Procedura : 2009/2504(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B6-0051/2009

Teksty złożone :

RC-B6-0051/2009

Debaty :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Głosowanie :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0025

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 104kWORD 71k
14.1.2009
PE416.176
PE416.179
PE416.181
PE416.182
PE416.183
PE416.184
 
B6‑0051/2009}
B6‑0054/2009}
B6‑0056/2009}
B6‑0057/2009}
B6‑0058/2009}
B6‑0059/2009} RC1
zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
   Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi i Vito Bonsignore, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
   Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt i Proinsias De Rossa, w imieniu grupy politycznej PSE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, w imieniu grupy politycznej ALDE
   Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski i Adam Bielan, w imieniu grupy politycznej UEN
   Daniel Cohn-Bendit i Monica Frassoni, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
   Francis Wurtz, Luisa Morgantini i Miguel Portas, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
   Kathy Sinnott,
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
   PSE (B6‑0051/2009)
   Verts/ALE (B6‑0054/2009)
   PPE-DE (B6‑0056/2009)
   GUE/NGL (B6‑0057/2009)
   ALDE (B6‑0058/2009)
   UEN (B6‑0059/2009)
w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Strefie Gazy 

Parlament Europejski,

–  uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu, w szczególności rezolucje z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy(1), z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie Bliskiego Wschodu(2), z dnia 11 października 2007 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy(3) oraz z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie sytuacji w Strefie Gazy(4),

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 (1967), 338 (1973) i 1860 z dnia 8 stycznia 2009 r.,

–  uwzględniając IV konwencję genewską (z 1949 r.),

–  uwzględniając przełożenie głosowania w sprawie zgody na dalszy udział Izraela w programach WE,

–  uwzględniając oświadczenie Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie,

–  uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że 27 grudnia Izrael – w odpowiedzi na ataki rakietowe Hamasu na południu Izraela od momentu przejęcia przez Hamas kontroli nad Strefą Gazy – rozpoczął ofensywę wojskową w Strefie Gazy, co nastąpiło po załamaniu się zawieszenia broni i odmowie odnowienia porozumienia o zawieszeniu broni,

B.  mając na uwadze, że według najnowszych doniesień w wyniku izraelskiej operacji w Strefie Gazy zginęło do tej pory około tysiąc osób, w tym wiele dzieci i kobiet, tysiące osób odniosło rany, a także doszło do zniszczenia domów mieszkalnych, szkół i innych kluczowych elementów infrastruktury cywilnej wskutek użycia siły przez armię izraelską,

C.  mając na uwadze, że przejścia graniczne po obydwu stronach granicy z Gazą są zamknięte od osiemnastu miesięcy i że embargo na przepływ ludności i towarów wpłynęło na codzienne życie mieszkańców i w jeszcze większym stopniu sparaliżowało gospodarkę w Strefie Gazy, a także ograniczyło możliwość znacznej poprawy sytuacji na Zachodnim Brzegu; mając na uwadze, że embargo nałożone na Strefę Gazy stanowi zbiorową karę niezgodną z przepisami międzynarodowego prawa humanitarnego,

D.  mając na uwadze, że poprawa warunków życiowych Palestyńczyków mieszkających w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu – wraz z odnowieniem procesu pokojowego i ustanowieniem działających instytucji palestyńskich w Strefie Gazy – stanowi kluczowy aspekt wysiłków na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami,

E.  mając na uwadze, że znaczące wsparcie finansowe udzielone Palestyńczykom przez Unię Europejską odegrało istotną rolę w działaniach na rzecz zapobieżenia katastrofie humanitarnej w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu; mając na uwadze, że Unia Europejska wciąż udziela, w tym poprzez UNRWA, pomocy humanitarnej w Strefie Gazy,

1.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji 1860 z 8 stycznia 2009 r. oraz wyraża ubolewanie, że dotychczas zarówno Izrael, jak i Hamas nie odpowiedziały na wezwania ONZ do zaprzestania wrogich działań; wzywa do natychmiastowego i trwałego zawieszenia broni, które powinno obejmować zaprzestanie ostrzału rakietowego Izraela przez Hamas oraz zakończenie izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy ;

2.  zgadza się z koniecznością natychmiastowego zapewnienia, tak jak tego domaga się rezolucja 1860 Rady Bezpieczeństwa ONZ, rozwiązań oraz gwarancji w Strefie Gazy, aby utrzymać trwałe zawieszenie broni, połączone z wycofaniem wojski izraelskich, stałym otwarciem przejść granicznych, zniesieniem blokady oraz zapobieganiem nielegalnemu przemytowi broni i amunicji;

3.  apeluje o wynegocjowanie rozejmu, którego gwarantem powinien być mechanizm stworzony przez wspólnotę międzynarodową koordynowaną przez Kwartet oraz Ligę Arabską, który mógłby obejmować rozmieszczenie sił wielonarodowych, posiadających jasno określony mandat, aby przywrócić bezpieczeństwo i dopilnować zawieszenia broni z myślą o ludności w Izraelu i Strefie Gazy, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania granicy między Strefą Gazy a Egiptem, co nakłada na Egipt szczególną odpowiedzialność; wzywa Radę do zwiększenia nacisków w celu położenia kresu trwającej przemocy; wspiera wysiłki dyplomatyczne podjęte do tej pory przez wspólnotę międzynarodową, szczególnie Egipt i UE;

4.  jest zszokowany cierpieniem ludności cywilnej w Strefie Gazy; szczególnie głęboko ubolewa z powodu faktu, że zaatakowano również cele cywilne i obiekty ONZ; wyraża współczucie dla ludności cywilnej dotkniętej przemocą w Strefie Gazy i w południowym Izraelu;

5.  zdecydowanie domaga się od władz izraelskich, aby zezwoliły na swobodny dostęp do wsparcia humanitarnego i pomocy w Strefie Gazy, a także do zagwarantowania ciągłego i dostatecznego napływu pomocy przez korytarze humanitarne; wzywa władze izraelskie, aby zezwoliły prasie międzynarodowej na śledzenie wydarzeń na miejscu;

6.  wzywa Izrael do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego; wzywa Hamas do zaprzestania ataków rakietowych oraz do przyjęcia odpowiedzialności poprzez zobowiązanie się do zaangażowania w proces polityczny, którego celem jest przywrócenie dialogu między Palestyńczykami, oraz zaangażowania w trwający proces negocjacyjny;

7.  wzywa Unię Europejską do zajęcia bardziej zdecydowanego i jednolitego stanowiska politycznego oraz zachęca Radę do skorzystania z możliwości współpracy z nową administracją USA w celu zakończenia konfliktu porozumieniem opartym na rozwiązaniu „dwa państwa dla dwóch narodów”, aby stworzyć nowy, pokojowy regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie;

8.  podkreśla ogromne znaczenie odnowienia działań na rzecz wewnątrzpalestyńskiego pojednania między wszystkimi grupami społeczeństwa palestyńskiego, w oparciu o zawarte w lutym 2007 r. porozumienie z Mekki, w którym zakceptowano wcześniejsze porozumienia, w tym prawo Izraela do istnienia; podkreśla w związku z tym potrzebę stałego połączenia geograficznego pomiędzy Strefą Gazy a Zachodnim Brzegiem oraz pokojowego i trwałego politycznego zjednoczenia tych dwóch terytoriów;

9.  podkreśla, że tylko rzeczywisty postęp na drodze do pokoju oraz znaczna poprawa sytuacji na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy mogą wzmocnić prawowitość Autonomii Palestyńskiej;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiemu przedstawicielowi ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, rządowi Izraela, Knesetowi, rządowi i parlamentowi Egiptu oraz sekretarzowi generalnemu Ligi Arabskiej.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0492.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0350.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0430.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0064.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności