Společný návrh usnesení - RC-B6-0115/2009Společný návrh usnesení
RC-B6-0115/2009

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,

11. 3. 2009

který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami: o Guineji-Bissau

Postup : 2009/2554(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B6-0115/2009
Předložené texty :
RC-B6-0115/2009
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Guineji-Bissau

Evropský parlament,

  s ohledem na prohlášení EU ze dne 3. března 2009 o tragických událostech v Guineji-Bissau,

  s ohledem na prezidentské volby (19. června 2005) a volby do zákonodárného orgánu (listopad 2008),

  s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 4. března 2009 o současné politické krizi v Guineji-Bissau,

–  s ohledem na prohlášení výboru Africké unie ze dne 2. března 2009,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 2. března 2009, krátce po bombovém útoku, při němž zahynul velitel armády Batista Tagmé Na Waié, povstalci zastřelili prezidenta Joâa Bernarda Vieiru; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto vraždění přišli o život dva významní politici a rivalové, kteří během posledních čtyř měsíců několikrát unikli pokusům o atentát,

B.  vzhledem k tomu, že tyto útoky nejsou považovány za puč a Rada míru a bezpečnosti Africké unie nepozastavila Guineji-Bissau členství, jak tomu bylo minulý rok po provedení puče u sousedních zemí Guiney a Mauritánie;

C.  vzhledem k tomu, že nedávno zvolený předseda parlamentu Raimundo Perreira složil přísahu prezidenta do té doby, než proběhnou volby, jak stanoví ústava; vzhledem k tomu, že Raimundo Perreira požádal mezinárodní společenství, aby pomohlo stabilizovat zemi;

D.  vzhledem k tomu, že desetiletí politické nestability Guiney-Bissau přivedla zemi do hluboké krize, která se vyznačuje nedostatečným přístupem k čisté vodě, zdravotní péči a vzdělávání a skutečností, že státní zaměstnanci mnoha ministerstev se již měsíce potýkají s problémem zpožděných mezd; a vzhledem k tomu, že tato země je jednou z mála zemí, které se nachází na seznamu Komise OSN pro budování míru, jejímž cílem je pomáhat chudým zemím, aby se zabránilo návratu válečného konfliktu či chaosu; vzhledem k tomu, že k vraždám došlo v době, kdy EU a mezinárodní společenství zintenzivnilo svou činnost s cílem vybudovat demokratickou a stabilní Guineu-Bissau;

E.  vzhledem k tomu, že od června 2008 EU prostřednictvím mise EBOP „Reforma bezpečnostního sektoru Guinea-Bissau“ poskytuje v této zemi své poradenství a podporu při provádění reformy bezpečnostního sektoru;

F.  vzhledem k tomu, že volby do zákonodárného orgánu konané v listopadu 2008 byly pro Guineu-Bissau, jejíž přechod na demokratické zásady naléhavě potřeboval nový impuls, důležitou zkouškou; vzhledem k tomu, že volby chválili jak občané této země, tak i mezinárodní pozorovatelé, zejména volební pozorovatelská mise EU, a staly se základem posílené podpory OSN při budování míru v zemi; vzhledem k tomu, že v průběhu voleb armáda nezasahovala do volebního procesu a zajišťovala mírový průběh voleb;

G.  vzhledem k tomu, že vraždy mají pravděpodobně spojitost s politickým napětím vycházejícím z dávné rivality, rozporů mezi etnickými skupinami a nestability ve vojenských řadách a také se stále častějšími zájmy spojenými s pašováním drog v zemi, které vedou k velmi komplikované a nebezpečné situaci, jež neustále ničí schopnost země zotavit se z krize;

H.  vzhledem k tomu, že rostoucí důkazy o pašování drog do země a přes zemi ukazují, že se tento problém začíná stávat velkým nebezpečím pro celou západní Afriku a představuje také velkou hrozbu pro Evropskou unii, neboť ovlivňuje její sousední země;

I.  vzhledem k tomu, že se Guinea-Bissau potýká s problémem pašování drog a slouží jako důležité překladiště mezi Jižní Amerikou a Evropou, a vzhledem k tomu, že pašování drog představuje vážnou hrozbu pro politickou stabilitu v zemi;

1.   důrazně odsuzuje vraždy prezidenta Guiney-Bissau Joâa Bernarda Vieiry a velitele armády Batisty Tagmého Na Waiého, ke kterým došlo ve dnech 1. a 2. března 2009;

2.  vyjadřuje svou upřímnou lítost rodinám zemřelého prezidenta Joâa Bernarda Vieiry a zemřelého velitele armády Batisty Tagmého Na Waiého a občanům Guiney-Bissau;

3.   naléhavě žádá orgány Guiney-Bissau, aby důkladně prošetřily tyto zločiny a povolaly odpovědné osoby ke spravedlnosti, a vyzývá mezinárodní společenství, aby k dosažení tohoto cíle použilo v co největší míře svého vlivu a poskytlo veškerou podporu, kterou země bude potřebovat a požadovat; upozorňuje, že doposud nebyly vyřešeny případy, kdy byli zavražděni generál Ansumane Mane (2000) a Veríssimo Correia Seabra (2004), ani nebyli vypátráni, obžalováni a odsouzeni jejich vrazi; zdůrazňuje, že beztrestnost není řešením;

4.   vítá příslib armády respektovat ústavu Guiney-Bissau a naléhavě vyzývá k respektování ústavního pořádku v zemi;

5.   naléhavě žádá všechny strany, aby vyřešily rozpory politickou a mírovou cestou prostřednictvím orgánů Guiney-Bissau, a nesouhlasí s jakoukoli snahou změnit vládu neústavními prostředky;

6.   doufá, že prezidentské volby se uskuteční během příštích 60 dnů, jak stanoví ústava, a vyzývá členské státy a mezinárodní společenství, aby zajistily, že Guineji-Bissau bude poskytnuta finanční a technická podpora, kterou bude potřebovat k uspořádání důvěryhodných voleb;

7.   zdůrazňuje, že existuje nebezpečí, že dokud bude mít Guinea-Bissau strukturálně slabé orgány, zůstane i nadále nestabilní a nebude schopná vypořádat se bujnou korupcí nebo změnit svou úlohu klíčového překladiště drog;

8.   vyzývá Radu, Komisi, členské státy, OSN, Africkou unii, Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS), Společenství portugalsky mluvících zemí (CPLP) a další členy mezinárodního společenství, aby monitorovaly vývoj v Guineji-Bissau a aby se podílely na zachování ústavního pořádku a nadále podporovaly úsilí o budování míru v zemi;

9.   vyzývá k okamžitému zahájení rozhovorů mezi různými politickými frakcemi v zemi s cílem sestavit program, ke kterému se zúčastněné strany zavážou a který bude zahrnovat urychlení reforem v bezpečnostním sektoru, revizi volebního zákona, reformu veřejné správy, protikorupční opatření, makroekonomickou stabilizaci a konzultaci s občanskou společností o národním usmíření;

10.   vítá rozhodnutí společenství ECOWAS přijaté dne 3. března 2009 vyslat do Guiney-Bissau ministerskou delegaci složenou z ministrů Nigérie, Burkina Fasa, Kapverd, Gambie a Senegalu, kterou bude doprovázet předseda komise společenství ECOWAS, a podobné rozhodnutí, které přijalo Společenství portugalsky mluvících zemí, vyslat do Guiney-Bissau politickou misi vedenou portugalským ministrem pro zahraniční věci a spolupráci, přičemž obě návštěvy by měly zapojit všechny zúčastněné strany do úsilí o obnovení důvěry mezi politickými činiteli, bezpečnostními složkami a občanskou společností a normalizaci stavu v zemi a nastolení ústavního pořádku;

11.   se znepokojením upozorňuje na hrozbu, kterou představuje překládka drog ze zemí tak vzdálených, jako je Kolumbie a Afghánistán, pro upevnění míru Guiney-Bissau a stability v západní Africe, a vyzývá agentury OSN, aby za řádné podpory společenství ECOWAS vypracovaly regionální plán opatření, jejichž cílem bude tento problém vyřešit;

12.   vyzývá Komisi OSN pro budování míru, aby pokračovala v poskytování slíbené podpory (finanční i technické), zejména určené pro sektor bezpečnosti, správní reformy a boj proti pašování drog;

13.   vyzývá Radu a Komisi, aby nadále poskytovaly v rámci mise EBOP „reforma bezpečnostního sektoru Guinea-Bissau“ poradenství a pomoc, a podpořily tak reformu sektoru bezpečnosti, a aby podávaly zprávy o dosaženém pokroku;

14.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN a společenství ECOWAS, orgánům Africké unie, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU, sekretariátu Společenství portugalsky mluvících zemí a vládě a parlamentu Guiney-Bissau.