Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0076/2009Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0076/2009

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

4.2.2009

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl Brazilijos atsisakymo perduoti Cesarę Battisti

Procedūra : 2008/2211(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0076/2009
Pateikti tekstai :
RC-B6-0076/2009
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Brazilijos atsisakymo perduoti Cezarę Battisti

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos strateginės partnerystės,,

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bendrąjį bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES ir Brazilijos strateginės partnerystės link“ (COM(2007)0281),,

–  atsižvelgdamas į Italijos piliečio Cesarės Battisti, kurio ekstradicijos iš Brazilijos prašo Italija, bet kurio nesutinka perduoti Brazilijos institucijos, bylą,,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi Cesare Battisti buvo nuteistas in absentia už keturias žmogžudystes, dalyvavimą ginkluotos grupuotės veikloje, apiplėšimą, šaunamųjų ginklų laikymą ir ginkluotus smurto aktus, o galutinius nuosprendžius paskelbė Italijos teisminės institucijos,

B.  atsižvelgdamas į Cesarės Battisti pabėgimą į Prancūziją 1990 m. ir Prancūzijos valstybės tarybos bei kasacinio teismo galutinį sprendimą perduoti jį Italijos institucijoms,

C.  kadangi priėmus šį sprendimą Cesare Battisti slapstėsi iki tol, kol buvo suimtas Brazilijoje 2007 m. kovo mėn.,   

D.  kadangi Cesare Battisti pateikė apeliacinį skundą Europos žmogaus teisių teismui dėl ekstradicijos į Italiją ir kadangi šis apeliacinis skundas buvo paskelbtas nepriimtinu 2006 m. gruodžio mėn.,

E.  kadangi 2009 m. sausio 17 d. Brazilijos vyriausybė Cesarę Battisti paskelbė politiniu pabėgėliu ir todėl atsisakė jį perduoti motyvuodama tuo, kad Italijos teisingumo sistema nesuteikia pakankamai garantijų sulaikytųjų teisių atžvilgiu,

F.  kadangi politinio pabėgėlio statusas turi būti suteikiamas laikantis tarptautinės teisės nuostatų,

G.  kadangi šį sprendimą galima interpretuoti kaip nepasitikėjimą Europos Sąjunga, kuri yra pagrįsta, be kitų dalykų, pagarba pagrindinėms teisėms ir teisinės valstybės principams, o šie taip pat apima ir sulaikytųjų teises, ir kadangi šių principų laikosi visos valstybės narės,

H.  kadangi Brazilija ir Europos Sąjunga palaiko gerus ir aktyvius ekonominius, prekybinius ir politinius santykius, kurie yra pagrįsti, inter alia, bendrais principais, pvz., pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams,

I.  kadangi Brazilija, visapusiškai remiama visų valstybių narių, įgyja svarbų vaidmenį tarptautiniu lygmeniu, ir kadangi dalyvavimas Didžiojo dvidešimtuko susitikime Vašingtone praėjusių metų lapkričio mėn. ir dalyvavimas tokiuose susitikimuose ateityje yra vienas iš šios didėjančios atsakomybės pasauliniu mastu ženklų,

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad teismo procesas dar nesibaigė ir kad galutinis Brazilijos institucijų sprendimas turėtų būti paskelbtas per ateinančias savaites;

2.  tikisi, kad persvarstant sprendimą dėl Cesarės Battisti ekstradicijos bus atsižvelgta į ES valstybės narės, kuri visiškai laikosi teisinės valstybės principų Europos Sąjungoje, paskelbtą sprendimą;

3.  tikisi, kad, atsižvelgdamos į šias aplinkybes, Brazilijos institucijos ras sprendimą, pagrįstą bendromis vertybėmis, kuriomis vadovaujasi Brazilija ir Europos Sąjunga;

4.  pažymi, kad ES ir Brazilijos Federacinės Respublikos partnerystė pagrįsta apibusiu supratimu, kad abi šalys laikysis teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių, įskaitant teisę į gynybą ir teisę į teisingą ir nešališką bylos nagrinėjimą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms, Brazilijos vyriausybei, Brazilijos Federacinės Respublikos prezidentui, Brazilijos Kongreso pirmininkui ir MERCOSUR parlamentinio komiteto pirmininkui.