Menettely : 2009/2560(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B6-0152/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0152/2009

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Äänestykset :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0186

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 101kWORD 62k
23.3.2009
PE420.438
PE420.440
PE423.011
PE423.012
 
B6‑0152/2009}
B6‑0153/2009}
B6‑0154/2009}
B6‑0155/2009} RC1
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
   Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori ja Ivo Belet PPE-DE-ryhmän puolesta
   Martin Schulz ja Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta
   Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia ja Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta
   Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
   UEN (B6‑0152/2009)
   PPE-DE (B6‑0153/2009)
   ALDE (B6‑0154/2009)
   PSE (B6‑0155/2009)
autoteollisuuden tulevaisuudesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma autoteollisuuden tulevaisuudesta 

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon 2. helmikuuta 2005 kokoontuneelle kevään Eurooppa-neuvostolle "Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Uusi alku Lissabonin strategialle" (KOM(2005)0024),

–  ottaa huomioon korkean tason CARS 21 -työryhmän 12. joulukuuta 2005 tekemät päätelmät ja korkean tason CARS 21 ‑työryhmän väliarviointikokouksen 29. lokakuuta 2008 tekemät päätelmät,

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman "CARS 21: kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys" (2007/2120(INI)),

–  ottaa huomioon Brysselissä 15. ja 16. lokakuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–  ottaa huomioon komission 29. lokakuuta 2008 antaman tiedonannon "Finanssikriisistä talouden elpymiseen: eurooppalainen toimintakehys" (KOM(2008)706),

–  ottaa huomioon komission 26. marraskuuta 2008 antaman tiedonannon Eurooppa-neuvostolle "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma" (KOM(2008)0800),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta annetun Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 17. joulukuuta 2008 hyväksymän kannan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi,

–  ottaa huomioon neuvoston ja komission 4. helmikuuta 2009 antamat lausumat rahoituskriisin vaikutuksesta autoteollisuuteen,

–  ottaa huomioon 5. ja 6. maaliskuuta 2007 kokoontuneen kilpailukykyneuvoston päätelmät autoteollisuudesta,

–  ottaa huomioon komission 25. helmikuuta 2009 antaman tiedonannon Euroopan autoteollisuuden kriisiin reagoimisesta (KOM(2009)0104),

–  ottaa huomioon Euroopan teollisuusministerien ja Euroopan komission varapuheenjohtajan Günter Verheugenin kanssa Brysselissä 16. tammikuuta 2009 järjestetyn kokouksen päätelmät autoalan tilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan autonvalmistajien liiton 29. tammikuuta 2009 julkaisemat tilastot vuonna 2008 toteutuneista ajoneuvojen myyntiluvuista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopassa on meneillään poikkeuksellisen syvä rahoitusta ja taloutta koskeva kriisi,

B.  katsoo, että Euroopan rahoitusmarkkinat eivät tällä hetkellä toimi asianmukaisesti, etenkin mitä tulee niiden lainanantotoimintaan,

C.  ottaa huomioon, että nykyisen kriisin vaikutus kohdistuu erityisesti Euroopan autoteollisuuteen ja sen hankintaketjuun, koska ne ovat Euroopan talouden avainaloja ja vaikuttavat koko talouden työllisyyteen, innovointiin ja kilpailukykyyn,

3D.  ottaa huomioon, että EU:n autoteollisuudessa on rakenteellista ylikapasiteettia ja että vuonna 2009 ajoneuvojen kysynnän odotetaan laskevan entisestään ja sen myötä tuotantokin laskee, mikä väistämättä lisää painetta EU:n työllistämis- ja investointitasoihin,

E.  toteaa, että Euroopan autoala on laajin yksityinen taho, joka investoi tutkimukseen ja kehitykseen Euroopan unionissa, ja että Euroopan henkilö- ja hyötyajoneuvojen tuottajien on pidettävä yllä korkeita investointitasoja sääntely- ja markkinavaatimusten huomioon ottamiseksi, etenkin mitä tulee matalapäästöiseen ajoneuvokantaan siirtymisen varmistamiseen,

F.  katsoo, että viime joulukuussa hyväksytty uusiutuvia energiamuotoja ja ilmastonmuutosta koskeva lainsäädäntöpaketti on ratkaisevan tärkeä energian säästämiseen tähtäävien ympäristöystävällisten investointien rohkaisemisessa autoteollisuudessa,

G.  ottaa huomioon, että Euroopan autoala työllistää 12 miljoonaa työntekijää välittömästi ja välillisesti, toisin sanoen kuusi prosenttia Euroopan unionin työssäkäyvästä väestöstä, ja että heistä miljoonien työpaikat ovat nyt vaarassa, ja ottaa huomioon, että useat näistä työpaikoista ovat korkeaa koulutusta vaativia, joita ei pitäisi menettää,

H.  katsoo, että ottamalla käyttöön vihreämpiä teknologioita voidaan luoda merkittävästi uusia työpaikkoja autoteollisuudessa,

I.  katsoo, että Euroopan autoteollisuus on avainasemassa EU:n taloudessa sen kerrannaisvaikutusten ansiosta muihin teollisuudenaloihin ja etenkin satoihin tuhansiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,

J.  ottaa huomioon, että eräät jäsenvaltiot ovat alkaneet toteuttaa kansallisia toimia autoteollisuuden tukemiseksi,

K.  katsoo, että autoala kantaa päävastuun kriisistä selviämisestä,

L.  ottaa huomioon, että komissio on parhaillaan neuvottelemassa lisää kaupan vapauttamista koskevia sopimuksia Dohan kierroksen puitteissa ja se neuvottelee vapaakauppasopimuksesta Etelä-Korean kanssa,

1.  myöntää, että autoteollisuus on joutunut valtavan paineen alaiseksi nykyisen talous- ja rahoituskriisin takia, ja se ilmenee erityisesti jyrkkänä autojen kysynnän vähenemisenä mutta myös tuotannon ylikapasiteettina, vaikeutena saada lainarahoitusta sekä rakenteellisina ongelmina, joita oli jo ennen nykyistä kriisiä;

2.  korostaa, että kriisi koskee koko Eurooppaa; kiinnittää näin ollen huomiota EU:n jäsenvaltioiden Euroopan autoteollisuutta koskevien yhtenäisten ja koordinoitujen aloitteiden merkitykseen ja kehottaa luomaan aidosti eurooppalaisen toimintakehyksen, jotta EU:n ja kansallisella tasolla voidaan ryhtyä konkreettisiin toimiin tarpeellisten ja ratkaisevien päätösten tekemiseksi;

3.  huomauttaa yhä huolestuneempana, että eräät jäsenvaltioiden kansallisella tasolla toteuttamat lyhyen aikavälin toimenpiteet voivat vääristää kilpailua yhtenäismarkkinoilla ja vahingoittaa pitkän aikavälin kilpailukykyä, ja kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita varmistamaan, että tulevat toimet ovat johdonmukaisia, tehokkaita ja yhteensovitettuja;

4.  on tältä osin tyytyväinen osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa luotuihin valtiontukitoimenpiteiden arviointia koskeviin tilapäisiin puitteisiin;

5.  arvostaa Euroopan komission äskettäin käynnistämää aloitetta ja soveltamaa lähestymistapaa, kun se järjesti 13. maaliskuuta 2009 pidetyn ministerikokouksen, johon EU:n komission jäsenet, valtionvarain- ja teollisuusministerit ja alan edustajat osallistuivat ja jonka avulla siten saatiin aikaan tarkoituksenmukainen poliittinen vastaus koordinoimalla jäsenvaltioiden ja autoteollisuuden kriisistä kärsimään joutuneiden yhtiöiden ponnistelut;

6.  pyytää neuvostoa ja komissiota nopeuttamaan, yksinkertaistamaan ja lisäämään rahoitustukea autoteollisuudelle, etenkin Euroopan investointipankin välityksellä, sekä sallimalla valtiontakauksia matalakorkoisille lainoille; kehottaa komissiota ja neuvostoa pyytämään lainahakemuksiin liittyvän hallinnollisen menettelyn selkeyttämistä; katsoo, että etenkin lainojen muodossa annettavalla rahoitustuella pitäisi auttaa luomaan kysyntää uusille ajoneuvoille, mikä edesauttaisi taloudellista kasvua, ympäristöä ja tieturvallisuutta;

7.  vaatii, että EIP kiinnittää riittävästi huomiota autoalaan kytköksissä oleviin pk-yrityksiin, jotta ne voisivat edelleen saada luottoa ja kehottaa jäsenvaltioita kasvattamaan EIP:n luotonantokapasiteettia, jotta se vastaa autoalan keskipitkän aikavälin rahoitustarpeita;

8.  vaatii, että kaikkien rahoitukseen tai verotukseen liittyvien aloitteiden, romutusjärjestelmät mukaan lukien, on tuettava ja nopeutettava alan teknologista muutosta erityisesti moottorien energiatehokkuuden ja päästöjen vähentämisen alalla noudattaen kaikilta osin äskettäin hyväksyttyä lainsäädäntöä;

9.  vahvistaa, että sekä EU:n että kansallisen tason politiikoilla olisi tuettava rakenteellisten uudistusten ja tuotannon uudelleen suuntaamisen vaihetta, joka autoteollisuudella ja sen hankintaketjulla on edessään ja joka johtuu hyvin kilpaillusta liiketoimintaympäristöstä, ja kannustaa tämän vuoksi alaa kehittämään johdonmukaisen liiketoimintastrategian ja toteuttamaan kyseiset mukautukset yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla tiiviissä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa;

10.  korostaa tarvetta ottaa ammattiliitot kaikilta osin mukaan käynnissä oleviin keskusteluihin ja pyytää komissiota tukemaan aitoa eurooppalaista työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua tällä alalla erityisesti nykyiset kriisit huomioon ottaen;

11.  pyytää komissiota varmistamaan työpaikkojen säilyttämisen tukemiseksi käytettävissä olevien EU:n varojen (koheesiorahasto, rakennerahasto, sosiaalirahasto tai globalisaatiorahasto) parhaan mahdollisen käytön "Lissabonin painopisteiden" tasapuolisen täytäntöönpanon puitteissa sekä helpottamaan, parantamaan ja nopeuttamaan niiden saatavuutta; katsoo, että kyseisillä varoilla olisi edistettävä työntekijöiden koulutus- ja uudelleenkoulutussuunnitelmia varhaisessa vaiheessa missä ja milloin tahansa siinä tapauksessa, että työaikarajoituksia joudutaan soveltamaan;

12.  toistaa, että autoteollisuus tarvitsee jatkuvia investointeja tutkimus- ja kehitysohjelmiin, joilla saavutetaan parhaat ratkaisut suorituskyvyn osalta niin laatu-, ympäristö- kuin turvallisuuskysymyksissä sekä kestävät kilpailukykyä koskevat kehykset, ja kehottaa tämän vuoksi komissiota helpottamaan, parantamaan ja nopeuttamaan tältä osin EU:n tukivälineiden saatavuutta tutkimukselle ja kehitykselle sekä innovoinnille, kuten seitsemännelle tukiohjelmalle;

13.  kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivat ja suositukset toimenpiteistä, joilla kannustetaan ajoneuvokannan uudistamiseen koordinoidusti, kuten romutusohjelmat ja muut markkinakannustimet, joilla on myönteisiä ja lyhyellä aikavälillä toimivia vaikutuksia kuluttajien uusien autojen kysyntään ja joilla pyritään elvyttämään autojen leasing-markkinoita; kehottaa komissiota seuraamaan tältä osin jo toteutettuja kansallisia toimia sisämarkkinoiden vääristymien välttämiseksi;

14.  vahvistaa, että on tarpeen syventää kolmansien maiden ja EU:n tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa meneillään olevia vuoropuhelua ja keskusteluja autoalan tulevaisuudesta, ja pyytää sen vuoksi komissiota seuraamaan tiiviisti kehitystä EU:n ulkopuolisissa maissa, etenkin Yhdysvalloissa ja Aasiassa, jotta voitaisiin taata kansainvälisesti tasapuoliset olosuhteet ja pidättyä protektionismilta ja syrjiviltä toimilta maailmanlaajuisilla automarkkinoilla;

15.  kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan unioni ja Etelä-Korea päätyvät tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen järjestelyyn ennen vapaakauppasopimuksen tekemistä;

16.  on tyytyväinen CARS 21 -sääntelykehykseen, jossa otetaan käyttöön pitkän aikavälin Euroopan tason teollisuuspolitiikka; kehottaa komissiota jatkuvasti soveltamaan, valvomaan ja tarkastelemaan uudestaan tätä pitkän aikavälin strategiasuunnitelmaa Euroopan autoteollisuuden kilpailukyvyn ja kestävän työllisyyden turvaamiseksi tulevaisuudessa;

17.  kehottaa komissiota noudattamaan täysipainoisesti paremman sääntelyn periaatteita ja suorittamaan siksi perusteellisen arvioinnin EU:n tulevan autolainsäädännön vaikutuksista CARS 21 -työryhmän suositusten mukaisesti antaen näin oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta autoalalle;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja kansallisille parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö