Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0628/2008Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0628/2008

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

17.12.2008

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl padėties Zimbabvėje

Procedūra : 2008/2695(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0628/2008
Pateikti tekstai :
RC-B6-0628/2008
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Zimbabvėje

Europos Parlamentas,

-  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Zimbabvės, kurių naujausia buvo priimta 2008 m. liepos 7 d.,

-  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos bendrąją poziciją 2008/135/BUSP, pagal kurią iki 2009 m. vasario 20 d. atnaujinamos ribojamosios priemonės Zimbabvei, taikomos pagal Bendrąją poziciją 2004/161/BUSP, į 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentą 1226/2008, kuriuo iš dalies keičiama bendroji pozicija ir į Tarybos išvadas dėl Zimbabvės, priimtas 2008 m. gruodžio 12d., kuriose išreiškiamas rimtas susirūpinimas dėl blogėjančios humanitarinės padėties Zimbabvėje,

-  atsižvelgdamas į rezoliuciją dėl padėties Zimbabvėje, kurią priėmė AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja 2008 m. lapkričio 28 d. Port Moresbi (Papua Naujoji

   Gvinėja),

-  atsižvelgdamas į Visos Afrikos parlamento rinkimų stebėjimo misijos 2008 m. kovo 29 d. pranešimą dėl suderintų rinkimų Zimbabvės Respublikoje,

-  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 30 d. – liepos 1 d. Šarm el Šeiche vykusio Afrikos Sąjungos 11-ajame aukščiausiojo lygio susitikime priimtą rezoliuciją dėl Zimbabvės,

-  atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 15 d. Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinis frontas) ir dviejų Judėjimo už demokratinę pertvarką dalinių susitarimą dėl problemų, su kuriomis susiduria Zimbabvė, sprendimo,

-  atsižvelgdamas į Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) sutartį ir jos protokolus, įskaitant PAVB protokolą rinkimų klausimais,

-  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Zimbabvėje kilo didelė humanitarinė krizė ir 5,1 mln. žmonių, beveik pusė gyventojų, badauja; kadangi dėl choleros protrūkio, kuris kilo dėl blogo pagrindinių vandens tiekimo ir sanitarijos paslaugų teikimo, Zimbabvėje mirė mažiausiai 783 žmonės ir daugiau negu 16 400 žmonių užsikrėtė; kadangi daugiau negu 300 000 žmonių, kurie yra rimtai nusilpę dėl maisto trūkumo, kylą rimtas epidemijos pavojus,

B.  kadangi Zimbabvės valdžios institucijos parodė, kad jos negali sureguliuoti humanitarinės krizės ir nenutrauks smurtinių represinių veiksmų prieš savo oponentus; kadangi humanitarinė katastrofa ir vyriausybės krizė, kurią sukėlė Roberto Mugabės nesugebėjimas surengti sąžiningų ir patikimų rinkimų ir laikytis 2008 m. rugsėjo 15 d. politinio susitarimo dėl nacionalinės vienybės vyriausybės formavimo siekiant užbaigti krizę, kuris pasiektas tarpininkaujant Pietų Afrikos prezidentui Thabo Mbeki,

C.  kadangi numatoma, kad infliacija regione bus keletą milijardų procentų – didžiausia pasaulyje; kadangi 80 proc. gyventojų gyvena iš mažiau nei 1 JAV dolerio per dieną ir neturi galimybės naudotis būtiniausiomis prekėmis, pvz., maistu ir vandeniu,

D.  kadangi tarptautinės gydytojų humanitarinės organizacijos „Gydytojai be sienų“ (pranc. Médecins Sans Frontières) duomenimis, mažiausiai 1,4 mln. žmonių kyla pavojus susirgti cholera, jei protrūkis nebus sustabdytas kovojant su pagrindinėmis jo priežastimis; kadangi protrūkis plečiasi į Pietų Afriką ir Botsvaną,

E.  kadangi ekonominės, politinės ir socialinės krizės derinys ypač didelę žalą padarė moterims ir mergaitėms ir kad joms dėl jų atsakomybės už ligonių priežiūrą namuose kyla ypač didelis pavojus užsikrėsti cholera,

F.  kadangi per pastaruosius 10 metų moterų ir vyrų gyvenimo trukmė Zimbabvėje sumažėjo nuo 60 metų iki 37 metų vyrų ir 34 metų moterų; kadangi 1,7 mln. žmonių Zimbabvėje šiuo metu užsikrėtę ŽIV,

G.  kadangi kilus politinei krizei ir susidarius kritinei sveikatos padėčiai Zimbabvėje blogėja žmogaus teisių padėtis, pati naujausia tendencija buvo beprecedentis žmogaus teisių gynėjų grobimų skaičius – Jestinos Mukoko dingimas yra vienas iš pavyzdžių, kaip bauginami ir užpuldinėjami žmogaus teisių aktyvistai ir tai vykdo žmonės, įtariami veikiant Zimbabvės valdžios institucijų vardu,

H.  kadangi JT Vaikų fondo (UNICEF) apskaičiavimais dirba tik apie 40 proc. šalies mokytojų ir tik trečdalis mokinių lanko pamokas; kadangi mokytojai kaip ir gydytojai bei medicinos seserys periodiškai streikavo ir policija prieš juos ėmėsi smurtinių represinių veiksmų už naudojimąsi teise taikiai demonstruoti,

I.  kadangi vyresniesiems, buvusiam JT Generaliniam Sekretoriui Kofi Annanui, buvusiam JAV Prezidentui Jimmy Carteriui ir moterų ir vaikų teisių gynėjui Graçai Macheliui nebuvo leista atvykti į Zimbabvę,

J.  kadangi daugelis Afrikos lyderių, įskaitant arkivyskupą Desmondą Tutu, Botsvanos Prezidentą Ianą Khamą ir Kenijos ministrą pirmininką Railą Odingą, ragino R. Mugabę atsistatydinti,

K.  kadangi gruodžio 8 d. minint 60-ąsias Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos metines Prezidentas N. Sarkozy ES vardu paragino R. Mugabę atsistatydinti, teigdamas, kad R. Mugabe Zimbabvės žmones paėmė įkaitais ir kad Zimbabvės žmonės turi teisę į laisvę, saugumą ir pagarbą,

L.  kadangi Zimbabvė beveik atitinka kriterijus, pagal kuriuos galima taikyti 2005 m. JT priimtą deklaraciją, kurioje teigiama, kad egzistuoja tarptautinė atsakomybė ginti žmones, prieš kuriuos vykdomi nusikaltimai žmoniškumui,

1.  išreiškia savo didelį susirūpinimą katastrofiška humanitarine padėtimi Zimbabvėje, choleros epidemija, badu ir visišku R. Mugabės režimo atsisakymu teigiamai įveikti krizę; ragina Tarybą ir Komisiją patvirtinti savo įsipareigojimą Zimbabvės žmonėms vykdant esminę ir ilgalaikę humanitarinės pagalbos programą;

2.   pažymi, kad ES ką tik skyrė 10 mln. EUR pagalbą ir ragina Zimbabvės valdžios institucijas panaikinti visus humanitarinės pagalbos agentūroms taikomus apribojimus bei užtikrinti, kad humanitarinė pagalba būtų skirstoma laikantis žmoniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų;

3.   tvirtai remia vyresniųjų delegacijos, kurią sudaro buvęs JT Generalinis Sekretorius Kofi Annan, buvęs JAV Prezidentas Jimmy Carter ir moterų ir vaikų teisių gynėjas Graça Machel, pastangas palengvinti Zimbabvės humanitarinę krizę; mano, kad visiškai nepriimtina, jog šios grupės nariams R. Mugabės režimas atsisakė išduoti įvažiavimo vizą, nes jie norėjo panaudoti savo įtaką, kad būtų nedelsiant pagerintas ilgalaikės pagalbos šaliai teikimas ir būtų sustabdytos baisios Zimbabvės žmonių kančios;

4.  griežtai smerkia nesiliaujantį R. Mugabės režimo smurtą prieš Judėjimo už demokratinę pertvarką narius ir rėmėjus; yra pasipiktinęs dėl daugelio neseniai įvykdytų žmogaus teisių gynėjų grobimų ir ragina nedelsiant išlaisvinti Jestiną Mukoko, Zimbabvės taikos projekto direktorių, Zacharią Nkomo, lyderio vaidmenį atliekančio žmogaus teisių specialisto Harrisono Nkomo brolį, Brodericką Takawirą, Zimbabvės taikos projekto provincijos koordinatorių, Pascalį Gonzo, aktyvų Zimbabvės taikos projekto veikėją, ir daugelį Judėjimo už demokratinę pertvarką narių ir pilietinės visuomenės aktyvistų, ir ragina šių grobimų vykdytojus patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

5.  pritaria neseniai atliktam ES asmenų, kuriems draudžiama keliauti, sąrašo išplėtimui į jį įtraukiant R. Mugabės režimo atstovus ir ragina įtraukti kitus pagrindinius R. Mugabės režimo šalininkus, įskaitant Florence Chitauro, buvusį Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos ministrą, kuris šiuo metu, atrodo, gyvena Londone, atsisako pasmerkti R. Mugabę ir be kliūčių keliauja į Zimbabvę ir iš jos;

6.  ragina JT Saugumo Tarybą apsvarstyti galimybę R. Mugabei ir asmenims, kurie aktyviai dalyvauja smurtiniuose išpuoliuose arba vykdo žmogaus teisių pažeidimus, taikyti tikslingas sankcijas (draudimą keliauti ir turto įšaldymą); ypač ragina Kiniją, Rusiją ir Pietų Afriką JT Saugumo Taryboje remti griežtas priemones, nukreiptas prieš R. Mugabės režimą, ir leisti suprasti Afrikos valstybių vyriausybėms, kad jos daugiau nebenori teikti jokios paramos R. Mugabės režimui;

7.  pritaria Kenijos, Botsvanos ir Zambijos vyriausybių principingumui, parodytam pasisakant prieš R. Mugabę, ir išreiškia gilų nusivylimą tuo, kad tiek daug kitų Afrikos šalių vyriausybių vis dar pasirengusios nekreipti dėmesio į šio režimo blogybes;

8.   pabrėžia didelį Zimbabvės žmonių politinės kaitos poreikį ir smerkia R. Mugabės atsisakymą įgyvendinti susitarimą dėl pagrindinių ministerijų perdavimo Morgano Tsvangirai partijai, kurį jis pasirašė 2008 m. rugsėjo 15 d., arba pradėti politinę reformą;

9.   išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Zimbabvės žmonių radikalių demokratinių pokyčių, kurie turėtų būti vykdomi nedelsiant, poreikį ir toliau žlugdo despotiškas, manipuliacinis ir savanaudiškas R. Mugabės režimas;

10.  primygtinai ragina Afrikos šalis ir regionines institucijas, įskaitant Pietų Afrikos vystymo bendriją, ir ypač Afrikos Sąjungą, kaip 2008 m. rugsėjo 15 d. susitarimo užtikrintoją, bei žymias Afrikos asmenybes didinti spaudimą, kad būtų užtikrintas sąžiningas, teisingas padėties Zimbabvėje sureguliavimas, paremtas patikimais 2008 m. kovo mėn. surengtais rinkimais, ir kad tinkamu būdu būtų stebimi visi politiniai susitarimai;

11.   ragina Tarybą skatinti Afrikos Sąjungą rengti sąlygas aktyviai intervencijai, siekiant apsaugoti Zimbabvės civilius gyventojus;

12.   ragina Tarybą išlikti budria atsižvelgiant į galimas Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinis frontas) sąmoningo aplaidumo ir blogo valdymo, kuris destabilizuoja Zimbabvę, pasekmes regionui;

13.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl Zimbabvės pabėgėlių padėties regione ir smerkia smurtinius veiksmus prieš Zimbabvės pabėgėlius kaimyninėse šalyse; ragina Komisiją remti tas kaimynines šalis įgyvendinant finansines ir materialines pabėgėliams skirtas paramos programas;

14.   ragina visas suinteresuotąsias šalis ir tarptautinę bendruomenę būti pasirengusioms paremti Zimbabvės ekonominį ir socialinį atgaivinimą, kai bus suformuota vyriausybė, kuri tikrai atspindės Zimbabvės žmonių valią visais lygmenimis ir kai bus pastebimi akivaizdūs ženklai, kad vėl imama gerbti demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė;

15.   ragina Tarybą ir valstybes nares stiprinti savo diplomatines pastangas Afrikoje, kad būtų užtikrinta aktyvi parama pokyčiams Zimbabvėje;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Didžiojo aštuoneto šalių vyriausybėms, Zimbabvės ir Pietų Afrikos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams, Britanijos tautų sandraugos generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Afrikos Sąjungos Komisijos ir Vykdomosios tarybos pirmininkams, Visos Afrikos Parlamentui, Pietų Afrikos vystymosi bendrijos generaliniam sekretoriui, jos šalių vyriausybėms ir jos parlamentiniam forumui.