Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0628/2008Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0628/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

17.12.2008

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om situationen i Zimbabwe

Procedure : 2008/2695(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0628/2008
Indgivne tekster :
RC-B6-0628/2008
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Zimbabwe

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til sine tidligere beslutninger om Zimbabwe, af hvilke den seneste vedtoges den 7. juli 2008,

-  der henviser til Rådets fælles holdning 2008/135/FUSP af 18. februar 2008 om forlængelse indtil den 20. februar 2009 af de restriktive foranstaltninger, der blev indført over for Zimbabwe ved Rådet fælles holdning 2004/161/FUSP, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2008 af 8. december, der ændrer den fælles holdning, og til erklæringen fra Det Europæiske Råd om Zimbabwe, der vedtoges den 12. december 2008, og hvori Det Europæiske Råd gav udtryk for sin alvorlige bekymring over den forværrede humanitære situation i Zimbabwe,

-  der henviser til den resolution om situationen i Zimbabwe, som Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU vedtog den 28. november 2008 i Port Moresby (Papua New Guinea),

-  der henviser til den panafrikanske valgobservationsmissions rapport om de harmoniserede valg, der blev afholdt i Republikken Zimbabwe den 29. marts 2008,

-  der henviser til den beslutning om Zimbabwe, som vedtoges på Den Afrikanske Unions 11. topmøde, der afholdtes i Sharm el-Sheikh den 30. juni - 1. juli 2008,

-  der henviser til aftalen af 15. september 2008 mellem Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) og de to grene af Bevægelsen for Demokratisk Forandring (MDC) om en løsning på de udfordringer, Zimbabwe står over for,

-  der henviser til traktaten om Det Sydlige Afrikas Udviklingsfællesskab (SADC) og protokollerne hertil, herunder SADC's valgprotokol,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at Zimbabwe står over for en enorm humanitær krise, idet 5,1 millioner mennesker svarende til næsten halvdelen af befolkningen er truet af sult, til, at et koleraudbrud, der skyldes sammenbruddet af den basale vandforsyning og de sanitære tjenester, har dræbt mindst 783 mennesker og smittet mere end 16.400 i Zimbabwe, og til, at mere end 300.000, der er alvorligt svækket på grund af manglen på fødevarer, er i stor fare for at blive smittet af denne epidemi,

B.  der henviser til, at de zimbabwiske myndigheder har gjort det klart, at de ikke kan standse den humanitære krise og ikke vil standse den voldelige undertrykkelse af deres modstandere; der henviser til, at der er en klar forbindelse mellem den humanitære katastrofe og den regeringskrise, der er fremkaldt af, at Robert Mugabe ikke har formået at gennemføre et retfærdigt og troværdigt valg og at respektere den politiske aftale af 15. september 2008 om dannelse af en national enhedsregering for at gøre en ende på krisen, der blev indgået til trods for den sydafrikanske præsident Thabo Mbekis mægling,

C.  der henviser til, at inflationen anslås at være i omegnen af adskillige milliarder procent, det højeste i verden, og til, at 80 % af befolkningen lever for under 1 USD om dagen og ikke har adgang til basale livsfornødenheder som mad og vand,

D.  der henviser til, at mindst 1,4 millioner mennesker ifølge den internationale humanitære organisation Læger uden Grænser er i fare for at blive smittet med kolera, hvis udbruddet ikke inddæmmes, hvilket kræver, at de grundlæggende årsager til det bekæmpes; der henviser til, at udbuddet breder sig til Sydafrika og Botswana,

E.  der henviser til, at kombinationen af økonomisk, politisk og social krise i særlig grad rammer kvinder og piger, og at de er særlig udsat for smitte med kolera på grund af deres ansvar for pleje af de syge i hjemmene,

F.  der henviser til, at den forventede levealder i Zimbabwe er faldet fra 60 år for begge køn til 37 år for mænd og 34 år for kvinder i de seneste ti år, og til, at 1,7 millioner mennesker nu er smittet med HIV i Zimbabwe,

G.  der henviser til, at der bag den politiske krise og sundhedskrisen er en tilspidsende menneskerettighedskrise i Zimbabwe, som senest har givet sig udslag i et uhørt stort antal bortførelser af menneskerettighedsforkæmpere - Jestina Mukokos forsvinden indgår i et mønster af chikaner og intimidering af menneskerettighedsaktivister, som udføres af personer, der mistænkes for at arbejde på vegne af de zimbabwiske myndigheder,

H.  der henviser til, at kun ca. 40 % af landets lærere ifølge UNICEF arbejder, og at kun en tredjedel af eleverne møder op til undervisningen; der henviser til, at lærerne ligesom læger og sygeplejersker jævnligt har gennemført strejker og er blevet udsat for voldelig undertrykkelse af politiet, når de udøvede deres ret til at afholde fredelige demonstrationer,

I.  der henviser til, at flere ældre statsmænd, heriblandt den forhenværende FN-generalsekretær Kofi Annan, den forhenværende amerikanske præsident Jimmy Carter og den fremtrædende forkæmper for kvinders og børns rettigheder Graça Machel, er blevet nægtet indrejse i Zimbabwe,

J.  der henviser til, at flere afrikanske ledere, heriblandt ærkebiskop Desmond Tutu, Botswanas præsident Ian Khama og Kenyas premierminister Raila Odinga, har opfordret Mugabe til at træde tilbage,

K.  der henviser til, at præsident Sarkozy den 8. december under festligholdelsen af 60-året for verdenserklæringen om menneskerettigheder på vegne af EU opfordrede Mugabe til at træde tilbage og i den forbindelse udtalte, at Mugabe "har taget Zimbabwes befolkning som gidsel" og at "Zimbabwes befolkning har ret til frihed, sikkerhed og respekt",

L.  der henviser til, at Zimbabwe er tæt på at opfylde kriterierne for at påkalde sig den erklæring, som FN vedtog i 2005, og hvorefter der er et internationalt "ansvar for at beskytte" befolkninger mod forbrydelser mod menneskeheden,

1.  er dybt bekymret over den katastrofale humanitære situation i Zimbabwe, koleraepidemien, hungersnøden og Mugabes styres komplette afvisning af at yde en positiv indsats mod krisen; opfordrer Rådet og Kommissionen til at bekræfte deres løfter til det zimbabwiske folk gennem et omfattende og langsigtet humanitært nødhjælpsprogram;

2.  bemærker, at EU netop har frigivet 10 mio. EUR i støtte, og opfordrer de zimbabwiske myndigheder til at ophæve alle restriktioner mod humanitære nødhjælpsorganisationer og sikre, at humanitær nødhjælp kan bringes ud i overensstemmelse med principperne for medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed;

3.  støtter de bestræbelser, som delegationen af ældre statsmænd, heriblandt den forhenværende FN-generalsekretær Kofi Annan, den forhenværende amerikanske præsident Jimmy Carter og den fremtrædende forkæmper for kvinders og børns rettigheder Graça Machel, gør for at mildne den humanitære krise i Zimbabwe; finder det fuldkommen uacceptabelt, at medlemmerne af denne gruppe blev nægtet indrejsevisum af Mugabes styre, eftersom de ønskede at bruge deres indflydelse til at øge nødhjælpen til landet omgående og på længere sigt for at standse det zimbabwiske folks forfærdelige lidelser;

4.  fordømmer på det kraftigste Mugabes styres fortsatte brug af vold mod medlemmer og tilhængere af MDC; er forfærdet over det store antal bortførelser af menneskerettighedsforkæmpere og opfordrer til øjeblikkelig frigivelse af Jestina Mukoko, leder af Zimbabwes Fredsprojekt (ZPP), Zacharia Nkomo, bror til den fremtrædende menneskerettighedsforsvarer Harrison Nkomo, Broderick Takawira, provinskoordinator for ZPP, Pascal Gonzo, chauffør for ZPP, og et antal medlemmer af MDC og civilsamfundsaktivister, og kræver, at gerningsmændene til disse bortførelser stilles til regnskab;

5.  glæder sig over den seneste udvidelse af EU's liste over bandlyste enkeltpersoner i Mugabes styre og opfordrer til, at der optages flere navne på centrale Mugabe-tro personer, heriblandt Florence Chitauro, en tidligere fremtrædende minister fra ZANU-PF, der nu tilsyneladende bor i London, og som nægter af lægge afstand til Mugabe og uhindret rejser til og fra Zimbabwe;

6.  opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at overveje at indføre målrettede sanktioner (indrejseforbud og indefrysning af aktiver) mod Mugabe og personer, der er aktivt indblandet i vold og menneskerettighedskrænkelser; opfordrer navnlig Kina, Rusland og Sydafrika til at støtte kraftige foranstaltninger mod Mugabes styre i FN's Sikkerhedsråd og til over for afrikanske regeringer at tilkendegive, at de ikke længere er villige til at yde nogen støtte til Mugabes styre;

7.  bifalder Kenyas, Botswanas and Zambias regeringers integritet i forbindelse med udtalelser mod Mugabe og er dybt skuffet over, at så mange andre afrikanske regeringer stadig er rede til at lukke øjnene for ondskaben i hans styre;

8.  understreger det zimbabwiske folks desperate behov for politiske forandringer og fordømmer Robert Mugabes afvisning af at gennemføre den aftale, han undertegnede den 15. september 2008 om at overdrage nøgleministerier til Morgan Tsvangirais parti og befordre en politisk reform;

9.  er dybt bekymret for, at det desperate behov for øjeblikkelige, radikale og demokratiske forandringer for det zimbabwiske folk fortsat modarbejdes af det undertrykkende, manipulerende og egoistiske Mugabe-styre;

10.  opfordrer indtrængende afrikanske lande og regionale institutioner, herunder SADC og navnlig Den Afrikanske Union som garant for aftalen af 15. september 2008, såvel som fremtrædende afrikanere til at øge presset for at sikre en retfærdig og rimelig løsning på situationen i Zimbabwe på grundlag af det troværdige valg, der blev afholdt i marts 2008, og til at overvåge enhver politisk aftale på en afbalanceret måde

11.  opfordrer Rådet til at tilskyndes Den Afrikanske Union til at afsætte midler til aktiv intervention for at beskytte Zimbabwes civilbefolkning;

12.  opfordrer Rådet til at udvise årvågenhed i forbindelse med de mulige konsekvenser for regionen af ZANU-FP's bevidste forsømmelighed og misregime, som destabiliserer Zimbabwe;

13.  er dybt bekymret over de zimbabwiske flygtninges situation i regionen og beklager voldshandlingerne mod de zimbabwiske flygtninge i nabolandene; opfordrer Kommissionen til at støtte de pågældende nabolande ved at gennemføre finansielle og materielle bistandsprogrammer for flygtningene;

14.  retter en kraftig appel til alle berørte parter og det internationale samfund om at være rede til at støtte økonomisk og social genopretning af Zimbabwe, når der er blevet dannet en regering, der virkelig afspejler det zimbabwiske folks vilje på alle niveauer, og når der er konkrete tegn på tilbagevenden til respekt for demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper;

15.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at intensivere deres diplomatiske indsats i Afrika for at sikre aktiv støtte til forandringer i Zimbabwe;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, G8-landenes regeringer, Zimbabwes regering og parlament, Sydafrikas regering og parlament, Commonwealth's generalsekretær, FN's generalsekretær, formændene for henholdsvis Kommissionen og Eksekutivrådet for Den Afrikanske Union, Det Panafrikanske Parlament og, SADC's generalsekretær og medlemsregeringer og det parlamentariske forum.