Предложение за обща резолюция - RC-B6-0073/2009Предложение за обща резолюция
RC-B6-0073/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

4.2.2009

внесено съгласно
член 115, параграф 5 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: относно положението на бежанците от Мианмар в Тайланд

Процедура : 2009/2528(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0073/2009
Внесени текстове :
RC-B6-0073/2009
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението на бежанците от Мианмар в Тайланд

Европейският парламент,

–  - като взе предвид Конвенцията на ООН от 1951 г за статута на бежанците и протокола от 1967 г. към нея,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Мианмар,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че бе докладвано, че между 18 и 30 декември 2008 г. около 1000 души, идващи с лодки от Аракан, са били заловени от флотата в тайландски териториални води и впоследствие са били изтеглени до международните води, без да им се предостави навигационно оборудване или достатъчно храна и вода; като има предвид, че мнозина от тях липсват и са съществували опасения, че са се удавили, докато някои от тях са били спасени от бреговата охрана на Индонезия и Индия;

Б.  като има предвид, че местното население на Аракан, етническа общност в западната част на Мианмар, съставена предимно от мюсюлмани, е подложено на системни, непрестанни и повсеместни нарушения на правата на човека от страна на господстващия военен режим, в това число чрез погазване на гражданските права, налагане на строги ограничения върху свободата на движение и извършването на произволни арести;

В.  като има предвид, че през последните години хиляди жители на Мианмар са напуснали родината си поради репресията и повсеместния глад, и са рискували живота си, за да достигнат до Тайланд и други югоизточни азиатски държави, като има предвид, че Тайланд се превръща все повече в транзитна дестинация за бежанците от Мианмар;

Г.  като има предвид, че тайландските органи на властта са отхвърлили подобни обвинения и че министър-председателят - Abhisit Vejjajiva - обеща обстойно разследване по въпроса;

Д.  като има предвид, че Агенцията на ООН за бежанците гласно изрази своята загриженост във връзка с докладваното малтретиране на бежанците от Мианмар и поиска да получи достъп до 126 произхождащи от Аракан лица, които все още са задържани от тайландските органи на властта;

Е.  като има предвид, че според твърденията на тайландските органи мигрантите, заловени в териториалните води на Тайланд, са били незаконни икономически мигранти;

1.  изразява неодобрение във връзка с докладваните случаи на нечовешко отношение към бежанците от Аракан и приканва настоятелно правителството на Тайланд в качеството на уважаван член на международната общност, добре известен с гостоприемството си по отношение на бежанците, да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че нищо не застрашава живота на дошлите от Аракан лица и че отношението към тях ще бъде в съответствие с хуманитарните стандарти;

2.   строго осъжда непрестанното преследване на представители от населението в Аракан от страна на правителството на Мианмар, което носи първостепенна отговорност за състоянието на бежанците; иска на лицата, произхождащи от Аракан, да им бъде върнато гражданството на Мианмар незабавно да бъдат премахнати наложените ограничения върху правото им на образование, правото им на встъпване в брак и свободата на движение, преустановяване на преследването поради религиозни подбуди, разрушаването на джамии и други храмове, както и преустановяване погазването на правата на човека в цялата страна;

3.  призовава правителството на Тайланд да не връща в Мианмар бежанците от Аракан и лицата, поискали убежище , в това число лицата, пристигнали с лодки, където техният живот ще бъде застрашен или където могат да бъдат подложени на мъчения;

4.  приветства изявлението на тайландския министър-председател - Abhisit Vejjajiva, че ще бъде поведено разследване относно предполагаемото малтретиране от страна на военните на поискалите убежище лица, произхождащи от Аракан и отправя искане за провеждане на задълбочено и безпристрастно разследване, при пълна прозрачност, с цел установяване на фактите и предприемане на подходящите действия срещу лицата, отговорни за малтретирането на бежанците от Мианмар;

5.  призовава тайландското правителство да предостави на Върховния комисар на ООН за бежанците незабавен и пълен достъп до пристигналите с лодки задържани лица от Аракан, за да може да установи сам нуждата им от защита; същевременно призовава правителството на Тайланд да подпише Конвенцията на ООН от 1951 г. за статута на бежанците и протокола от 1967 г. към нея;

6.  подчертава, че въпросът, свързан с лицата от лодките, който засяга Тайланд и други държави е основно от регионално естество; има положително отношение към усилията на тайландското правителство да засили сътрудничеството между съседите в региона с цел разрешаване на въпроса, свързан с лицата, произхождащи от Аракан; в тази връзка приветства проведената на 23 януари среща между външния министър - Kasit Piromya и посланиците на Индия, Индонезия, Бангладеш, Малайзия и Мианмар; и призовава членовете на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, и по-специално тайландското председателство, да работят в посока намиране на решение на този останал дълго неразрешен проблем;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, правителството на Кралство Тайланд, Правителството на Мианмар, генералния-секретар на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, Върховния комисар на ООН за бежанците и на генералния секретар на ООН.