Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0051/2009Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0051/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

14.1.2009

työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Gazan alueen tilanteesta

Menettely : 2009/2504(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0051/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0051/2009
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Gazan alueen tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän tilanteesta, erityisesti Gazan tilanteesta 16. marraskuuta 2006[1], Lähi-idän tilanteesta 12. heinäkuuta 2007[2], Gazan humanitaarisesta tilanteesta 11. lokakuuta 2007[3] sekä Gazan tilanteesta 21. helmikuuta 2008[4] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967), 338 (1973) sekä 8. tammikuuta 2009 annetun päätöslauselman 1860,

–  ottaa huomioon neljännen Geneven sopimuksen (1949),

–  ottaa huomioon, että äänestystä, joka koskee Israelin osallistumista edelleen Euroopan komission ohjelmiin, on lykätty,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin 30. joulukuuta 2008 antaman julkilausuman Lähi-idän tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Israel käynnisti 27. joulukuuta sotilaallisen hyökkäyksen Gazan alueelle vastauksena Etelä-Israeliin suunnatuille Hamasin ohjushyökkäyksille sen jälkeen, kun Hamas oli ottanut alueen haltuunsa ja tulitauko päättynyt ja tulitaukosopimuksen uudistamisesta oli kieltäydytty,

B.  ottaa huomioon, että uusimpien raporttien mukaan Israelin operaatiossa on toistaiseksi kuollut Gazassa noin tuhat ihmisiä, joista monet ovat lapsia ja naisia, tuhansia on haavoittunut ja taloja, kouluja ja muuta keskeistä siviili-infrastruktuuria tuhoutunut Israelin armeijan voimankäytön seurauksena,

C.  ottaa huomioon, että Gazan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina kahdeksantoista kuukauden ajan ja henkilöiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden estäminen on vaikuttanut asukkaiden päivittäiseen elämään ja lamauttanut Gazan alueen taloutta entisestään ja rajoittanut Länsirannan tilanteen paranemista merkittävästi, pitää Gazan alueen saartoa kollektiivisena rangaistuksena, joka on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

D.  ottaa huomioon, että Gazan alueella ja Länsirannalla asuvien palestiinalaisten elinolojen parantaminen sekä rauhanprosessin elvyttäminen ja toimivien palestiinalaisten instituutioiden perustaminen Gazaan ovat keskeisiä tekijöitä pyrkimyksissä, joilla tavoitellaan oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa israelilaisten ja palestiinalaisten välille,

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin huomattavalla taloudellisella tuella palestiinalaisille on ollut merkittävä rooli pyrittäessä estämään humanitaarista katastrofia Gazan alueella ja Länsirannalla; ottaa huomioon, että Euroopan unioni antaa yhä humanitaarista apua Gazan alueelle muun muassa UNWRA:n kautta,

1.  pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston 8. tammikuuta 2009 antamaa päätöslauselmaa 1860 ja pahoittelee, että toistaiseksi Israel ja Hamas eivät kumpikaan ole noudattaneet YK:n pyyntöä lopettaa vihamielisyydet; vaatii välitöntä, pysyvää tulitaukoa, johon olisi myös kuuluttava se, että Hamas lopettaa ohjushyökkäykset Israeliin ja Israel nykyisen sotilaallisen toimintansa Gazassa;

2.  yhtyy YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1860 vaatimuksiin, joiden mukaan Gazassa on tehtävä kiireellisesti järjestelyitä ja annettava takeet kestävän tulitauon aikaansaamiseksi, johon kuuluu Israelin joukkojen vetäytyminen, rajanylityspaikkojen avaaminen pysyvästi uudelleen, saarron purkaminen ja aseiden ja ammusten salakuljetuksen estäminen;

3.  kehottaa neuvottelemaan aselevon, jonka takeena olisi Lähi-idän kvartetin ja Arabivaltioiden liiton koordinoiman kansainvälisen yhteisön luoma mekanismi, johon voisi sisältyä monikansallisten joukkojen lähettäminen alueelle selkeän mandaatin nojalla, jotta Israelin ja Gazan ihmisten turvallisuus voidaan palauttaa ja taata tulitauon noudattaminen ja jotta voidaan kiinnittää erityistä huomiota Egyptin ja Gazan alueen välisen rajan valvontaan, mihin sisältyy Egyptin erityinen vastuu; kehottaa neuvostoa lisäämään painostusta, jotta jatkuva väkivalta voidaan lopettaa; kannustaa diplomaattisia toimia, joihin kansainvälinen yhteisö, erityisesti Egypti ja EU, on tähän mennessä ryhtynyt;

4.  ilmaisee järkytyksensä Gazan alueen siviiliväestön kärsimyksestä; pahoittelee voimakkaasti erityisesti sitä, että siviili- ja YK-kohteisiin on tehty iskuja hyökkäysten aikana; ilmaisee myötätuntonsa siviiliväestölle, joka joutuu kärsimään väkivallasta Gazassa ja Etelä-Israelissa;

5.  kehottaa erittäin painokkaasti Israelin viranomaisia sallimaan humanitaarisen avun esteettömän pääsyn Gazan alueelle ja varmistamaan jatkuvat ja riittävät avustustoimitukset humanitaaristen käytävien kautta; kehottaa Israelin viranomaisia päästämään kansainvälisen lehdistön seuraamaan tapahtumia paikan päällä;

6.  kehottaa Israelia noudattamaan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan; kehottaa Hamasia lopettamaan ohjushyökkäykset ja kantamaan oman vastuunsa sitoutumalla poliittiseen prosessiin, jolla pyritään käynnistämään uudelleen Palestiinan sisäinen vuoropuhelu ja myötävaikuttamaan käynnissä olevaan neuvotteluprosessiin;

7.  vaatii Euroopan unionilta voimakkaampaa ja yhtenäisempää poliittista kantaa ja kehottaa neuvostoa käyttämään tilaisuutta yhteistyöhön Yhdysvaltojen uuden hallituksen kanssa konfliktin lopettamiseksi kahden valtion malliin pohjautuvalla sopimuksella, jolla pyritään rakentamaan uusi rauhanomainen alueellinen turvallisuusjärjestelmä Lähi-itään;

8.  painottaa, että on erittäin tärkeää uudistaa ponnistelut Palestiinan sisäisen sovinnon edistämiseksi Palestiinan yhteiskunnan kaikkien osien välillä helmikuussa 2007 tehdyn Mekan sopimuksen perusteella, johon sisältyy aikaisempien sopimusten hyväksyminen, myös Israelin olemassaolon oikeus; korostaa tässä yhteydessä Gazan alueen ja Länsirannan välisen pysyvän maantieteellisen yhteyden ja rauhallisen ja kestävän poliittisen yhdentymisen tarvetta;

9.  korostaa, että vain todellinen eteneminen kohti rauhaa ja tilanteen huomattava parantuminen Länsirannalla ja Gazan alueella voi lujittaa palestiinalaishallinnon oikeutusta;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, Israelin hallitukselle ja knessetille, Egyptin hallitukselle ja parlamentille sekä Arabivaltioiden liiton pääsihteerille.