Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0629/2008Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0629/2008

GEMENSAMT FÖRSLAG
TILL RESOLUTION

17.12.2008

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om attackerna mot människorättsaktivisterna, de allmänna friheterna och demokratin i Nicaragua

Förfarande : 2008/2696(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0629/2008
Ingivna texter :
RC-B6-0629/2008
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om attackerna mot människorättsaktivisterna, de allmänna friheterna och demokratin i Nicaragua

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av avtalet från 2003 om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, och ramavtalet om samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama[1],

–  med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer för skydd av människorättsaktivister,

–  med beaktande av rapporterna från EU:s expertgrupp om valprocessen och kommunalvalet den 9 november 2008,

−  med beaktande av uttalandena av kommissionens ledamot Benita Ferrero Waldner om händelserna i Nicaragua efter de kommunala och regionala valen den 9 november,

−  med beaktande av de pågående förhandlingar som syftar till undertecknande av ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika,

–  med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s expertgrupper har rapporterat om anklagelser om valfusk i samband med resultaten av kommunalvalen den 9 november 2008 och om de nicaraguanska myndigheternas ovilja att få till stånd verkligt demokratiska val. Valen kännetecknades av angrepp som i synnerhet riktades mot medierna, och av detta följde polarisering och bråk.

B.  Förenta nationerna, Europeiska unionen och Förenta staterna samt flera nicaraguanska icke‑statliga organisationer uttryckte oro över nivån när det gäller insyn i röstandet.

C.  Nicaraguas högsta valmyndighet utfärdade den 11 juni 2008 två beslut som innebar att de förnyande sandinisternas parti MRS (Movimiento Renovador Sandinista) förlorade sin status som juridisk person, och att man påstod att det konservativa partiet (PC) inte uppfyllde de krav som måste vara uppfyllda på förhand för att få ställa upp i kommunalvalet i november 2008. Båda dessa partier hindrades alltså från att delta.

D.  Organisationerna som försvarar de mänskliga rättigheterna och deras medlemmar utsätts sedan flera månader för attacker och fientliga angrepp, liksom journalister vid dagstidningarna och medierepresentanter, av enskilda personer, politiska sektorer och organ som har kopplingar till statsmakten.

E.  Nicaraguas vice samarbetsminister har föreslagit att man ska inrätta ett system för gemensam beskattning av de icke-statliga organisationernas ekonomiska stöd. Flera icke-statliga organisationer har blivit föremål för utredning på grund av anklagelser om att de inte uppfyller de rättsliga kraven, och 17 organisationer som försvarar de mänskliga rättigheterna har anklagats för förskingring.

F.  Försvarare av sexuella och reproduktiva rättigheter har blivit föremål för brottmålsutredningar, till och med för att de gett stöd åt en våldtagen flicka och hjälpt henne att göra abort för att rädda hennes liv vid en tidpunkt då abort av hälsoskäl inte var straffbart.

G.  Europeiska unionens 27 medlemsstater utfärdade den 22 oktober 2008 ett pressmeddelande om människorättsaktivister och organisationer som försvarar de mänskliga rättigheterna.

H.  Utveckling och konsolidering av demokrati och rättssäkerhet måste tillsammans med respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna vara en integrerad del av Europeiska unionens utrikespolitik.

I.  När Europeiska unionen och dess partner undertecknar avtal som innehåller en människorättsklausul med länder utanför EU, har de ett ansvar att se till att internationella bestämmelser om mänskliga rättigheter respekteras och att klausulerna är ömsesidiga till sin karaktär.

J.  Den sjätte förhandlingsrundan för associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika organiseras den 26 och 27 januari i Bryssel.

K.  Under de senaste två årtiondena har Nicaragua sjunkit ned i allt svårare fattigdom.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt det sätt på vilket valprocessen genomfördes vid lokalvalen den 9 november och anser att valresultatet saknar all demokratisk legitimitet.

2.  Europaparlamentet beklagar att misstankarna om fusk i vissa kommuner ledde till demonstrationer och sammandrabbningar mellan anhängare till olika politiska partier, vilket resulterade i flera skadade människor och förvärrade den redan befintliga djupa politiska krisen.

3.  Europaparlamentet uppmanar Nicaraguas regering att snabbt vidta åtgärder för att lugna ner den situation som uppstått, och uppmanar de nicaraguanska myndigheterna att respektera det arbete som människorättsorganisationerna utför.

4.  Europaparlamentet beklagar de många attacker och trakasserier som människorättsorganisationer, deras medlemmar, oberoende journalister och företrädare för Europeiska kommissionens delegation i Nicaragua har utsatts för under de senaste månaderna från människor, politiska sektorer och organ som har kopplingar till statsmakten.

5.  Europaparlamentet uppmanar de politiska partierna att fördöma de våldshandlingar som deras anhängare har gjort sig skyldiga till.

6.  Europaparlamentet beklagar att två politiska partier inte kunnat delta i lokalvalen, och uttrycker sin oro över hur det går med framstegen för landets demokratiska konsolidering och styrelseskick, inte minst när det gäller processerna för delaktighet och aktiv medverkan.

7.  Europaparlamentet uppmanar den nicaraguanska regeringen och de olika statsinstanserna att vaka över yttrandefriheten och rättsväsendets oberoende, och därigenom garantera bevarande av landets demokratiska grundstenar. Parlamentet önskar att Nicaragua så snart som möjligt ska ratificera Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen.

8.  Europaparlamentet välkomnar med tillfredsställelse det officiella pressmeddelande som EU:s 27 medlemsstater utfärdade den 22 oktober 2008, i vilket angreppen på människorättsaktivister och människorättsorganisationer kritiserades.

9.  Europaparlamentet önskar att man i samband med förhandlingarna om associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Centralamerika ska påminna Nicaragua om att landet måste efterleva principerna om respekt för rättsstaten, demokratin och de mänskliga rättigheterna, värden som försvaras och främjas av Europeiska unionen.

10.  Europaparlamentet uppmanar Nicaraguas regering att se till att abort som görs av hälsoskäl då moderns liv står på spel inte ska vara straffbart.

11.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att föra upp situationen i Nicaragua på dagordningen för sammanträdena med de nicaraguanska myndigheterna, såväl på bilateral som på multilateral nivå.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, generalsekreteraren för Amerikanska staters organisation, den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, det centralamerikanska parlamentet och Nicaraguas regering och parlament.