Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0629/2008Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0629/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

17.12.2008

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om overgreb på menneskerettighedsaktivister, borgerrettigheder og demokrati i Nicaragua

Procedure : 2008/2696(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0629/2008
Indgivne tekster :
RC-B6-0629/2008
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om overgreb på menneskerettighedsaktivister, borgerrettigheder og demokrati i Nicaragua

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

   −   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

   −   der henviser til aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og republikkerne Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side, undertegnet i 2003, og til rammeaftalen om samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og republikkerne Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama[1],

   −   der henviser til Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

   −   der henviser til rapporter fra EU's ekspertteam om kommunalvalgene den 9. november 2008,

   −   der henviser til kommissær Ferrero-Waldners erklæringer om begivenhederne i Nicaragua efter kommunal- og regionalvalgene den 9. november,

   −   der henviser til de igangværende forhandlinger med henblik på undertegnelsen af en associeringsaftale mellem EU og landene i Mellemamerika,

   −   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

 • A.der henviser til spørgsmålet om en eventuel svindel ved kommunalvalgene den 9. november 2008, som er blevet rejst i rapporterne fra EU's ekspertteam, som endvidere fremhæver de nicaraguanske myndigheders manglende vilje til at afholde ægte demokratiske valg; der henviser til de ledsagende voldshandlinger, som især er blevet rettet mod medierne, og til den polarisering og de konflikter, dette har resulteret i,
 • B.der henviser til, at FN, EU, USA og flere nicaraguanske ngo'er har udtrykt betænkelighed ved den manglende gennemsigtighed af valghandlingerne,
 • C.der henviser til, at Det Øverste Valgråd den 11. juni 2008 annullerede Den Sandinistiske Fornyelsesbevægelses (MRS) status som juridisk person og erklærede at Det Konservative Parti (PC) ikke opfyldte kravene for at deltage i kommunalvalgene i november 2008, hvorfor begge partier blev udelukket fra at deltage,
 • D.der henviser til de gentagne angreb og chikanerier, som menneskerettighedsorganisationer, deres medlemmer, uafhængige journalister og andre medierepræsentanter nu i nogle måneder er blevet udsat for af enkeltpersoner, politiske kræfter og organer med tilknytning til statsmagten,
 • E.der henviser til, at den nicaraguanske viceminister for samarbejde har stillet forslag om indførelse af en "fællesbeskatningsordning" for den finansielle støtte, ngo'er modtager, at forskellige ngo'er er genstand for en undersøgelse, fordi de angiveligt ikke opfylder de lovbefalede krav, samt at 17 menneskerettighedsorganisationer er blevet anklaget for såkaldt "triangulering" af penge,
 • F.der henviser til, at forkæmpere for seksuelle og reproduktive rettigheder er genstand for en strafferetlig efterforskning, bl.a. for at have hjulpet en voldtaget pige med at få en abort for at redde hendes liv, selv om terapeutiske aborter på det tidspunkt ikke var strafbare,
 • G.der henviser til pressemeddelelsen fra EU-27 af 22. oktober 2008 om menneskerettighedsforkæmpere og -organisationer,
 • H.der henviser til, at udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en integreret del af Den Europæiske Unions udenrigspolitik,
 • I.der henviser til, at Den Europæiske Union og dens partnere ved undertegnelsen af aftaler med tredjelande, der indeholder en menneskerettighedsklausul, påtager sig ansvaret for, at de internationale menneskerettighedsstandarder overholdes, og til, at sådanne klausuler er af gensidig karakter,
 • J.der henviser til, at den sjette runde af forhandlingerne med henblik på undertegnelsen af en associeringsaftale mellem EU og landene i Mellemamerika skal afholdes i Bruxelles den 26.-27. januar 2009,
 • K.der henviser til, at Nicaragua i de seneste to årtier har bevæget sig ud i dyb fattigdom,
 • 1.beklager dybt den måde, hvorpå lokalvalgene den 9. november blev gennemført, og finder, at resultatet savner enhver demokratisk legitimitet;
 • 2.beklager, at den udbredte mistanke om svindel i visse kommuner gav sig udslag i demonstrationer og sammenstød mellem tilhængere af forskellige politiske partier, hvorved en række personer blev kvæstede, og den i forvejen dybe politiske krise blev yderligere forværret;
 • 3.opfordrer den nicaraguanske regering til straks at træffe foranstaltninger til at genskabe roen, og anmoder de nicaraguanske myndigheder om at respektere menneskerettighedsorganisationernes arbejde;
 • 4.beklager de mange angreb og chikanerier, som menneskerettighedsorganisationer, deres medlemmer, uafhængige journalister og repræsentanter for Kommissionens delegation i Nicaragua er blevet udsat for i de seneste måneder af enkeltpersoner, politiske kræfter og organer med tilknytning til statsmagten;
 • 5.opfordrer de politiske partier til at fordømme deres tilhængeres voldshandlinger;
 • 6.finder det beklageligt, at to politiske partier ikke har kunnet deltage i lokalvalgene, og udtrykker sin utilfredshed med mangelen på fremskridt i konsolideringen af demokratiske styreformer i landet, navnlig hvad angår arbejdet for at inddrage befolkningen og sikre dens aktive deltagelse;
 • 7.opfordrer indtrængende den nicaraguanske regering og de statslige myndigheder til at beskytte over ytringsfriheden og domstolenes uafhængighed og derigennem sikre, at landets demokratiske fundament bevares, samt sørge for, at Nicaragua hurtigst muligt ratificerer Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol;
 • 8.hilser pressemeddelelsen fra EU-27 af 22. oktober 2008 med en fordømmelse af overgrebene på menneskerettighedsforkæmpere og -organisationer velkommen;
 • 9.påpeger nødvendigheden af, at der under forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika peges på nødvendigheden af at respektere retsstatsprincipperne, demokratiet og menneskerettighederne, som EU forsvarer og fremmer;
 • 10.opfordrer den nicaraguanske regering til at ophæve kriminaliseringen af terapeutisk abort i tilfælde, hvor moderens liv er i fare;
 • 11.opfordrer EU's medlemsstater til at sikre, at situationen i Nicaragua sættes på dagsordenen for alle møder med nicaraguanske myndigheder på såvel bilateralt som multilateralt plan;
 • 12.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Mellemamerikanske Parlament og til regeringen og parlamentet i Nicaragua.