Návrh spoločného uznesenia - RC-B6-0166/2009Návrh spoločného uznesenia
RC-B6-0166/2009

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA

30.3.2009

ktorý v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín: o úlohe kultúry v rozvoji európskych regiónov

Postup : 2009/2570(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B6-0166/2009
Predkladané texty :
RC-B6-0166/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o úlohe kultúry v rozvoji európskych regiónov

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov,

–  so zreteľom na závery Rady z 24. mája 2007 o príspevku sektorov kultúry a tvorivej činnosti k plneniu lisabonských cieľov,

–  so zreteľom na opatrenia v oblasti kultúry v rámci programu Kultúra 2007 (2007 – 2013),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o kultúrnom priemysle v Európe,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže kultúrny duch Európy sa stáva čoraz dôležitejším ako prostriedok na zbližovanie Európanov takým spôsobom, ktorý rešpektuje ich rozdielnu kultúrnu a jazykovú identitu,

B.  keďže kultúry Európy sú strategickými faktormi európskeho rozvoja na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ako aj na úrovni ústredných európskych inštitúcií,

C.  keďže mestá a regióny sa stávajú európskymi aktérmi, pretože uznávajú spoločnú európsku myšlienku a prispievajú k rozvoju Európskej únie,

D.  keďže sa zdá, že kultúrne projekty vychádzajúce z iniciatív občianskej spoločnosti sú účinné pri posilňovaní a rozvoji regiónov,

E.  keďže regionálne konferencie sú pre občianske iniciatívy vynikajúcou možnosťou na predkladanie projektov a návrhov, výmenu najlepších postupov a vedenie dialógu medzi zodpovednými stranami,

1.  zdôrazňuje, že stratégie regionálneho a miestneho rozvoja, ktoré zahŕňajú kultúru, tvorivosť a umenie, významnou mierou prispievajú k zlepšovaniu kvality života v európskych regiónoch a mestách prostredníctvom podporovania kultúrnej rozmanitosti, demokracie, účasti a medzikultúrneho dialógu;

2.   vyzýva Komisiu, aby predložila zelenú knihu s možnou škálou opatrení na moderné kultúrne aktivity zamerané na posilňovanie kultúrneho rozvoja európskych regiónov;

3.  vyzýva Komisiu, aby spolu s regionálnymi orgánmi a miestnou občianskou spoločnosťou podporovala regionálne konferencie;

4.  požaduje organizovanie akcií a kampaní na zvyšovaní povedomia o úlohe kultúrnych projektov v regionálnom rozvoji;

5.  vyzýva zainteresované strany, aby sa snažili o urýchlenú a účinnú realizáciu týchto projektov;

6.  očakáva, že Komisia pri najbližšej príležitosti predloží Parlamentu štúdiu o vplyve kultúry na regionálnej a miestnej úrovni spolu so závermi a opatreniami, ktoré z nich chce vyvodiť;

7.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii a Výboru regiónov.