Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0051/2009Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0051/2009

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

14.1.2009

ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o situácii v pásme Gazy

Postup : 2009/2504(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0051/2009
Predkladané texty :
RC-B6-0051/2009
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v pásme Gazy

Európsky parlament,

–  – so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe, najmä uznesenia zo 16. novembra 2006 o situácii v pásme Gazy[1], z 12. júla 2007 o Blízkom východe[2], z 11. októbra 2007 o humanitárnej situácii v Gaze[3] a z 21. februára 2008 o situácii v pásme Gazy[4],

–  – so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 242 (1967). 338 (1973) a 1860 z 8. januára 2009,

–  – so zreteľom na Štvrtý ženevský dohovor (1949),

–  – so zreteľom na odklad hlasovania o súhlase s ďalšou účasťou Izraela v programoch ES,

–  – so zreteľom na vyhlásenie Európskej únie z 30. decembra 2008 o situácii na Blízkom východe,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Izrael začal 27. decembra 2008 vojenskú ofenzívu v Gaze ako odpoveď na opakované raketové útoky Hamasu na juh Izraela po tom, čo Hamas prevzal úplnú kontrolu nad pásmom Gazy a po stroskotaní dohody o prímerí a odmietnutí obnovenia dohody o prímerí,

B.  keďže podľa najnovších správ doteraz zahynulo v dôsledku izraelskej operácie v Gaze približne tisíc ľudí, pričom množstvo obetí tvoria deti a ženy, tisícky osôb boli zranené, došlo k zničeniu domov, škôl a ďalšej dôležitej civilnej infraštruktúry vplyvom používania sily zo strany izraelskej armády,

C.  keďže hraničné priechody do Gazy a z nej boli osemnásť mesiacov zatvorené a embargo na pohyb ľudí a tovaru ovplyvnilo každodenný život obyvateľstva, ďalej paralyzovalo hospodárstvo v pásme Gazy a obmedzilo významnejšie zlepšenie situácie na Západnom brehu; keďže embargo na pásmo Gazy predstavuje kolektívny trest, čo je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom,

D.  keďže zlepšenie životných podmienok Palestínčanov žijúcich v pásme Gazy a na Západnom brehu spolu s obnovením mierového procesu a zriadením fungujúcich palestínskych inštitúcií v Gaze sú kľúčovými aspektmi v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a dlhotrvajúceho mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi,

E.  keďže značná finančná podpora Palestínčanom zo strany Európskej únie zohráva významnú úlohu v úsilí zabrániť humanitárnej katastrofe v pásme Gazy a na Západnom brehu; keďže EÚ naďalej poskytuje – aj prostredníctvom agentúry UNWRA – humanitárnu pomoc v pásme Gazy,

1.  víta prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1860 z 8. januára 2009 a vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani Izrael ani Hamas dosiaľ nesplnili požiadavku OSN zastaviť akty nepriateľstva; vyzýva na okamžité a trvalé prímerie vrátane zastavenia raketových útokov Hamasu na Izrael a ukončenia izraelskej vojenskej operácie v Gaze;

2.  súhlasí s nevyhnutnosťou urýchlene zabezpečiť opatrenia a záruky v Gaze podľa požiadaviek rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1860 s cieľom udržať trvalé prímerie, ktoré súčasne zahŕňa stiahnutie izraelských vojsk, trvalé znovuotvorenie hraničných priechodov, zrušenie blokády a zabránenie ilegálnemu obchodovaniu so zbraňami a muníciou;

3.  vyzýva na prímerie dosiahnuté na základe rokovaní, ktorého zárukou bude mechanizmus stanovený medzinárodným spoločenstvom koordinovaný kvartetom a Arabskou ligou, čo by mohlo zahŕňať vyslanie medzinárodných síl s jasným mandátom obnoviť bezpečnosť a zaručiť prímerie v prospech ľudí v Izraeli a v Gaze s osobitnými právomocami pri monitorovaní hranice medzi Egyptom a Gazou, čo znamená zvláštnu zodpovednosť Egypta; žiada Radu, aby zvýšila svoj tlak s cieľom zastaviť pokračujúce násilie; podporuje doterajšie diplomatické úsilie medzinárodného spoločenstva, najmä Egypta a EÚ;

4.  vyjadruje šok z utrpenia civilného obyvateľstva v Gaze; dôrazne odsudzuje najmä skutočnosť, že počas útokov boli zasiahnuté civilné ciele a ciele OSN; vyjadruje solidaritu s civilným obyvateľstvom zasiahnutým násilnosťami v Gaze a v južnom Izraeli;

5.  dôrazne žiada izraelské orgány, aby umožnili nebránený prístup k humanitárnej pomoci v pásme Gazy a aby zaručili nepretržitý a dostatočný tok pomoci cez humanitárne koridory; žiada izraelské orgány, aby umožnili medzinárodnej tlači sledovať udalosti priamo na mieste;

6.  vyzýva Izrael, aby si splnil záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva; vyzýva Hamas, aby ukončil raketové útoky a prijal vlastnú zodpovednosť tým, že sa zaviaže zapojiť sa do politického procesu zameraného na obnovu vnútropalestínskeho dialógu a bude sa podieľať na prebiehajúcom procese rokovaní;

7.  požaduje, aby tu Európska únia zohrávala silnejšiu a jednotnejšiu politickú úlohu, a vyzýva Radu, aby využila príležitosť na spoluprácu s novou administratívou USA s cieľom ukončiť konflikt dohodou založenou na riešení v podobe dvoch štátov,  ktoré bude smerovať k vybudovaniu novej mierovej regionálnej bezpečnostnej štruktúry na Blízkom východe;

8.  zdôrazňuje veľký význam obnovy úsilia o vnútropalestínske zmierenie všetkých zložiek palestínskej spoločnosti vychádzajúce z dohody z Mekky z februára 2007, ktoré znamená akceptáciu predchádzajúcich dohôd vrátane práva Izraela na existenciu; a v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu trvalého geografického prepojenia a mierového a trvalého politického znovuzjednotenia pásma Gazy a Západného brehu;

9.  zdôrazňuje, že len skutočný pokrok v zabezpečení mieru a výrazné zlepšenie situácie na území Západného brehu a Gazy môže posilniť legitimitu Palestínskej samosprávy;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi kvarteta pre Blízky východ, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, izraelskej vláde, Knesetu, vláde a parlamentu Egypta a generálnemu tajomníkovi Arabskej ligy.