Предложение за обща резолюция - RC-B6-0152/2009Предложение за обща резолюция
RC-B6-0152/2009

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

  23.3.2009

  внесено съгласно
  член 103, параграф 4 от правилника от
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  за относно бъдещето на автомобилната промишленост

  Процедура : 2009/2560(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B6-0152/2009
  Внесени текстове :
  RC-B6-0152/2009
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на автомобилната промишленост

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.,

  –  като взе предвид съобщението на Комисията до пролетния Европейски съвет от 2 февруари 2005 г., озаглавено "Да работим заедно за растеж и работни места – нов старт за Лисабонската стратегия" (COM(2005) 24)

  –  като взе предвид заключенията на Групата на високо равнище "CARS 21" от 12 декември 2005 г. и заключенията на конференцията на високо равнище относно средносрочния преглед от 29 октомври 2008 г.,

  –  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2008 г. относно "CARS 21": Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето (2007/2120(INI)),

  –  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел на 15 и 16 октомври 2008 г.,

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 октомври 2008 г., озаглавено "От финансова криза към възстановяване: европейска рамка за действие" (СOM(2008)0706)

  –  като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския съвет от 26 ноември 2008 г., озаглавено „Европейски план за икономическо възстановяване” (COM(2008) 800),

  –  като взе предвид своята законодателна резолюция от 17 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

  –  като взе предвид своята позиция, приета след първото четене на 17 декември 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства,

  –  като взе предвид становищата на Съвета и на Комисията от 4 февруари 2009 г. относно въздействието на финансовата криза върху автомобилостроенето,

  –  като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност относно автомобилната промишленост, състоял се на 5 и 6 март 2009 г.,

  –  като взе предвид Съобщението на Комисията от 25 февруари 2009 г., озаглавено "В отговор на кризата в европейската автомобилна промишленост" (COM(2009) 104),

  –  като взе предвид заключенията от срещата на европейските министри на промишлеността със заместник-председателя на Комисията, г-н Günter Verheugen, относно положението в сектора на автомобилостроенето, състояла се на 16 януари 2009 г. в Брюксел,

  –   като взе предвид статистическите данни, публикувани на 29 януари 2009 г. от Асоциацията на европейските производители на автомобили относно продажбите през 2008 г.,

  –  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че Европа е изправена пред изключителна и задълбочена финансова и икономическа криза,

  Б.  като има предвид, че Европейският финансов пазар понастоящем не функционира нормално, по-специално що се отнася до неговите кредитни дейности,

  В.  като има предвид, че европейската автомобилна промишленост и нейната верига от доставчици е особено засегната от настоящата криза, тъй като тя е ключов отрасъл на европейската икономика, допринасящ за заетостта, иновациите и конкурентоспособността на цялата икономика,

  3Г.  като има предвид, че сектора на автомобилостроенето в ЕС има структурен свръхкапацитет, и че през 2009 г. се очаква допълнителен значителен спад в търсенето на автомобили и вследствие на това спад в автомобилното производство, което неизбежно ще увеличи натиска, упражняван върху заетостта и равнищата на инвестициите в ЕС,

  Д.  като има предвид, че европейският автомобилен отрасъл е най-големият частен инвеститор в изследователската и развойна дейност в Европейския съюз и че европейските производители на леки автомобили и на търговски превозни средства трябва да поддържат високи равнища на инвестициите в светлината на регулаторните и пазарните изисквания, по-специално с оглед гарантиране на преход към автомобилен парк с ниски емисии,

  Е.  като има предвид, че законодателният пакет за възобновяемите енергии и действия за климата, приет през декември миналата година под, ще изиграе фундаментална роля в насърчаването на "екологични" инвестиции, насочени към спестяване на енергия в сектора на автомобилостроенето;

  Ж.  като има предвид, че в европейската автомобилна промишленост са пряко и непряко заети 12 милиона работници, което е 6% от заетото население на Европейския съюз, и че милиони от тези работни места са застрашени днес, че много от тях са висококвалифицирани работни места, които не бива да бъдат изгубени,

  З.  като има предвид, че съществува значителен потенциал за създаване на работни места, чрез въвеждане на "зелени" технологии в автомобилостроенето,

  И.  като има предвид, че европейската автомобилна промишленост е ключова за икономиката на ЕС поради мултиплициращото й въздействие върху други отрасли и промишлености, и по-специално съществуването на стотици хиляди малки и средни предприятия,

  Й.  като има предвид, че някои държави-членки започнаха да приемат мерки на национално равнище за подпомагане на автомобилната промишленост,

  К.  като има предвид, че основна отговорност за справяне с кризата има самия промишлен отрасъл;

  Л.  като има предвид, че Европейската комисия понастоящем води преговори за допълнително либерализиране на търговията в рамките на кръга от преговори в Доха и за споразумение за свободна търговия с Южна Корея,

  1.  признава, че автомобилната промишленост е подложена на сериозен натиск от настоящата икономическа и финансова криза, като това се изразява особено в сериозен спад в търсенето на моторни превозни средства, но също така и в свръхпроизводствен капацитет, трудности за оценяване на кредитирането и структурни проблеми, предшествали кризата;

  2.   подчертава, че кризата е на европейско равнище; поради това обръща внимание върху важността на последователни и координирани инициативи между държавите-членки в ЕС за европейското автомобилостроене и призовава за истинска европейска рамка за действие, която да даде конкретни насоки за начина, по който както ЕС, така и държавите-членки могат да предприемат необходимите решителни мерки;

  3.   с нарастваща загриженост отбелязва, че някои краткосрочни мерки, приети на национално равнище от държавите-членки биха нарушили конкуренцията в рамките на единния пазар, като в дългосрочен план нарушат конкурентоспособността, и следователно призовава държавите-членки да гарантират, че бъдещите мерки ще бъдат последователни, ефективни и координирани;

  4.   в този контекст приветства временната рамка за оценка на държавните помощи, установена като част от европейския план за икономическо възстановяване;

  5.   изразява признателно за последната инициатива и подход на Европейската комисия, която организира срещата на министрите, проведена на 13 март 2009 г., която събра членовете на Европейската комисия, министрите на икономиката и промишлеността и представителите на съответните промишлени отрасли, като по този начин насърчи ефективен политически отговор чрез координиране на усилията на държавите-членки и засегнатите от кризата в автомобилостроенето предприятия;

  6.   призовава Съвета и Комисията да ускорят, опростят и увеличат финансовата подкрепа за автомобилната промишленост, а именно посредством намесата на ЕИБ и чрез отпускане на държавни гаранции за нисколихвените заеми; настоятелно приканва Комисията и Съвета да поискат опростяване на административните процедури при отпускането на заеми; счита, че финансовата подкрепа именно чрез предоставянето на заеми следва да помогне за насърчаване на търсенето на нови превозни средства, в полза на икономическия растеж, околната среда и безопасността по пътищата;

  7.  настоява за това, ЕИБ да отдели достатъчно внимание на МСП, свързани със сектора на автомобилостроенето, за да поддържа техния достъп до кредити и настоятелно призовава държавите-членки да увеличат капацитета на ЕИБ за отпускане на заеми, така че да съответства на средносрочните финансови нужди на автомобилната промишленост;

  8.  настоява за това, че всички финансови или фискални инициативи, включително схемите за бракуване, трябва да поддържат и ускорят необходимата техническа трансформация на сектора, по-специално в областта на енергийната ефективност на двигателите и намаляването на емисиите в пълно съответствие с наскоро приетото законодателство;

  9.  отново заявява, че политиките както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, следва да допринесат за изпълняването на възстановителната и преобразувателната фаза, която се налага при автомобилната промишленост и нейната верига на доставки поради много конкурентоспособната бизнес среда, и призовава отрасъла да разработи последователна бизнес стратегия и да прилага подобни корекции, подхождайки отговорно към обществото, при тясно сътрудничество със синдикатите;

  10.  подчертава необходимостта синдикатите да бъдат изцяло включени в дискусиите, които вече се водят и призовава Комисията да подкрепи един реален европейски социален диалог за тази промишленост, особено в контекста на настоящата криза;

  11.  призовава Комисията да гарантира възможно най-доброто използване на европейските фондове, които са на разположение за поддържане на работни места (Кохезионния фонд, Структурния фонд, Социалния фонд или Фонда за приспособяване към глобализацията), в контекста на балансираното прилагане на всички "Лисабонски приоритети", както и да улесни подобри и ускори достъпа до тези фондове; счита, че тези фондове следва да допринесат а схеми за обучение и преквалификация за работници в ранен стадий, където и когато трябва да се прилагат съкращения на работното време;

  12.  отново заявява, че автомобилната промишленост трябва да продължава да инвестира в програми за изследователска и развойна дейност, които дават най-добрите възможни решения по отношение на качеството, безопасността и постиженията в областта на опазване на околната среда за постигането на устойчива конкурентоспособна рамка, и следователно приканва Комисията в тази връзка да улесни, подобри и ускори достъпа до инструменти на ЕС за подпомагане на изследователската и развойна дейност и иновациите, като Седма рамкова програма;

  13.  призовава Комисията да състави насоки и препоръки за мерки, които да насърчават съгласуван подход към обновяването на парка, като схеми за бракуване и други мерки за стимулиране на пазара, които имат краткосрочно положително въздействие върху потребителското търсене на нови моторни превозни средства, както и насочени към съживяването на пазара на автомобили на лизинг; призовава Комисията да наблюдава националните мерки, които вече се прилагат в този контекст, за да се избегнат нарушения на вътрешния пазар;

  14.  потвърждава необходимостта от задълбочаване на диалога и текущите преговори с трети държави и с основните търговски партньори на ЕС относно бъдещето на автомобилната промишленост, и следователно призовава Комисията да следи отблизо промените в положението в държавите, които не са членки на ЕС, а именно в САЩ и Азия, за да се гарантират равни условия на международно равнище, като се предотвратява прилагането на протекционистки и дискриминиращи мерки на световния автомобилен пазар;

  15.  призовава Комисията да осигури балансирани и справедливи договорености между Европейския съюз и Южна Корея преди сключването на споразумението за свободна търговия;

  16.  приветства процеса CARS 21, който установява дългосрочна промишлена политика на европейско равнище; призовава Комисията да продължи да прилага, наблюдава и преразглежда дългосрочния стратегически план с оглед да се гарантира бъдещата конкурентоспособност и устойчиво равнище на заетостта в европейското автомобилостроене;

  17.  призовава Комисията да приложи изцяло принципите за по-добро регулиране и следователно да извърши задълбочена оценка на въздействието на новото законодателство в ЕС по отношение на моторните превозни средства, в съответствие с препоръките на CARS 21, като по този начин предоставя правна сигурност и предвидимост в сектора на автомобилостроенето;

  18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и националните парламенти на държавите-членки.