Gemensamt förslag till resolution - RC-B6-0152/2009Gemensamt förslag till resolution
RC-B6-0152/2009

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

23.3.2009

i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper: om bilindustrins framtid

Förfarande : 2009/2560(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B6-0152/2009

Europaparlamentets resolution om bilindustrins framtid

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Lissabon den 23‑24 mars 2000,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 februari 2005 inför Europeiska rådets vårmöte, ”Att arbeta tillsammans för tillväxt och sysselsättning – Nystart för Lissabonstrategin” (KOM(2005)0024),

–  med beaktande av slutsatserna från högnivågruppen CARS 21 av den 12 december 2005 och slutsatserna från konferensen på hög nivå om halvtidsöversynen av CARS 21 av den 29 oktober 2008,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2008 om CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk (2007/2120(INI)),

–  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 15‑16 oktober 2008,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 oktober 2008 med titeln ”Från finanskris till återhämtning: ram för åtgärder på EU-nivå” (KOM(2008)0706),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2008 till Europeiska rådet med titeln ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa” (KOM(2008)0800),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 17 december 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD)),

–  med beaktande av sin ståndpunkt som antogs vid första behandlingen den 17 december 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon,

–  med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden av den 4 februari 2009 om finanskrisens konsekvenser för bilindustrin,

–  med beaktande av rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 5–6 mars 2009 om bilindustrin,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 februari 2009 med titeln ”Insatser mot krisen i den europeiska bilindustrin” (KOM(2009)0104),

–  med beaktande av slutsatserna från de europeiska industriministrarnas möte med kommissionens vice ordförande Günter Verheugen i Bryssel den 16 januari 2009 om situationen inom bilindustrin,

–  med beaktande av den statistik som publicerades den 29 januari 2009 av Association of European car manufacturers (de europeiska biltillverkarnas sammanslutning) om bilförsäljningen 2008,

–  med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europa står inför en exceptionell och djup finansiell och ekonomisk kris.

B.  Den europeiska finansmarknaden fungerar för närvarande inte som den ska, särskilt i fråga om dess låneverksamhet.

C.  Den europeiska bilindustrin och dess leverantörskedja har drabbats särskilt hårt av den pågående krisen eftersom den är en central del av den europeiska ekonomin och bidrar till sysselsättning, innovation och konkurrenskraft för hela ekonomin.

D.  Bilindustrin i EU har en strukturell överkapacitet. Under 2009 förväntas ännu en avsevärd minskning av efterfrågan på bilar och därmed också en produktionsminskning, vilket oundvikligen ökar trycket på sysselsättnings- och investeringsnivåerna i EU.

E.  Den europeiska fordonsindustrin är den största privata investeraren i forskning och utveckling i Europeiska unionen, och de europeiska tillverkarna av personbilar och kommersiella fordon måste upprätthålla höga investeringsnivåer med hänsyn till lagstiftnings- och marknadskrav, särskilt för att garantera övergången till fordon med låga utsläppsnivåer.

F.  Lagstiftningspaketet om förnybar energi och klimatförändringar som antogs i december 2008 kommer att spela en central roll för att främja gröna investeringar för att uppnå energibesparingar i bilbranschen.

G.  Den europeiska bilindustrin sysselsätter direkt eller indirekt 12 miljoner människor, vilket motsvarar sex procent av den sysselsatta arbetskraften i Europeiska unionen. Flera miljoner av dessa arbetstillfällen är idag hotade, varav många högkvalitativa jobb som inte bör förloras.

H.  Det finns stora möjligheter att skapa nya arbetstillfällen genom mer miljövänlig teknik inom bilindustrin.

I.  Den europeiska bilindustrin har en central betydelse för EU:s ekonomi på grund av sin multiplikatoreffekt för andra sektorer och industrier, och framför allt för de hundratusentals små och medelstora företagen.

J.  Vissa medlemsstater har börjat vidta nationella åtgärder till stöd för bilindustrin.

K.  Det är industrin som bär huvudansvaret för krishanteringen.

L.  Kommissionen håller för närvarande på att förhandla om en ytterligare avreglering av handeln inom ramen för Doharundan och ett frihandelsavtal med Sydkorea.

1.  Europaparlamentet bekräftar att bilindustrin är hårt ansträngd av den nuvarande ekonomiska och finansiella krisen, vilket framför allt visat sig i en kraftig minskning av efterfrågan på bilar men också i dess alltför höga produktionskapacitet, svårigheterna med att få tillgång till kreditfinansiering och de strukturella problemen, som härrör från tiden före krisen.

2.  Europaparlamentet betonar att det handlar om en europeisk kris. Parlamentet understryker därför betydelsen av att EU:s medlemsstater vidtar samstämda och samordnade åtgärder till förmån för den europeiska bilindustrin, och efterlyser en verklig europeisk handlingsram med särskilda förslag om hur både EU och medlemsstaterna kan vidta de kraftfulla åtgärder som krävs.

3.  Europaparlamentet noterar med växande oro att vissa kortsiktiga åtgärder som medlemsstaterna vidtagit på nationell nivå kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden och skada konkurrenskraften på lång sikt, och uppmanar därför medlemsstaterna att se till att framtida åtgärder är samstämmiga, effektiva och samordnade.

4.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang den tillfälliga gemenskapsramen för statliga stödåtgärder, som inrättats som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

5.  Europaparlamentet uppskattar de initiativ och åtgärder som kommissionen vidtagit genom att anordna ett ministermöte den 13 mars 2009 i vilket EU:s relevanta kommissionsledamöter, finans- och industriministrar och företrädare för industrin deltog. Detta utgjorde ett effektiv politiskt initiativ för att samordna insatserna hos de medlemsstater och bolag som berörs av krisen inom bilindustrin.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att påskynda, förenkla och öka det ekonomiska stödet till bilindustrin, särskilt med hjälp av Europeiska investeringsbanken, och genom att bevilja statliga garantier för lån med låg ränta. Kommissionen och rådet uppmanas att kräva en förenkling av de administrativa förfarandena i samband med låneansökningar. Parlamentet anser att det ekonomiska stödet, särskilt via lån, bör bidra till att stimulera efterfrågan på nya fordon till förmån för den ekonomiska tillväxten, miljön och trafiksäkerheten.

7.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska investeringsbanken att fästa tillräcklig uppmärksamhet vid de små och medelstora företag som är knutna till bilindustrin i syfte att upprätthålla deras tillgång till krediter, och uppmanar medlemsstaterna att öka Europeiska investeringsbankens utlåningsförmåga så att den motsvarar bilindustrins finansiella behov på medellång sikt.

8.  Europaparlamentet vidhåller att alla budget- och skatteinitiativ, inklusive skrotningssystem, måste stödja och påskynda den nödvändiga tekniska omvandlingen av branschen, särskilt när det gäller motorernas energieffektivitet och minskningen av utsläppsnivåerna som måste överensstämma helt med den nyligen antagna lagstiftningen.

9.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att insatserna både på EU-nivå och nationell nivå bör bidra till att hantera den omstrukturerings- och omställningsfas som bilindustrin och dess leverantörskedja står inför på grund av ett mycket konkurrenskraftigt företagsklimat, och uppmanar därför industrin att utarbeta en sammanhållen affärsstrategi och att göra dessa justeringar på ett socialt ansvarsfullt sätt i nära samarbete med fackföreningarna.

10.  Europaparlamentet betonar behovet av att till fullo involvera fackföreningarna i de pågående diskussionerna, och uppmanar kommissionen att stödja en verklig europeisk arbetsmarknadsdialog för denna sektor, särskilt i samband med den aktuella krisen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera bästa möjliga utnyttjande av tillgängliga EU-fonder för arbetsmarknadsstöd (Sammanhållningsfonden, strukturfonderna, socialfonden och globaliseringsfonden), som ett led i ett välbalanserat genomförande av alla de så kallade Lissabonprioriteringarna, och att underlätta, förbättra och påskynda tillgången till dem. Dessa fonder bör bidra till vidareutbildning och omskolning av anställda på ett tidigt stadium, varhelst och närhelst arbetstidsbegränsningar ska tillämpas.

12.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att fordonsindustrin behöver kontinuerliga investeringar i forsknings- och utvecklingsprogram för att ta fram bästa möjliga lösningar i fråga om kvalitet, säkerhet och miljöprestanda i syfte att skapa en hållbar konkurrensram, och uppmanar därför kommissionen att i detta avseende underlätta, förbättra och påskynda tillgången till EU:s stödinstrument för forskning, utveckling och innovation, såsom det sjunde ramprogrammet.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer och rekommendationer för åtgärder för att främja en samordnad strategi för förnyelse av fordonsparken, till exempel skrotningssystem och annan marknadsstimulans, som får positiva effekter på kort sikt på konsumenternas efterfrågan på nya bilar, samt åtgärder för att stimulera billeasingmarknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera de nationella åtgärder som redan vidtagits i detta avseende för att undvika snedvridningar på den inre marknaden.

14.  Europaparlamentet bekräftar behovet av att fördjupa dialogen och de pågående diskussionerna med tredjeländer och med EU:s huvudsakliga handelspartner om framtiden för bilindustrin, och uppmanar därför kommissionen att noggrant övervaka utvecklingen i länderna utanför EU, särskilt i Förenta staterna och Asien, för att garantera lika villkor på internationell nivå och att partnerna avhåller sig från att vidta protektionistiska och diskriminerande åtgärder på den internationella bilmarknaden.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera en välbalanserad och rättvis överenskommelse mellan Europeiska unionen och Sydkorea innan frihandelsavtalet ingås.

16.  Europaparlamentet välkomnar CARS 21-processen som innebär en långsiktig industripolitik på europeisk nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att genomföra, övervaka och granska denna långsiktiga strategiska plan för att säkerställa den europeiska bilindustrins framtida konkurrenskraft och en hållbar sysselsättningsnivå.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut tillämpa principerna om bättre lagstiftning och att därför göra en grundlig utvärdering av konsekvenserna av ny EU‑lagstiftning för bilindustrin, i linje med rekommendationerna från CARS 21, för att därmed ge bilindustrin rättslig säkerhet och förutsägbarhet.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.