Procedure : 2009/2508(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0036/2009

Indgivne tekster :

RC-B6-0036/2009

Forhandlinger :

PV 15/01/2009 - 10.1
CRE 15/01/2009 - 10.1

Afstemninger :

PV 15/01/2009 - 11.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0029

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 103kWORD 64k
14.1.2009
PE416.161
PE416.164
PE416.165
PE416.166
PE416.174
PE416.177
 
B6‑0036/2009}
B6‑0039/2009}
B6‑0040/2009}
B6‑0041/2009}
B6‑0049/2009}
B6‑0052/2009} RC1
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
   Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen
   Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda og Christa Prets for PSE-Gruppen
   Marios Matsakis og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen
   Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen
   Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni og Hélène Flautre, for Verts/ALE -Gruppen
   Eva-Britt Svensson og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
   ALDE (B6‑0036/2009)
   PSE (B6‑0039/2009)
   Verts/ALE (B6‑0040/2009)
   PPE-DE (B6‑0041/2009)
   UEN (B6‑0049/2009)
   GUE/NGL (B6‑0052/2009)
om Iran: Shirin Ebadis situation

Europa-Parlamentets beslutning om Iran: Shirin Ebadis situation 

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Iran, særlig beslutningerne om menneskerettigheder,

–  der henviser til det tredje interparlamentariske møde mellem Europa-Parlamentet og Den Islamiske Republik Irans parlament (Majlis), afholdt i Bruxelles den 4. og 5. november 2008, og til beretningen fra mødet,

–  der henviser til erklæring af 22. december 2008 fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om iransk politis lukning af centret for beskyttelse af menneskerettighederne (CDHR) under ledelse af advokat og modtager af Nobels fredspris i 2003, Shirin Ebadi,

–  der henviser til erklæringerne fra Det Europæiske Råd den 31. december 2008 om truslerne mod Shirin Ebadi,

–  der henviser til erklæring af 3. januar 2009 fra FN's generalsekretær om chikane og forfølgelse af Shirin Ebadi og hendes sikkerhed,

–  der henviser til tidligere resolutioner fra FN's Generalforsamling, herunder navnlig resolution 63/191 af 18. december 2008 om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

–  der henviser til rapport af 1. oktober 2008 fra FN's generalsekretær om menneskerettighedssituationen i Den Islamiske Republik Iran,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget den 9. december 1998,

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som alle er tiltrådt af Iran,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at den generelle menneskerettighedssituation i Iran konsekvent er blevet forværret siden 2005 på alle områder og i alle henseender, navnlig hvad angår udøvelsen af borgerlige rettigheder og politiske frihedsrettigheder, til trods for at Iran har forpligtet sig til at fremme og beskytte menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i henhold til forskellige internationale instrumenter på dette område,

B.  der henviser til, at iransk politi og sikkerhedsstyrker den 21. december 2008 lukkede CDHR, der ledes af advokat og modtager af Nobels fredspris i 2003, Shirin Ebadi, da man ville fejre 60-årsdagen for menneskerettighederne,

C.  der henviser til, at Shirin Ebadis kontor i Teheran blev gennemsøgt og dokumenter og computere blev fjernet, og til, at fjendtligsindede folkemængder den 1. januar 2009 demonstrerede uden for hendes bolig og kontor og råbte slagord mod Shirin Ebadi, rev hendes kontorskilt ned og oversmurte bygningen med graffiti,

D.  der henviser til, at der er stadig flere tegn på, at de iranske myndigheders forfølgelse af Shirin Ebadi er blevet intensiveret på grund af hendes kontakter til ansatte i FN's menneskerettighedskontor og deres brug af oplysninger fra Centret i FN's rapport af 2. oktober 2008 om menneskerettighedssituationen i Iran,

E.  der henviser til, at Shirin Ebadi blev udsat for dødstrusler, efter at hun havde besluttet at påtage sig forsvaret for de syv ledende medlemmer af Baha'i-trosretningen, der var blevet kollektivt anholdt i maj 2008, og til, at CDHR også har protesteret mod myndighedernes udelukkelse af studenter fra universiteterne,

F.  der henviser til, at IRNA, Irans officielle nyhedsagentur, i august udbredte det falske rygte, at Shirin Ebadi's datter Narges Tavasolian havde konverteret til Baha'i-trosretningen, en påstand, der kan få alvorlige følger, eftersom de troende udsættes for massive forfølgelser i Iran,

G.  der henviser til, at medlemmerne af et andet kendt menneskerettighedscenter i Iran, Kurdistans menneskerettighedsorganisation (HROK) ligeledes chikaneres af myndighederne og konstant har en arrestordre hængende over hovedet, og til, at bl.a. bevægelsens grundlægger Mohammad Sadiq Kaboudvand er blevet idømt 10 års fængsel med påstand om at "skade den nationale sikkerhed ved at etablere HROK",

H.  der henviser til, at regeringen og myndighederne i Iran har en bindende forpligtelse til at beskytte menneskerettighedsforkæmpere, idet FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, som FN's Generalforsamling vedtog ved konsensus i 1998, fastslår, at staterne skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kompetente myndigheder beskytter menneskerettighedsforkæmpere mod vold, trusler, gengældelse, de facto eller de jure forskelsbehandling, pres eller andre vilkårlige foranstaltninger som følge af deres legitime ret til at fremme menneskerettighederne,

1.  fordømmer på det skarpeste undertrykkelsen, forfølgelsen og truslerne mod Shirin Ebadi og lukningen af CDHR i Teheran og udtrykker dyb bekymring over den intensiverede forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere i Iran; understreger, at de iranske sikkerhedsstyrkers overfald på CDHR i Teheran er led i et mere omfattende forsøg på at bringe Irans menneskerettighedssamfund til tavshed;

2.  er alvorligt bange for, at den fortsatte forfølgelse, truslerne mod og angrebene på Shirin Ebadi ikke blot truer hendes sikkerhed, men også er en trussel mod alle iranske civilsamfundsaktivister og menneskerettighedsforkæmpere;

3.  understreger, at lukningen af CDHR ikke blot er et angreb på Shirin Ebadi og menneskerettighedsforkæmperne i Iran, men et angreb på hele det internationale menneskerettighedssamfund, som hun er et indflydelsesrigt og ledende medlem af;

4.  henstiller til de iranske myndigheder at afslutte undertrykkelsen, forfølgelsen og truslerne mod Shirin Ebadi, garantere hendes sikkerhed og tillade, at CDHR åbnes igen; opfordrer de iranske myndigheder til at give CDHR, HROK og andre menneskerettighedssammenslutninger mulighed for at fungere uhindret;

5.  opfordrer de iranske myndigheder til at opfylde deres internationale forpligtelser og i særdeleshed respektere forsamlingsfriheden i overensstemmelse med den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Iran har undertegnet og ratificeret;

6.  gentager sin bekymring vedrørende forfølgelsen og fængslingen af iranske borgere, der går ind i kampen for menneskerettighederne og demonstrerer mod dødsstraffen, og som ofte anklages for såkaldte aktiviteter til skade for den nationale sikkerhed; opfordrer Iran til at standse chikanen, intimideringen og forfølgelsen af politiske modstandere og menneskerettighedsforkæmpere, herunder løslade personer, der er vilkårligt fængslet på grund af deres politiske synspunkter, og bringe straffriheden for menneskerettighedskrænkelser til ophør;

7.  fordømmer på det kraftigste de tre steninger, der fandt sted i byen Mashad sidst i december 2008, hvilket er blevet bekræftet af en talsmand for retsvæsenet, og opfordrer de iranske myndigheder til at overholde moratoriet og hurtigst muligt forelægge et lovforslag om ophævelse af denne grusomme form for straf;

8.  er dybt foruroliget over forværringen af Mohammad Sadiq Kaboudvands sundhedstilstand, siden han blev fængslet; anser ham for at være samvittighedsfange og kræver hans øjeblikkelige og uforbeholdne løsladelse, så han kan få lægehjælp;

9.  beklager dybt suspensionsmetoden, der stadig anvendes over for studerende som straf, hvis de har organiseret offentlige debatter, og opfordrer myndighederne til at løslade dem, der blev anholdt i forbindelse med den sidste årlige nationale studenterdag den 6. december 2008 ved universitetet i Shiraz;

10.  henstiller til de iranske myndigheder at leve op til regeringens krav om at respektere religiøse mindretal og straks løslade Bahia'-lederne Friba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli og Vahid Tizfahm, da de udelukkende er blevet fængslet på grund af deres tro;

11.  henstiller til Rådet og Kommissionen at fortsætte undersøgelsen af menneskerettighedssituationen i Iran og i første halvår 2009 at forelægge en omfattende rapport om dette forhold og fortsat tage specifikke tilfælde af menneskerettighedskrænkelser op;

12.  understreger, at en eventuel fremtidig indgåelse af en samarbejds- og handelsaftale mellem Iran og EU også afhænger af væsentlige forbedringer af menneskerettighedssituationen i EU;

13.  opfordrer Rådets formandskab og medlemsstaternes diplomatiske repræsentanter i Iran til hurtigst muligt at træffe samordnede foranstaltninger vedrørende ovenstående;

   14.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Menneskerettighedskommission, præsidenten for Irans Højesteret og Den Islamiske Republik Irans regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik