Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0590/2008Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0590/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

19.11.2008

jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4
til erstatning af beslutningsforslag af: om Den Europæiske Unions reaktion på den forværrede situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo

Procedure : 2008/2673(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0590/2008
Indgivne tekster :
RC-B6-0590/2008
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions reaktion på den forværrede situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets konklusioner af 11. november 2008 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo,

-  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2008 om Den Demokratiske Republik Congo: sammenstød i de østlige grænseområder,

-  der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om Nordkivu,

-  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo og voldtægt som krigsforbrydelse og til sine tidligere beslutninger om menneskerettighedskrænkelser i Den Demokratiske Republik Congo,

-  der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om EU's respons på struktursvaghed i udviklingslande,

-  der henviser til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU's beslutning af 22. november 2007 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig i den østlige del af landet, og dens indvirkning på regionen,

-  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2007 om EU's respons på struktursvaghed – EU's bestræbelser på at fremme udvikling, fred og stabilitet i vanskelige situationer (KOM(2007)0643) og Kommissionens dertil knyttede arbejdsdokument (SEK(2007)1417),

-  der henviser til resolution 60/1 af 24. oktober 2005 fra FN's Generalforsamling om resultaterne af verdenstopmødet i 2005, særlig punkt 138-140 om forpligtelsen til at beskytte befolkninger,

-  der henviser til konklusionerne fra SADC's topmøde, hvoraf det fremgik, at SADC var parat til at sende fredsbevarende tropper til Nordkivu, "hvis det var nødvendigt",

-  der henviser til Rådets erklæring af 10. oktober 2008 om situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo,

-  der henviser til rapporten fra Udviklingsudvalgets rejse til Nordkivu i 2008,

-  der henviser til Den Europæisk Konsensus om Humanitær Bistand, der blev undertegnet den 18. december 2007,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.  der henviser til, at kampene mellem den congolesiske hær, Mai Mai-militsen, den afsatte general Laurent Nkundas oprørstropper og soldater fra FDLR (De Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda) samt tropper fra den ugandiske LRA (Lord's Resistance Army - Herrens modstandshær) er eskaleret og fortsat påfører civilbefolkningen i Nordkivu umådelige lidelser,

B.  der henviser til, at den tidligere nigerianske præsident og nuværende FN-udsending, Olusegun Obasanjo, på sin fredsmission den 16. november 2008 bragte en aftale i stand med oprørslederen Laurent Nkunda om oprettelsen af en trepartskomite, der skal overvåge en våbenhvile mellem regeringen og oprørerne, og der henviser til det presserende behov for støtte fra de magter, der er partnere med de involverede lande, med henblik på at sikre en løsning,

C.  der henviser til, at der er intense internationale diplomatiske bestræbelser i gang, som involverer regionale og europæiske mæglere, med henblik på at forhindre kampene i Nordkivu i at eskalere til en gentagelse af krigen 1998-2003 i området omkring Congo, som involverede seks nabostater; der henviser til, at der blev afholdt et regionalt topmøde om krisen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo den 7. november i Nairobi;

D.  der henviser til, at millioner af mennesker er blevet dræbt og fordrevet, siden volden startede, og der henviser til, at skønsmæssigt 250.000 er blevet fordrevet, siden kampene i Den Demokratiske Republik Congo blev genoptaget af general Laurent Nkunda i august, hvilket har skabt en humanitær katastrofe i det østlige Congo;

E.  der henviser til, at MONUC (FN's mission i Den Demokratiske Republik Congo) trods sit mandat, der er baseret på kapitel VII i FN-pagten, som giver MONUC tilladelse til at benytte alle nødvendige midler for at forhindre ethvert forsøg på magtanvendelse og for at beskytte civilbefolkningen

  • -ikke har haft de nødvendige midler til at beskytte civilbefolkningen, siden kampene for nylig er blusset op igen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo, eller til at afvæbne de Hutu-krigere fra Ruanda, som befinder sig på Congos territorium, og sende dem tilbage til Rwanda
  • -er blevet tvunget til at afvente grønt lys fra Indien og Pakistan for at sende indiske og pakistanske soldater i kamp, hvilket er i modstrid med det mandat, der er grundlag for MONUC's udstationering i Congo
  • -ikke greb ind for at standse den massakre på over 200 mennesker, som fandt sted den 5. november 2008 i Kiwandja, til trods for at en af MONUC's militærbaser ligger der,

F.  der henviser til, af FN's Sikkerhedsråd atter en gang drøftede situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo den 11. november 2008 uden at blive enig om at forstærke MONUC med yderligere 3 000 soldater, som MONUC havde anmodet om,

G.  der henviser til, at kun 6.000 af MONUC's i alt 17.000 soldater er udstationeret i Nordkivu,

H.  der henviser til, at medlemsstaterne i FN's Sikkerhedsråd - der omfatter Belgien, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige - altid har afvist at give MONUC supplerende midler til at gennemføre sin mission; der henviser til, Rådet opfordrer til et udvidet samarbejde mellem EU, dets medlemsstater og MONUC,

I.  der henviser til, at der på initiativ af EU-kommissær Louis Michel blev afholdt et regionalt topmøde i Nairobi, hvor Congos præsident Joseph Kabila og Rwandas præsident Paul Kagame blev enige om straks at gennemføre alle de aftaler, der tidligere er indgået, med henblik på at sikre fred og varig politisk stabilitet,

J.  der imidlertid henviser til, at der ikke fulgte nogen omgående våbenhvile i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo efter dette møde, og at de voldsomme kampe mellem parterne i konflikten er fortsat, hvilket har haft alvorlige følger for civilbefolkningen,

K.  der henviser til, at MONUC klart har fastslået, at Laurent Nkundas styrker modtager støtte fra Rwanda, og at FN's generalsekretær Ban Ki-moon har opfordret afrikanske ledere til at påtage sig deres "historiske ansvar på dette kritiske tidspunkt for regionen, for Afrika og for verden",

L.  der henviser til, at humanitære organisationer i øjeblikket har ansvaret for 200.000 flygtninge i lejre rundt om byen Goma, og at de skønner, at der kan være helt op til en million civile, som holder sig skjult i bushen for at undslippe volden; der henviser til, at situationen i flygtningelejrene forværres fra dag til dag, og at FN's flygtningehøjkommissær har udtrykt frygt for en mulig militarisering af flygtningelejrene,

M.  der henviser til, at rekrutteringen af børnesoldater i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo er øget væsentligt siden konfliktens eskalering,

N.  der henviser til, at både congolesiske tropper og soldater fra FDLR (De Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda) synes at være involveret i udnyttelsen og salget af mineraler i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo,

O.  der henviser til, at den plan, der blev udarbejdet af congolesiske parlamentarikere for at bringe krisen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo til ophør, indeholder en opfordring til en generel indsats til fremme af militær, politisk og diplomatisk dialog mellem konfliktens parter,

P.  der henviser til, at den franske og den britiske udenrigsminister, Bernard Kouchner og David Milliband, har anbefalet at forstærke MONUC frem for at sende en EU-styrke til Nordkivu, men de har samtidig bekræftet, at muligheden for at sende en EU-styrke ikke er udelukket, hvis det skulle blive nødvendigt,

Q.  der henviser til den forværrede situation med epidemier i Nordkivu, hvor kolera, mæslinger og kighoste spredes, fordi store mængder fordrevne mennesker anbringes i midlertidige lejre,

1.  er yderst bekymret over de stigende sammenstød i Nordkivu og konsekvenserne heraf for befolkningen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo og regionen som helhed, især de humanitære konsekvenser som følge af CNDP's nylige offensiv, der har ført til, at et stort antal mennesker i Nordkivu er blevet fordrevet eller dræbt;

2.  erklærer sig dybt rystet over de massakrer og forbrydelser mod menneskeheden og den seksuelle vold mod kvinder og piger, der er blevet begået i de østlige provinser af Den Demokratiske Republik Congo, og opfordrer alle kompetente nationale og internationale myndigheder til systematisk at retsforfølge gerningsmændene; opfordrer FN's Sikkerhedsråd til som en hasteforanstaltning at træffe alle nødvendige forholdsregler for effektivt at forhindre ethvert yderligere angreb på civilbefolkningen i de østlige provinser af Den Demokratiske Republik Congo;

3.  glæder sig over de afgørelser, som Kommissionen og medlemsstaterne har truffet om at øge den humanitære bistand til den civile befolkning, der er berørt af denne krise; gør opmærksom på de vanskeligheder, som de humanitære hjælpeorganisationer har med at nå frem til de nødlidende på grund af sikkerhedssituationen i Nordkivu; opfordrer alle de involverede parter til at sikre adgangen til de sårbare samfund og garantere hjælpearbejdernes sikkerhed, således at en humanitær indsats fortsat kan finde sted; minder om, at militære kræfter og midler kun bør anvendes som støtte for den humanitære hjælpeindsats under meget specifikke omstændigheder og som den sidste udvej;

4.  gentager sin faste overbevisning om, at Amani- og Nairobi-processen stadig er de mest hensigtsmæssige rammer for en stabilisering af situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo på lang sigt;

5.  opfordrer indtrængende Laurent Nkunda til at respektere sin egen erklæring til støtte for fredsprocessen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo, der blev afgivet, efter at han havde ført samtaler med FN's generalsekretærs særlige udsending og tidligere præsident i Republikken Nigeria, Olusegun Obansanjo; opfordrer i denne forbindelse CNDP til uden tøven igen at gå med i Amani-fredsprocessen; gentager sin støtte til de congolesiske myndigheder i deres forsøg på at nå frem til en politisk løsning på krisen; glæder sig over den plan, som er blevet forelagt af congolesiske parlamentarikere, og hvori der opfordres til en generel indsats til fremme af den militære, politiske og diplomatiske dialog;

6.  mener, at der bør indkaldes til en international konference om De store Søer for at finde en brugbar politisk løsning på konflikten og fremme en solid regional økonomisk integration, der vil være til gavn for alle lande i regionen;

7.  understeger behovet for yderligere bestræbelser på at gøre en ende på bevæbnede udenlandske grupperingers, navnlig FDLR's, aktivitet i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo; opfordrer regeringen i Den Demokratiske Republik Congo og andre lande i regionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik herpå; glæder sig over aftalen mellem Den Demokratiske Republik Congo og Rwanda, som blev annonceret af de to landes udenrigsministre, og som giver Rwandas efterretningstjenester mulighed for at gå ind i Den Demokratiske Republik Congo og samarbejde med den congolesiske hær med henblik på at bringe FDLR's tilstedeværelse i regionen til ophør;

8.  opfordrer Den Afrikanske Union, FN's Sikkerhedsråd og fremtrædende aktører, herunder EU, USA og Kina til at øge presset på alle parter med henblik på at fremme fredsprocessen for at finde en løsning på problemet med kontrol af mineralressourcer og for at nå frem til en bred fredsaftale i stedet for blot en våbenhvile, og opfordrer desuden disse aktører til at lægge pres på Rwanda og Uganda for at få dem til at forpligte sig til at standse Nkunda-styrkernes frie bevægelighed og aktiviteter på deres territorium;

9.  opfordrer alle berørte parter til at genindføre retsstatsprincipper og bekæmpe straffrihed, navnlig i forbindelse med massevoldtægter af kvinder og piger og rekruttering af børnesoldater;

10.  opfordrer regeringen i Den Demokratiske Republik Congo til sammen med Rwanda og MONUC at udarbejde en plan for isolering og pågribelse af de ansvarlige for folkemordet i FDLR og for tilbud til dem, som ikke var indblandet i folkemordet, og som er villige til at lade sig afvæbne, om at blive genbosat og genintegreret i Rwanda;

11.  opfordrer de congolesiske myndigheder til øjeblikkelig at standse enhver form for plyndringer og voldhandlinger fra regeringssoldaternes side, som OCHA har været vidne til;

12.  opfordrer EU's medlemsstater til at gennemføre henstillingerne fra FN's ekspertpanel om ulovlig udnyttelse af Den Demokratiske Republik Congos naturrigdomme, herunder sanktioner mod de personer eller selskaber, hvis deltagelse i udplyndringen er påvist, med henblik på at bidrage til en stabilisering af landet;

13.  påpeger, at den ulovlige udnyttelse af naturressourcerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo er en finansieringskilde for oprørsgrupperne og dermed en kilde til ustabilitet i regionen; gentager, at det er vigtigt at bekæmpe denne form for ulovlig udnyttelse; opfordrer i denne forbindelse de congolesiske myndigheder til i samarbejde med MONUC at lukke oprørsgruppernes økonomiske baser ved at forhindre dem i at få adgang til mineralforsyninger (især diamanter, coltan og guld) og handelsnetværk;

14.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at insistere på forhandlinger med regeringerne i Den Demokratiske Republik Congo og nabolandene om iværksættelse af effektive systemer for sporing og oprindelsescertificering af naturrigdomme, herunder bl.a. guld, cassiterit (tinmalm), coltan, cobalt, diamanter, pyrochlor og tømmer, som bør omfatte accept af udstationering på deres territorium af FN-observatører, der skal overvåge importen af naturrigdomme fra Den Demokratiske Republik Congo, og sikre disse FN-observatørers beskyttelse;

15.  gentager sin opfordring til indførelse af effektive kontrolmekanismer i analogi med Kimberley-processen med henblik på oprindelsescertificering af naturrigdomme, der indføres fra Den Demokratiske Republik Congo til EU;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at europæiske virksomheder ikke handler med, håndterer eller importerer produkter afledt af mineraler, som er blevet tilvejebragt på en måde, der er til gavn for de væbnede grupperinger i Den Demokratiske Republik Congo, og til at stille enhver, der vedbliver med denne form for praksis, til ansvar;

17.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at gøre sig alle mulige bestræbelser på at finde en politisk løsning, hvilket er den eneste vej til at bringe konflikterne i Den Demokratiske Republik Congo til ophør; glæder sig i denne forbindelse over kommissær Michels initiativ til at organisere et møde mellem Den Demokratiske Republik Congos præsident og Republikken Rwandas præsident i Nairobi; opfordrer Kommissionen til at rette henvendelse til myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo med henblik på at gennemføre aftalen om FDLR-styrkernes tilbagevenden til Rwanda; opfordrer indtrængende myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo og Republikken Rwanda til at intensivere samarbejdet for at opfylde de forpligtelser, der blev indgået i Nairobi, og til at prioritere dialog og samråd med henblik på at opnå en varig fred i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo og stabilitet i regionen;

18.  opfordrer til nultolerance over for seksuel vold mod piger og kvinder, der bruges som et krigsvåben, og kræver, at de skyldige i disse forbrydelser idømmes strenge straffe; henleder opmærksomheden på betydningen af adgang til sundhedspleje i konfliktsituationer og i flygtningelejre, navnlig som følge af de seneste udbrud af kolera, kighoste og mæslinger;

19.  gentager sin støtte til MONUC under de nuværende dramatiske omstændigheder, hvor tilstedeværelsen af denne fredsmission - trods dens ufuldkommenhed - fortsat er uundværlig, og opfordrer til, at der gøres alle mulige bestræbelser på at give den mulighed for at gennemføre sit mandat fuldt ud og anvende våbenmagt til at beskytte de personer, der trues; opfordrer i denne forbindelse Rådet og navnlig Belgien, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige til at spille en ledende rolle med henblik på at sikre, at FN's Sikkerhedsråd støtter MONUC ved at styrke dens operationelle kapacitet, for så vidt angår passende udstyr og mandskab;

20.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at indtrængende at henstille til FN's Sikkerhedsråd om at give MONUC mandat og midler til at bekæmpe væbnede grupperingers udnyttelse af mineraler, herunder ved at overvåge og kontrollere vigtige grænseposter, landingsfelter, udvalgte mineområder og forsyningsruter;

21.  insisterer på, hvis der udstationeres yderligere militær styrker, at deres mandat bør fokusere på at beskytte civile samt på at støtte og bidrage til respekten for nye fredsaftaler, der måtte blive indgået;

22.  opfordrer Rådet og Kommissionen til sammen med regeringen i Den Demokratiske Republik Congo, FN og andre større donorer at udarbejde en ny plan for omfattende afvæbning, demobilisering og reintegration i Den Demokratiske Republik Congo baseret på EU's koncept for støtte til afvæbning, demobilisering og reintegration og en omfattende strategi for reform af landets sikkerhedssektor på grundlag af EU's referenceramme for reform af sikkerhedssektoren, der begge skal finansieres i tilstrækkelig grad med såvel Fællesskabets som ESFP's midler;

23.  opfordrer regeringen i Den Demokratiske Republik Congo til at gøre alt, hvad der er muligt for at identificere dem, der er ansvarlige for krigsforbrydelserne i regionen, og retsforfølge dem;

24.  opfordrer Rådet og Kommissionen til omgående at iværksætte omfattende programmer, der skal sikre civilbefolkningerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo humanitær bistand, lægehjælp og reintegration og i særlig grad fokusere på støtte til kvinder og piger, der er ofre for seksuelle voldsforbrydelser, med det formål at dække akutte behov og forberede genopbygningsarbejdet i regionen; bemærker den centrale rolle, som kvinder spiller i genopførelsen af ødelagte samfund;

25.  bemærker med interesse, at der er blevet udnævnt et hold af mæglere, der bl.a. omfatter den tidligere præsident i Republikken Nigeria, Olusegun Obasanjo, og den tidligere præsident i Den Forenede Republik Tanzania, Benjamin Mkapa; opfordrer Rådet til at arbejde sammen med den internationale konference om regionen omkring De Store Søer og Den Afrikanske Union om at stabilisere situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo;

26.  opfordrer Rådet til at samarbejde med internationale og regionale mæglere om at se på de krigsførende parters økonomiske dagsorden, specielt som led i de nuværende mæglingsbestræbelser;

27.  opfordrer Rådet og Kommissionen til nøje at følge med i den humanitære og sikkerhedsmæssige situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo med henblik på nærmere at fastlægge de forskellige foranstaltninger, der kan komme på tale alt efter omstændighederne;

28.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Den Afrikanske Unions generalsekretær og regeringerne i Den Demokratiske Republik Congo og SADC-landene.