Процедура : 2008/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0581/2008

Внесени текстове :

RC-B6-0581/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0566

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 120kWORD 72k
17.11.2008
PE413.408
PE413.411
PE413.412
PE413.413
PE413.417
PE413.419
 
B6‑0581/2008}
B6‑0583/2008}
B6‑0584/2008}
B6‑0585/2008}
B6‑0586/2008}
B6‑0587/2008} RC1
внесено, съгласно член 103, параграф 4 от правилника, от
   John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin и Colm Burke, от името на групата PPE-DE
   Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh и Anne Van Lancker, от името на групата PSE
   Georgs Andrejevs, от името на групата ALDE
   Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli и Marek Aleksander Czarnecki, от името на групата UEN
   Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE
   Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   PSE (B6‑0581/2008)
   ALDE (B6‑0583/2008)
   Verts/ALE (B6‑0584/2008)
   PPE-DE (B6‑0585/2008)
   UEN (B6‑0586/2008)
   GUE/NGL (B6‑0587/2008)
относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение

Резолюция на Европейския парламент относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение 

Европейският парламент,

  като взе предвид своята резолюция от 24 април 2007 г. относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г.(1),

  като взе предвид Декларацията от Бремен от 13 март 2007 г. относно „Отговорност и партньорство – заедно срещу ХИВ/СПИН“,

  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно ХИВ/СПИН: време за действие(2),

  като взе предвид своята резолюция от 30 ноември 2006 г. относно СПИН(3),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 6 юни 2005 г. относно борбата с ХИВ/СПИН,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно "Борба с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г."(4),

–   като взе предвид Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия, приета на министерската конференция под надслов "Премахване на бариерите – партньорство за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия", проведена в рамките на ирландското председателство на ЕС на 23-24 февруари 2004 г.,

–   като взе предвид доклада на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) и на Европейското бюро на Световната здравна организация (СЗО), озаглавен "Напредък в прилагането на Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия" от 2008 г.,

–   като взе предвид Декларацията от Вилнюс относно мерките за засилване на ответната реакция срещу ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни, приета от министри и представители на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз и съседните страни по време на конференцията под надслов "Европа и ХИВ/СПИН – нови предизвикателства, нови възможности", проведена във Вилнюс, Литва, на 16-17 септември 2004 г.,

–   като взе предвид програмата на СЗО от 2006 г. за борба с ХИВ/СПИН "Към всеобщ достъп до 2010 г.",

–   като взе предвид проучването на Евробарометър от февруари 2006 г. относно превенцията на СПИН,

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според годишния доклад на EuroHIV за 2006 г., през периода 1999-2006 г. нови 269 152 души са били заразени с ХИВ в рамките на Европейския съюз, а нови 806 258 души са били заразени с ХИВ в европейския регион на Световната здравна организация (СЗО),

Б.  като има предвид, че в Европейския съюз според годишния доклад на EuroHIV за 2006 г. 11% от новите случаи на заразяване с ХИВ засягат млади хора на възраст под 25 години,

В.  като има предвид, че докладите на EuroHIV и UNAIDS потвърждават, че броят на новите случаи на заразяване с ХИВ продължава да нараства с тревожен темп както в рамките на Европейския съюз, така и в съседните страни, и че в някои държави преценката за броя на хората, за които се смята, че са заразени с ХИВ, надвишава почти трикратно официално оповестената цифра,

Г.  като има предвид, че въпреки нарасналия брой заразявания с ХИВ, устойчивото намаляване на броя на случаите на СПИН, диагностицирани през последните години, продължи през 2006 г., като за 2006 г. в ЕС са били диагностицирани с 40% по-малко случаи в сравнение с 1999 г. по данни от годишния доклад на EuroHIV за 2006 г.,

Д.  като има предвид, че голяма част от случаите на заразяване с ХИВ не се диагностицират; като има предвид, че много хора не знаят дали са заразени или не и е вероятно да открият това едва когато развият болест, свързана с ХИВ/СПИН,

Е.  като има предвид, че заразността на ХИВ нараства значително при наличието на други болести, предавани по полов път (като гонорея, хламидия, херпес и сифилис),

Ж.  като има предвид, че епидемията сред интравенозните наркомани е една от причините за бързото разпространение на ХИВ-заразата в много източноевропейски държави,

З.  като има предвид, че ХИВ/СПИН е заразна болест и поради тази причина съществува опасност от заразяване от инфектирани лица, при което заразата не е била диагностицирана,

И.  като има предвид, че заключенията в доклада на UNAIDS и на Европейското бюро на СЗО "Напредък в прилагането на Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия" показват, че малък брой от 53-те държави в европейския регион са възприели подход по отношение на стигматизацията, дискриминацията и правата на човека, който да съответства на ангажиментите, поети от тях с Декларацията от Дъблин,

Й.  като има предвид, че цялостната защита на правата на човека е от основно значение за всеки аспект на ответната реакция срещу ХИВ,

К.  като има предвид, че съществува критична необходимост от трансгранично сътрудничество за борба с епидемията,

Л.  като има предвид, че е необходимо да се въведат ефективни мерки в областта на общественото здравеопазване, за да се улесни ранното диагностициране на ХИВ,

1.  призовава Съвета и Комисията да формулират стратегия по въпросите на ХИВ, с цел:

   да насърчат ранното диагностициране и намаляването на пречките пред извършването на тестове;
   да осигурят ранно лечение и информиране относно ползите от лечение на по-ранен етап;

2.  призовава Комисията да гарантира точен мониторинг и надзор от страна на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, включително по-прецизни оценки по отношение на броя, характеристиките и др. на хората, при които болестта не е диагностицирана, като запазва поверителността и следи за защитата на личните данни;

3.  призовава Комисията да отдели значителни политически, финансови и човешки ресурси, за да подкрепи прилагането на такава стратегия;

4.   призовава Комисията и държавите-членки да осигурят достъп до тестове, който трябва да остане безплатен и анонимен;

5.  призовава Комисията да разработи стратегия за намаляване на разпространението на ХИВ/СПИН, насочена към уязвимите групи и към групите, за които е известно, че са изложени на висок риск;

6.  призовава Съвета да възложи на Комисията да изготви препоръки на Съвета относно прилагането на насоки, основани на факти, за извършването на тестове и лечението във всяка държава-членка;

7.  призовава Съвета да възложи на Комисията да осигури включването в бъдещия мониторинг на напредъка в борбата срещу ХИВ/СПИН в Европа и съседните страни на показатели, които пряко отразяват и отчитат проблемите в областта на правата на човека във връзка с ХИВ/СПИН;

8.  призовава държавите-членки да въведат разпоредби в рамките на юрисдикцията си, които ефективно обявяват за незаконна дискриминацията срещу хора, живеещи с ХИВ/СПИН, включително ограниченията, които влияят на тяхното свободно движение;

9.  призовава държавите-членки да засилят информационните и образователните кампании относно превенцията, извършването на тестове и лечението на ХИВ/СПИН;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите-членки, на генералния секретар на ООН, на UNAIDS, на Световната здравна организация и на правителствата на държавите-членки.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0137.
(2) Приети текстове, P6_TA(2006)0321.
(3) Приети текстове, P6_TA(2006)0526.
(4) COM(2005)0654.

Правна информация - Политика за поверителност