Wspólny projekt rezolucji - RC-B6-0166/2009Wspólny projekt rezolucji
RC-B6-0166/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI

30.3.2009

zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu złożyli:
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne: w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich

Procedura : 2009/2570(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B6-0166/2009
Teksty złożone :
RC-B6-0166/2009
Debaty :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie the role of culture in the development of European regions

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Konwencję UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wkładu sektora kultury i środowiska twórczego w osiąganie celów strategii lizbońskiej,

–  uwzględniając działania w dziedzinie kultury prowadzone w kontekście programu „Kultura 2007” (2007-2013),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie europejskiej agendy w zakresie kultury w dobie globalizacji,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przemysłu kulturalnego w Europie,

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że tożsamość kulturowa Europy nabiera coraz większego znaczenia jako element jednoczący Europejczyków przy jednoczesnym poszanowaniu ich różnorodnej tożsamości kulturowej i językowej,

B.   mając na uwadze, że kultury Europy mają strategiczne znaczenie dla jej rozwoju na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, a także na szczeblu europejskich instytucji centralnych,

C.  mając na uwadze, że miasta i regiony stają się podmiotami na szczeblu europejskim podzielającymi europejskie ideały i przyczyniającymi się do rozwoju Unii Europejskiej,

D.   mając na uwadze, że przedsięwzięcia kulturalne oparte na inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego wydają się być skutecznym sposobem wzmacniania i rozwoju regionów,

E.  mając na uwadze, że konferencje regionalne stanowią doskonałą okazję do przedstawiania projektów i propozycji w ramach inicjatyw obywatelskich, a także do wymiany najlepszych praktyk i prowadzenia dialogu między zaangażowanymi stronami,

1.  podkreśla, że regionalne i lokalne strategie rozwoju, które obejmują kulturę, kreatywność i sztukę, znacząco przyczyniają się do poprawy jakości życia w europejskich regionach i miastach poprzez wzmacnianie różnorodności kulturowej, demokracji, zaangażowania i dialogu międzykulturowego;

2.   wzywa Komisję do przedstawienia zielonej księgi zawierającej możliwy zakres współczesnych działań kulturalnych ukierunkowanych na większy rozwój regionów europejskich;

3.  wzywa Komisję do wspierania konferencji regionalnych we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnym społeczeństwem obywatelskim;

4.  wzywa do prowadzenia działań i kampanii uświadamiających w odniesieniu do roli projektów kulturalnych w rozwoju regionalnym;

5.  wzywa zaangażowane strony do działań na rzecz szybkiej i skutecznej realizacji takich projektów;

6.  oczekuje od Komisji, że przy najbliższej okazji przedstawi Parlamentowi analizę wpływu kultury na szczeblu regionalnym i lokalnym wraz z wnioskami, jakie Komisja zamierza z niej wyciągnąć, oraz działaniami, jakie w rezultacie zamierza podjąć;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Komitetowi Regionów.