Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0121/2009Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0121/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

11.3.2009

zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie Filipin

Procedura : 2009/2555(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0121/2009
Teksty złożone :
RC-B6-0121/2009
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Filipin

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie prezydencji z dnia 15 września 2008 r. w sprawie sytuacji na Mindanao, złożone w imieniu UE,

–  uwzględniając apel ogłoszony w dniu 29 stycznia 2009 r. przez ambasadorów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zastępcę szefa misji ambasady Australii,

–   uwzględniając trzecie posiedzenie w ramach trójstronnego przeglądu wdrożenia układu pokojowego z 1996 r. między Narodowym Frontem Wyzwolenia Moro (MNFL) i rządem Republiki Filipin, które odbyło się w dniach 11-13 marca 2009 r.,

–  uwzględniając wspólną deklarację haską rządu Republiki Filipin i Narodowego Demokratycznego Frontu Filipin (NDFP) z 1992 r. oraz pierwsze i drugie wspólne oświadczenie z Oslo z 2004 r.,

–  uwzględniając opracowany przez Komisję krajowy dokument strategiczny dla Filipin na lata 2007-2013, program wsparcia procesu pokojowego w ramach instrumentu stabilności oraz negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Filipinami,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Filipin, szczególnie rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r., oraz potwierdzając swoje poparcie dla negocjacji pokojowych między rządem Republiki Filipin a NDFP, co znalazło wyraz w rezolucjach z dnia 18 lipca 1997 r. i z dnia 14 stycznia 1999 r.,

–  uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że szereg grup zbrojnych, a zwłaszcza Islamski Front Wyzwolenia Moro (MILF), od 1969 r. prowadzi walkę z oddziałami rządowymi na południu kraju, zaliczającą się do najdłużej trwających powstań w Azji,

B.  mając na uwadze, że konflikt między rządem Republiki Filipin a komunistycznymi bojownikami z NDFP pochłonął ponad 120 000 ofiar śmiertelnych, a sporadyczne walki utrzymują się pomimo zawieszenia broni z 2003 r. i rozmów pokojowych,

C.  mając na uwadze, że wrogie działania między siłami rządowymi i MILF na Mindanao zostały wznowione w sierpniu 2008 r., po tym jak Sąd Najwyższy uznał za niezgodne z konstytucją memorandum o porozumieniu między MILF i rządem Republiki Filipin w sprawie terenów etnicznych, które przyznawałoby znaczną autonomię narodowi Bangsamoro,

D.  mając na uwadze, że we wznowionych walkach śmierć poniosło ponad sto osób, a około 300 000 zostało uchodźcami i wiele z nich nadal przebywa w ośrodkach ewakuacyjnych,

E.  mając na uwadze, że Malezja – siła pokojowa – wycofała z Mindnano swoich obserwatorów zawieszenia broni w kwietniu 2008 r. z powodu braku postępów w procesie pokojowym, jest jednak skłonna ponownie rozważyć swoja rolę, jeżeli rząd Republiki Filipin sprecyzuje swoje stanowisko negocjacyjne,

F.  mając na uwadze, że rozmowy pokojowe między rządem Republiki Filipin a NDFP tkwią od 2004 r. w martwym punkcie oraz mając na uwadze, że rząd Norwegii podjął usilne starania, aby zachęcić obie strony do wznowienia oficjalnych rozmów,

G.  mając na uwadze, że setki działaczy, związkowców, dziennikarzy i przywódców religijnych na Filipinach zostało zabitych lub uprowadzonych od 2001 r., a rząd Republiki Filipin zaprzecza, że siły bezpieczeństwa i wojsko były w jakikolwiek sposób zamieszane w te zabójstwa polityczne, pomimo licznych dowodów świadczących o sytuacji przeciwnej,

H.  mając na uwadze, że w 2008 r. odnotowano szereg przypadków, w których sądy lokalne stwierdziły, że aresztowanie i przetrzymywanie działaczy jest niezgodne z prawem i zarządziły ich zwolnienie, jednak te same osoby zostały następnie ponownie aresztowane i oskarżone o bunt lub morderstwo,

I.  mając na uwadze, że sądownictwo na Filipinach nie jest niezależne, jako że prawnicy i sędziowie również padają ofiarą prześladowań i zabójstw oraz mając na uwadze, że bezbronność świadków uniemożliwia skuteczne prowadzenie dochodzenia w sprawach karnych i ściganie winnych,

J.  mając na uwadze, że w większości przypadków takich egzekucji pozasądowych nie wszczęto formalnego dochodzenia karnego, a sprawcy pozostają bezkarni, mimo licznych zapewnień rządu o przyjęciu środków, które położą kres zabójstwom i doprowadzą do ukarania sprawców,

K.  mając na uwadze, że w kwietniu 2008 r. Rada Praw Człowieka ONZ zbadała sytuację na Filipinach i podkreśliła bezkarność osób odpowiedzialnych za egzekucje pozasądowe i wymuszone zaginięcia, jednak rząd Republiki Filipin odrzucił zalecenia w sprawie sprawozdania o działaniach następczych,

L.  mając na uwadze, że aby położyć kres uprowadzeniom i pozasądowym egzekucjom, konieczne jest zlikwidowanie ekonomicznych, społecznych i kulturowych źródeł przemocy na Filipinach,

1.  wyraża głęboką troskę o setki tysięcy uchodźców wewnętrznych na Mindanao, wzywa rząd Republiki Filipin i MILF do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby doprowadzić do sytuacji umożliwiającej powrót tych osób do domu oraz apeluje o nasilenie krajowych i międzynarodowych działań na rzecz ochrony uchodźców i ich rehabilitacji;

2.  jest przekonany, że konflikt można rozwiązać jedynie na drodze dialogu oraz że zakończenie tego trwającego lata powstania ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego rozwoju Filipin;

3.  wzywa rząd Republiki Filipin, aby niezwłocznie wznowił negocjacje pokojowe z MILF oraz wyjaśnił status i przyszłość memorandum o porozumieniu po orzeczeniu Sądu Najwyższego; z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie rządu Republiki Filipin o rezygnacji z warunków wstępnych do wznowienia rozmów;

4.  z zadowoleniem przyjmuje rozmowy między rządem Republiki Filipin i NDFP przeprowadzone dzięki staraniom Norwegii w Utrechcie w listopadzie 2008 r. i wyraża nadzieję, że w tym przypadku również możliwe będzie szybkie wznowienie formalnych negocjacji; wzywa strony do przestrzegania umów dwustronnych, odbycia spotkania zgodnie z Porozumieniem ogólnym w sprawie poszanowania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego (CARHRIHL) oraz do zezwolenia na wspólne dochodzenia w sprawach o pogwałcenie praw człowieka;

5.   zwraca się do Komisji i Rady, aby zapewniły i ułatwiły stronom wsparcie i pomoc we wdrażaniu CARHRIHL, zwłaszcza poprzez programy rozwoju, pomocy i rehabilitacji;

6.  wzywa Radę Europejską i Komisję, aby wsparły rząd Republiki Filipin w jego staraniach o postęp w negocjacjach pokojowych, w tym poprzez arbitraż, jeśli rząd się o to zwróci, a także poprzez wsparcie międzynarodowego zespołu monitorującego odpowiedzialnego za nadzór nad zawieszeniem broni między wojskiem i MILF;

7.  zwraca uwagę na możliwość zwiększenia roli międzynarodowego zespołu monitorującego poprzez rozszerzenie jego uprawnień do prowadzenia dochodzeń oraz uzgodnienie polityki podawania jego ustaleń do wiadomości publicznej;

8.  wzywa rząd Republiki Filipin do zwiększenia pomocy rozwojowej dla Mindanao celem poprawy tragicznych warunków życia miejscowej ludności i z zadowoleniem przyjmuje wsparcie finansowe w postaci pomocy żywnościowej i nieżywnościowej o wartości ponad 13 mln euro, którego UE udzieliła Mindanao od wznowienia walk w sierpniu 2008 r.;

9.  wyraża głębokie zaniepokojenie setkami przypadków pozasądowych egzekucji działaczy politycznych i dziennikarzy, które miały miejsce w ostatnich latach na Filipinach, oraz rolą, jaką odegrały siły bezpieczeństwa w zaplanowaniu i popełnieniu tych morderstw;

10.  wzywa rząd Republiki Filipin do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie egzekucji pozasądowych i wymuszonych zaginięć; wzywa jednocześnie rząd Republiki Filipin do wprowadzenia niezależnego mechanizmu monitorowania, który nadzorowałby dochodzenia i ściganie sprawców;

11.  wzywa rząd Republiki Filipin do przyjęcia środków mających na celu położenie kresu systematycznemu zastraszaniu i prześladowaniu działaczy politycznych i działaczy na rzecz praw człowieka, członków społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy i świadków w dochodzeniach karnych, a także do zagwarantowania rzeczywiście skutecznej ochrony świadków;

12.  ponawia swój wniosek do władz Filipin o umożliwienie specjalnym organom ONZ zajmującym się ochroną praw człowieka nieograniczonego dostępu do kraju; nakłania również władze do szybkiego przyjęcia i wdrożenia przepisów włączających międzynarodowe instrumenty praw człowieka, które zostały ratyfikowane (np. dotyczące przeciwdziałania torturom i wymuszonym zaginięciom), do prawa krajowego;

13.  wzywa Komisję i Radę do zadbania o to, aby pomocy finansowej UE na rzecz rozwoju gospodarczego Filipin towarzyszyła kontrola ewentualnych naruszeń praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachęcanie do dialogu i włączanie wszystkich grup społeczeństwa;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, prezydentowi i rządowi Republiki Filipin, MILF, NDFP, Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Praw Człowieka oraz rządom państw członkowskich ASEAN.

.