Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0590/2008Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0590/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

19.11.2008

ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o reakcii EÚ na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky

Postup : 2008/2673(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0590/2008
Predkladané texty :
RC-B6-0590/2008
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o reakcii EÚ na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery Rady Európskej únie z 11. novembra 2008 o situácii v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2008 o Konžskej demokratickej republike: o zrážkach vo východných pohraničných oblastiach Konžskej demokratickej republiky,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o Severnom Kivu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o situácii v Konžskej demokratickej republike a znásilnení ako vojnovom zločine a na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv v Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o odpovedi Európskej únie na citlivé situácie v rozvojových krajinách,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. novembra 2007 o situácii v KDR, najmä na východe krajiny, a o jej dôsledkoch v regióne,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2007 s názvom K odpovedi EÚ na citlivé situácie – angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvale udržateľného rozvoja, stability a mieru (KOM(2007)0643) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý tvorí jeho prílohu (SEK(2007)1417),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 60/1 z 24. októbra 2005 o výsledkoch svetového samitu z roku 2005 a najmä na jej odseky 138 až 140 týkajúce sa zodpovednosti za ochranu obyvateľstva,

–  so zreteľom na závery samitu Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC), v ktorých uvádza, že je „v prípade potreby“ pripravené vyslať do Severného Kivu mierové jednotky,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. októbra 2008 o situácii vo východnej časti KDR,

–  so zreteľom na správu z misie Výboru pre rozvoj v Severnom Kivu v roku 2008,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, podpísaný 18. decembra 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže boje medzi konžskou armádou, milíciou Mai Mai, povstaleckými jednotkami odvolaného generála Laurenta Nkundu a bojovníkmi Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (DFLR), ako aj jednotkami ugandskej Božej armády odporu (LRA) sa vystupňovali a naďalej spôsobujú civilnému obyvateľstvu Severného Kivu obrovské útrapy,

B.   keďže vyslanec OSN a bývalý nigérijský prezident Olusegun Obasanjo počas svojej misie v nedeľu 16. novembra 2008 dospel k dohode s vodcom povstalcov Laurentom Nkundom o vytvorení trojstranného výboru s cieľom monitorovať dodržiavanie prímeria medzi armádou a povstalcami a keďže naliehavo potrebuje podporu zo strany mocností, ktoré sú partnermi príslušných štátov, aby mohlo dôjsť k presadeniu riešenia,

C.  keďže intenzívne medzinárodné diplomatické úsilie, do ktorého sú zapojení regionálni a európski sprostredkovatelia, pokračuje s cieľom zabrániť tomu, aby sa boje v Severnom Kivu vyhrotili do opakovania rozsiahlejšej vojny v Kongu z rokov 1998 – 2003, ktorá zasiahla šesť susediacich štátov; keďže 7. novembra sa v Nairobi organizoval regionálny samit o kríze na východe Konžskej demokratickej republiky,

D.   keďže od začiatku násilia zahynuli a sú stále na úteku milióny ľudí a keďže sa odhaduje, že 250 000 ľudí v Konžskej demokratickej republike je na úteku od obnovenia bojov v auguste pod vedením generála Laurenta Nkundu, čo spôsobilo humanitárnu katastrofu na východe Konga,

E.  keďže misia MONUC napriek svojmu mandátu na základe kapitoly VII Charty Organizácie spojených národov, ktorá povoľuje využívanie všetkých nevyhnutných prostriedkov na odvrátenie všetkých pokusov o použitie sily a na ochranu civilného obyvateľstva,

-  nemala k dispozícii nevyhnutné prostriedky na ochranu civilného obyvateľstva pred nedávno obnovenými bojmi na východe Konžskej demokratickej republiky ani na odzbrojenie a zabezpečenie návratu bojovníkov kmeňa Hutu z Rwandy, ktorí sú v súčasnosti na konžskom území,

-  bola prinútená k tomu, aby čakala, kým India a Pakistan povolia vyslanie indických a pakistanských vojakov do bojov, čo je v rozpore s ustanoveniami mandátu, na základe ktorého bola misia MONUC vyslaná do tejto oblasti,

-  nezasiahla a nezabránila tak masakre vyše 200 ľudí dňa 5. novembra 2008 v Kiwandži napriek tomu, že tu má jednu zo svojich vojenských základní,

F.   keďže Bezpečnostná rada OSN dňa 11. novembra 2008 opätovne prerokovala situáciu vo východnej časti KDR bez toho, aby súhlasila s posilnením misie MONUC o ďalších 3 000 príslušníkov, ako to požadovala MONUC,

G.  keďže v Severnom Kivu je rozmiestnených iba 6 000 mužov misie MONUC z celkového počtu 17 000,

H.  keďže členské štáty Bezpečnostnej rady OSN, medzi ktorými sú Belgicko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, stále odmietajú poskytnúť misii MONUC dodatočné prostriedky na plnenie jej poslania; keďže Rada Európskej únie požaduje posilnenú spoluprácu medzi EÚ, jej členskými štátmi a misiou MONUC,

I.  keďže na základe iniciatívy európskeho komisára Louisa Michela sa v Nairobi uskutočnil regionálny samit, počas ktorého sa prezidenti Konga a Rwandy Joseph Kabila a Paul Kagame dohodli na okamžitom vykonávaní všetkých dohovorov uzavretých v minulosti, aby sa zabezpečil mier a zaručila trvalá politická stabilita,

J.  keďže však po skončení tohto stretnutia nedošlo na východe Konžskej demokratickej republiky k bezprostrednému zastaveniu bojov a medzi stranami konfliktu, ktorý vážne zasiahol civilné obyvateľstvo, pokračovali prudké boje,

K.  keďže MONUC spoľahlivo zistila, že bojovníci Laurenta Nkundu dostávajú podporu z Rwandy, a keďže generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vyzval afrických vodcov, aby prevzali vlastnú „historickú zodpovednosť v tomto momente rozhodujúcom pre región, pre Afriku a pre celý svet“,

L.  keďže humanitárne organizácie v súčasnosti poskytujú starostlivosť 200 000 utečencom v táboroch v okolí mesta Goma a predpokladajú, že počet civilných obyvateľov, ktorí sa ukrývajú v buši, aby sa vyhli násilnostiam, môže dosahovať až 1 milión; keďže situácia v utečeneckých táboroch sa zo dňa na deň zhoršuje a keďže vysoký komisár OSN pre utečencov vyjadruje obavy z možnej militarizácie utečeneckých táborov,

M.  keďže verbovanie detských vojakov na východe Konžskej demokratickej republiky sa výrazne zintenzívnilo z dôvodu eskalácie konfliktu,

N.  keďže sa zdá, že tak konžské jednotky, ako aj bojovníci FDLR (Demokratických síl za oslobodenie Rwandy) sú zapojení do ťažby a predaja nerastných surovín na východe Konžskej demokratickej republiky,

O.  keďže plán na skončenie krízy na východe Konžskej republiky, ktorý vypracovali konžskí poslanci, obsahuje výzvu na všeobecnú mobilizáciu v záujme vojenského, politického a diplomatického dialógu medzi stranami zapojenými do konfliktu,

P.  keďže ministri zahraničných vecí Francúzska a Spojeného kráľovstva Bernard Kouchner a David Milliband odporúčali posilnenie misie MONUC namiesto vyslania európskych síl do Severného Kivu, ale zároveň potvrdili, že možnosť vyslania európskych síl nie je v prípade potreby vylúčená,

Q.   keďže vzhľadom na rozsiahle presuny obyvateľstva a na jeho usadzovanie sa na provizórnych miestach dochádza k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v Severnom Kivu, a to v súvislosti s vypuknutím cholery, osýpok a čierneho kašľa,

1.  je mimoriadne znepokojený zintenzívnenými zrážkami v Severnom Kivu a následkami pre obyvateľstvo východu Konžskej demokratickej republiky a celého regiónu, najmä humanitárnymi následkami nedávnej ofenzívy CNDP, ktorá spôsobila veľké množstvá utečencov a obetí na životoch v Severnom Kivu;

2.   je hlboko pobúrený masakrami, zločinmi proti ľudskosti a sexuálnym násilím voči ženám a dievčatám vo východných provinciách KDR a žiada všetky príslušné vnútroštátne a medzinárodné orgány, aby systematicky stíhali a súdili vinníkov; vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby urgentne prijala všetky opatrenia, ktoré by mohli skutočne zabrániť akýmkoľvek ďalším útokom proti civilnému obyvateľstvu východných provincií KDR;

3.   víta rozhodnutia Komisie a členských štátov o rozšírení humanitárnej pomoci civilnému obyvateľstvu postihnutému krízou; poukazuje na ťažkosti, s ktorými sa stretávajú humanitárne organizácie pri poskytovaní humanitárnej pomoci vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Severnom Kivu; vyzýva všetky príslušné strany, aby zabezpečili prístup k ohrozeným obyvateľom, ako aj bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, aby sa tak zaistilo pokračovanie humanitárnej pomoci; pripomína, že vojenské prostriedky a kapacity by sa na podporu operácií v oblasti humanitárnej pomoci mali využívať iba vo veľmi špecifických prípadoch a iba ako posledná možnosť;

4.   pripomína svoje pevné presvedčenie, že amanijský a nairobský proces sú stále vhodným rámcom na dlhodobú stabilizáciu situácie na východe KDR;

5.   naliehavo vyzýva Laurenta Nkundu, aby rešpektoval vlastné vyhlásenie o tom, že podporí mierový proces na východe KDR po rozhovoroch s osobitným vyslancom generálneho tajomníka OSN a bývalým prezidentom Nigérijskej republiky Olusegunom Obasanjom; v tejto súvislosti vyzýva CNDP, aby sa bez meškania pripojil k amanijskému mierovému procesu; pripomína svoju podporu konžským úradom pri hľadaní politického riešenia krízy; víta plán predložený konžskými poslancami, ktorý požaduje všeobecnú mobilizáciu v prospech vojenského, politického a diplomatického dialógu;

6.   domnieva sa, že by sa mala zvolať medzinárodná konferencia o oblasti Veľkých jazier s cieľom nájsť vhodné politické riešenie konfliktu a podporiť pevnú regionálnu hospodársku integráciu, ktorá prinesie výhody všetkým krajinám regiónu;

7.   zdôrazňuje potrebu ďalšieho úsilia zameraného na ukončenie aktivít zahraničných ozbrojených skupín na východe KDR, najmä FDLR; vyzýva vlády KDR a ostatných krajín v regióne, aby na tento účel prijali nevyhnutné opatrenia; víta dohodu medzi KDR a Rwandou, o ktorej informovali ministri zahraničných vecí týchto krajín, ktorá umožňuje tímom rwandským spravodajských služieb vstúpiť na územie KDR a spolupracovať s konžskou armádou s cieľom ukončiť pôsobenie FDLR v regióne;

8.   vyzýva Africkú úniu, Bezpečnostnú radu OSN a kľúčových medzinárodných aktérov vrátane EÚ, USA a Číny, aby zvýšili tlak na všetky zúčastnené strany a primäli ich pokročiť v mierovom procese s cieľom nájsť riešenie problému kontroly nad nerastnými surovinami a usilovať sa skôr o dosiahnutie všeobecnej mierovej dohody, ako iba prímeria a ďalej týchto aktérov vyzýva , aby vyvíjali tlak na Rwandu a Ugandu, aby sa zaviazali zastaviť voľný pohyb a operácie jednotiek Nkundu na svojom území;

9.   vyzýva všetky zúčastnené strany, aby obnovili právny štát a bojovali proti beztrestnosti najmä v súvislosti s masovým znásilňovaním žien a dievčat a verbovaním detských vojakov;

10.  vyzýva vládu KDR, aby spolu s Rwandou a MONUC vypracovala plán izolovania a zatknutia lídrov FDLR zodpovedných za genocídu a aby osobám, ktoré neboli zapojené do genocídy a ktoré sú ochotné zložiť zbrane, ponúkla možnosť usadenia sa v KDR alebo reintegrácie v Rwande;

11.  vyzýva konžské orgány, aby okamžite zastavili rabovanie a násilie páchané vládnymi vojakmi, ktorých svedkom bola OCHA;

12.  vyzýva členské štáty EÚ, aby uplatnili odporúčania panelu odborníkov OSN o nezákonnej ťažbe prírodných zdrojov KDR vrátane sankcií pre tie osoby alebo spoločnosti, ktorých účasť na plienení bola preukázaná, aby sa tým prispelo k stabilizácii krajiny;

13.  poukazuje na to, že nezákonná ťažba prírodných zdrojov na východe Konžskej demokratickej republiky je zdrojom financovania povstaleckých skupín, a tým aj nestability v regióne; pripomína dôležitosť boja proti takejto nezákonnej ťažbe; v tejto súvislosti vyzýva konžské úrady, aby v spolupráci s MONUC zrušili hospodárske základne povstaleckých skupín tým, že im zabránia v prístupe k dodávkam nerastných surovín (najmä diamantov, kolumbitu a zlata) a k obchodným sieťam;

14.  vyzýva Komisiu a Radu, aby pri rozhovoroch s vládami KDR a susedných krajín trvali na uplatňovaní účinných systémov sledovania a preukazovania pôvodu prírodných zdrojov, najmä zlata, kasiteritu (cínovej rudy), kolumbitu, kobaltu, diamantov, pyrochlóru a dreva, čoho súčasťou by mal byť súhlas týchto krajín s rozmiestnením pozorovateľov OSN na ich území, ktorí by monitorovali dovoz prírodných zdrojov z KDR, a so zabezpečovaním ochrany týchto pozorovateľov s mandátom OSN;

15.  opakovane žiada ustanovenie účinných monitorovacích mechanizmov podobným procesu Kimberley, ktorý by sa uplatňoval v oblasti certifikácie pôvodu prírodných zdrojov z KDR, dovážaných do EÚ;

16.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili, že európske podniky nebudú obchodovať, spracúvať ani dovážať výrobky z nerastov, ktoré sa získali spôsobom, z ktorého profitujú ozbrojené skupiny v KDR, a aby brali na zodpovednosť každého, kto v týchto praktikách pokračuje;

17.  vyzýva Komisiu a Radu, aby vyvinuli všetko potrebné úsilie na nájdenie politického riešenia, čo je jediným spôsobom, ako ukončiť konflikty v KDR; v tejto súvislosti víta iniciatívu komisára Michela na zorganizovanie stretnutia prezidenta KDR a prezidenta Rwandskej republiky v Nairobi; vyzýva Komisiu, aby rokovala s úradmi KDR s cieľom dosiahnuť plnenie dohody týkajúcej návratu bojovníkov FDRL do Rwandy; naliehavo vyzýva orgány KDR a Rwandskej republiky, aby posilnili spoluprácu s cieľom plniť záväzky dohodnuté v Nairobi a aby uprednostnili dialóg a konzultácie pri dosahovaní trvalého mieru na východe KDR a stability v regióne;

18.  vyzýva na nulovú toleranciu sexuálneho násilia páchaného na dievčatách a ženách, ktoré sa využíva ako vojnová zbraň, a pre páchateľov týchto zločinov žiada prísne tresty; upozorňuje na to, že je dôležité zabezpečiť prístup k zdravotníckym službám v krízových oblastiach a utečeneckých táboroch, najmä v súvislosti s nedávnym vypuknutím cholery, čierneho kašľa a osýpok;

19.  opakovane vyslovuje podporu misii MONUC v súčasných dramatických podmienkach, v ktorých je jej prítomnosť aj napriek jej nedostatkom nevyhnutná, a žiada, aby sa podnikli všetky kroky na to, aby svoj mandát mohla vykonávať v plnej miere a aby mohla používať zbrane na ochranu ohrozených osôb; v tejto súvislosti vyzýva Radu a najmä Belgicko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, aby prevzali vedúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, že Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov podporí MONUC posilnením jej operačných kapacít primeranou výbavou aj ľudskou silou;

20.  vyzýva Radu, aby naliehala na Bezpečnostnú radu OSN, aby zabezpečila pre MONUC mandát a prostriedky na riešenie problematiky ťažby nerastných surovín ozbrojenými skupinami vrátane monitorovania a kontroly kľúčových hraničných priechodov, letísk, vybraných banských oblastí a zásobovacích trás;

21.  trvá na tom, aby sa v prípade rozmiestnenia ďalších vojenských síl sústredil ich mandát na ochranu civilného obyvateľstva, a aby zároveň prispieval k dodržiavaniu nových mierových dohôd, ktoré by sa mohli uzavrieť, a podporoval ich;

22.  vyzýva Radu a Komisiu, aby spolu s vládou KDR, OSN a ďalšími hlavnými stranami poskytujúcimi pomoc vypracovali nový plán na rozsiahle odzbrojenie, demobilizáciu a reintegráciu v KDR založený na koncepcii EÚ na podporu odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie a ambicióznu stratégiu reformy bezpečnostného sektora pre krajinu založenú na politickom rámci EÚ na reformu bezpečnostného sektora, pričom by sa mali primerane financovať tak z prostriedkov Spoločenstva, ako aj z fondov SZBP;

23.  vyzýva vládu KDR, aby urobila všetko možné na identifikáciu osôb zodpovedných za vojnové zločiny spáchané v regióne a na ich postavenie pred súd;

24.  vyzýva Radu a Komisiu, aby pre civilných obyvateľov východných častí KDR okamžite zabezpečili rozsiahle programy humanitárnej a lekárskej pomoci a reintegrácie, s osobitným zameraním na pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia, aby uspokojili bezprostredné potreby a aby pripravili podmienky pre obnovu, ktorá bude potrebná; berie na vedomie kľúčovú úlohu žien pri opätovnom budovaní zničených spoločenstiev;

25.  so záujmom berie na vedomie vymenovanie skupiny sprostredkovateľov vrátanie bývalého prezidenta Nigérijskej republiky Oluseguna Obasanja a bývalého prezidenta Tanzánijskej zjednotenej republiky Benjamina Mkapu; vyzýva Radu, aby spolupracovala s medzinárodnou konferenciou pre región Veľkých Jazier a s Africkou úniou pri stabilizácii situácie na východe Konžskej demokratickej republiky;

26.  vyzýva Radu, aby spolupracovala s medzinárodnými a regionálnymi sprostredkovateľmi pri riešení otázky hospodárskeho programu bojujúcich strán výslovne v kontexte terajšieho sprostredkovateľského úsilia;

27.  vyzýva Radu a Komisiu, aby pozorne sledovali humanitárnu a bezpečnostnú situáciu na východe KDR, s cieľom detailnejšie stanoviť smerovanie jednotlivých činností, ktoré je možné naplánovať v závislosti od podmienok;

28.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom, generálnemu tajomníkovi Africkej únie a vládam KDR a SADC.