rebecca Harms και Milan Horáček εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
   Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański και Mieczysław Edmund Janowski εξ ονόματος της Ομάδας UEN
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
   Verts/ALE (B6‑0571/2008)
   ALDE (B6‑0572/2008)
   UEN (B6‑0573/2008)
   PPE-DE (B6‑0574/2008)
σχετικά με την επέτειο του Holodomor, τεχνητού λιμού στην Ουκρανία (1932-1933)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επέτειο του Holodomor, τεχνητού λιμού στην Ουκρανία (1932-1933) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και Τιμωρία των Εγκλημάτων Γενοκτονίας,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση στο πλαίσιο της 58ης Ολομελείας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με την 70η επέτειο του Holodomor στην Ουκρανία την οποία υπεστήριξαν 63 κράτη, περιλαμβανομένου του συνόλου των 25 (τότε) κρατών μελών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Ουκρανικό Νόμο σχετικά με το "Holodomor στην Ουκρανία το 1932-1933" που ενεκρίθη στις 28 Νοεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2007 επ' ευκαιρία της έναρξης της 75ης επετείου του λιμού στο Holodomor της Ουκρανίας,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Δήλωση και Συστάσεις της 10ης Συνόδου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που ενεκρίθη στις 27 Φεβρουαρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί βασική αρχή της ΕΕ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και Τιμωρία των Εγκλημάτων Γενοκτονίας ποινικοποιεί ορισμένες πράξεις που διεπράχθησαν με την πρόθεση να εξοντωθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ομάδα με τη δολοφονία μελών της ομάδας, την πρόκληση σοβαρών σωματικών και πνευματικών βλαβών στα μέλη της ομάδας, την αυθαίρετη επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης με στόχο τη ολική ή μερική φυσική της εξόντωση, την επιβολή μέτρων με στόχο την παρεμπόδιση των γεννήσεων στο πλαίσιο της ομάδας και τη βίαιη μεταφορά παιδιών της ομάδας σε άλλη ομάδα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λιμός του Holodomor το 1932-33 που προκάλεσε το θάνατο εκατομμυρίων ουκρανών είχε κυνικά και απάνθρωπα σχεδιασθεί από το σταλινικό καθεστώς προκειμένου να επιβληθεί η σοβιετική πολιτική της κολεκτιβοποίησης παρά τη θέληση του αγροτικού πληθυσμού της Ουκρανίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπενθύμιση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην ευρωπαϊκή ιστορία θα συμβάλει στην πρόληψη παρομοίων εγκλημάτων στο μέλλον,

Ε.  υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει βασισθεί στην ικανότητα συμβιβασμού με την τραγική ιστορία του 20ου αιώνα· ότι ο συμβιβασμός αυτός με μια δύσκολη ιστορία δεν ενέχει την έννοια της συλλογικής ενοχής, αποτελεί όμως μια σταθερή βάση για την οικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος βασιζόμενου σε κοινές αξίες και σε μια κοινή αλληλένδετη μοίρα,

1.  προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση προς το λαό της Ουκρανίας και ιδιαίτερα τους επιζώντες του Holodomor καθώς και στις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων:

   (α)αναγνωρίζει το Holodomor (τεχνητός λιμός στην Ουκρανία το 1932-33) ως τρομακτικό έγκλημα κατά του ουκρανικού λαού και της ανθρωπότητας·
   (β)καταδικάζει έντονα τις ενέργειες αυτές σε βάρος των ουκρανών αγροτών που σημαδεύτηκαν από μαζικές εξοντώσεις και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών·
   (γ)εκφράζει τη συμπάθειά του στον ουκρανικό λαό που έπεσε θύμα της τραγωδίας αυτής και αποτίει φόρο τιμής σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους συνεπεία του τεχνητού λιμού του 1932-33·
   (δ)καλεί τις χώρες που προέκυψαν μετά τη διάσπαση από τη Σοβιετική Ένωση να ανοίξουν τα αρχεία τους σχετικά με το Holodomor στην Ουκρανία το 1932-33 για έναν ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να αποκαλυφθούν και να διερευνηθούν πλήρως όλα τα αίτια και οι συνέπειες·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ και το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου