Procedura : 2008/2667(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B6-0581/2008

Teksty złożone :

RC-B6-0581/2008

Debaty :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Głosowanie :

PV 20/11/2008 - 6.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0566

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 106kWORD 71k
17.11.2008
PE413.408
PE413.411
PE413.412
PE413.413
PE413.417
PE413.419
 
B6‑0581/2008}
B6‑0583/2008}
B6‑0584/2008}
B6‑0585/2008}
B6‑0586/2008}
B6‑0587/2008} RC1
zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
   John Bowis, Antonios Trakatellis, Françoise Grossetête, Elisabeth Morin i Colm Burke, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
   Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Michael Cashman, Jan Marinus Wiersma, Anna Hedh i Anne Van Lancker, w imieniu grupy politycznej PSE
   Georgs Andrejevs, w imieniu grupy politycznej ALDE
   Liam Aylward, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Roberta Angelilli i Marek Aleksander Czarnecki, w imieniu grupy politycznej UEN
   Kathalijne Maria Buitenweg, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
   Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
–   PSE (B6‑0581/2008)
–   ALDE (B6‑0583/2008)
–   Verts/ALE (B6‑0584/2008)
–   PPE-DE (B6‑0585/2008)
–   UEN (B6‑0586/2008)
–   GUE/NGL (B6‑0587/2008) w sprawie wczesnego wykrywania i wczesnego leczenia HIV/AIDS

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wczesnego wykrywania i wczesnego leczenia HIV/AIDS 

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009(1),

  uwzględniając deklarację z Bremy z dnia 13 marca 2007 r. zatytułowaną „Odpowiedzialność i partnerstwo – razem przeciw HIV/AIDS”,

  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie HIV/AIDS: czas na działania(2),,

  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie AIDS(3),

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie zwalczania HIV/AIDS z dnia 6 czerwca 2005 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009(4),

–  uwzględniając Deklarację dublińską w sprawie partnerstwa na rzecz walki z HIV/AIDS w Europie i Azji Środkowej, przyjętą na konferencji ministerialnej zatytułowanej „Przełamywanie barier: partnerstwo na rzecz walki z HIV/AIDS w Europie i Azji Środkowej”, która odbyła się w ramach irlandzkiej prezydencji UE w dniach 23–24 lutego 2004 r.,

–  uwzględniając raport UNAIDS/WHO Europa z 2008 r. na temat postępów we wdrażaniu deklaracji dublińskiej w sprawie współpracy w zwalczaniu HIV/AIDS w Europie i Azji Środkowej,

–  uwzględniając deklarację wileńską w sprawie działań na rzecz bardziej zdecydowanej reakcji na zagrożenie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących, przyjętą przez ministrów i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej i państw sąsiadujących na konferencji „Europa i HIV/AIDS: nowe wyzwania, nowe możliwości”, która odbyła się w Wilnie (Litwa) w dniach 16-17 września 2004 r.,

–  uwzględniając program Światowej Organizacji Zdrowia z 2006 r. w sprawie HIV/AIDS zatytułowany „W kierunku powszechnego dostępu do leczenia HIV/AIDS do roku 2010”,

–  uwzględniając badanie Eurobarometru na temat zapobiegania AIDS z lutego 2006 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że sprawozdanie EuroHIV podsumowujące rok 2006 wykazuje, że w latach 1999-2006 odnotowano 269 152 nowe przypadki zakażenia wirusem HIV w Unii Europejskiej i 806 258 nowych przypadków w Regionie Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),

B.  mając na uwadze, że według sprawozdania EuroHIV za 2006 rok 11% ogółu nowych zakażeń HIV w Unii Europejskiej przypada na młode osoby poniżej 25. roku życia,

C.  mając na uwadze, że sprawozdania EuroHIV i UNAIDS potwierdzają, że liczba nowych przypadków zakażenia wirusem HIV w Unii Europejskiej i w państwach z nią sąsiadujących ciągle rośnie w alarmującym tempie oraz że w niektórych krajach szacunkowa liczba osób zakażonych wirusem jest prawie trzykrotnie większa niż wskazują na to oficjalne liczby,

D.  mając na uwadze, że według sprawozdania EuroHIV za rok 2006, mimo rosnącej liczby zakażeń HIV, w roku 2006 utrzymał się trwający w ostatnich latach spadek liczby zdiagnozowanych przypadków zachorowań na AIDS, przy czym w 2006 r. wykryto w UE o 40% takich przypadków mniej w porównaniu do 1999 r.,

E.  mając na uwadze, że stosunkowo duża liczba zakażeń wirusem HIV nie została dotychczas zdiagnozowana; mając na uwadze, że wiele osób nie wie, czy uległo zakażeniu i najprawdopodobniej dowie się o tym dopiero, gdy wystąpią u nich choroby związane z HIV/AIDS,

F.  mając na uwadze, że zakaźność HIV znacznie wzrasta w obecności innych chorób przenoszonych drogą płciową (takich jak rzeżączka, zakażenie chlamydią, opryszczka i syfilis),

G.  mając na uwadze, że epidemia wśród osób przyjmujących narkotyki drogą dożylną stanowi jedną z przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się HIV w wielu krajach Europy Wschodniej,

H.  mając na uwadze, że HIV/AIDS jest chorobą zakaźną, w związku z czym występuje ryzyko zakażenia od nosicieli wirusa, u których nie został on wykryty,

I.  mając na uwadze, że według ustaleń zawartych w sprawozdaniach UNAIDS i WHO Europa badających „Postępy we wdrażaniu Deklaracji dublińskiej w sprawie partnerstwa na rzecz walki z HIV/AIDS w Europie i Azji Środkowej”, tylko nieliczne z 53 krajów w regionie europejskim przyjęły podejście do piętnowania, dyskryminacji i poszanowania praw człowieka zgodne z ich zobowiązaniami podjętymi w deklaracji dublińskiej,

J.  mając na uwadze, że pełna ochrona praw człowieka ma zasadnicze znaczenie w każdym aspekcie podejścia do HIV,

K.  mając na uwadze istnienie niezwykle pilnej potrzeby transgranicznej współpracy w zwalczaniu epidemii,

L.  mając na uwadze konieczność wprowadzenia skutecznych środków w zakresie zdrowia publicznego w celu ułatwienia wczesnego wykrywania wirusa HIV,

1.  wzywa Radę i Komisję do opracowania strategii w sprawie HIV w celu:

   wspierania wczesnego wykrywania i ograniczenia utrudnień w przeprowadzaniu badań;
   zagwarantowania wczesnego leczenia i informowania o korzyściach wynikających z podjęcia leczenia we wczesnym stadium choroby;

2.  wzywa Komisję do zapewnienia dokładnego monitorowania i nadzoru ze strony Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, w tym dokładniejszych danych szacunkowych (wielkość, cechy charakterystyczne itp.) dotyczących ludności niezdiagnozowanej, przy poszanowaniu poufności i zapewnieniu ochrony danych osobowych;

3.  wzywa Komisję, aby przeznaczyła znaczące środki polityczne i finansowe oraz zasoby ludzkie na wsparcie wdrożenia takiej strategii;

4.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do badań, które muszą pozostać bezpłatne i anonimowe;

5.  wzywa Komisję do opracowania strategii na rzecz zmniejszenia liczby zakażeń HIV/AIDS, która skupiałaby się na grupach szczególnie zagrożonych oraz grupach wysokiego ryzyka;

6.  wzywa Radę, aby zobowiązała Komisję do opracowania zaleceń Rady w sprawie przeprowadzenia popartych dowodami badań testowych i wytycznych dotyczących leczenia w każdym państwie członkowskim;

7.  wzywa Radę, aby zobowiązała Komisję do zagwarantowania, że przyszłe monitorowanie postępów w walce z HIV/AIDS w Europie i krajach z nią sąsiadujących będzie obejmowało wskaźniki bezpośrednio odnoszące się do kwestii praw człowieka związanych z HIV/AIDS oraz je analizujące;

8.  wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia do swojego prawodawstwa przepisów skutecznie zakazujących dyskryminacji osób zakażonych HIV/AIDS, w tym ograniczeń mających wpływ na swobodę przemieszczania się tych osób;

9.  wzywa państwa członkowskie do nasilenia kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących zapobiegania, badania i leczenia HIV/AIDS;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, UNAIDS, Światowej Organizacji Zdrowia oraz rządom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0137.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0321.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0526.
(4) COM(2005)0654.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności