Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B6-0152/2009Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B6-0152/2009

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

23.3.2009

pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų: dėl Europos automobilių pramonės ateities

Procedūra : 2009/2560(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B6-0152/2009

Europos Parlamento rezoliucija dėl automobilių pramonės ateities

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 2 d. Komisijos pranešimą pavasario Europos Vadovų Tarybai „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ (COM(2005)0024),

–  atsižvelgdamas į CARS 21 aukšto lygio grupės 2005 m. gruodžio 12 d. išvadas ir Laikotarpio vidurio apžvalgos aukšto lygio konferencijos 2008 m. spalio 29 d. išvadas,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją „CARS 21 – konkurencinga automobilių pramonės reglamentavimo sistema (2007/2120(INI)),

–  atsižvelgdamas į Briuselyje 2008 m. spalio 15 d. ir 16 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime pateiktas pirmininkavusios valstybės išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 29 d. Komisijos komunikatą „Įveikti finansinę krizę. Europos veiksmų programa“ (COM(2008)706);

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos ekonomikos atkūrimo planas“ (COM(2008) 800),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio naujų lengvųjų automobilių išmetamųjų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (COM(2007)0856 –C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 17 d. pirmuoju svarstymu patvirtintą poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr..../2008 nustatančio naujų lengvųjų automobilių išmetamųjų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį, priėmimo,

–  atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos 2009 m. vasario 4 d. pareiškimus dėl finansų krizės poveikio automobilių pramonei,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 5 ir 6 d. Konkurencingumo tarybos išvadas dėl automobilių pramonės,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. vasario 25 d. Komisijos komunikatą „Kovos su Europos automobilių pramonės krize veiksmai“ (COM(2009)0104),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 16 d. Briuselyje vykusio Europos pramonės ministrų posėdžio dėl padėties automobilių pramonės sektoriuje, kuriame dalyvavo ir Komisijos pirmininko pavaduotojas G. Verheugen, išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 29 d. Europos automobilių gamintojų asociacijos paskelbtus duomenis apie 2008 m. pardavimus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Europa patiria išskirtinę ir gilią finansų ir ekonomikos krizę,

3B.   kadangi šiuo metu Europos finansų rinka neveikia tinkamai, visų pirma, turint mintyje jos paskolų teikimo veiklą,

C.   kadangi Europos automobilių pramonė ir jos tiekimo grandinės pramonė, kurios yra pagrindinis Europos ekonomikos sektorius, palankiai veikiantis visą ekonomiką užimtumo, naujovių ir konkurencijos aspektais, ir jos tiekimo grandinės pramonės šakos yra itin paveiktos dabartinės krizės,

D.   kadangi ES automobilių sektoriaus struktūriniai pajėgumai yra per dideli ir manoma, kad 2009 m. toliau labai mažės transporto priemonių paklausa, taigi, ir transporto priemonių gamyba, ir neišvengiamai bus daromas poveikis ES užimtumui ir investicijų dydžiams,

E.   kadangi Europos automobilių sektorius – didžiausias privatus investuotojas į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą ir Europos lengvųjų automobilių ir komercinių transporto priemonių gamintojai, atsižvelgus į reguliavimo ir rinkos reikalavimus, turi išlaikyti dideles investicijas, ypač siekdami užtikrinti perėjimą prie mažai teršalų išmetančių transporto priemonių,

F.   kadangi praeitų metų gruodžio mėn. priimtas teisės aktų paketas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių ir klimato kaitos vaidins svarbų vaidmenį skatinant ekologines investicijas skirtas taupyti energiją automobilių pramonėje,

G.  kadangi Europos automobilių pramonės sektorius tiesiogiai ir netiesiogiai įdarbinęs 12 milijonų darbuotojų, arba 6 % visų Europos Sąjungos darbuotojų, ir šiandien kyla grėsmė netekti milijonų šių darbo vietų, o šiose darbo vietose dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurių nereikėtų prarasti,

H.   kadangi automobilių sektoriuje yra daug galimybių kurti darbo vietas taikant ekologiškesnes technologijas,

I.   kadangi Europos automobilių pramonė itin svarbi ES ekonomikai dėl jos didelio poveikio kitiems sektoriams ir pramonės šakoms, ypač užtikrinant šimtų tūkstančių mažųjų ir vidutinių įmonių veiklą,

J.  kadangi kai kurios valstybės narės pradėjo priimti nacionalines priemones, siekdamos paremti automobilių pramonę,

K.   kadangi pagrindinė atsakomybė už krizės sureguliavimą tenka pramonei;

L.   kadangi šiandien Dohos derybų raundo metu ir siekdama sudaryti laisvosios prekybos susitarimą su Pietų Korėja Komisija veda derybas dėl tolesnio prekybos liberalizavimo,

1.  pripažįsta, kad dėl dabartinės ekonomikos ir finansų krizės automobilių pramonei daromas didelis spaudimas, kuris ypač pastebimas dėl sumažėjusios motorinių transporto priemonių paklausos, taip pat dėl per didelių gamybos pajėgumų, sunkumų gaunant kreditų finansavimui ir struktūrinių problemų, kurių buvo dar prieš prasidedant krizei;

2.   pabrėžia, kad krizė yra Europos lygio; todėl atkreipia dėmesį į nuoseklių ir darnių ES valstybių narių ir Europos automobilių pramonės iniciatyvų svarbą ir ragina parengti tikrą Europos veiksmų programą, kurioje būtų numatyti konkretūs veiksmai, kaip ES ir valstybės narės galėtų imtis reikiamų ryžtingų priemonių;

3.   su vis didesniu susirūpinimu pažymi, kad kai kurios valstybių narių nacionaliniu lygmeniu priimtos trumpalaikės priemonės gali iškraipyti bendros rinkos konkurenciją ir padaryti ilgalaikę žalą konkurencingumui, ir ragina valstybes nares užtikrinti, jog tolesnės priemonės būtų nuoseklios, veiksmingos ir koordinuotos;

4.   atsižvelgdamas į tai, pritaria laikinosios valstybės pagalbos priemonių vertinimo sistemos, numatytos Europos ekonomikos atgaivinimo plane, parengimui;

5.   palankiai vertina Komisijos iniciatyvą ir jos išreikštą poziciją surengiant 2009 m. kovo 13 d. vykusį ministrų susitikimą, kuriame dalyvavo Europos Komisijos nariai, Ekonomikos ir pramonės ministrai ir susijusios pramonės atstovai, taip pateikus veiksmingą politinį atsaką derinant valstybių narių ir krizės paveiktų automobilių pramonės įmonių dedamas pastangas;

6.   ragina Tarybą ir Komisiją pagreitinti, supaprastinti ir padidinti automobilių pramonei, visų pirma Europos investicijų banko teikiamą finansinę paramą ir leisti taikyti valstybės garantijas paskoloms su mažomis palūkanomis; ragina Komisiją ir Tarybą paprašyti supaprastinti paskolų prašymų administracines procedūras; mano, kad finansinė parama, ypač teikiant paskolas, turėtų paskatinti naujų transporto priemonių paklausą, taigi, būtų prisidedama prie ekonominio augimo, aplinkosaugos ir saugumo keliuose;

7.  primygtinai ragina, kad EIB atkreiptų pakankamą dėmesį į su automobilių sektoriumi susijusias MVĮ, siekiant išlaikyti galimybę gauti paskolą ir ragina valstybes nares padidinti EIB skolinimo pajėgumus, kad jie atitiktų automobilių pramonės vidutinės trukmės laikotarpio finansinius poreikius;

8.  primygtinai ragina, kad visomis finansinėmis ar fiskalinėmis priemonėmis, įskaitant atidavimo į metalo laužą sistemas, būtų remiama ir spartinama būtina technologinė sektoriaus transformacija, ypač variklių energetinio veiksmingumo srityje bei išmetamų dujų kiekio mažinimo srityje, visapusiškai laikantis neseniai patvirtintų teisės aktų;

9.  dar kartą pabrėžia, kad taikant ES ir nacionalinę politiką turi būti prisidedama siekiant išspręsti automobilių pramonės ir jos tiekimo grandinės pramonės restruktūrizavimo ir pertvarkymo problemas, kurios kyla dėl labai konkurencingos verslo aplinkos, ir todėl ragina pramonę parengti nuoseklią verslo strategiją ir socialiniu požiūriu atsakingai ir artimai bendradarbiaujant su profesinėmis sąjungomis įgyvendinti šias prisitaikymo priemones;

10.  pabrėžia, kad profesines sąjungas reikia pilnai įtraukti į vykstančias diskusijas ir prašo Komisijos remti tikrą šios pramonės Europos socialinį dialogą, ypač dabartinės krizės sąlygomis;

11.  prašo Komisijos užtikrinti, kad būtų geriausiai panaudojamos turimos Europos fondų (Sanglaudos fondo, Struktūrinio fondo, Socialinio fondo ar Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo) remiant darbo vietas subalansuoto Lisabonos prioritetų įgyvendinimo apimtyje ir palengvinti, pagerinti ir paspartinti galimybę naudotis tokiais fondais; manoma, kad šių fondų lėšomis turėtų būti prisidedama prie darbuotojų mokymo ir perkvalifikavimo ankstyvame etape, jei ir kai reikia taikyti darbo laiko apribojimus;

12.  dar kartą pabrėžia, kad automobilių pramonei reikia nuolatinių investicijų į mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas, kurios parengia geriausius sprendimus, susijusius su kokybe, sauga ir aplinkosaugos veiksmingumu, siekiant užtikrinti tvarias konkurencijos sąlygas, ir todėl ragina Komisiją, atsižvelgus į tai, palengvinti, pagerinti ir pagreitinti ES paramos priemonių, skirtų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei naujovėms, pvz., septintosios bendrosios programos, taikymą;

13.  ragina Komisiją parengti gaires ir rekomendacijas siekiant parengti priemones, kurias taikant būtų skatinama koordinuotai atnaujinti esamas transporto priemones, pvz., parengti atidavimo į metalo laužą sistemas ir kitas rinkos skatinimo priemones, kurios greitai darytų teigiamą poveikį naujų motorinių transporto priemonių paklausai ir stiprintų automobilių išperkamosios nuomos rinką; ragina Komisiją stebėti šiuo tikslu jau taikomas nacionalines priemones siekiant užkirsti kelią vidaus rinkos iškraipymams;

14.  pabrėžia, kad reikia išsamesnio dialogo ir nuolat vykstančių diskusijų su trečiosiomis šalimis bei pagrindiniais ES prekybos partneriais automobilių sektoriaus ateities tema, ir todėl ragina Komisiją atidžiai stebėti raidą ES nepriklausančiose šalyse, visų pirma Jungtinėse Valstijose ir Azijoje, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas tarptautiniu mastu, susilaikyti nuo protekcionistinių ir diskriminuojamųjų priemonių taikymo pasaulinėje automobilių rinkoje;

15.  ragina Komisiją užtikrinti kad prieš sudarydamos laisvosios prekybos susitarimą Europos Sąjunga ir Pietų Korėja susitartų dėl darnių ir sąžiningų sąlygų;

16.  palankiai vertina CARS 21 iniciatyvą, kurią įgyvendinant nustatoma ilgalaikė Europos lygio pramonės politika; ragina Komisiją nuolatos įgyvendinti, stebėti ir peržiūrėti šį ilgalaikės strategijos planą siekiant užtikrinti būsimą Europos pramonės konkurencingumą ir jos tvarų užimtumą;

17.  gina Komisiją iki galo taikyti geresnio reguliavimo principus ir todėl atlikti išsamų naujų ES teisės aktų poveikio automobilių sektoriui vertinimą, atsižvelgus į CARS 21 rekomendacijas, bei suteikti automobilių sektoriui daugiau teisinio aiškumo ir nuspėjamumo;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.