Postup : 2009/2570(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0166/2009

Předložené texty :

RC-B6-0166/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.21
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0214

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 100kWORD 54k
30. 3. 2009
PE423.033
PE423.035
 
B6‑0166/2009}
B6‑0167/2009}
B6‑0168/2009} RC1
který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládají
   Doris Pack a Manolis Mavrommatis za skupinu PPE-DE
   Christa Prets a Victor Boştinaru za skupinu PSE
   Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE
   Zdzisław Zbigniew Podkański, Domenico Antonio Basile a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN
   Gisela Kallenbach a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE
   Věra Flasarová za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   PPE-DE, PSE, ALDE (B6‑0166/2009)
   UEN (B6‑0167/2009)
   Verts/ALE (B6‑0168/2009),
o roli kultury v rozvoji evropských regionů

Usnesení Evropského parlamentu o roli kultury v rozvoji evropských regionů 

Evropský parlament,

–  s ohledem na Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 24. května 2007 o přínosu kulturního a tvůrčího odvětví k dosažení lisabonských cílů,

–  s ohledem na opatření v oblasti kultury v rámci programu Kultura 2007 (2007–2013),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o kulturním průmyslu v Evropě,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že kulturní duch Evropy se stává stále důležitějším jako prostředek sbližování Evropanů způsobem, který respektuje rozdílné kulturních a jazykové identity,

B.  vzhledem k tomu, že kultury Evropy jsou na místní úrovni, na úrovni regionů, jednotlivých členských států i centralizovaných evropských orgánů strategickým faktorem rozvoje Evropy,

C.  vzhledem k tomu, že města a regiony se tím, že sdílejí evropskou myšlenku a přispívají k rozvoji Evropské unie, stávají evropskými činiteli,

D.  vzhledem k tomu, že se ukazuje, že kulturní projekty vycházející z iniciativ občanské společnosti jsou účinné při posilování a rozvoji regionů,

E.  vzhledem k tomu, že regionální konference jsou pro občanské iniciativy vynikající příležitostí k překládání projektů a návrhů, výměně osvědčených postupů a vedení dialogu s příslušnými stranami,

1.  zdůrazňuje, že strategie regionálního a místního rozvoje, do nichž je začleněna kultura, tvořivost a umění, jsou významným přínosem pro zlepšení kvality života v evropských regionech a městech, protože podporují kulturní rozmanitost, demokracii, angažovanost a mezikulturní dialog;

2.   vyzývá Komisi, aby předložila zelenou knihu, která bude obsahovat škálu možných opatření v oblasti současné kultury zaměřených na posílení kulturního rozvoje evropských regionů;

3.  vyzývá Komisi, aby spolu s regionálními orgány a místní občanskou společností podporovala regionální konference;

4.  požaduje pořádání akcí a informačních kampaní zaměřených na úlohu kulturních projektů v regionálním rozvoji;

5.  vyzývá zúčastněné strany, aby usilovaly o rychlé a účinné provedení těchto projektů;

6.  očekává, že Komise při nejbližší příležitosti předloží Parlamentu studii o vlivu kultury na regionální a místní úrovni spolu se závěry a opatřeními, které má Komise v úmyslu z ní vyvodit;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Výboru regionů.

Právní upozornění - Ochrana soukromí