Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B6-0076/2009Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B6-0076/2009

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

4.2.2009

Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesniedza:
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas: par Brazīlijas atteikumu izdot Cesare Battisti

Procedūra : 2008/2211(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B6-0076/2009
Iesniegtie teksti :
RC-B6-0076/2009
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Brazīlijas atteikumu izdot Cesare Battisti

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei attiecībā uz Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģisko partnerību,

–  ņemot vērā sadarbības pamatnolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Gatavošanās ES un Brazīlijas partnerības izveidei” (COM(2007)0281),

–  ņemot vērā Itālijas pilsoņa Cesare Battisti lietu, kura izraidīšanu no Brazīlijas ir pieprasījušas Itālijas varas iestādes un ko Brazīlijas varas iestādes līdz šim ir atteikušas,

–  ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.  tā kā Itālijas tiesu iestāžu galīgajos spriedumos Cesare Battisti bija apcietināts aizmuguriski par četrām nonāvēšanām un piedalīšanos bruņotās bandās, laupīšanās, par ieroču glabāšanu un bruņotiem vardarbības aktiem,

B.  ņemot vērā Cesare Battisti bēgšanu 1990. gadā uz Franciju un Francijas valdības un Kasācijas tiesas 2004. gada galīgo lēmumu atļaut viņa izdošanu Itālijas varas iestādēm,

C.  tā kā Cesare Battisti pēc šāda sprieduma slēpās līdz savam arestam 2007. gada martā Brazīlijā,   

D.  tā kā Cesare Battisti pret savu izdošanu Itālijai ir iesniedzis pārsūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā un tiesa šo pārsūdzību 2006. gada decembrī ir noraidījusi,

E.  tā kā Brazīlijas valdība 2009. gada 17. janvārī piešķīra Cesare Battisti politiskā bēgļa statusu un viņa izdošana tādēļ tika noraidīta, aizbildinoties, ka Itālijas tiesu sistēma nespēj nodrošināt pietiekamas garantijas attiecībā uz ieslodzīto tiesībām,

F.  tā kā politiskā bēgļa statusa piešķiršanai jānotiek atbilstoši starptautisko tiesību normām,

G.  tā kā šo lēmumu var interpretēt kā neuzticības zīmi attiecībā uz Eiropas Savienību, kas, cita starpā, ir dibināta, pamatojoties uz pamattiesību un tiesiskuma ievērošanu, ietverot arī apcietināto tiesības, un tā kā šie principi attiecas uz visām dalībvalstīm,

H.  tā kā ekonomiskās, tirdzniecības un politiskās attiecības starp Brazīliju un Eiropas Savienību ir ļoti labas un cerīgas un to pamatā, cita starpā, ir kopīgi principi, piemēram, cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošana,

I.  tā kā ar visu dalībvalstu pilnu atbalstu Brazīlijai ir liela nozīme starptautiskajā līmenī un tā kā tās dalība G-20 sanāksmē, kas notika 2008. gada novembrī Vašingtonā, un sagaidāmā dalība šādās sanāksmēs norāda uz tās pieaugošo atbildību globālā līmenī,

1.  norāda, ka tiesvedība joprojām turpinās un galīgais lēmums Brazīlijas varas iestādēm jāpaziņo tuvāko nedēļu laikā;

2.  paļaujas, ka, atkārtoti izskatot lēmumu par Cesare Battisti izdošanu, tiks ņemts vērā vienas Eiropas Savienības dalībvalsts spriedums, kurā pilnībā ņemti vērā tiesiskuma principi Eiropas Savienībā;

3.  izsaka cerību, ka Brazīlijas varas iestādes, vadoties no šādiem apsvērumiem, varētu pieņemt lēmumu, kas pamatotos uz kopīgiem Brazīlijas un Eiropas Savienības principiem;

4.  norāda, ka partnerība starp ES un Brazīlijas Federatīvo Republiku pamatojas uz savstarpēju sapratni, ka abas puses ievēro tiesiskumu un pamattiesības, ieskaitot aizstāvības tiesības un tiesības uz godīgu un taisnīgu tiesvedību;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, dalībvalstu valdībām, Brazīlijas valdībai, Brazīlijas Federatīvās Republikas prezidentam, Brazīlijas Kongresa priekšsēdētājam, kā arī Mercosur parlamentārās komitejas priekšsēdētājam.