Предложение за обща резолюция - RC-B6-0165/2009Предложение за обща резолюция
RC-B6-0165/2009

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

30.3.2009

внесено съгласно
член 103, параграф 4 от правилника от
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи: относно Европейската съвест и тоталитаризма

Процедура : 2009/2557(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B6-0165/2009
Внесени текстове :
RC-B6-0165/2009
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Европейската съвест и тоталитаризма

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека,

–  като взе предвид резолюция 260 (III) A на Общото събрание на ООН от 9 декември 1948 г. за геноцида,

–  като взе предвид членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на ЕС за основните права,

–  като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 23 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право[1],

–  като взе предвид декларацията от Прага от 3 юни 2008 г. относно Европейското съзнание и комунизма,

–  като взе предвид Резолюция 1481 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 26 януари 2006 г. относно необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими,

–  като взе предвид своята декларация за обявяване на 23 август за Европейски възпоменателен ден за жертвите на сталинизма и нацизма, приета на 23 септември 2008 г.,

–  като взе своите многобройни резолюции относно демокрацията и зачитането на основните права и свободи, включително резолюцията от 11 май 2005 г. относно бъдещето на Европа 60 години след края на Втората световна война[2], своята резолюция от 23 октомври 2008 г. относно почитането на паметта на жертвите на Холодомор[3] и своята резолюция от 15 януари 2009 г. относно Сребреница[4],

–  като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че историците изразяват съгласие, че напълно обективното тълкуване на историческите факти е невъзможно и че не съществуват обективни исторически дискурси; като има предвид, че въпреки това професионалните историци използват научни инструменти за изучаване на миналото и се стараят да бъдат безпристрастни в най-голяма степен,

Б.  като има предвид, че нито една политическа организация или политическа партия не разполага с монопол върху тълкуването на историята и че тези организации и партии не могат да претендират за обективност,

В.  като има предвид, че официалното политическо тълкуване на историческите факти не следва да бъде налагано посредством взети с мнозинство решения на парламентите; като има предвид, че един парламент не може да законодателства по отношение на миналото,

Г.  като има предвид, че основна цел на изграждането на Европейския съюз е гарантирането на зачитането на основните права и на върховенството на закона в бъдеще и че за прилагането на тази цел са предвидени подходящи механизми в членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз,

Д.  като има предвид, че грешното тълкуване на историята може да подхранва политики на изключителност и по този начин да подтикне към омраза и расизъм,

Е.  като има предвид, че трябва да бъдат поддържани живи спомените за трагичното минало на Европа, за да бъдат почетени жертвите, да бъдат осъдени извършителите и да бъде подготвена почвата за помирение, основано върху истина и памет,

Ж.  като има предвид, че от самото си начало европейската интеграция е била отговор на страданията, причинени от две световни войни и от нацистката тирания, която доведе до Холокоста и до експанзията на тоталитарни и недемократични комунистически режими в Централна и Източна Европа, както и начин за преодоляване на дълбоките различия и враждебност в Европа чрез сътрудничество и интеграция и също така за слагане на край на войната и за гарантиране на демокрацията в Европа,

З.  като има предвид, че процесът на европейска интеграция е бил успешен и че е довел до един Европейски съюз, който обхваща държавите от Централна и Източна Европа, които бяха управлявани от комунистически режими от края на Втората световна война до началото на 90-те години и като има предвид, че присъединяването на Гърция, Испания и Португалия спомогна за гарантиране на демокрацията в Южна Европа,

И.  като има предвид, че Европа няма да бъде обединена, ако не съумее да има общ поглед върху историята си, да признае комунизма, нацизма и фашизма като общо наследство и да започне честен и обстоен дебат за всички престъпления на тоталитаризма през миналия век,

Й.  като има предвид, че през 2009 г. обединена Европа ще отбележи 20-та годишнина от събарянето на комунистическите диктатури в Централна и Източна Европа и падането на Берлинската стена и че това следва да бъде както повод за по-добра осведоменост за миналото и за признаване ролята на демократичните инициативи на гражданите, така и стимул за засилване на усещането за съпричастност и сближаване,

К.  като има предвид, че също така е важно да се помнят онези, които са оказали активна съпротива на тоталитарното управление и които следва да останат в съзнанието на европейците като герои на тоталитарната епоха заради тяхната всеотдайност, преданост към идеалите, чест и мъжество,

Л.  като има предвид, че от гледна точка на жертвите няма особена разлика кой режим ги е лишил от свобода, ги е изтезавал или убивал, по каквито и да било причини,

1.  изразява почит към всички жертви на тоталитарните и недемократични режими в Европа и отдава уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството;

2.  отново потвърждава своя ангажимент към една мирна и благоденстваща Европа, основана върху ценностите зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека;

3.  подчертава значението на поддържането на спомените за миналото живи, тъй като не може да има помирение без памет; отново потвърждава своята решителна единна позиция срещу всяка форма на тоталитарно управление, независимо от идеологическия контекст;

4.  припомня, че най-скорошният акт на геноцид и на престъпления срещу човечеството в Европа беше извършен през юли 1995 г. и че е необходима непрестанна бдителност в борбата срещу недемократичните, ксенофобски, авторитарни и тоталитарни идеи и течения;

5.  подчертава, че за да бъде повишена осведомеността в Европа относно престъпленията, извършени от тоталитарни и недемократични режими, трябва да бъде подпомагано документирането и разказите на очевидци за изпълненото с неволи минало на Европа, тъй като без памет не може да има помирение;

6.  изразява съжаление поради факта, че двадесет години след рухването на тоталитарните комунистически режими в Централна и Източна Европа достъпът до документи от личен характер или за целите на научни изследвания е все още необосновано ограничен в някои държави-членки; призовава за полагане на истински усилия във всички държави-членки за отваряне на архивите, включително тези на бившите служби за сигурност, тайната полиция и разузнавателните ведомства;

7.  решително и недвусмислено осъжда престъпленията срещу човечеството и масовото нарушаване на правата на човека от страна на тоталитарните комунистически режими; изразява съчувствие, разбиране и признание за техните страдания на жертвите на тези престъпления и на членовете на техните семейства;

8.  заявява, че европейската интеграция като образец за мир и помирение е продукт на доброволния избор на народите на Европа за ангажиране с едно споделено бъдеще и че Европейският съюз носи особена отговорност за насърчаването и съхраняването на демокрацията, на зачитането на правата на човека и на върховенството на закона не само на територията на Европейския съюз, но и извън него;

9.  призовава Комисията и държавите-членки да полагат допълнителни усилия за засилване на преподаването на европейска история и да подчертават историческото достижение на европейската интеграция и резкия контраст между трагичното минало и мирното и демократично обществено устройство в днешния Европейски съюз;

10.  вярва, че правилното съхраняване на историческата памет, всеобхватната оценка на европейската история, както и общоевропейското признаване на всички исторически аспекти на съвременна Европа ще укрепи европейската интеграция;

11.  с оглед на това призовава Съвета и Комисията да подпомагат и защитават дейността на неправителствени организации като Мемориал в Руската федерация, която организация е ангажирана активно с проучването и събирането на документи, свързани с престъпленията, извършени през сталинисткия период;

12.  отново изразява своята последователна подкрепа за засилване на международната справедливост;

13.  призовава за създаването на Платформа за европейска памет и съвест, която да предоставя подкрепа за работата в мрежа и сътрудничеството между националните изследователски институти в областта на тоталитарните режими, както и за създаването на пан-европейски документален център или мемориал на жертвите на всички тоталитарни режими;

14.  призовава за засилване на съответните съществуващи финансови инструменти с оглед предоставяне на подкрепа за гореспоменатите предложения;

15.  призовава за обявяване на 23 август в цяла Европа на Ден за почитане на паметта на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими, който да бъде отбелязан с достойнство и безпристрастност;

16.  изразява убеждение, че крайната цел на разкриването и оценката на престъпленията на комунистическите тоталитарни режими е помирение, което може да се постигне с поемане на отговорност, молба за прошка и насърчаване на морално възраждане;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите на държавите-членки, правителствата и парламентите на държавите-кандидатки за членство, на правителствата и парламентите на държавите, асоциирани с Европейския съюз, на правителствата и парламентите на държавите-членки на Съвета на Европа.