Procedură : 2009/2560(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B6-0152/2009

Texte depuse :

RC-B6-0152/2009

Dezbateri :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Voturi :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0186

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 112kWORD 82k
23.3.2009
PE420.438
PE420.440
PE423.011
PE423.012
 
B6‑0152/2009}
B6‑0153/2009}
B6‑0154/2009}
B6‑0155/2009} RC1
depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
   Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori și Ivo Belet, în numele Grupului PPE-DE
   Martin Schulz și Robert Goebbels, în numele Grupului PSE
   Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia și Anne Laperrouze, în numele Grupului ALDE
   Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa și Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
   UEN (B6‑0152/2009)
   PPE-DE (B6‑0153/2009)
   ALDE (B6‑0154/2009)
   PSE (B6‑0155/2009)
referitoare la viitorul industriei automobilelor

Rezoluția Parlamentului European referitoare la viitorul industriei automobilelor 

Parlamentul European,

–  având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 februarie 2005 adresată Consiliului European de primăvară și intitulată „Cooperarea pentru creștere și locuri de muncă – Un nou început pentru strategia de la Lisabona” (COM(2005)24),

–  având în vedere concluziile Grupului la nivel înalt CARS 21 din 12 decembrie 2005 și concluziile Conferinței la nivel înalt pentru revizuirea la jumătatea perioadei, din 29 octombrie 2008,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2008 privind CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (2007/2120(INI)),

–  având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Bruxelles din 15 și 16 octombrie 2008,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 octombrie 2008 intitulată „De la criza financiară la redresare: un cadru de acțiune la nivel european” (COM(2008)706),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2008, adresată Consiliului European, intitulată „Un plan european de redresare economică” (COM(2008)0800),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 17 decembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare (COM(2007)0856 – C6 0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  având în vedere poziția sa adoptată în primă lectură la 17 decembrie 2008 referitoare la adoptarea Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare,

–  având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 4 februarie 2009 privind impactul crizei financiare asupra industriei automobilelor,

–  având în vedere concluziile Consiliului Competitivitate din 5 și 6 martie 2009 cu privire la industria automobilelor,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 februarie 2009, intitulată „Răspunsul la criza din industria europeană a automobilelor” (COM(2009)104),

–  având în vedere concluziile reuniunii miniștrilor europeni ai industriei cu Vicepreședintele Comisiei, dl Günter Verheugen, cu privire la situația din industria automobilelor, de la Bruxelles - 16 ianuarie 2009,

–   având în vedere statisticile publicate la 29 ianuarie 2009 de către Asociația producătorilor europeni de automobile cu privire la vânzările de autovehicule din 2008,

–  având în vedere articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Europa se confruntă cu o criză economică și financiară excepțională și profundă;

B.  întrucât piața financiară europeană nu funcționează adecvat în prezent, în special în ceea ce privește activitățile de creditare;

C.  întrucât industria europeană a automobilelor și industria din lanțul de aprovizionare sunt afectate în mod special de impactul crizei curente, fiind un sector-cheie al economiei europene, prin contribuția acestora la ocuparea forței de muncă, inovare și competitivitatea întregii economii;

3D.  întrucât sectorul automobilelor din UE are o supracapacitate structurală și întrucât în 2009 se preconizează o scădere semnificativă suplimentară a cererii de autovehicule și, prin urmare, o scădere a producției, ceea ce ar spori în mod inevitabil presiunea asupra ocupării forței de muncă și a nivelului de investiții din UE;

E.  întrucât sectorul de automobile european este cel mai mare investitor privat în sectorul cercetării și dezvoltării din Uniunea Europeană, iar fabricanții europeni de autoturisme și de vehicule comerciale trebuie să susțină niveluri ridicate de investiții, având în vedere cerințele de reglementare și cele legate de piață, în special în ceea ce privește asigurarea tranziției la un parc de automobile cu emisii scăzute;

F.  întrucât pachetul legislativ de măsuri în domeniul energiei regenerabile și al schimbărilor climatice, adoptat în luna decembrie a anului trecut, va avea un rol fundamental în încurajarea de investiții cu caracter ecologic care să conducă la economii de energie în sectorul industriei automobilelor;

G.  întrucât în industria europeană a automobilelor sunt încadrați direct sau indirect 12 milioane de lucrători, ceea ce reprezintă 6% din populația încadrată în muncă din Uniunea Europeană, iar milioane din aceste locuri de muncă sunt în prezent în pericol, multe dintre acestea fiind locuri de muncă care presupun o înaltă calificare și care nu ar trebui să fie pierdute;

H.  întrucât există un potențial semnificativ pentru crearea de locuri de muncă prin utilizarea tehnologiilor cu un caracter ecologic mai pronunțat în sectorul automobilelor;

I.  întrucât industria europeană a automobilelor este esențială pentru economia UE, datorită efectului său multiplicator asupra altor sectoare și industrii și în special datorită existenței a sute de mii de întreprinderi mici și mijlocii;

J.  întrucât anumite state membre au început să adopte măsuri naționale pentru a sprijini industria automobilelor;

K.  întrucât responsabilitatea principală de a lupta cu criza revine industriei;

L.  întrucât Comisia negociază în prezent continuarea liberalizării comerțului în cadrul Rundei de la Doha și un acord de liber schimb cu Coreea de Sud,

1.  recunoaște faptul că industria automobilelor este supusă unei presiuni intense din cauza crizei actuale economice și financiare, reflectată în special printr-o scădere gravă a cererii de autovehicule, dar și prin supracapacitate de producție, din cauza dificultăților în obținerea de credite și a problemelor structurale anterioare crizei;

2.  subliniază faptul că, în prezent, criza se manifestă la nivel european; atrage atenția, prin urmare, asupra importanței unor inițiative coerente și coordonate ale statelor membre UE pentru industria europeană a automobilelor și solicită crearea unui cadru european de acțiune veritabil, care să furnizeze măsuri concrete pentru a permite adoptarea măsurilor decisive necesare atât la nivelul UE, cât și al statelor membre;

3.  constată cu îngrijorare crescândă că unele măsuri pe termen scurt adoptate la nivel național de către statele membre ar putea denatura concurența pe piața unică, afectând competitivitatea pe termen lung și, prin urmare, invită statele membre să se asigure că măsurile ulterioare vor fi coerente, eficiente și coordonate;

4.  salută în acest context cadrul temporar pentru evaluarea ajutorului de stat stabilit ca parte a planului european de redresare economică;

5.  apreciază inițiativa recentă și strategia Comisiei de a organiza reuniunea ministerială din 13 martie 2009, în cadrul căreia s-au întrunit comisari ai UE, miniștri ai economiei și industriei și reprezentanți ai sectorului vizat, oferind astfel un răspuns politic eficient prin coordonarea eforturilor statelor membre și ale întreprinderilor afectate de criza din industria automobilelor;

6.  invită Consiliul și Comisia să accelereze, să simplifice și să crească sprijinul financiar pentru industria automobilelor, în special prin Banca Europeană de Investiții și permițând garanții de stat pentru împrumuturi cu dobândă scăzută; îndeamnă Comisia și Consiliul să solicite o simplificare a procedurii administrative aplicabile cererilor de împrumuturi; consideră că sprijinul financiar, în special prin împrumuturi, ar trebui să ajute la stimularea cererii pentru noi autovehicule, în beneficiul creșterii economice, al mediului și al siguranței rutiere;

7.  insistă ca BEI să acorde atenție suficientă IMM-urilor interconectate cu industria automobilelor, pentru a menține accesul la creditare și îndeamnă statele membre să majoreze capacitatea de creditare a BEI pentru a răspunde necesităților financiare pe termen mediu ale industriei automobilelor;

8.  insistă asupra faptului că toate inițiativele financiare sau fiscale, inclusiv programele de casare a automobilelor, trebuie să sprijine și să accelereze transformările tehnologice necesare în cadrul acestui sector, îndeosebi în domeniul eficienței energetice a motoarelor și al reducerii emisiilor în conformitate deplină cu legislația recent adoptată;

9.  reafirmă faptul că politicile, atât la nivel național, cât și al UE, ar trebui să contribuie la abordarea fazei de restructurare și de reconversie cu care se confruntă industria automobilelor și industriile din lanțul de aprovizionare, datorită unui mediu de afaceri foarte competitiv și invită acest sector să elaboreze o strategie comercială coerentă și să pună în aplicare aceste modificări într-un mod responsabil din punct de vedere social, în strânsă cooperare cu sindicatele;

10.  subliniază necesitatea asocierii depline a sindicatelor la discuțiile ce au loc în prezent și solicită Comisiei să promoveze un veritabil dialog social european în ceea ce privește acest sector, în special în contextul crizelor curente;

11.  solicită Comisiei să asigure utilizarea optimă a fondurilor europene disponibile pentru sprijinirea ocupării forței de muncă (Fondul de coeziune, fondurile structurale, Fondul social european sau Fondul european pentru adaptare la globalizare), în contextul aplicării echilibrate a tuturor „priorităților de la Lisabona” și să faciliteze, să îmbunătățească și să accelereze accesul la aceste fonduri; consideră că aceste fonduri ar trebui să contribuie la programele de formare și de recalificare profesională instituite din timp pentru lucrători, în toate cazurile în care urmează să se aplice restricții privind timpul de lucru;

12.  reafirmă faptul că industria automobilelor are nevoie de investiții continue în programe de cercetare și dezvoltare care să ofere cele mai bune soluții în ceea ce privește calitatea, siguranța și performanța de mediu pentru a ajunge la un cadru concurențial durabil și, prin urmare, invită Comisia în acest context să faciliteze, să îmbunătățească și să accelereze accesul la instrumentele de sprijin ale UE pentru sectorul cercetării și dezvoltării și pentru inovare, ca de exemplu al șaptelea program-cadru;

13.  invită Comisia să elaboreze orientări și recomandări privind măsuri care să încurajeze o abordare coordonată a reînnoirii parcului de automobile, cum ar fi programele de casare a automobilelor și alte stimulente comerciale, care au un efect pozitiv și pe termen scurt asupra cererii de automobile noi a consumatorilor și care au drept scop, de asemenea, revigorarea pieței leasing-ului pentru automobile; invită Comisia să monitorizeze măsurile naționale aplicate deja în acest context pentru a evita denaturările de pe piața internă;

14.  confirmă necesitatea de a adânci dialogul și dezbaterile actuale cu țările terțe și cu principalii parteneri comerciali ai UE cu privire la viitorul sectorului automobilelor și prin urmare, invită Comisia să monitorizeze îndeaproape evoluția din țările care nu fac parte din UE, în special Statele Unite și țările din Asia, pentru a garanta condiții de concurență echitabile la nivel internațional, evitând protecționismul și măsurile discriminatorii de pe piața mondială a automobilelor;

15.  invită Comisia să asigure încheierea unui acord echilibrat și echitabil între Uniunea Europeană și Coreea de Sud înainte de încheierea acordului de liber schimb;

16.  salută procesul CARS 21, ce pune bazele unei politici industriale pe termen lung la nivel european; invită Comisia să aplice, să monitorizeze și să revizuiască în permanență acest plan pentru o strategie pe termen lung, în vederea asigurării competitivității viitoare a industriei europene a automobilelor și a ocupării durabile a forței de muncă în cadrul acesteia;

17.  invită Comisia să aplice în totalitate principiile unei mai bune reglementări și, prin urmare, să efectueze o evaluare minuțioasă a impactului viitoarei legislații UE cu privire la autovehicule, în conformitate cu recomandările din CARS 21, dând astfel siguranță juridică și previzibilitate sectorului automobilelor;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor naționale ale statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate