Postup : 2008/2696(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0629/2008

Predkladané texty :

RC-B6-0629/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0641

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 106kWORD 63k
17.12.2008
PE416.117
PE416.119
PE416.125
PE416.132
 
B6‑0629/2008}
B6‑0631/2008}
B6‑0637/2008}
B6‑0644/2008} RC1
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
   José Manuel García-Margallo y Marfil, Fernando Fernández Martín, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt a Charles Tannock v mene skupiny PPE-DE
   Pasqualina Napoletano a Raimon Obiols i Germà v mene skupiny PSE
   Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea, Marco Cappato a Marios Matsakis v mene skupiny ALDE
   Cristiana Muscardini v mene skupiny UEN
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   ALDE (B6‑0629/2008)
   PSE (B6‑0631/2008)
   UEN (B6‑0637/2008)
   PPE-DE (B6‑0644/2008)
o útokoch na ochrancov ľudských práv, občianske slobody a demokraciu v Nikarague

Uznesenie Európskeho parlamentu o útokoch na ochrancov ľudských práv, občianske slobody a demokraciu v Nikarague 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na dohodu o politickom dialógu a spolupráci z roku 2003 medzi Európskym spoločenstvom a jej členskými štátmi na jednej strane a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou na druhej strane a na rámcovú dohodu o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou(1),

–  so zreteľom na smernice Európskej únie o ochrancoch ľudských práv,

–  so zreteľom na správy vydané skupinou odborníkov z EÚ o priebehu komunálnych volieb, ktoré sa konali 9. novembra 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenia komisárky Benity Ferrerovej-Waldnerovej o udalostiach, ku ktorým došlo v Nikarague po komunálnych a regionálnych voľbách, ktoré sa konali 9. novembra 2008,

−  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o podpísaní dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou,

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  vzhľadom na obvinenia z podvodu v súvislosti s výsledkami komunálnych volieb, ktoré sa konali 9. novembra 2008, uvedené v správach skupiny odborníkov EÚ, v ktorých sa poukázalo na nedostatočnú vôľu nikaragujských orgánov usporiadať skutočne demokratické voľby; vzhľadom na útoky, ktoré sprevádzali voľby, namierené najmä proti komunikačným médiám, ako aj na polarizáciu a konflikty, ktoré z toho vyplynuli,

B.  keďže organizácia OSN, Európska únia, USA a niektoré nikaragujské mimovládne organizácie vyjadrili znepokojenie nad mierou transparentnosti volieb,

C.  vzhľadom na rozsudky Najvyššej volebnej rady z 11. júna 2008, ktorými sa na jednej strane zrušila právna subjektivita Sandinistického hnutia obnovy (MRS) a v ktorých sa na druhej strane uvádza, že Konzervatívna strana (PC) nesplnila podmienky na účasť v komunálnych voľbách v novembri 2008, v dôsledku čoho sa tieto dve strany nemohli zúčastniť vo voľbách,

D.  vzhľadom na už niekoľko mesiacov trvajúce početné útoky a obťažovanie organizácií na ochranu ľudských práv a ich členov, ako aj novinárov a zástupcov komunikačných médií zo strany osôb, politických síl alebo orgánov zviazaných so štátnou mocou,

E.  vzhľadom na návrh nikaragujského podpredsedu vlády pre spoluprácu na vytvorenie tzv. spoločného mechanizmu zdaňovania finančných príspevkov získaných mimovládnymi organizáciami, ako aj vyšetrovanie rôznych mimovládnych organizácií v dôsledku údajného neplnenia právnych požiadaviek a obvinenia z tzv. triangulácie finančných prostriedkov proti 17 organizáciám na ochranu ľudských práv,

F.  keďže vyšetrovanie trestných činov namierené proti ochrancom sexuálnych a reprodukčných práv vrátane podpory znásilneného dievčaťa, ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva v záujme záchrany jej života v čase, kedy umelé prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov nebolo trestne stíhaná,

G.  vzhľadom na tlačové vyhlásenie 27 členských štátov Európskej únie z 22. októbra 2008 týkajúce sa ochrancov a organizácií na ochranu ľudských práv,

H.  keďže rozvoj a upevnenie demokracie a právneho štátu, ako aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť zahraničnej politiky Európskej únie,

I.  keďže Európska únia a jej partneri nesú pri uzatváraní zmlúv s tretími krajiny obsahujúcich doložku o ľudských právach zodpovednosť za zabezpečenie súladu s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a keďže tieto doložky majú recipročný charakter,

J.  vzhľadom na šieste kolo rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, ktoré sa bude konať 26. a 27. januára 2009 v Bruseli,

K.  vzhľadom na prehĺbenie chudoby, ku ktorému došlo v Nikarague v posledných dvoch desaťročiach,

1.  vyjadruje hlbokú ľútosť nad spôsobom, akým prebehli komunálne voľby, ktoré sa konali 9. novembra 2008, a domnieva sa, že ich výsledky nemajú žiadnu demokratickú legitímnosť;

2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že atmosféra podozrenia z podvodu vyvolala v niektorých samosprávach demonštrácie a zrážky medzi prívržencami rôznych politických strán, ktoré vyústili v množstvo zranených osôb a vyhrotili už tak vážnu politickú krízu;

3.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby prijala bezprostredné opatrenia na upokojenie vzniknutej situácie, a žiada nikaragujské orgány, aby rešpektovali prácu organizácií na ochranu ľudských práv;

4.  vyjadruje poľutovanie nad už niekoľko mesiacov trvajúcimi početnými útokmi a obťažovaním organizácií na ochranu ľudských práv a ich členov, nezávislých novinárov a zástupcov delegácie Európskej komisie v Nikarague zo strany osôb, politických síl alebo orgánov zviazaných so štátnou mocou,

5.  žiada politické strany, aby odsúdili násilné činy svojich prívržencov;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dve politické strany sa nemohli zúčastniť v miestnych voľbách; vyjadruje svoje znepokojenie, pokiaľ ide o pokrok v upevňovaní demokracie a vládnutí v krajine, najmä so zreteľom na proces začleňovania a aktívnej účasti;

7.  naliehavo žiada nikaragujskú vládu a jednotlivé štátne orgány, aby dohliadali na slobodu slova a nezávislosť súdnictva a zaručili tak zachovanie demokratických základov svojej krajiny; žiada, aby Nikaragua čo najskôr ratifikovala Rímsky štatút, ktorým sa ustanovuje Medzinárodný trestný súd;

8.  víta oficiálne tlačové vyhlásenie 27 členských štátov EÚ z 22. októbra 2008, v ktorej odsúdili útoky proti obhajcom ľudských práv a organizáciám na ochranu ľudských práv;

9.  žiada, aby sa pri rokovaniach o dohode o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami strednej Ameriky upozornila Nikaragua na potrebu dodržiavania zásad právneho štátu, demokracie a ľudských práv, ako to obhajuje a presadzuje Európska únia;

10.  žiada nikaragujskú vládu, aby zrušila trestanie umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov v prípadoch ohrozenia života matky;

11.  vyzýva členské štáty EÚ, aby otázku situácie v Nikarague začlenili do programu schôdzí s nikaragujskými orgánmi, a to na bilaterálnej, ako aj na multilaterálnej úrovni;

12.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

(1) Ú. v. ES L 63, 12.3.1999, s. 39.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia