Procedūra : 2008/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B6-0581/2008

Pateikti tekstai :

RC-B6-0581/2008

Debatai :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Balsavimas :

PV 20/11/2008 - 6.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0566

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 107kWORD 73k
17.11.2008
PE413.408
PE413.411
PE413.412
PE413.413
PE413.417
PE413.419
 
B6‑0581/2008}
B6‑0583/2008}
B6‑0584/2008}
B6‑0585/2008}
B6‑0586/2008}
B6‑0587/2008} RC1
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
   John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin ir Colm Burke PPE-DE frakcijos vardu
   Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh ir Anne Van Lancker PSE frakcijos vardu
   Georgs Andrejevs ALDE frakcijos vardu
   Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli ir Marek Aleksander Czarnecki UEN frakcijos vardu
   Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu
   Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
   PSE (B6‑0581/2008)
   ALDE (B6‑0583/2008)
   Verts/ALE (B6‑0584/2008)
   PPE-DE (B6‑0585/2008)
   UEN (B6‑0586/2008)
   GUE/NGL (B6‑0587/2008)
dėl ŽIV/AIDS: Ankstyvoji diagnostika ir priežiūra.

Europos Parlamento rezoliucija dėl ŽIV/AIDS: Ankstyvoji diagnostika ir priežiūra. 

Europos Parlamentas,

  atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006–2009 m.(1),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 13 d. Brėmeno deklaraciją „Atsakomybė ir partnerystė – vieningai prieš ŽIV/AIDS“,

  atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją „ŽIV/AIDS. Metas veikti“(2),,

  atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl AIDS(3),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2005 m. birželio 6 d. išvadas dėl kovos su ŽIV/AIDS,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006–2009 m.(4),

–   atsižvelgdamas į Dublino deklaraciją dėl bendradarbiavimo kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje, paskelbtą 2004 m. vasario 23–24 d. įvykusioje ministrų konferencijoje „Įveikiant kliūtis. Bendradarbiavimas kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje“, kurią surengė Europos Sąjungai pirmininkavusi Airija,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų ŽIV/AIDS programą koordinuojančios organizacijos (JTAIDS) ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) regioninio biuro Europoje 2008 m. ataskaitą „Pažanga įgyvendinant Dublino deklaracijos dėl bendradarbiavimo kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje nuostatas“,

–   atsižvelgdamas į Vilniaus deklaraciją dėl priemonių, skirtų kovos su ŽIV/AIDS veiksmams Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse stiprinti, kurią 2004 m. rugsėjo 16–17 d. Vilniuje (Lietuva) vykusioje konferencijoje „Europa ir ŽIV/AIDS. Nauji iššūkiai, naujos galimybės“ patvirtino Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių ministrai bei vyriausybių atstovai,

–   atsižvelgdamas į PSO 2006 m. ŽIV/AIDS programą „Siekis užtikrinti visuotinę prieigą iki 2010 m.“,

–   atsižvelgdamas į Eurobarometro 2006 m. vasario mėn. pateiktus duomenis apie AIDS prevenciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi, remiantis Europos AIDS epidemiologinės stebėsenos centro („EuroŽIV“) 2006 m. metinės ataskaitos duomenimis, 1999–2006 m. laikotarpiu Europos Sąjungoje užregistruoti 269 152 nauji ŽIV atvejai, o PSO regioninis biuras Europoje užregistravo 806 258 naujus ŽIV atvejus,

B.  kadangi, remiantis „EuroŽIV“ 2006 m. metinės ataskaitos duomenimis, 11 proc. visų naujų užregistruotų ŽIV nešiotojų Europos Sąjungoje sudaro jaunesni negu 25 metų amžiaus asmenys,

C.  kadangi „EuroŽIV“ ir JTAIDS ataskaitose patvirtinama, kad didžiulį susirūpinimą kelia Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse toliau grėsmingai didėjantis naujų ŽIV atvejų skaičius, be to, kai kuriose šalyse apytikris skaičius ŽIV užsikrėtusių asmenų beveik triskart viršija oficialiai paskelbtą skaičių,

D.  kadangi, nepaisant didėjančio skaičiaus ŽIV atvejų, pastaraisiais metais sumažėjęs skaičius nustatytų AIDS atvejų toliau stabiliai mažėjo ir 2006 m.: remiantis „EuroŽIV“ 2006 m. metinės ataskaitos duomenimis, 2006 m. ES nustatyta 40 proc. mažiau atvejų negu 1999 m.,

E.  kadangi didelė dalis ŽIV atvejų lieka nenustatyta; kadangi nemažai žmonių nežino, kad yra užsikrėtę, ir dažnai apie tai sužino tik užklupti su ŽIV/AIDS susijusių ligų,

F.  kadangi galimybė užsikrėsti ŽIV smarkiai didėja kartu su kitomis lytiniu būdu perduodamomis ligomis (pvz., gonorėja, chlamidijomis, dedervine ir sifiliu),

G.  kadangi viena iš greito ŽIV plitimo daugelyje Rytų Europos šalių priežasčių yra šio viruso paplitimas tarp intravenines narkotines medžiagas vartojančių asmenų,

H.  kadangi ŽIV/AIDS yra užkrečiama liga, taigi rizikuojama užsikrėsti nuo infekuoto asmens, kuriam liga nediagnozuota,

I.  kadangi, remiantis JTAIDS ir PSO regioninio biuro Europoje išvadomis, pateiktomis įvertinus ataskaitą „Pažanga įgyvendinant Dublino deklaracijos dėl bendradarbiavimo kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje nuostatas“, tik kelios iš Europos regionui priklausančių 53 šalių patvirtino kovos su užsikrėtusiųjų stigmatizavimu ir diskriminacija bei jų žmogaus teisių gynimo strategiją, kaip ir numatyta pagal įsipareigojimus, kuriuos šios šalys prisiėmė pagal Dublino deklaraciją,

J.  kadangi visapusiška žmogaus teisių apsauga labai svarbi visais kovos su ŽIV plitimu veiksmų aspektais,

K.  kadangi, siekiant spręsti su šia epidemija susijusias problemas, gyvybiškai svarbu skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą,

L.  kadangi reikia imtis veiksmingų visuomenės sveikatai skirtų priemonių siekiant anksti diagnozuoti ŽIV,

1.  ragina Tarybą ir Komisiją parengti ŽIV strategiją siekiant:

   skatinti ankstyvąją diagnostiką ir mažinti su pasitikrinimu susijusias kliūtis;
   užtikrinti ankstyvą priežiūrą ir informuoti apie ankstyvos priežiūros naudą;

2.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, laikydamasis konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos principų, atidžiai vykdytų stebėseną ir priežiūrą, įskaitant tikslesnį gyventojų, kuriems liga nenustatyta, populiacijos (jos dydžio, pobūdžio ir t. t.) vertinimą;

3.  ragina Komisiją numatyti svarbių politinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių šiai strategijai įgyvendinti ir remti;

4.   ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti galimybę tikrintis, o tai turi būti daroma savo noru ir anonimiškai;

5.  ragina Komisiją parengti ŽIV/AIDS mažinimo strategiją, kurioje didžiausias dėmesys būtų skirtas labiausiai pažeidžiamoms grupėms ir didelės rizikos grupėms;

6.  ragina Tarybą pavesti Komisijai parengti Tarybos rekomendacijas, susijusias su faktais grindžiamų testavimo ir gydymo gairių įgyvendinimu kiekvienoje valstybėje narėje;

7.  ragina Tarybą užtikrinti, kad Komisija, ateityje stebėdama kovos su ŽIV/AIDS plitimu pažangą Europoje ir kaimyninėse šalyse, remtųsi rodikliais, skirtais su ŽIV/AIDS atvejais susijusioms problemoms tiesiogiai spręsti ir joms vertinti;

8.  ragina valstybes nares priimti nuostatas, pagal kurias jų jurisdikcijos ribose būtų veiksmingai kovojama su ŽIV užsikrėtusių ar AIDS sergančių asmenų diskriminacija, įskaitant jų judėjimo laisvę varžančius apribojimus;

9.  ragina valstybes nares rengti informavimo ir švietimo ŽIV/AIDS prevencijos, nustatymo ir gydymo klausimais kampanijas;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybėms narėms, JT Generaliniam Sekretoriui, JTAIDS, Pasaulio sveikatos organizacijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0137.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0321.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2006)0526.
(4) COM(2005)0654.

Teisinė informacija - Privatumo politika