Procedura : 2008/2642(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B6-0571/2008

Teksty złożone :

RC-B6-0571/2008

Debaty :

PV 22/10/2008 - 14
CRE 22/10/2008 - 14

Głosowanie :

PV 23/10/2008 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0523

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 102kWORD 58k
22.10.2008
PE413.383
PE413.384
PE413.385
PE413.386
 
B6‑0571/2008}
B6‑0572/2008}
B6‑0573/2008}
B6‑0574/2008} RC1
zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
   Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Urszula Gacek, Zita Pleštinská, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
   Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Adrian Severin, w imieniu grupy politycznej PSE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi, Šarūnas Birutis, w imieniu grupy politycznej ALDE
   Rebecca Harms, Milan Horáček, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
   Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy politycznej UEN
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
   Verts/ALE (B6‑0571/2008)
   ALDE (B6‑0572/2008)
   UEN (B6‑0573/2008)
   PPE-DE (B6‑0574/2008)
w sprawie upamiętnienia Wielkiego Głodu sztucznie wywołanego na Ukrainie w latach 1932-1933

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie upamiętnienia Wielkiego Głodu sztucznie wywołanego na Ukrainie w latach 1932-1933 

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–  uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania zbrodniom ludobójstwa i karania ich,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie 70. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie, złożone na 58. posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które poparły 63 państwa, w tym wszystkie 25 (ówczesnych) państw członkowskich UE,

–  uwzględniając ukraińską ustawę w sprawie Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933, przyjętą w dniu 28 listopada 2006 r.,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego złożone w dniu 21 listopada 2007 r., będące sygnałem do upamiętnienia 75. rocznicy Wielkiego Głodu na Ukrainie,

–  uwzględniając oświadczenie końcowe oraz zalecenia dziewiątego posiedzenia Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina, przyjęte w dniu 27 lutego 2008 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności stanowi fundamentalną zasadę UE,

B.  mając na uwadze, że w rozumieniu Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania zbrodniom ludobójstwa i karania ich ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych: zabójstwo członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego wyniszczenia fizycznego, stosowanie środków mających na celu uniemożliwienie narodzin w obrębie grupy, przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy innej grupie,

C.  mając na uwadze, że Wielki Głód z lat 1932-1933, który przyniósł śmierć milionom Ukraińców, został cynicznie i okrutnie zaplanowany przez reżim stalinowski w celu narzucenia siłą polityki kolektywizacji rolnictwa w ZSRR wbrew woli mieszkańców ukraińskich wsi,

D.  mając na uwadze, że przypominanie zbrodni przeciwko ludzkości w historii Europy może pomóc uniknąć podobnych zbrodni w przyszłości,

E.  mając na uwadze, że integracja europejska opiera się na gotowości do zamknięcia tragicznego rozdziału historii XX wieku i że takie pogodzenie się z trudną historią nie oznacza zbiorowego poczucia winy, tylko tworzy solidny fundament budowania europejskiej przyszłości, opartej na wspólnych wartościach i wzajemnej współzależności,

1.  składa następujące oświadczenie na ręce mieszkańców Ukrainy, a szczególnie żyjących świadków Wielkiego Głodu oraz rodzin i krewnych ofiar:

   a)uznaje Wielki Głód, sztucznie wywołany na Ukrainie w latach 1932-1933, za wstrząsającą zbrodnię przeciwko ludności Ukrainy i przeciwko ludzkości;
   b)zdecydowanie potępia działania wymierzone w ukraińskie chłopstwo, które doprowadziły do masowej zagłady oraz do pogwałcenia praw człowieka i podstawowych wolności;
   c)składa wyrazy współczucia ludności Ukrainy, której dotknęła ta tragedia, i oddaje hołd pamięci zmarłych w wyniku sztucznie wywołanej klęski głodu w latach 1932-1933;
   d)wzywa kraje powstałe w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, by umożliwiły kompleksowe zbadanie archiwów dotyczących Wielkiego Głodu na Ukrainie z lat 1932-1933 w celu odsłonięcia i pełnego zbadania wszystkich jej przyczyn i konsekwencji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi i parlamentowi Ukrainy, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Sekretarzowi Generalnemu OBWE i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności