Fælles beslutningsforslag - RC-B6-0630/2008Fælles beslutningsforslag
RC-B6-0630/2008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

17.12.2008

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
til erstatning af beslutningsforslag af: om angreb på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland og retssagen om mordet på Anna Politkovskaja

Procedure : 2008/2697(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B6-0630/2008
Indgivne tekster :
RC-B6-0630/2008
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om angreb på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland og retssagen om mordet på Anna Politkovskaja

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, særlig beslutning af 25. oktober 2006 om mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja[1], og beslutning af 19. juni 2008 om topmødet mellem EU og Rusland i Khanty-Mansiisk den 26.-27. juni 2008[2],

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation, som trådte i kraft i 1997 og er blevet forlænget, indtil den bliver erstattet af en ny aftale,

–  der henviser til de igangværende forhandlinger om en ny aftale indeholdende en ny omfattende ramme for forbindelserne mellem EU og Rusland og til relanceringen af disse forhandlinger under det seneste topmøde mellem EU og Rusland i november 2008,

–  der henviser til erklæringen fra formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union om ransagningen af organisationen Memorials kontorer i Skt. Petersborg den 4. december 2008,

–  der henviser til 2008-rapporten fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) om menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at Rusland er medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og som sådant har forpligtet sig til fuldt ud at overholde menneskerettighederne og de borgerlige rettigheder,

B.  der henviser til, at der hersker alvorlig bekymring over situationen for menneskerettighedsforkæmpere samt over de vanskeligheder, som ngo'er, der er aktive inden for fremme af menneskerettigheder, støder på,

C.  der henviser til den lange række af klager, som russiske borgere har indgivet til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, af hvis domme det fremgår, at de russiske myndigheder i en række tilfælde har gjort sig skyldige i alvorlige menneskerettighedskrænkelser og vilkårlighed,

D.  der henviser til det brutale mord den 28. oktober 2008 på lederen af den russiske jesuiterorden, Otto Messmer, og den ecuadoreanske præst Victor Betancourt i deres lejlighed i Moskva,

E.  der henviser til, at en ledende russisk menneskerettighedsadvokat, Karinna Moskalenko, som med held har repræsenteret 30 russiske borgere ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, i midten af oktober var udsat for et forsøg på at forgifte hende ved at anbringe kviksølv i hendes bil i Strasbourg,

F.  der henviser til, at ejeren af en ingusjetisk uafhængig website, Magomed Evloev, den 31. august 2008 blev dræbt, mens han var i politiets varetægt,

G.  der henviser til, at der fra juli til oktober 2008 registreredes en lang række mordforsøg mod menneskerettighedsforkæmpere, herunder den ingusjetiske oppositionsleder Akhmed Kotiev, menneskerettighedsforkæmperen Zurab Tsechoev fra Ingusjetien, menneskerettighedsaktivisten Dmitrii Kraiukhin fra byen Orel og menneskerettighedsaktivisten Stanislav Dmitrievski fra Nizhni Novgorod;

H.  der henviser til, at maskerede mænd fra den russiske generaladvokats kontor den 4. december 2008 ransagede kontorer i Skt. Petersborg tilhørende Memorials forsknings- og informationscenter, som i 20 år har forsket i Stalintidens undertrykkelser i Sovjetunionen; der henviser til, at der ved ransagningen blev fjernet harddisks og cd'er indeholdende hele databasen over tusinder af ofre; der henviser til, at der ikke findes nogen fortegnelse over de konfiskerede data; der henviser til, at Memorials advokater blev forment adgang til lokalerne,

I.  der henviser til, at efterforskningsarbejdet og retssagen efter mordet på Anna Politkovskaja giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til gennemsigtighed og overholdelse af retsstatsprincipperne; der henviser til, at der endnu ikke er foretaget nogen tilbundsgående efterforskning af dette brutale mord, og at det stadig ikke er opklaret på tilfredsstillende vis;

J.  der henviser til, at de russiske myndigheder fortsat ikke ønsker at samarbejde omkring efterforskningen af mordet på Aleksander Litvinenko i London, som skete ved forgiftning med radioaktivt polonium,

K.  der henviser til, at politiet satte en brutal stopper for en anti-Kreml-demonstration organiseret af Garry Kasparovs oppositionsgruppe "Et Andet Rusland" den 14. december 2008 i Moskva, hvor de pågreb demonstranter og trak dem op i lastbiler; der henviser til, at omkring 100 demonstranter blev arresteret,

L.  der henviser til, at 17 russiske menneskerettighedsgrupper den 3. december 2008 i Wien opfordrede EU til ikke blot straks yderligere at styrke den rolle, som menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland spiller, men også til at tage de mest presserende sager op på topmøderne mellem EU og Rusland,

1.  fordømmer på det kraftigste angrebene på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland, herunder advokater, som repræsenterer borgerne i sager om borgerlige rettigheder, og opfordrer de russiske myndigheder på alle niveauer til at beskytte og garantere deres fysiske integritet;

2.  pointerer, at menneskerettigheder, retsstatsprincipperne og demokrati fortsat må spille en central rolle for videreudviklingen af forbindelserne mellem EU og Rusland; understreger betydningen af de løbende drøftelser om menneskerettigheder med Rusland som led i menneskerettighedskonsultationerne mellem EU og Rusland og kræver en forbedring af disse møders format med henblik på inddragelse af relevante ministerier, domstolene og repræsentanter for det russiske civilsamfund;

3.  er af den opfattelse, at respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincipperne bør være en integrerende del af den nye rammeaftale, der nu føres forhandlinger om;

4.  opfordrer de russiske myndigheder til at overholde alle domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og til straks at ratificere protokollen om reformen af denne domstol; opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til også at ratificere tillægsprotokol nr. 14 til den europæiske menneskerettighedskonvention;

5.  fordømmer ransagningen af organisationen Memorials kontorer i Skt. Petersborg den 4. december 2008; anmoder de russiske myndigheder og Skt. Petersborgs offentlige anklagemyndigheds kontor om straks at tilbagelevere de 11 harddisks og cd'er til Memorials forsknings- og informationscenter, der blev fjernet fra centret under en politirazzia den 3.december 2008, og som indeholder uvurderlige data om over 50 000 ofre for Stalintidens undertrykkelser;

6.  henleder opmærksomheden på de voksende tendenser til xenofobi og homofobi, som ifølge Moskvas Menneskerettighedskontor har ført til, at over 100 personer i 2008 er blevet dræbt på grund af deres race, nationalitet, religion eller seksuelle orientering, og på, at de russiske myndigheder ikke reelt har fordømt sådanne hadforbrydelser;

7.  konstaterer med bekymring, at der for nylig er gjort forsøg på at rehabilitere det stalinistiske styre, og understreger, at det kun vil lykkes Rusland at skabe en ægte demokratisk kultur, hvis det lærer at acceptere sin tragiske fortid;

8.  er forfærdet over mordforsøget i oktober på menneskerettighedsadvokat Karinna Moskalenko og hendes familie, og appellerer til både de franske og de russiske myndigheder om at identificere gerningsmændene og deres motiver;

9.  er overbevist om, at det arbejde, der udføres af menneskerettighedsadvokater, som fører sager om påståede menneskerettighedskrænkelser, og som udsætter sig selv for stor personlig fare ved at fortsætte deres arbejde, bør nyde den allerstørste respekt, beskyttes af staten og støttes af det internationale samfund;

10.  er fortsat særdeles bekymret over lovgivningen om ekstremisme, som kan få indflydelse på den frie informationsstrøm og få de russiske myndigheder til at begrænse menneskerettighedsforkæmperes ytringsfrihed yderligere;

11.  konstaterer, at der nu er gået to år siden mordet på den russiske uafhængige journalist Anna Politkovskaja, som er blevet et symbol på pressefrihed; henleder opmærksomheden på sin beslutning af 25. oktober 2006 og hylder det mod og den indsats, der kendetegnede dette symbol på ærlighed og samvittighedsfuldhed, hvis livsværk har brug for fortsat støtte og anerkendelse;

12.  giver udtryk for sin dybe skuffelse over, at kun et begrænset antal journalister, heriblandt ingen tv-journalister, har adgang til retssagen; opfordrer domstolen til fuldt ud at respektere juryens afgørelse og til at giver alle journalister og medier adgang til retsforhandlingerne; forventer af domstolen, at den ikke blot finder frem til, hvem der myrdede Anna Politkovskaja, og hvem morderens medskyldige var, men også til, hvem der beordrede mordet begået;

13.  glæder sig over etableringen i 2006 af ODIHR's særlige enhed for menneskerettighedsforkæmpere, som overvåger situationen for sådanne forkæmpere i hele OSCE-området; opfordrer på det kraftigste EU-institutionerne til at lade deres støtte af menneskerettighedsforkæmpere komme til praktisk udtryk ved at etablere en særlig enhed for menneskerettighedsforkæmpere i alle tre institutioner for at muliggøre en bedre samordning af deres aktioner med andre internationale og europæiske organisationer;

14.  giver udtryk for sin bekymring over de fortsatte, omfattende overgreb på værnepligtige i de russiske væbnede styrker og opfordrer de russiske myndigheder til at indlede undersøgelser af og retsforfølge de skyldige og til at sætte en stopper for sådanne overgreb inden for de væbnede styrker og vise, at de er fast besluttede på at modernisere den gængse kultur;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Den Russiske Føderations regering og parlament, OSCE og Europarådet.