Postup : 2009/2560(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B6-0152/2009

Predkladané texty :

RC-B6-0152/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Hlasovanie :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0186

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 112kWORD 75k
23.3.2009
PE420.438
PE420.440
PE423.011
PE423.012
 
B6‑0152/2009}
B6‑0153/2009}
B6‑0154/2009}
B6‑0155/2009} RC1
ktorý v súlade s článkom 103 ods. 4 rokovacieho poriadku predkladajú
   Werner Langen, Giles Chichester, Stefano Zappalà, Amalia Sartori a Ivo Belet v mene skupiny PPE-DE
   Martin Schulz a Robert Goebbels v mene skupiny PSE
   Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Patrizia Toia a Anne Laperrouze v mene skupiny ALDE
   Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mario Borghezio, Antonio Mussa a Mieczysław Edmund Janowski v mene skupiny UEN
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
   UEN (B6‑0152/2009)
   PPE-DE (B6‑0153/2009)
   ALDE (B6‑0154/2009)
   PSE (B6‑0155/2009)
o budúcnosti automobilového priemyslu

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti automobilového priemyslu 

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie na účely jarného zasadnutia Európskej rady 2. februára 2005 s názvom „Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti – Nový začiatok lisabonskej stratégie“ (KOM(2005) 24 v konečnom znení),

–  so zreteľom na závery skupiny na vysokej úrovni CARS 21 z 12. decembra 2005 a revíziu v polovici obdobia týkajúcu sa záverov konferencie na vysokej úrovni CARS 21 z 26. októbra 2008,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 15. januára 2008 o CARS 21: konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel (2007/2120(INI)),

–  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli z 15. a 16. októbra 2008,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. októbra 2008 s názvom Od finančnej krízy k ozdraveniu: európsky rámec pre činnosť (KOM(2008) 706 v konečnom znení),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskej rade z 26. novembra 2008 s názvom Plán hospodárskej obnovy Európy (KOM(2008) 800 v konečnom znení),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 17. decembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=sk&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2007&DocNum=0856KOM(2007) 856 – C6-0022/2008 – http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=COD/2007/02972007/0297(COD),

–  so zreteľom na svoju pozíciu prijatú v prvom čítaní 17. decembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel,

–  so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie zo 4. februára 2009 o vplyve finančnej krízy na automobilový priemysel,

–  so zreteľom na závery Rady pre hospodársku súťaž z 5. a 6. marca 2009 o automobilovom priemysle,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. februára 2009 s názvom Reakcia na krízu v európskom automobilovom priemysle (KOM(2009) 104),

–  so zreteľom na závery stretnutia európskych ministrov priemyslu s podpredsedom Komisie Günterom Verheugenom venovaného situácii v automobilovom odvetví, ktoré sa uskutočnilo 16. januára 2009 v Bruseli,

–   so zreteľom na štatistiky predaja vozidiel v roku 2008, ktoré 29. januára 2009 zverejnilo Združenie európskych výrobcov automobilov,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európa čelí mimoriadnej a hlbokej finančnej a hospodárskej kríze,

B.  keďže európsky finančný trh v súčasnosti riadne nefunguje, najmä pokiaľ ide o úverové činnosti,

C.  keďže súčasná kríza osobitne zasiahla európsky automobilový priemysel a jeho reťazce dodávateľov, ktoré sú kľúčovým odvetvím európskeho hospodárstva prispievajúcim k zamestnanosti, inovácii a konkurencieschopnosti celého hospodárstva,

3D.  keďže automobilové odvetvie má v EÚ nadmerné štrukturálne kapacity a v roku 2009 sa očakáva ďalší výrazný pokles dopytu po vozidlách a s tým súvisiaci pokles výroby, čo povedie nevyhnutne k väčšiemu tlaku na úroveň zamestnanosti a investícií v rámci EÚ,

E.  keďže európske automobilové odvetvie je najväčším súkromným investorom v oblasti výskumu a rozvoja v Európskej únii a európski výrobcovia osobných a komerčných vozidiel musia udržiavať vysokú úroveň investícií vzhľadom na regulačné a trhové požiadavky, najmä v súvislosti so zabezpečovaním prechodu na vozový park s nízkymi emisiami,

F.  keďže balík právnych predpisov o energii z obnoviteľných zdrojov a o zmene klímy, ktorý bol prijatý v decembri, bude mať veľmi dôležitú úlohu pri podpore zelených investícií zameraných na úspory energie v odvetví automobilového priemyslu,

G.  keďže európsky automobilový priemysel zamestnáva priamo alebo nepriamo 12 miliónov pracovníkov, čo je 6 % zamestnaného obyvateľstva Európskej únie, a milióny týchto pracovných miest sú v súčasnosti ohrozené, pričom mnohé z nich sú pracovné miesta vyžadujúce vysokú kvalifikáciu, ktoré by sa nemali stratiť,

H.  keďže existuje významný potenciál na tvorbu pracovných miest v automobilovom priemysle prostredníctvom ekologickejších technológií,

I.  keďže európsky automobilový priemysel je pre hospodárstvo EÚ kľúčový, pretože má multiplikačný účinok na ostatné odvetvia priemyslu, a predovšetkým na existenciu státisícov malých a stredných podnikov,

J.  keďže niektoré členské štáty začali prijímať vnútroštátne opatrenia na podporu automobilového priemyslu,

K.  keďže primárnu zodpovednosť za riešenie krízy má samotné odvetvie,

L.  keďže Komisia v súčasnosti rokuje o ďalšej liberalizácii obchodu v rámci dauhaského kola a dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou,

1.  uznáva, že súčasná hospodárska a finančná kríza vyvíja silný tlak na automobilový priemysel, ktorý sa prejavuje predovšetkým vo výraznom poklese dopytu po motorových vozidlách, ako aj v nadmernej výrobnej kapacite, ťažkostiach v prístupe k úverovému financovaniu a štrukturálnych problémoch z obdobia pred krízou;

2.   zdôrazňuje, že kríza je na európskej úrovni; upozorňuje preto na dôležitosť koherentných a koordinovaných iniciatív členských štátov EÚ zameraných na európsky automobilový priemysel a žiada, aby sa vytvoril skutočný európsky rámec pre činnosť, ktorý zabezpečí konkrétne opatrenia, na základe ktorých by EÚ a členské štáty mohli prijímať potrebné rozhodujúce opatrenia;

3.   s rastúcim znepokojením konštatuje, že niektoré krátkodobé opatrenia prijaté členskými štátmi na vnútroštátnych úrovniach by mohli narušiť hospodársku súťaž na jednotnom trhu a poškodiť dlhodobú konkurencieschopnosť, a preto členské štáty vyzýva, aby zabezpečili, že ďalšie opatrenia budú koherentné, účinné a koordinované;

4.   v tejto súvislosti víta dočasný rámec posudzovania štátnej pomoci, ktorý bol vytvorený ako súčasť plánu hospodárskej obnovy Európy,

5.   oceňuje nedávnu iniciatívu a prístup Európskej komisie pri organizovaní stretnutia ministrov 13. marca 2009, na ktorom sa zúčastnili komisári EÚ, ministri hospodárstva a zástupcovia príslušných priemyselných odvetví, čím sa koordinovaním úsilia členských štátov a spoločností zasiahnutých krízou v automobilovom priemysle zabezpečila účinná politická reakcia,

6.   vyzýva Radu a Komisiu, aby urýchlili, zjednodušili a zvýšili finančnú podporu automobilového priemyslu, a to najmä prostredníctvom Európskej investičnej banky a tým, že umožnia poskytovanie štátnych záruk na nízkoúrokové pôžičky; naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby požadovali zjednodušenie administratívneho postupu pri žiadostiach o pôžičky; domnieva sa, že finančná podpora, najmä vo forme pôžičiek, by mala pomôcť stimulovať dopyt po nových vozidlách v prospech hospodárskeho rastu, životného prostredia a bezpečnosti na cestách;

7.  trvá na tom, aby EIB venovala dostatočnú pozornosť malým a stredným podnikom prepojeným s automobilovým priemyslom s cieľom zachovať prístup k úverom, a naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvýšili úverovú kapacitu EIB tak, aby zodpovedala strednodobým finančným potrebám automobilového priemyslu;

8.  trvá na tom, že všetky finančné či daňové opatrenia vrátane príspevkov na šrotovné musia podporovať a urýchľovať nevyhnutnú technologickú transformáciu odvetvia, najmä v oblasti energetickej účinnosti motorov a znižovania emisií v plnom súlade s nedávno prijatými právnymi predpismi;

9.  opätovne potvrdzuje, že politiky na úrovni EÚ i na vnútroštátnej úrovni by mali prispievať k zvládnutiu fázy reštrukturalizácie a fázy konverzie, ktorým čelia automobilový priemysel a jeho reťazce dodávateľov z dôvodu vysoko konkurenčného obchodného prostredia, a vyzýva odvetvie, aby vytvorilo koherentnú obchodnú stratégiu a aby príslušné zmeny uskutočňovalo sociálne zodpovedným spôsobom v úzkej spolupráci s odborovými organizáciami;

10.  zdôrazňuje, že odborové organizácie musia byť v plnej miere zapojené do pokračujúcich diskusií a žiada Komisiu, aby v súvislosti so súčasnou krízou podporovala skutočný európsky sociálny dialóg v tomto odvetví;

11.  žiada Komisiu, aby zabezpečila najlepšie využitie dostupných európskych fondov (kohézneho fondu, štrukturálnych fondov, sociálneho fondu či fondu sa prispôsobenie sa globalizácii) pri podpore pracovných miest v kontexte vyváženého plnenia všetkých lisabonských priorít (kohézneho fondu, štrukturálnych fondov, sociálneho fondu či globalizačného fondu) a aby uľahčila, zlepšila a urýchlila prístup k týmto fondom; domnieva sa, že z týchto fondov by sa mali financovať systémy včasnej odbornej prípravy a rekvalifikácie pre pracovníkov, a to všade a vždy, keď sa majú uplatňovať obmedzenia pracovného času;

12.  opakovane potvrdzuje, že automobilový priemysel potrebuje plynulé investície do výskumných a vývojových programov, ktoré ponúknu najlepšie možné riešenia z hľadiska kvality, bezpečnosti a ekologických vlastností, aby sa podarilo dosiahnuť trvalo udržateľný konkurencieschopný rámec, a preto vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti uľahčila, zlepšila a urýchlila prístup k nástrojom EÚ na podporu výskumu a vývoja a inovácií, akým je siedmy rámcový program;

13.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia a odporúčania pre opatrenia, ktoré koordinovaným spôsobom podporia obnovu vozového parku, ako sú príspevky na šrotovné a ďalšie trhové stimuly, ktoré majú pozitívny a krátkodobý vplyv na spotrebiteľský dopyt po nových motorových vozidlách, ako aj pre opatrenia zamerané na znovuoživenie lízingového trhu s automobilmi; vyzýva Komisiu, aby monitorovala opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti už realizujú na vnútroštátnych úrovniach,  aby sa predchádzalo narušovaniu vnútorného trhu;

14.  potvrdzuje potrebu prehĺbenia dialógu a pokračujúcich diskusií s tretími krajinami a hlavnými obchodnými partnermi EÚ o budúcnosti automobilového odvetvia, preto vyzýva Komisiu, aby podrobne monitorovala vývoj v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, najmä v Spojených štátoch amerických a v Ázii, aby sa v medzinárodnom rozsahu zabezpečili rovnaké podmienky, čím sa môže zabrániť protekcionizmu a diskriminačným opatreniam na svetovom automobilovom trhu;

15.  žiada Komisiu, aby zabezpečila vyvážený a spravodlivý konsenzus medzi Európskou úniou a Južnou Kóreou pred uzatvorením dohody o voľnom obchode;

16.  víta proces CARS 21, ktorým sa stanovuje dlhodobá priemyselná politika na európskej úrovni; vyzýva Komisiu, aby naďalej implementovala, monitorovala a vyhodnocovala tento dlhodobý strategický plán v záujme zabezpečenia budúcej konkurencieschopnosti a trvalo udržateľnej zamestnanosti európskeho automobilového priemyslu;

17.  vyzýva Komisiu, aby v plnej miere uplatňovala zásady lepšej tvorby práva a aby na základe toho uskutočnila dôkladné posúdenie vplyvu nových právnych predpisov EÚ o motorových vozidlách, v súlade s odporúčaniami skupiny CARS 21, čím sa automobilovému odvetviu poskytne právna istota a predvídateľnosť;

18.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia