Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B6-0166/2009Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B6-0166/2009

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

30.3.2009

σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, των βουλευτών
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών

Διαδικασία : 2009/2570(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B6-0166/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B6-0166/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο του πολιτισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη συμβολή του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας,

–  έχοντας υπόψη τη Δράση στον τομέα του πολιτισμού: πρόγραμμα "πολιτισμός" 2007 (2007-2013),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε ένα κόσμο παγκοσμιοποίησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 για τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι η πολιτιστική ψυχή της Ευρώπης καθίσταται ολοένα και σημαντικότερη ως μέσο για να πλησιάσουν περισσότερο οι ευρωπαίοι ο ένας τον άλλον,

Β.  εκτιμώντας ότι οι πολιτισμοί της Ευρώπης αποτελούν στρατηγικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε σχέση με τους κεντρικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς,

Γ.  εκτιμώντας ότι πόλεις και περιφέρειες καθίστανται ευρωπαίοι "παίκτες", εφόσον είναι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Δ.  εκτιμώντας ότι πολιτιστικά προγράμματα που βασίζονται σε πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών εμφανίζονται να αποτελούν αποτελεσματικό παράγοντα για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των περιφερειών,

Ε.  εκτιμώντας ότι οι περιφερειακές διασκέψεις αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για πρωτοβουλίες των πολιτών, δηλαδή υποβολή των σχεδίων και των προτάσεών τους, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των αρμοδίων μερών,

1.  τονίζει ότι οι περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές, που ενσωματώνουν τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και τις τέχνες, συμβάλλουν τα μάλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις, με την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της δημοκρατίας, της συμμετοχής και του διαπολιτισμικού διαλόγου·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει Πράσινη Βίβλο με σειρά σύγχρονων πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στο να ενισχυθεί η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει περιφερειακές διασκέψεις από κοινού με τις περιφερειακές αρχές και την τοπική κοινωνία των πολιτών·

4.  ζητεί την ανάληψη δράσεων και εκστρατειών ενημέρωσης για το ρόλο των πολιτιστικών προγραμμάτων για την περιφερειακή ανάπτυξη·

5.  καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εργασθούν για μια ταχεία και αποδοτική εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων·

6.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη μελέτη σχετικά με την επιρροή του τομέα του πολιτισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, από κοινού με τις δράσεις και τα συμπεράσματα που η Επιτροπή προτίθεται να εξαγάγει από αυτή·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών.