Procedure : 2009/2504(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B6-0051/2009

Indgivne tekster :

RC-B6-0051/2009

Forhandlinger :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Afstemninger :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0025

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 98kWORD 61k
14.1.2009
PE416.176
PE416.179
PE416.181
PE416.182
PE416.183
PE416.184
 
B6‑0051/2009}
B6‑0054/2009}
B6‑0056/2009}
B6‑0057/2009}
B6‑0058/2009}
B6‑0059/2009} RC1
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4
   Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi og Vito Bonsignore, for PPE-DE-Gruppen
   Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt og Proinsias De Rossa, for PSE-Gruppen
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, forALDE-Gruppen
   Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski og Adam Bielan, for UEN-Gruppen
   Daniel Cohn-Bendit og Monica Frassoni, for Verts/ALE-Gruppen
   Francis Wurtz, Luisa Morgantini og Miguel Portas, for GUE/NGL-Gruppen
   Kathy Sinnott
til erstatning af beslutningsforslag af:
   PSE (B6‑0051/2009)
   Verts/ALE (B6‑0054/2009)
   PPE-DE (B6‑0056/2009)
   GUE/NGL (B6‑0057/2009)
   ALDE (B6‑0058/2009)
   UEN (B6‑0059/2009)
om situationen i Gaza

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Gaza 

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten, særlig beslutningerne af 16. november 2006 om situationen i Gaza(1), af 12. juli 2007 om Mellemøsten(2), af 11. oktober 2007 om den humanitære situation i Gazaområdet(3) og af 21. februar 2008 om situationen i Gaza(4),

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 242 (1967), 338 (1973) og 1860 af 8. januar 2009,

–  der henviser til den fjerde Genèvekonvention (1949),

–  der henviser til udsættelsen af afstemningen om den samstemmende udtalelse om Israels fortsatte deltagelse i EF-programmer,

–  der henviser til Den Europæiske Unions erklæring af 30. december 2008 om situationen i Mellemøsten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.  der henviser til, at Israel den 27. december indledte en militær offensiv i Gaza som reaktion på Hamas' raketangreb i det sydlige Israel, efter Hamas' overtagelse af kontrollen med Gaza og våbenhvilens sammenbrud og afvisningen af at forlænge våbenstilstandsaftalen,

B.  der henviser til, at den israelske operation ifølge de seneste rapporter hidtil har dræbt ca. tusind mennesker i Gaza, heraf mange kvinder og børn, og har resulteret i tusinder af sårede og ødelæggelse af huse, skoler og andre vigtige dele af den civile infrastrukturer som følge af den israelske hærs voldsanvendelse,

C.  der henviser til, at grænseovergangene til og fra Gaza har været lukket i atten måneder, og at ophævelsen af bevægelsesfriheden for mennesker og varer har påvirket indbyggernes dagligdag og yderligere lammet økonomien i området, mens der kun er sket begrænsede og uvæsentlige forbedringer af situationen på Vestbredden, og at embargoen mod Gaza udgør en kollektiv straf, hvilket er i modstrid med internationale humanitære bestemmelser,

D.  der henviser til, at en forbedring af levevilkårene for palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden sammen med en genoplivelse af fredsprocessen og etablering af velfungerende palæstinensiske institutioner i Gaza er et afgørende element i bestræbelserne på at nå frem til en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere,

E.  der henviser til, at EU's betydelige økonomiske støtte til palæstinenserne har spillet en vigtig rolle for forsøgene på at imødegå en humanitær katastrofe i Gaza og på Vestbredden, og til, at EU forsat, også via UNWRA, yder humanitær bistand til Gaza,

1.  glæder sig over vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1860 den 8. januar 2009 og beklager, at både Israel og Hamas hidtil har undladt at efterkommer FN's opfordring til at standse fjendtlighederne; kræver en omgående og permanent våbenhvile, som skal omfatte en indstilling af Hamas' raketangreb på Israel og en afslutning af Israels igangværende militære aktion i Gaza;

2.  deler den opfattelse, at det som krævet i FN's Sikkerhedsråds resolution 1860 er presserende nødvendigt at tilvejebringe ordninger og garantier i Gaza for at opretholde en varig våbenhvile, hvilket samtidig omfatter en tilbagetrækning af de israelske styrker, en varig genåbning af grænseovergangene, ophævelse af blokaden og forebyggelse af ulovlig handel med våben og ammunition;

3.  kræver en våbenhvileaftale, der skal sikres af en mekanisme etableret af det internationale samfund og koordineret af kvartetten og Den Arabiske Liga, der kunne omfatte udsendelse af en multinational tilstedeværelse under et klart mandat med henblik på at genetablere sikkerheden og sikre overholdelse af våbenhvilen af hensyn til befolkningen i Israel og Gaza, med særlig henvisning til overvågningen af grænsen mellem Egypten og Gaza, der indebærer et særligt ansvar for Egypten; opfordrer Rådet til at øge presset for at bringe den aktuelle voldelige konflikt til ophør; støtter de hidtidige diplomatiske bestræbelser fra det internationale samfund, herunder navnlig Egypten og EU;

4.  er chokeret over civilbefolkningens lidelser i Gaza; beklager navnlig dybt, at civile mål og FN-mål er blevet ramt under angrebene; udtrykker sin sympati for den civile befolkning, der berøres af volden i Gaza og i det sydlige Israel;

5.  opfordrer kraftigt de israelske myndigheder til at tillade uhindret adgang for humanitær bistand og støtte til Gaza og til at sikre fortsatte og tilstrækkelige leverancer gennem de humanitære korridorer; opfordrer indtrængende de israelske myndigheder til at give den internationale presse tilladelse til at følge begivenhederne på stedet,

6.  opfordrer Israel til at opfylde sine forpligtelser i henhold til folkeretten og internationale humanitære bestemmelser; opfordrer Hamas til at indstille raketangrebene og påtage sig sit ansvar ved at forpligte sig til at deltage i en politisk proces med sigte på at genetablere dialogen mellem palæstinenserne og bidrage til den igangværende forhandlingsproces;

7.  kræver, at EU i fællesskab spiller en større politisk rolle, og opfordrer Rådet til at benytte lejligheden til at samarbejde med den nye amerikanske regering for at gøre en ende på konflikten med en aftale baseret på en tostatsløsning med henblik på at opbygge en ny fredelig regional sikkerhedsstruktur i Mellemøsten;

8.  understreger, at det er yderst vigtigt at gøre en fornyet indsats til fordel for en interpalæstinensisk forsoning mellem alle dele af det palæstinensiske samfund på grundlag af Mekkaaftalen fra 2007, der indebærer en accept af tidligere, aftaler herunder Israels ret til at eksistere, og understreger i denne henseende behovet for en permanent geografisk forbindelse mellem, såvel som en fredelig og varig politisk genforening af Gaza og Vestbredden;

9.  understreger, at kun et reelt fremskridt i retning af fred og væsentlige forbedringer på Vestbredden og i Gaza kan styrke Den Palæstinensiske Myndigheds legitimitet;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, Kvartettens udsending til Mellemøsten, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den israelske regering, Knesset, Egyptens regering og parlament og Den Arabiske Ligas generalsekretær.

(1) Vedtagne tekster: P6_TA(2006)0492.
(2) Vedtagne tekster: P6_TA(2007)0350.
(3) Vedtagne tekster: P6_TA(2007)0430.
(4) Vedtagne tekster: P6_TA(2008)0064.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik