Postup : 2009/2516(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0066/2009

Predkladané texty :

RC-B6-0066/2009

Rozpravy :

PV 03/02/2009 - 11
CRE 03/02/2009 - 11

Hlasovanie :

PV 04/02/2009 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0045

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 106kWORD 63k
2.2.2009
PE416.193
PE420.295
PE420.296
 
B6‑0066/2009}
B6‑0069/2009}
B6‑0070/2009} RC1
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
   Urszula Gacek v mene skupiny PPE-DE
   Martin Schulz, Claudio Fava v mene skupiny PSE
   Graham Watson, Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato, Anneli Jäätteenmäki, v mene skupiny ALDE
   Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli v mene skupiny UEN
   Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Hélène Flautre, v mene skupiny Verts/ALE
   Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm, Willy Meyer Pleite, v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   PPE-DE (B6‑0066/2009)
   PSE (B6‑0069/2009)
   ALDE Verts/ALE, GUE/NGL (B6‑0070/2009)
o návrate a presídlení väzňov z väzenského zariadenia Guantánamo

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrate a presídlení väzňov z väzenského zariadenia Guantánamo  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na medzinárodné, európske a vnútroštátne nástroje týkajúce sa ľudských práv, základných slobôd a zákazu svojvoľného zadržiavania, núteného zmiznutia a mučenia, ako sú Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach a Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu z 10. decembra 1984,

–  so zreteľom na transatlantickú spoluprácu medzi USA a EÚ a jej členskými štátmi, a to najmä v oblasti boja proti terorizmu,

–  so zreteľom na:

   svoje uznesenie z 13. júna 2006 o situácii väzňov na Guantáname(1),
   svoje uznesenie o Guantanáme zo 16. februára 2006(2),
   svoje odporúčanie Rade z 10. marca 2004 o práve zadržaných osôb v Guantáname na spravodlivý proces(3)
   svoje uznesenie zo 7. februára 2002 o situácii zadržiavaných osôb na základni v zálive Guantánamo(4),
   uznesenia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy,
   správu Komisie OSN pre ľudské práva z 15. februára 2006,
   stanoviská osobitných spravodajcov OSN,
   závery a odporúčania Výboru OSN proti mučeniu, ktoré sa týkajú Spojených štátov,
   stanovisko predsedu Európskeho parlamentu z 20. januára 2009,
   stanovisko komisára Rady Európy pre ľudské práva z 19. januára 2009,
   stanovisko koordinátora EÚ pre boj proti terorizmu,
   stanoviská európskeho komisára pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť a predsedníctva EÚ,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2007 o údajnom využívaní európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (správa poslanca Favu)(5) a so zreteľom na aktivity Rady Európy v tejto oblasti,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 zriadili Spojené štáty v januári 2002 v zálive Guantánamo (Kuba) prísne strážené väzenské zariadenie, v ktorom sú zadržiavané osoby podozrivé z terorizmu,

B.  keďže väzňom v zálive Guantanámo a v tajných väzenských zariadeniach sa upierali ich základné ľudské práva, najmä právo na spravodlivý proces, a boli vystavení krutým vyšetrovacím metódam ako mučenie vodou (waterboarding), ktoré sa rovnajú mučeniu a krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu,

C.  keďže vo viacerých rozsudkoch súdov USA, vrátane Najvyššieho súdu, boli priznané čiastočné a obmedzené práva vrátane možnosti prístupu k občianskym súdom v USA,

D.  keďže na zozname uverejnenom úradmi USA je 759 bývalých a súčasných väzňov na Guantáname; keďže bolo prepustených 525 väzňov a 5 väzňov zomrelo vo väzbe; keďže v súčasnosti je na Guantáname približne 250 väzňov, z toho:

   určitý počet zadržiavaných zostáva na Guantáname len preto, že neexistuje krajina, do ktorej by sa mohli bezpečne vrátiť; sú to muži, ktorí nikdy neboli a nikdy nebudú Spojenými štátmi obvinení zo žiadnych zločinov;
   určitý počet zadržiavaných, u ktorých sa uvažuje o stíhaní a súdnom procese;
   určitý počet zadržiavaných, ktorých USA nemajú v úmysle súdne stíhať, ale existuje presvedčenie, že predstavujú potenciálne nebezpečenstvo;

E.  keďže používanie mučenia a nezákonných prostriedkov znamená, že získané „dôkazy“ sú neprijateľné na súdoch, čím sa súdne stíhanie a odsúdenie za terorizmus stáva nemožným;

F.  keďže úrady Spojených štátov tvrdia, že od svojho prepustenia sa 61 bývalých väzňov zo zálivu Guantánamo zapojilo do terorizmu;

1.  osobitne víta rozhodnutia prezidenta USA Baracka Obamu zatvoriť väzenské zariadenie v zálive Guantánamo, ako aj ďalšie súvisiace vykonávacie nariadenia, ktoré označujú významnú zmenu v politike Spojených štátov voči dodržiavaniu humanitárneho a medzinárodného práva a vyzýva novú administratívu, aby v tomto smere podnikla ďalšie kroky;

2.  pripomína, že hlavnú zodpovednosť za celý proces uzatvárania väzenského zariadenia v zálive Guantánamo a budúcnosť jeho väzňov nesie USA; napriek tomu však potvrdzuje, že zodpovednosť za dodržiavanie medzinárodného práva a základných práv nesú všetky demokratické krajiny, najmä EÚ a jej členské štáty, ktoré spoločne predstavujú spoločenstvo založené na hodnotách;

3.  vyzýva USA, aby pre zadržiavaných na Guantáname zabezpečili zaručenie ich ľudských práv a základných slobôd na základe medzinárodného a ústavného práva USA a:

   aby sa s každým zadržiavaným, proti ktorému majú USA dostatok dôkazov, bezodkladne uskutočnilo náležité súdne konanie formou spravodlivého verejného vypočutia príslušným nezávislým a nestranným súdom a aby bol v prípade odsúdenia uväznený v USA,
   aby bol každý zadržiavaný, proti ktorému nebude vznesené obvinenie a ktorý sa dobrovoľne rozhodne pre návrat do krajiny pôvodu, promptne a čo najskôr vrátený do svojej domovskej krajiny,
   aby každému zadržiavanému, proti ktorému nebude vznesené obvinenie, ale ktorý sa do krajiny svojho pôvodu nemôže vrátiť z dôvodu skutočného rizika mučenia a prenasledovania, bola poskytnutá možnosť prijatia Spojenými štátmi a ponúknutá humanitárna ochrana na pôde USA a poskytnuté odškodnenie;

4.  Vyzýva členské štáty, aby v prípade, ak o to administratíva USA požiada, spolupracovali na hľadaní riešení, boli pripravení prijať väzňov z Guantánama v EÚ s cieľom prispieť k posilneniu medzinárodného práva a ako prioritu poskytli spravodlivé a humánne zaobchádzanie pre všetkých a pripomína, že členské štáty sú povinné v rámci lojálnej spolupráce vzájomne konzultovať možné vplyvy na verejnú bezpečnosť v rámci EÚ;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi NATO, generálnemu tajomníkovi a predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, generálnemu tajomníkovi OSN a prezidentovi a Kongresu Spojených štátov amerických.

(1) OJ C 300 E, 9.12.2006, p. 136.
(2) OJ C 290 E, 29.11.2006, p. 423.
(3) OJ C 102 E, 28.4.2004, p. 640.
(4) OJ C 284 E, 21.11.2002, p. 353.
(5) OJ C 287 E, 29.11.2007, p. 309.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia