Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B6-0074/2009Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B6-0074/2009

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

4.2.2009

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset: Sri Lankasta

Menettely : 2009/2527(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B6-0074/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B6-0074/2009
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Sri Lankasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Sri Lankasta 18. toukokuuta 2000[1], 14. maaliskuuta 2002[2] ja 20. marraskuuta 2003[3] antamansa päätöslauselmat, Intian valtameren katastrofista 13. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman[4] ja Sri Lankan tilanteesta 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman[5],

–  ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 29. toukokuuta 2006 tekemän päätöksen kieltää muodollisesti Eelamin tamilitiikerit -järjestö (Liberation Tamil Tigers of Eelam, LTTE)[6],

–  ottaa huomioon Euroopan unionin puheenjohtajavaltion Sri Lankasta 17. elokuuta 2006 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon Sri Lankan jälleenrakennuksesta ja kehityksestä 10. kesäkuuta 2003 annetun Tokion julistuksen, jossa avunantajien tuki liitettiin rauhanprosessin edistymiseen,

–  ottaa huomioon Sri Lankan hallituksen ja LTTE:n allekirjoittaman tulitaukosopimuksen, joka astui voimaan 23. helmikuuta 2002,

–  ottaa huomioon joulukuussa 2002 annetun Oslon julistuksen, jossa Sri Lankan hallitus ja LTTE sopivat pyrkivänsä ratkaisuun, joka pohjautuu liittovaltiorakenteeseen yhtenäisen Sri Lankan sisällä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että hallituksen sotilaallisen hyökkäyksen alettua lokakuussa 2008 LTTE on vetäytynyt pohjoisille seuduille ja pakottanut siviilit syvemmälle hallitsemalleen alueelle, ja tämä on johtanut Mullaitivun alueella siihen, että satoja ihmisiä on kuollut ja noin 250 000 siviiliä joutunut murhaavaan ristituleen Sri Lankan armeijan ja LTTE:n välillä,

B.  ottaa huomioon, että Sri Lanka on kärsinyt LTTE:n aseellisesta kapinasta ja hallituksen vastarinnasta noin 25 vuoden ajan ja että se on johtanut noin 70 000 ihmisen kuolemaan,

C.  ottaa huomioon, että vapautettujen alueiden siviiliväestö tarvitsee humanitaarista apua ja että vaikka hallituksen elimet ovat nyt pystyneet vastaamaan näihin tarpeisiin, tuhannet siviilit ovat edelleen alttiina suurille vaaroille ja joutuvat edelleen kärsimään perustarpeiden puutteesta alueilla, joilla konflikti jatkuu,

D.  ottaa huomioon suuren huolen siitä, että turvavyöhykkeellä sijainneita sairaalaa ja YK:n kansallisen henkilöstön asuinaluetta tulitettiin, mikä johti useiden siviilien kuolemaan ja loukkaantumiseen,

E.  ottaa huomioon, että Amnesty Internationalin mukaan sekä hallituksen joukot että LTTE ovat rikkoneet sodan sääntöjä pakottamalla siviilejä hätäsiirtolaisiksi ja estämällä heitä pakenemaan turvaan,

F.  ottaa huomioon, että kansainvälisen lehdistöinstituutin Sri Lankaan lähettämä valtuuskunta totesi, että konfliktia koskevassa raportoinnissa vallitsee kolme suuntausta: toimittajilla ei ole pääsyä konfliktialueille ja riippumaton tiedonkulku on puutteellista, konfliktia käsitteleviin toimittajiin kohdistuu hyökkäyksiä ja ahdistelua, ja tiedotusvälineet harjoittavat itsesensuuria,

G.  ottaa huomioon, että vuoden alun jälkeen toimittaja Lasantha Wickrematungan murha ja suositun riippumattoman tv-kanavan tiloihin tehty hyökkäys ovat johtaneet tiedonvälitysyhteisön halvaantumiseen,

H.  muistuttaa, että ainakin 14 toimittajaa on saanut surmansa ja lukuisia muita on siepattu tai pidätetty vuoden 2006 jälkeen ja että toimittajat ilman rajoja ‑järjestön lehdistön vapautta koskevassa tilastossa Sri Lanka sijoittautui 173 maan joukossa 165. sijalle,

I.  muistuttaa olevan ensisijaisen tärkeää, että kaikki konfliktin osapuolet kunnioittavat ihmisoikeuksia ja humanitaarisia normeja, ei pelkästään välittömänä vastauksena pahenevaan tilanteeseen vaan konfliktin oikeudenmukaisen ja kestävän ratkaisun peruspilarina,

J.  ottaa huomioon, että Tokion kokouksen yhteispuheenjohtajat (Norja, Japani, Yhdysvallat ja EU) ovat yhteisesti kehottaneet LTTE:tä neuvottelemaan Sri Lankan hallituksen kanssa vihollisuuksien lopettamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, mukaan luettuna aseistariisunta, väkivallasta pidättäytyminen ja Sri Lankan hallituksen armahdustarjouksen hyväksyminen, ja osallistumaan poliittisena osapuolena prosessiin, jolla pyritään oikeudenmukaiseen ja kestävään poliittiseen ratkaisuun,

K.  ottaa huomioon, että Tokion kokouksen yhteispuheenjohtajat ovat yhteisesti kehottaneet Sri Lankan hallitusta ja LTTE:tä julistamaan väliaikaisen tulitauon, jotta mahdollistetaan sairaiden ja haavoittuneiden evakuointi ja voidaan tarjota apua siviiliväestölle,

1.  uskoo, että viimeaikainen kehitys voi muodostaa käännekohdan Sri Lankan kriisissä, yhtyy Tokion kokouksen yhteispuheenjohtajien julkilausumaan, ja toivoo, että maassa pian vallitsee rauha ja vakaus;

2.  uskoo, että sotilaallinen voitto LTTE:stä ei poista tarvetta löytää poliittinen ratkaisu kestävän rauhan varmistamiseksi;

3.  kehottaa hallitusta ja LTTE:tä noudattamaan sodan lakeja, minimoimaan siviileille sotilasoperaatioiden aikana aiheutuvat haitat ja välittömästi mahdollistamaan sen, että tuhannet konfliktialueelle loukkuun jääneet siviilit pystyvät turvallisesti liikkumaan ja saamaan humanitaarista apua;

4.  pitää tervetulleena Sri Lankan hallituksen lupausta varmistaa, että kaikki tiedotusvälineiden vapauden väitetyt loukkaukset tutkitaan täydellisesti ja avoimesti, jotta voidaan myös puuttua rankaisemattomuuden kulttuuriin ja välinpitämättömyyteen, joka liittyy toimittajiin Sri Lankassa kohdistuneisiin surmiin ja hyökkäyksiin;

5.  korostaa tarvetta asettaa kansainvälisiä valvojia arvioimaan Wannin alueelle loukkuun jääneiden neljännesmiljoonan ihmisen humanitaarisia tarpeita ja varmistaa elintarvikkeiden ja muun humanitaarisen avun jakelu erityisesti siksi, että taistelut ovat lähestymässä loukkuun jäänyttä siviiliväestöä;

6.  tuomitsee jälleen lapsisotilaiden värväämisen, joka on lasten järkyttävää hyväksikäyttöä ja sotarikos, ja kehottaa kaikkia kapinallisryhmiä lopettamaan käytännön, vapauttamaan hallussaan olevat lapset ja tekemään periaatepäätöksen, että ne eivät enää värvää lapsia;

7.  kehottaa hallitusta kiinnittämään kiireellistä huomiota miinanraivaukseen, koska miinat voivat muodostaa vakavan esteen ennalleen palauttamiselle ja taloudelliselle uudistumiselle; kehottaa tältä osin Sri Lankan hallitusta ottamaan tässä yhteydessä hyvin myönteisen askeleen liittymällä Ottawan sopimukseen (jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, valmistuksen ja kuljetuksen kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva yleissopimus);

8.  pitää tervetulleena Sri Lankan hallituksen sitoutumista merkittävään alueelliseen hajauttamiseen, joka antaa pääasiassa tamilien asuttamille alueille sekä muille alueille mahdollisuuden suurempaan hallinnolliseen valvontaan yhtenäisessä valtiossa; kehottaa hallitusta huolehtimaan sen nopeasta täytäntöönpanosta ja varmistamaan siten, että kaikilla Sri Lankan kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet;

9.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioiden hallituksia kaksinkertaistamaan ponnistelunsa vakaan ja oikeudenmukaisen rauhan saamiseksi Sri Lankaan sekä turvallisten ja vauraiden olojen palauttamiseksi;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Norjan hallitukselle ja Tokion avunantajakonferenssin muille yhteispuheenjohtajille, Sri Lankan presidentille ja hallitukselle sekä muille konfliktin osapuolille.