Menettely : 2009/2509(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0037/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0037/2009

Keskustelut :

PV 15/01/2009 - 10.2
CRE 15/01/2009 - 10.2

Äänestykset :

PV 15/01/2009 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0030

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 95kWORD 56k
14.1.2009
PE416.162
PE416.167
PE416.168
PE416.169
PE416.170
PE416.178
 
B6‑0037/2009}
B6‑0042/2009}
B6‑0043/2009}
B6‑0044/2009}
B6‑0045/2009}
B6‑0053/2009} RC1
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
   Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola ja Bernd Posselt PPE-DE ryhmän puolesta
   Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman ja Catherine Neris PSE ryhmän puolesta
   Marios Matsakis, Thierry Cornillet ja Johan Van Hecke ALDE-ryhmän puolesta
   Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta
   Marie-Hélène Aubert Verts/ALE-ryhmän puolesta
   Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   ALDE (B6‑0037/2009)
   PSE (B6‑0042/2009)
   Verts/ALE (B6‑0043/2009)
   PPE-DE (B6‑0044/2009)
   UEN (B6‑0045/2009)
   GUE/NGL (B6‑0053/2009)
Guinean vallankaappauksesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Guinean vallankaappauksesta 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että upseeriryhmä kaappasi Guineassa vallan 23. joulukuuta presidentti Lansana Contén kuoleman jälkeisenä päivänä,

B.  ottaa huomioon, että Lansana Conté, itsekin entinen upseeri, oli myös ottanut vallan voimakeinoin vuonna 1984 edeltäjänsä presidentti Sékou Tourén kuoltua ja että hän pysyi vallassa 24 vuotta,

C.  ottaa huomioon, että armeijalla ei saisi olla mitään sijaa kansakuntien hallinnossa,

D.  ottaa huomioon, että kansalliskokouksen toimikausi päättyi kaksi vuotta sitten mutta parlamenttivaaleja ei ole järjestetty,

E.  katsoo, että päätökset Guinean poliittisesta, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta tulevaisuudesta kuuluvat guinealaisille ja heidän edustajilleen ja että sotilasjuntan ehdottama kahden vuoden aikataulu vaalien järjestämiselle on aivan liian pitkä,

F.  ottaa huomioon, että Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö (ECOWAS) ja Afrikan unioni ovat tuominneet vallankaappauksen ja päättäneet erottaa Guinean määräajaksi,

G.  ottaa huomioon, että tärkeimmät oppositiopuolueet sekä kesäkuun 2006 ja tammikuun 2007 lakot alulle pannut ammattiliittojen yhteisjärjestö ovat panneet vallansiirron merkille mutta kansalliskokouksen puhemies on esittänyt vetoomuksia perustuslaillisen järjestyksen palauttamiseksi,

H.  ottaa huomioon, että Maailmanpankin mukaan joka toinen guinealainen elää dollarilla päivässä ja että asukasta kohden laskettu tulo on jatkuvasti laskenut itsenäistymisen jälkeen huolimatta maan merkittävistä vesi- ja mineraalivaroista,

I.  ottaa huomioon, että Transparency International -järjestön mukaan Guinea on yksi Afrikan korruptoituneimmista maista,

J.  ottaa huomioon, että vallankaappaus tapahtui huonontuneessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa ja että kehitys on paras tae demokratian onnistumiselle,

K.  ottaa huomioon, että useissa guinealaiskaupungeissa on järjestetty toistuvia mielenosoituksia elinkustannusten nousua ja peruselintarvikkeiden huonoa saatavuutta vastaan,

L.  ottaa huomioon, että edesmenneen presidentin Lansana Contén ansioluettelo ihmisoikeuksien alalla oli hyvin huolestuttava ja sitä leimasivat muun muassa armeijan ja poliisin liiallinen voimankäyttö siviilejä vastaan, mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset ilman oikeudenkäyntiä sekä hyökkäykset sananvapautta vastaan,

M.  katsoo, että on tärkeää harkita perusteellisesti poliittisten puolueiden, ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ehdotuksia siitä, miten viedään eteenpäin kansallista vuoropuhelua, jossa pyritään sopimaan rauhanomaisesta ja demokraattisesta vallansiirrosta sekä presidentin- ja parlamenttivaalien aikataulusta,

N.  ottaa huomioon, että sotilasjuntan päätökset ja nimitykset, etenkin hallitusnimitykset, ovat vastoin oikeusvaltion perussääntöjä,

O.  ottaa huomioon aiemmin Banque Africaine d'Import Export -pankin johtajana toimineen Kabiné Komaran nimityksen pääministeriksi ja toteaa hänen olleen niiden henkilöiden listalla, joita ammattiliitot ehdottivat helmikuun 2007 tapahtumien yhteydessä pääministerin toimeen,

P.  ottaa huomioon sotilas- ja siviilijohtajien mielivaltaiset pidätykset,

1.  tuomitsee upseeriryhmän vallankaappauksen ja kehottaa järjestämään muutaman kuukauden kuluessa kansainvälisiä normeja vastaavat vapaat ja avoimet parlamentti- ja presidentinvaalit yhteistyössä Afrikan unionin ja ECOWASin kanssa ja Euroopan unionin tuella sekä siirtymäkauden siviilihallituksen johdolla;

2.  kehottaa guinealaisia ryhtymään sisäiseen kansalliseen vuoropuheluun, johon osallistuvat kaikki poliittiset puolueet, ammattiliitot sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja jossa tasoitetaan tietä demokratiaan siirtymiselle;

3.  kehottaa junttaa kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ilmaistua oikeutta mielipiteen-, sanan- ja yhdistymisvapauteen, oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen mukaan luettuna;

4.  tuomitsee sotilaiden ja siviilien pidättämisen ja vangitsemisen ilman syytteitä ja vaatii vapauttamaan heidät välittömästi, jos heitä vastaan ei voida nostaa asianmukaisia syytteitä;

5.  panee merkille Guinean uusien johtajien poliittiset sitoumukset, jotka koskevat erityisesti korruption kitkemistä sekä demokraattisen ja avoimen järjestelmän luomista Guineaan; edellyttää, että näitä sitoumuksia noudatetaan;

6.  pitää myönteisinä Afrikan unionin ja ECOWASin päätöksiä erottaa Guinea niin kauaksi aikaa kuin maalla ei ole demokraattisesti valittua parlamenttia ja hallitusta;

7.  pyytää aloittamaan poliittisen vuoropuhelun Euroopan unionin ja Guineassa vallan ottaneiden siirtymäkauden viranomaisten välille Cotonoun sopimuksen 8 ja 96 artiklan puitteissa;

8.  pyytää komissiota olemaan valmiina jäädyttämään kaiken muun paitsi humanitaarisen ja elintarvikeavun ja tutkimaan kohdennettujen seuraamusten soveltamista vallan voimakeinoin ottaneisiin viranomaisiin, mikäli demokratiaan ei siirrytä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostolle, Afrikan unionin toimielimille, ECOWASille, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle ja Guinean viranomaisille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö