Процедура : 2009/2557(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B6-0165/2009

Внесени текстове :

RC-B6-0165/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.20
CRE 02/04/2009 - 9.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0213

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 120kWORD 72k
30.3.2009
PE423.032
PE423.038
PE423.039
 
B6‑0165/2009}
B6‑0169/2009}
B6‑0170/2009}
B6‑0171/2009} RC1
внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
   Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Jana Hybášková от името на групата PPE-DE
   Annemie Neyts-Uyttebroeck, István Szent-Iványi от името на групата ALDE
   Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański, Inese Vaidere, Mirosław Mariusz Piotrowski от името на групата UEN
   Gisela Kallenbach, Milan Horáček, László Tőkés от името на групата Verts/ALE
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
   PPE-DE (B6‑0165/2009)
   Verts/ALE (B6‑0169/2009)
   UEN (B6‑0170/2009)
   ALDE (B6‑0171/2009)
относно Европейската съвест и тоталитаризма

Резолюция на Европейския парламент относно Европейската съвест и тоталитаризма 

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека,

–  като взе предвид резолюция 260 (III) A на Общото събрание на ООН от 9 декември 1948 г. за геноцида,

–  като взе предвид членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на ЕС за основните права,

–  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 23 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(1),

–  като взе предвид декларацията от Прага от 3 юни 2008 г. относно Европейското съзнание и комунизма,

–  като взе предвид Резолюция 1481 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 26 януари 2006 г. относно необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими,

–  като взе предвид своята декларация за обявяване на 23 август за Европейски възпоменателен ден за жертвите на сталинизма и нацизма, приета на 23 септември 2008 г.,

–  като взе своите многобройни резолюции относно демокрацията и зачитането на основните права и свободи, включително резолюцията от 11 май 2005 г. относно бъдещето на Европа 60 години след края на Втората световна война(2), своята резолюция от 23 октомври 2008 г. относно почитането на паметта на жертвите на Холодомор(3) и своята резолюция от 15 януари 2009 г. относно Сребреница(4),

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че историците изразяват съгласие, че напълно обективното тълкуване на историческите факти е невъзможно и че не съществуват обективни исторически дискурси; като има предвид, че въпреки това професионалните историци използват научни инструменти за изучаване на миналото и се стараят да бъдат безпристрастни в най-голяма степен,

Б.  като има предвид, че нито една политическа организация или политическа партия не разполага с монопол върху тълкуването на историята и че тези организации и партии не могат да претендират за обективност,

В.  като има предвид, че официалното политическо тълкуване на историческите факти не следва да бъде налагано посредством взети с мнозинство решения на парламентите; като има предвид, че един парламент не може да законодателства по отношение на миналото,

Г.  като има предвид, че основна цел на изграждането на Европейския съюз е гарантирането на зачитането на основните права и на върховенството на закона в бъдеще и че за прилагането на тази цел са предвидени подходящи механизми в членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз,

Д.  като има предвид, че грешното тълкуване на историята може да подхранва политики на изключителност и по този начин да подтикне към омраза и расизъм,

Е.  като има предвид, че трябва да бъдат поддържани живи спомените за трагичното минало на Европа, за да бъдат почетени жертвите, да бъдат осъдени извършителите и да бъде подготвена почвата за помирение, основано върху истина и памет,

Ж.  като има предвид, че от самото си начало европейската интеграция е била отговор на страданията, причинени от две световни войни и от нацистката тирания, която доведе до Холокоста и до експанзията на тоталитарни и недемократични комунистически режими в Централна и Източна Европа, както и начин за преодоляване на дълбоките различия и враждебност в Европа чрез сътрудничество и интеграция и също така за слагане на край на войната и за гарантиране на демокрацията в Европа,

З.  като има предвид, че процесът на европейска интеграция е бил успешен и че е довел до един Европейски съюз, който обхваща държавите от Централна и Източна Европа, които бяха управлявани от комунистически режими от края на Втората световна война до началото на 90-те години и като има предвид, че присъединяването на Гърция, Испания и Португалия спомогна за гарантиране на демокрацията в Южна Европа,

И.  като има предвид, че Европа няма да бъде обединена, ако не съумее да има общ поглед върху историята си, да признае комунизма, нацизма и фашизма като общо наследство и да започне честен и обстоен дебат за всички престъпления на тоталитаризма през миналия век,

Й.  като има предвид, че през 2009 г. обединена Европа ще отбележи 20-та годишнина от събарянето на комунистическите диктатури в Централна и Източна Европа и падането на Берлинската стена и че това следва да бъде както повод за по-добра осведоменост за миналото и за признаване ролята на демократичните инициативи на гражданите, така и стимул за засилване на усещането за съпричастност и сближаване,

К.  като има предвид, че също така е важно да се помнят онези, които са оказали активна съпротива на тоталитарното управление и които следва да останат в съзнанието на европейците като герои на тоталитарната епоха заради тяхната всеотдайност, преданост към идеалите, чест и мъжество,

Л.  като има предвид, че от гледна точка на жертвите няма особена разлика кой режим ги е лишил от свобода, ги е изтезавал или убивал, по каквито и да било причини,

1.  изразява почит към всички жертви на тоталитарните и недемократични режими в Европа и отдава уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството;

2.  отново потвърждава своя ангажимент към една мирна и благоденстваща Европа, основана върху ценностите зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека;

3.  подчертава значението на поддържането на спомените за миналото живи, тъй като не може да има помирение без памет; отново потвърждава своята решителна единна позиция срещу всяка форма на тоталитарно управление, независимо от идеологическия контекст;

4.  припомня, че най-скорошният акт на геноцид и на престъпления срещу човечеството в Европа беше извършен през юли 1995 г. и че е необходима непрестанна бдителност в борбата срещу недемократичните, ксенофобски, авторитарни и тоталитарни идеи и течения;

5.  подчертава, че за да бъде повишена осведомеността в Европа относно престъпленията, извършени от тоталитарни и недемократични режими, трябва да бъде подпомагано документирането и разказите на очевидци за изпълненото с неволи минало на Европа, тъй като без памет не може да има помирение;

6.  изразява съжаление поради факта, че двадесет години след рухването на тоталитарните комунистически режими в Централна и Източна Европа достъпът до документи от личен характер или за целите на научни изследвания е все още необосновано ограничен в някои държави-членки; призовава за полагане на истински усилия във всички държави-членки за отваряне на архивите, включително тези на бившите служби за сигурност, тайната полиция и разузнавателните ведомства;

7.  решително и недвусмислено осъжда престъпленията срещу човечеството и масовото нарушаване на правата на човека от страна на тоталитарните комунистически режими; изразява съчувствие, разбиране и признание за техните страдания на жертвите на тези престъпления и на членовете на техните семейства;

8.  заявява, че европейската интеграция като образец за мир и помирение е продукт на доброволния избор на народите на Европа за ангажиране с едно споделено бъдеще и че Европейският съюз носи особена отговорност за насърчаването и съхраняването на демокрацията, на зачитането на правата на човека и на върховенството на закона не само на територията на Европейския съюз, но и извън него;

9.  призовава Комисията и държавите-членки да полагат допълнителни усилия за засилване на преподаването на европейска история и да подчертават историческото достижение на европейската интеграция и резкия контраст между трагичното минало и мирното и демократично обществено устройство в днешния Европейски съюз;

10.  вярва, че правилното съхраняване на историческата памет, всеобхватната оценка на европейската история, както и общоевропейското признаване на всички исторически аспекти на съвременна Европа ще укрепи европейската интеграция;

11.  с оглед на това призовава Съвета и Комисията да подпомагат и защитават дейността на неправителствени организации като Мемориал в Руската федерация, която организация е ангажирана активно с проучването и събирането на документи, свързани с престъпленията, извършени през сталинисткия период;

12.  отново изразява своята последователна подкрепа за засилване на международната справедливост;

13.  призовава за създаването на Платформа за европейска памет и съвест, която да предоставя подкрепа за работата в мрежа и сътрудничеството между националните изследователски институти в областта на тоталитарните режими, както и за създаването на пан-европейски документален център или мемориал на жертвите на всички тоталитарни режими;

14.  призовава за засилване на съответните съществуващи финансови инструменти с оглед предоставяне на подкрепа за гореспоменатите предложения;

15.  призовава за обявяване на 23 август в цяла Европа на Ден за почитане на паметта на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими, който да бъде отбелязан с достойнство и безпристрастност;

16.  изразява убеждение, че крайната цел на разкриването и оценката на престъпленията на комунистическите тоталитарни режими е помирение, което може да се постигне с поемане на отговорност, молба за прошка и насърчаване на морално възраждане;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите на държавите-членки, правителствата и парламентите на държавите-кандидатки за членство, на правителствата и парламентите на държавите, асоциирани с Европейския съюз, на правителствата и парламентите на държавите-членки на Съвета на Европа.

(1) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
(2) Приети текстове: P6_TA(2005)0180.
(3) Приети текстове: P6_TA(2008)0523.
(4) Приети текстове: P6_TA(2009)0028.

Правна информация - Политика за поверителност