Predlog skupne resolucije - RC-B6-0581/2008Predlog skupne resolucije
RC-B6-0581/2008

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE

17.11.2008

v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin: o virusu HIV/aidsu: zgodnje odkrivanje in zdravljenje

Postopek : 2008/2667(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B6-0581/2008
Predložena besedila :
RC-B6-0581/2008
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o virusu HIV/aidsu: zgodnje odkrivanje in zdravljenje

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006–2009[1];

–   ob upoštevanju bremenske deklaracije z dne 13. marca 2007 z naslovom „Odgovornost in partnerstvo – skupaj proti virusu HIV/aidsu“,

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 o HIV/aidsu: čas za ukrepanje[2];

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 o aidsu[3];

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 6. junija 2005 o boju proti virusu HIV/aidsu,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006–2009[4];

–   ob upoštevanju dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti okužbam z virusom HIV/aidsom v Evropi in osrednji Aziji, sprejeti na ministrski konferenci „Odpravljanje ovir – Partnerstvo za boj proti HIV in aidsu v Evropi in osrednji Aziji“, organizirani v okviru irskega predsedovanja EU 23. in 24. februarja 2004,

–   ob upoštevanju poročila „Napredek pri izvajanju dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti HIV in aidsu v Evropi in osrednji Aziji“, ki sta ga leta 2008 pripravili agencija OZN za boj proti aidsu (UNAIDS) in regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo,

–   ob upoštevanju vilenske deklaracije o ukrepih za močnejši odziv na HIV/aids v Evropski uniji in sosednjih državah, ki so jo sprejeli ministri in predstavniki vlad Evropske unije in sosednjih držav na konferenci „Evropa in virus HIV/aids – novi izzivi, nove priložnosti“ v Vilni v Litvi 16. in 17. septembra 2004,

–   ob upoštevanju programa Svetovne zdravstvene organizacije glede virusa HIV/aidsa „Splošna dostopnost do leta 2010“ iz leta 2006,

–   ob upoštevanju raziskave Evrobarometer o preprečevanju aidsa, opravljeni februarja 2006,

–  ob upoštevanju člena 103(4) svojega poslovnika,

A.   ker končno poročilo Evropskega centra za epidemiološko spremljanje aidsa (EuroHIV) za leto 2006 kaže, da se je v obdobju 1999–2006 v Evropski uniji na novo okužilo 269 152 ljudi, v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pa 806 258 ljudi,

B.  ker končno poročilo centra EuroHIV za leto 2006 navaja, da v Evropski uniji 11 % vseh novih okužb z virusom HIV prizadene osebe, mlajše od 25 let,

C.  ker poročili centra EuroHIV in agencije UNAIDS potrjujeta, da število novih okužb z virusom HIV še vedno zaskrbljujoče hitro narašča tako v Evropski uniji kot tudi v sosednjih državah in da je v nekaterih državah ocenjeno število ljudi, okuženih z virusom HIV, skoraj trikrat višje od uradnih številk,

D.   ker se je po končnem poročilu centra EuroHIV za leto 2006 v tem letu kljub večjemu številu okužb z virusom HIV nadaljevalo upadanje števila ugotovljenih primerov aidsa, in sicer je bilo število odkritih primerov leta 2006 v primerjavi z letom 1999 za 40 % manjše;

E.  ker velik delež okužb z virusom HIV ostaja neodkrit; ker veliko ljudi ne ve, da so okuženi, in to navadno odkrijejo šele, ko zbolijo za boleznijo, povezano z virusom HIV/aidsom;

F.  ker se nevarnost okužbe z virusom HIV ob prisotnosti drugih spolno prenosljivih bolezni (kot so gonoreja, klamidijske okužbe, herpes in sifilis) bistveno poveča;

G.  ker je eden od razlogov za hitro širjenje okužb z virusom HIV v številnih državah vzhodne Evrope epidemija med intravenoznimi uživalci drog;

H.  ker je virus HIV/aids prenosljiva bolezen ter zato obstaja nevarnost okužbe prek neodkritih okuženih oseb;

I.  ker je glede na ugotovitve agencija UNAIDS in urada WHO za Evropo, ki merita napredek pri izvajanju dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti HIV in aidsu v Evropi in osrednji Aziji, le nekaj od 53 držav v evropski regiji sprejelo pristop do stigmatizacije, diskriminacije in človekovih pravic, ki je skladen z njihovimi obvezami po dublinski deklaraciji;

J.  ker je za vse vidike odzivanja na virus HIV bistveno celovito varovanje človekovih pravic,

K.  ker je za spoprijemanje z epidemijo nujno potrebno čezmejno sodelovanje,

L.  ker je za lažje odkrivanje virusa HIV treba uvesti učinkovite ukrepe s področja javnega zdravja,

1.  poziva Svet in Komisijo, naj oblikujeta strategijo v zvezi z virusom HIV:

  • za zgodnje odkrivanje in odpravljanje ovir pri testiranju,
  • za zagotovljeno zgodnje zdravljenje in obveščanje o njegovih prednostih;

2.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo Evropski center za preprečevanje in nadziranje bolezni natančno spremljal in nadziral razmere, kar vključuje tudi natančnejše ocene (obseg, značilnosti itd.) deleža prebivalstva, pri katerem okužba še ni bila odkrita, seveda ob spoštovanju zaupnosti in varstva osebnih podatkov;

3.  poziva Komisijo, naj v podporo izvajanju take strategije nameni znatne politične, človeške in finančne vire;

4.   poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo dostop do testiranja, ki mora ostati brezplačno in anonimno;

5.  poziva Komisijo, naj pripravi strategijo za zmanjšanje števila okužb z virusom HIV/aidsom, ki bo osredotočena na ranljive in zelo ogrožene skupine;

6.  poziva Svet, naj Komisiji naroči pripravo priporočil Svetu o izvajanju smernic za testiranje in zdravljenje v posameznih državah članicah, ki bodo temeljile na ugotovljenih spoznanjih;

7.  poziva Svet, naj zadolži Komisijo, da bo prihodnje spremljanje napredka v boju proti virusu HIV/aidsu v Evropi in sosednjih državah vključevalo kazalnike, pri katerih bodo neposredno obravnavana in ocenjena vprašanja človekovih pravic v zvezi z virusom HIV/aidsom;

8.  poziva države članice, naj sprejmejo določbe, s katerimi bodo v svoji sodni praksi dejansko prepovedale diskriminacijo ljudi, okuženih z virusom HIV/aidsom, kar med drugim pomeni tudi odpravo omejitev, ki vplivajo na njihovo prosto gibanje;

9.  poziva države članice, naj okrepijo kampanje obveščanja in izobraževanja v zvezi s preprečevanjem, testiranjem in zdravljenjem okužb z virusom HIV/aidsom;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, generalnemu sekretarju OZN, agenciji OZN za boj proti aidsu, Svetovni zdravstveni organizaciji in vladam držav članic.