Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0037/2009Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0037/2009

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

14.1.2009

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl valstybės perversmo Gvinėjoje

Procedūra : 2009/2509(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0037/2009
Pateikti tekstai :
RC-B6-0037/2009
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl valstybės perversmo Gvinėjoje

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi gruodžio 23 d., t. y. kitą dieną po Prezidento Lansanos Conté mirties, grupė karininkų perėmė valdžią,

B.  kadangi Lansana Conté, būdamas karininkas, 1984 m. po Prezidento Sékou Touré, valdžiusio iki tol, mirties taip pat jėga paėmė valdžią ir šalį valdė 24 metus,

C.  kadangi kariuomenė visiškai neturėtų dalyvauti valdant tautas,

D.  kadangi nacionalinės asamblėjos įgaliojimai baigėsi prieš dvejus metus ir nesurengta jokių parlamento rinkimų,

E.  kadangi sprendimai dėl Gvinėjos politinės, ekonominės ir socialinės ateities priklauso Gvinėjos tautai ir jos atstovams ir kadangi karinės chuntos siūlomas dvejų metų laikotarpis, reikalingas rinkimams surengti, yra pernelyg ilgas,

F.  kadangi Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (VAVEB) ir Afrikos Sąjunga pasmerkė valstybės perversmą ir nusprendė neleisti Gvinėjai dalyvauti jų vykdomoje veikloje,

G.  kadangi 2006 m. birželio mėn. ir 2007 m. sausio mėn. vykusių streikų iniciatorės pagrindinės opozicijos partijos ir profsąjungų organizacija atkreipė dėmesį į valdžios perėmimą, bet nacionalinės asamblėjos pirmininkas paragino atkurti konstitucinę tvarką,

H.  kadangi, anot Pasaulio banko, kas antras Gvinėjos pilietis pragyvenimui turi dolerį per dieną ir kadangi po nepriklausomybės paskelbimo vieno gyventojo pajamos vis mažėja, nors šalis turi didelių vandens ir iškastinių išteklių,

I.  kadangi organizacija „Transparency International“ Gvinėją priskiria labiausiai korumpuotoms Afrikos šalims,

J.  kadangi valstybės perversmas vyko esant blogoms ekonominėms ir socialinėms sąlygoms ir kadangi vystymasis geriausiai užtikrina demokratijos sėkmę,

K.  kadangi daugelyje Gvinėjos miestų kelis kartus buvo rengiamos demonstracijos, kurių metu protestuota prieš didėjančias pragyvenimo išlaidas ir pagrindinių maisto produktų trūkumą,

L.  kadangi žmogaus teisių aspektu daug nerimo kelia buvusio Prezidento Lansanos Conté valdymo rezultatai: kariuomenė ir policija itin dažnai naudoja jėgą prieš civilius gyventojus, jie kalinami savavališkai ir nepriėmus teismo sprendimo, pažeidžiama žodžio laisvė,

M.  kadangi siekiant pradėti nacionalinį dialogą, kurio tikslas – pasiekti susitarimą dėl taikaus ir demokratinio pokyčio ir dėl prezidento bei parlamento rinkimų tvarkaraščio, svarbu visiškai atsižvelgti į politinių partijų, profesinių sąjungų ir pilietinės visuomenės organizacijų siūlymus,

N.  kadangi karinė chunta priima sprendimus ir skiria asmenis eiti pareigas, ypač vyriausybines, neatsižvelgdama į pagrindinius teisinės valstybės principus,

O.  kadangi ministro pirmininko pareigoms paskirtas Kabiné Komara, anksčiau ėjęs vadovaujamąsias pareigas Afrikos importo ir eksporto banke, ir kadangi per 2007 m. vasario mėn. įvykius šis asmuo buvo įtraukas į profsąjungų siūlomų kandidatų į ministrus pirmininkus sąrašą,

P.  kadangi savavališkai sulaikomi kariuomenės ir civiliai vadai,

1.  smerkia tai, kad valdžią perėmė kariškių grupė, ir prašo per kelis mėnesius surengti laisvus ir skaidrius parlamento ir prezidento rinkimus laikantis tarptautinių normų ir padedant Afrikos Sąjungai bei VAVEB, taip pat palaikant Europos Sąjungai ir valdant laikinajai iš civilių sudarytai vyriausybei,

2.  prašo siekiant pradėti demokratinius pokyčius užmegzti Gvinėjos piliečių dialogą, kuriame dalyvautų visos politinės partijos, profesinės sąjungos ir pilietinės visuomenės organizacijos;

3.  prašo valdančiosios chuntos gerbti teises į nuomonės, žodžio ir susirinkimų, ypač taikių, laisvę, kaip ji skelbiama Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje;

4.  smerkia tai, jog kariškiai ir civiliai kalinami nepareiškus kaltinimų, ir prašo juos netrukus paleisti, jei jiems nepateikiama jokių rimtų kaltinimų;

5.  atkreipia dėmesį į politinius įsipareigojimus, kuriuos prisiėmė naujieji Gvinėjos vadovai, ypač į tai, kad jie įsipareigojo nepertraukiamai kovoti su korupcija ir Gvinėjoje sukurti skaidrią demokratinę sistemą; prašo laikytis šių įsipareigojimų;

6.  pritaria Afrikos Sąjungos ir VAVEB sprendimams neleisti Gvinėjai dalyvauti jų veikloje, kol ši šalis neturės demokratiškai išrinktų parlamento ir vyriausybės;

7.  prašo pagal Kotonu susitarimo 8 ir 96 straipsnius pradėti politinį Europos Sąjungos ir Gvinėjos valdžią perėmusių laikinųjų valdžios institucijų dialogą;

8.  prašo, kad Europos Komisija būtų pasirengusi sustabdyti visokio pobūdžio pagalbą, išskyrus humanitarinę pagalbą ir pagalbą maisto produktais, ir, jei valdžia nebus perduota demokratiniu būdu, taikyti konkrečias sankcijas jėga valdžią užgrobusių valdžios institucijų nariams;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, Afrikos Sąjungos institucijoms, Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai (VAVEB), AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai ir Gvinėjos valdžios institucijoms.